Навчальний курс "Формоутворення"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

ФОРМОУТВОРЕННЯ


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0202. Мистецтво. №6.020205. Образотворче мистецтво*.

Мета та завдання навчального курсу

Мета

Ешер світобудова.jpg


 • визначення місця та значення формоутворення в практичній діяльності людей, у розвитку дизайн-культури;
 • вивчення основних закономірностей формотворення виробів, включаючи композиційну роботу над ними;
 • розвиток об’ємно-просторових уявлень, навичок сприймання та вміння аналізувати форму;
 • набуття навичок і отримання знань з перетворення та трансформації простих та складних форм;
 • засвоєння практичних прийомів і способів розробки проектів виробів, кваліфікованого виконання їх різноманітними засобами образотворчого мистецтва;
 • виявлення основних художніх особливостей зображально-виразних засобів та їх можливості у виявленні образу, використовуючи широкий арсенал прийомів та способів формоутворення;
 • розвиток художньо-естетичного бачення форми та самостійного творчого вирішення завдань художньої діяльності.


Завдання

Програма сприяє розвитку творчого мислення і художніх здібностей студентів, формуванню художніх смаків на основі вивчення та розуміння формотворчих особливостей природного походження, вихованню естетичної культури, знань про предметне середовище, його вплив на людину. Вивчення даної дисципліни здійснюється за такими напрямками:

 • теоретичне вивчення історії та розвитку сучасного формоутворення;
 • лабораторні завдання (навчальні та навчально-творчі роботи);
 • самостійна робота студентів (навчально-творча та творча робота);
 • написання рефератів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

Засвоєння даного курсу повинно базуватись на отриманні таких знань, умінь та навичок:

 • вивченні основних прийомів та засобів формоутворення, знайомство із матеріалами та їхніми властивостями при створенні форми;
 • дотриманні основних вимог до способів графічної візуалізації інформації;
 • навички гармонійно поєднувати базові та змінюючи елементи в системі, враховуючи композиційні правила та прийоми;
 • вмінні гармонійно поєднувати кольори, співставляти форму у просторі;
 • вмінні розробляти, виготовляти та застосовувати основні елементи мистецтва паперопластики;
 • вивченні прийомів, технік трансформації, стилізації образу (графічно, в кольорі та за допомогою паперопластики);
 • розумінні закономірностей членування форми, її ритмічному повтору та розбиття на модулі;
 • вивченні принципів та законів композиції у формоутворенні;
 • ознайомленні з прийомами та методами біодизайну.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Формоутворення"

Автор курсу

Малежик Юлія Миколаївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Формоутворення" викладач Малежик Ю.М.Графік навчання

Варіант Структура

Розділ І. Основи формоутворення. Засоби вираження форми.

Змістовий модуль 1. Паперопластика: колір, фактура, простір, композиція, об’ємно-просторова структура

Тема 1. Види художньої роботи з папером у дизайні та формоутворенні. Папір як формоутворюючий матеріал.

Тема 2. Фактура у формоутворенні засобами паперопластики (пластика поверхні)

Тема 3. Використання перерізів у паперопластиці для виявлення структурних особливостей форми. Переріз у паперопластиці для виявлення структурних особливостей форми об’єктів тваринного походження.

Тема 4. Листівка на основі прийомів паперопластики. Архітектурні мотиви.

Тема 5. Квіллінг як вид паперопластики. Площинна та двомірна композиція. (Виготовлення двомірних об’єктів. Стилізація буквиці).

Тема 6. Об’ємно-просторова форма засобами паперопластики (способи утворення тримірних об’єктів: куб, шар, циліндр…).

Розділ ІІ. Геометрія площини та формотворчі модулі у формоутворенні. Основи біодизайну.

Змістовий модуль 1. Принципи та методи комбінаторики у формоутворенні. Прості та складні комбінаторні орнаменти.

Тема 1. Поняття модулю в художньому формоутворенні. Модуль, як одиниця об’ємно-просторової комбінаторики. Правила та особливості утворення нових простих, складних та складених форм шляхом комбінування різних модулів.

Тема 2. Модульна композиція архітектурного середовища.

Змістовий модуль 2. Біоніка у формоутворенні. Біоніка – основа біодизайну.

Тема 1. Біоніка у формоутворенні. Застосування біонічних об’єктів у галузях дизайну та життєдіяльності людини. Аналіз тваринного та рослинного об’єкту засобами формоутворення. Асоціативний ряд у мистецтві.

