Навчальний курс "Фізіологія рослин" ПГФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Фізіологія рослин


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0401 Природничі науки

напрям підготовки 6.040102 Біологія* Додаткова спеціальність 6.040101 Хімія* ОПР бакалавр природничо-географічний факультет (4 курс)

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни: засвоєння студентами наукових знань, забезпечення розвитку пізнавальних здібностей, практичних навиків, формування у майбутніх спеціалістів наукових поглядів та переконань. Завдання вивчення дисципліни: вивчення студентами основ фізіологічних механізмів життєдіяльності рослин, формування понять про основні фізіологічні та біохімічні процеси, ознайомлення з елементами біохімії, екології, географії рослин та фітоценології. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: ботаніка (анатомія, морфологія, систематика рослин); загальна хімія; біохімія. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: основні принципи функціонування фізіологічних процесів життєдіяльності рослинного організму, їх біохімічні основи та значення для практичного використання в рослинництві.

Вміти: виготовити нескладні рослинні мікропрепарати, спланувати, поставити та виконати прості лабораторні досліди за загальноприйнятими методиками та методиками шкільного експерименту з біології, сформулювати висновки та виявити закономірності перебігу фізіологічних процесів.


Робоча програма курсу 45

Робоча програма курсу 33

Автор (автори) курсу

Аркушина Г.Ф.

Учасники

Сторінка координування курсу "Фізіологія рослин" ПГФ викладачГрафік навчання

структура курсу для 45 групи термін вивчення аудиторні заняття
модулів 5 рік навчання 4 лекцій 18 годин
кредитів 7 семестр 7 лабораторних занять 20 годин
годин 252 вид контролю екзамен самостійної роботи 212 годин
структура курсу для 33 групи термін вивчення аудиторні заняття
модулів 1 рік навчання 3 лекцій 14 годин
кредитів 5 семестр 5 лабораторних занять 32 годин
годин 180 вид контролю диф. залік самостійної роботи 142 годин

Змістовий модуль 1

Фізіологія рослинної клітини

Тема 1. Морфолого-фізіологічні особливості рослинної клітини

Змістовий модуль 2

Водний режим рослин

Тема 2. Особливості водного режиму рослин різних екологічних груп

Змістовий модуль 3

Фотосинтез

Тема 3. Біофізика та біохімія фотосинтезу

Тема 4. Екологія фотосинтезу

Змістовий модуль 4

Дихання

Тема 5. Шляхи розщеплення дихального субстрату

Змістовий модуль 5

Мінеральне живлення, ріст, розвиток, та адаптації рослин

Тема 6. Механізми поглинання та транспортування рослиною елементів

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Фізіологія рослинної клітини

Клітинаф.png

Тема 1. Морфолого-фізіологічні особливості рослинної клітини

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лабораторні заняття

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Лабораторна робота №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Теми рефератів

Теми рефератів з фізіології рослин для студентів ОПР бакалавр

Змістовий модуль ІІ. Водний режим рослин

Н2О4.jpg

Тема 2. Особливості водного режиму рослин різних екологічних груп

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Лекція №4

Лабораторні заняття

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Лабораторна робота №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІІ. Фотосинтез

Clorofila.jpg

Тема 3. Біофізика та біохімія фотосинтезу

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Лекція №6

Лабораторні заняття

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 4. Екологія фотосинтезу

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичне завдання

Дослід №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль IV. Дихання

Cellular respiration uk.svg.png

Тема 5. Шляхи розщеплення дихального субстрату

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Лекція №9

Лекція №10

Лабораторні заняття

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Лабораторна робота №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль V. Мінеральне живлення, ріст, розвиток, та адаптації рослин

41670118.jpg

Тема 6. Механізми поглинання та транспортування рослиною елементів

Теоретичний матеріал

Лекція №11

Лекція №12

Лекція №13

Лекція №14

Лабораторні заняття

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1Комплексна навчальна практикаРесурси

Рекомендована література

Favim.com-3034076.jpg

Базова

 1. Мусієнко М.М . Фізілогія рослин. К.: Фітосоціоцентр, 2001.-392с.
 2. Лебедев С.И. Физиология растений.- М.:Колос, 1982. -463с.
 3. Либберт Э. Физиология растений.- М.:Мир,1976.-580с.
 4. Полевой В.В. Физиология растений.-М.:Высш. шк., 1989.-464с.
 5. Проценко Д.П. Фізілогія рослин.-К.:Вища шк., 1978.-352с.
 6. Рубин В.А. Курс физиологии растений .-М.:Высш. шк.,1976.-435с.
 7. Шабельская Э.Ф. Физиология растений .- Минск: Вышейшая школа, 1987.-320с.
 8. Якушкина Н.И. Физиология растений.-М.: Прсвещение, 1980.-303с.

Практикуми

 1. Векірчик K.M. Фізіологія рослин: Практикум.- К.: Вища шк., 1984.-238с.
 2. Викторов Д.П. Практикум по физиология растений. – Воронеж:Изд-Воронеж. ун-та, 1991. - 158 с.
 3. Гавриленко В.Ф. и др. Большой практикум по физиологии расте¬ний. - М.: Высш.шк., 1975. - 391 с.
 4. Малый практикум по физиологии растений /Под ред. М.В.Гусе¬ва. - М.: Иэд-во МГУ, 1982. - 192 с.
 5. Практикум по физиологии растений /Под ред. Н.Н.Третьякова.-М.: Агропромиздат, 1990. - 271 с.
 6. Сказкин Ф.Д. и др. Летние практические занятия по физиологии растений. - М.: Просвещение, 1973. - 208 с.
 7. Чернавина И.А. и др. Большой практикум по физиологии расте¬ний. - М.: Высш.шк., 1978. - 407 с.
 8. Казаков Е.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин.- К.: Фітосоціоцентр, 2000.-272с.


Допоміжна література (за темами для поглибленого вивчення курсу)

Фізіологія рослинної клітини

 1. Грин H., Стаут У., Тейлор Д. Биология. - М.:Мир, I990. T.I - 3.
 2. Кемпл П., Арма. К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. -672 с.
 3. Калинин Ф.Л. Регуляция метаболизма растительной клетки. -К.: Наук.думка, 1973. - 223 с.
 4. Котик А., Яначек К. Мембранный транспорт. - М.: Миp, 1980. -339 с.
 5. Нобел П. Физиология растительной клетки. - М.: Мир, 1973. -287 с.
 6. Прейвин П., Эверст Р., Айкхорн С. Современная ботаника. -М.: Мир, 1990. - Т. I, 2.
 7. Саламатова Т.С. Физиология растительной клетки. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. - 232 с.
 8. Саляев Р.К., Чернышов В.И. Мембраны изолированной протоплазмы. -
 9. Новосибирск: Наука,1978.-94 с.

Фотосинтез

 1. Гуляев Б.И. Фотосинтез, продукционный процесс и продуктивность растений. - К.:Наук. думка, 1989.-151 с.
 2. Гуляев Б.И. Фотосинтез и продукционный процесс сельскохозяйственных растений. - К.,1991.- 61с.
 3. Головко Т.К. Эколого-физиологические факторы продуктивности культурных растений на Севере. - Сыктывкар,1990.-172с.
 4. Галстон А., Девис П., Сеттер Р. Жизнь зеленого растения. - М.: Мир,1983.-550с.
 5. Кумаков В.А. Фотосинтез и продуктивность растений. - Саратов,1990.-230с.
 6. Курсанов А. Л. Транспорт ассимилятов в растении. - М.:Наука,1976.-646 с.
 7. Лайок А.Х. Кинетика фотосинтеза и фотодыхание С – растений.-М. :Наука, 1977.-195с.
 8. Новые направления в физиологии растений / Под ред. А.Л.Курсанова.-М.:Наука,1985.-286с.
 9. Рубин Б.А., Гавриленко В.Ф. Биохимия и физиология фотосинтеза. - М.:МГУ,1977.-326с.
 10. Сытник И.М., Мусатенко Л.И. ,Богданова Т.Л. Физиология листа. – К.:Наук.думка, 1978.-389с.
 11. Физиология фотосинтеза / Под ред. А.Н.Ничипоровича.-М.:Наука,1982.-317с.
 12. Фотосинтез / Под ред.Говинджи.-М.:Мир,1987.-Т.1,2.
 13. Эдвардо Дж., Уокер Д. Фотосинтез С3 и С4-растений: механизмы и регуляция.-М.:Мир,1986.-598с.

Дихання рослин

 1. Рубин Б.А., Ладыгина М.Е. Физиология и биохимия дыхания растений. - М.:МГУ,1974.-511с.
 2. Семихатова О.А., Герцен М.В., Головко Т.К. и др. Дыхательный газообмен растений в посевах и природных фитоценозах.-Сыктывкар,1988.-106с.
 3. Скулачев В.П. Биоенергетика. Мембранные преобразования энергии. - М.:Высш.шк.,1989.-271с.
 4. Трузян Э.С. Основы генетической инженерии растений.- М.: Наука, 1988. - 302 с.

Водний режим рослин

 1. Белецкая Е.К. Физиологические основы устойчивости озимых культур к избытку влаги. - К.: Наук.думка, 1979. – 209 с.
 2. Бихеле З.Н., Молдау Х.А., Росс Ю.К. Математическое моделирование транспирации и фотосинтеза растений при недостатке почвенной влаги.-Л.:Гидрометеоиздат,1980.-223 с.
 3. Жолкевич В.H., Гусев H.A., Капля А.В. и др. Водный обмен растений. - М.: Наука, 1989. -256 с.
 4. Зялалов A.Л. Физиолого-динамический аспект транспорта воды по растению. – М.:Наука, 1984.- 134 с.
 5. Львович М.И. Вода и жизнь. - М.:Мысль,1986.-253с.
 6. Похомова Г.И. Безуглов В.К. Водный режим растений. - Казань: Казан. ун-т, 1980. - 252 с.
 7. Слейчйр Р. Водный режим растений.-М.:Мир,1970.-365с.