Тема 2. Стилізація форми у формоутворенні. Формоутворення об’єктів природи. Стилізація форми рослинного або тваринного походження.

Тема 3. Математичне мистецтво у творчості М.Ешера. Прийоми та способи утворення сіток за М.Ешером. Принципи розбиття площини. Створення композиції за принципом М. Ешера з елементами рослинного походження. (графічне зображення)

Ешер ящерки.jpg===Ешер fish.jpg


Ешер zoo.jpg===Ешер kolo.jpg

Змістовий модуль 3. Пластика поверхні у створенні художнього образу.

Тема 1. Пластика поверхні. Куб як вихідна форма для створення об’єктів тваринного походження. Трансформація форми кубу в об’єкт зооморфного походження

Тема 2. Пластика поверхні. Об’ємно-просторова композиція на вирішення образу букви.Зміст курсу

Розділ І. Основи формоутворення. Засоби вираження форми.

Змістовий модуль 1. Паперопластика: колір, фактура, простір, композиція, об’ємно-просторова структура

Тема 1. Види художньої роботи з папером у дизайні та формоутворенні. Папір як формоутворюючий матеріал.

Тема 2. Фактура у формоутворенні засобами паперопластики (пластика поверхні)

Тема 3. Використання перерізів у паперопластиці для виявлення структурних особливостей форми. Переріз у паперопластиці для виявлення структурних особливостей форми об’єктів тваринного походження.

Тема 4. Листівка на основі прийомів паперопластики. Архітектурні мотиви.

Тема 5. Квіллінг як вид паперопластики. Площинна та двомірна композиція. (Виготовлення двомірних об’єктів. Стилізація буквиці).

Тема 6. Об’ємно-просторова форма засобами паперопластики (способи утворення тримірних об’єктів: куб, шар, циліндр…).

Розділ ІІ. Геометрія площини та формотворчі модулі у формоутворенні. Основи біодизайну.

Змістовий модуль 1. Принципи та методи комбінаторики у формоутворенні. Прості та складні комбінаторні орнаменти.

Тема 1. Поняття модулю в художньому формоутворенні. Модуль, як одиниця об’ємно-просторової комбінаторики. Правила та особливості утворення нових простих, складних та складених форм шляхом комбінування різних модулів.

Тема 2. Модульна композиція архітектурного середовища.

Algoritmicheskie-metody-arkhitekturnogo-formoobrazovaniia-dmitrii-aranchii-3.jpg

Змістовий модуль 2. Біоніка у формоутворенні. Біоніка – основа біодизайну.

Тема 1. Біоніка у формоутворенні. Застосування біонічних об’єктів у галузях дизайну та життєдіяльності людини. Аналіз тваринного та рослинного об’єкту засобами формоутворення. Асоціативний ряд у мистецтві.

Тема 2. Стилізація форми у формоутворенні. Формоутворення об’єктів природи. Стилізація форми рослинного або тваринного походження.


Формоутворення зооморфних форм.jpg


Тема 3. Математичне мистецтво у творчості М.Ешера. Прийоми та способи утворення сіток за М.Ешером. Принципи розбиття площини. Створення композиції за принципом М. Ешера з елементами рослинного походження. (графічне зображення)


Бионика.jpg

Змістовий модуль 3. Пластика поверхні у створенні художнього образу.

Тема 1. Пластика поверхні. Куб як вихідна форма для створення об’єктів тваринного походження. Трансформація форми кубу в об’єкт зооморфного походження

Тема 2. Пластика поверхні. Об’ємно-просторова композиція на вирішення образу букви.


Розділ І. Основи формоутворення. Засоби вираження форми.

Тема 1. Змістовий модуль І. Паперопластика: колір, фактура, простір, композиція, об’ємно-просторова структура

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Методичне забезпечення

1.Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Формоутворення»: Малежик Ю.М. Формоутворення. Методичні рекомендації до теоретичного блоку з навчальної дисципліни. Спеціальності: 0202. Мистецтво. 6.020205.Образотворче мистецтво. Спеціалізація: Дизайн. / Малежик Ю.М. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2012. – 24 с.


2.Малежик Ю.М. Формоутворення. Методичні рекомендації до лабораторних занять навчального курсу. Спеціальності: 0202. Мистецтво. 6.020205.Образотворче мистецтво. Спеціалізація: Дизайн. / Малежик Ю.М. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2012. – с. (1,8 др.арк.)