Мінеральне живлення рослин

 1. Вовкотруб М.П., Макаренко В.М. Мінеральні добрива.-К.:Рад.школа,1982.-126с.
 2. Кларксон Д. Транспорт ионов иструктура растительной клетки. - М.: Мир, 1978. - 368 с.
 3. Кретович В.Л. Обмен азота в растениях. - М.:Наука,1972.-526 с.
 4. Микроэлементы в обмене веществ и продуктивности растений:Сб.науч.тр.-Наук.думка,1984.-214 с.
 5. Мусиенко Н.Н., Тернавский А.И. Корневое питание растений. - К.:Выща шк..,1989.-202 с.
 6. Орлова A.Н., Литвак Т.И. От азота до урожая. - М.:Просвещение,1983.-160 с.
 7. Школьник М.Я. Микроэлементы в жизни растений. - Л.: Наука,1974.- 324 с.
 8. Физиология сельскохозяйственных растений / Под ред. Б.А. Рубина.-М.:МГУ, 1967-1971. - Т.1-12.

Ріст і розвиток рослин

 1. Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. - К.: Вища шк., 1975.-450 с.
 2. Биотехнология сельскохозяйственных растений. - M.: Агропром-издат, 1987.-301 с.
 3. Бутенко Р. Г. Экспериментальный морфогенез и дифференциация в культуре клеток растений /35-е Тимирязевское чтение/ - М.: Наука, 1975. - 51 с.
 4. Вопросы регуляции ростовых процессов у растений: Межвуз. сб. - М.,1988. - 100 с.
 5. Кефели В.И. Рост растений. - М.: Колос, 1984. - 175 с.
 6. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. - М.:Высш.шк.,1977.-287с.
 7. Мошков Б.C. Актиноритмизм растений. - M.: Агропромиздат, 1987.-272с.
 8. Полевой В.В. Фитогормоны. - Л.: Изд-во ЛІУ, 1982. - 248 с.
 9. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития рас¬тений.-Л.:ЛГУ,1991.270с.
 10. Роль фитохрома в растениях / Е.Д.Кузнецов, Л.Д.Сечняк и др.-М.: Агропромиздат, 1986. - 288 с.
 11. Хавкин Э.Е. Формирование метаболических систем в растущих клетках растений. - Новосибирск: Наука, 1977. - 221 с.
 12. Чайлахян М.Х. Биология развития растений. - М.: Наука, 1975. -230 с.
 13. Чайлахян М.Х. Гормональная регуляция онтогенеза растений. - М.:
 14. Наука,1984. - 234 с.
 15. Чайлахян М.X. Регуляция цветения высших растений. - М.: Наука,1988.-558 с.
 16. Чайлахян М.X.,Хрянин В.Н. Пол растений и его гормональная ре¬гуляция. - М.: Наука, 1982. - 171 с.

Стійкість рослин

 1. Войников В.К. Температурный стресс и митохондрии растений. Новосибирск: Наука, 1987. - 133 с.
 2. Генкель П.А. Физиология жаро- и засухоустойчивости расте¬ний. - М.: Наука, 1982. - 278 с.
 3. Гнетко Н.В. Растения в техногенной среде. - Минск: Наука и техника, 1989. - 206 с.
 4. Гродзинский Д.М. Надежности растительных систем. - К.: Наук. думка, 1983. - 365 с.
 5. Деверолл Б.Дж. Защитные механизмы растений. - М.: Колос, 1980. - 127 с.
 6. Загрязнение воздуха и жизнь растений /Под ред. М.Трешоу. -Л.: Гидрометеоиздат, 1988. - 534 с.
 7. Лархер В. Экология растений. - М.: Мир, 1978. - 384 с.
 8. Манойленко K.B. Эволюционные аспекты проблемы засухоустой¬чивости растений. - Л.: Наука, 1983. - 243 с.
 9. Николаевский B.C. Биологические основы газоустойчивости растений. - Новосибирск: Наука, 1979. - 278 с.
 10. Туманов И.И. Физиология закаливания и морозостойкости растений. – М.: Наука, 1979. - 350 с.
 11. Физиолого-биохимические механизмы регуляции адаптивних реакций растений и фитоценозов. - Кишинев: Штиинца, 1984. -183 с.
 12. Шматько И.Г., Григорюк И.А., Шведова О.Е. Устойчивость растений к водному и температурному стрессу. - К.: Наук.думка, 1989. - 221 с.

Інформаційні ресурси

 1. Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
 2. Plant Physiology and Development
 3. Макрушин та ін. Фізіологія рослин
 4. Історія фізіології рослин