Базова

1. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. Х.: ВШ. 1984.

2. Богданович Л.Б., Бурьян В.А. Художественное конструирование. – К.: ВШ. – 1976.

3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования: Моделирование материалов и биоформ. – К.: ВШ. 1982.

4. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. – Ташкент, 1988.

5. Графический дизайн: Каталог. – М.:ВНИИТЭ, 1990.

6. Графический дизайн США: Каталог. – Вашингтон, 1989.

7. Гончаров А.Д. Об искусстве графики. М., 1963.

8. Даниленко В.Я. Основи дизайну. – К.: ІЗМН, 1996.

9. Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование: Современные методы проектного анализа. – М., 1976.

10. Дизайн. Словарь-справочник./Минервин Г.Б., Шимко В.Т., Ефимов А.В. и др., М., 2004.

11. Дизайн архитектурной среды: Учебник для вузов /Ефимов А.В. и др., М., 2004.

12. Иттен И. Искусство цвета. М., 2000.

13. Иттен И. Искусство формы. М., 2001.

14. Звонцов В.М. Основы понимания графики. М., 1963.

15. Иттен І. Мистецтво кольору. М., 2000.

16. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. М.: «Просвещение», 1976.

17. Ковальчук Т.Г., Резниченко Н.И. Виды художественной работы с бумагой. Наглядно-методическая разработка. Серия: «Изобразительное искусство», Одесса, Астропринт. – 1998.

18. Костенко Т.В. Навчально-методичний посібник. Основи композиції та тримірного формоутворення. Харків. – 2003. 19. Лаптев А.М. Рисунок пером. М., 1987.

20. Лебедев Ю.С. Архитектура и бионика. М.: Стройиздат. – 1977.

21. Михайлов С.М., Кулеева Л. М. Основы дизайна. М., 1999.

22. Методика художественного конструирования. – М.: ВНИИТЭ, 1978.

23. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції та тримірного формоутворення. - Харків., 2003.

24. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. М., 1994.

25. Основные законы и принципы эстетического формообразования и их проявление в архитектуре и дизайне. Учебное пособие. Ф. Т. Мартынов – Екб.: «Уральский архитектурно-художественный институт», 1992, 107 с.

26. Основи художнього конструювання. Практикум під ред. Є.А. Антоновича. – Івано-Франківськ. – ПУ. – 1992.

27. Основы техники рисунка. Художественная школа. Развитие творческого потенциала. М., 2005.

28. Пролемы бионики. М.: Наука, 1973.

29. Раздорский В.Ф. Архитектоника растений. М.: Наука. – 1955.

30. Семкин В.В. Образная и морфологическая трансформация в дизайне. – К.: Христианский университет бизнеса и технологий, 1994.

31. Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве: Альбом. – К., 1988.

32. Резніченко М. Художньо-прикладна графіка // програма для художньо-графічних факультетів пед. навч. закладів. – Львів., 2002.

33. Фишер М.Н., Серпионова Э.Н., Зарецкая И.И. Конструирование из полоски и сложенного листа бумаги и картона: Метод. рекомендации. – М., 1987.

34. Черневич Е.В. Язык графического дизайна. – М.: Просвещение, 1975.

35. Устин В.Б. Композиция в дизайне. М., 2006.

36. Хломянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. М., 1985.

37. Холмянский Л.М. Макетирование и графика в художественном конструировании. – М.: МАРХИ, 1984.

38. Шевелев И.Ш. Принцип пропорции. М., 1986.

39. Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. – 3-е изд. – К., 1989.

40. Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер’єру. – К. - 2004.

41. Яковлєв М.І. Від графічної формалізації супідрядності елементарних геометричних фігур до моделювання цілісних композиційних утворень // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К., 1993. – Вип. 54.

Допоміжна

1. Арнхейм Р.Л. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.

2. Ветрова И.Б. Неформальная композиция. М., 2003.

3. Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб., 1996.

4. Голубева О.Л. Основы композиции. М, 2001.

5. Графический дизайн: Каталог. – М.:ВНИИТЭ, 1990.

6. Графический дизайн США: Каталог. – Вашингтон, 1989.

7. Ефимов А.В. и др. – М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с., ил.

8. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1910.

9. Кустодиев Б.М. Образ и цвет. М., 1971.

10. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. М., 2000.

11. Лебедева Е.В., Черных Р.М. Искусство художника-оформителя. М., 1981.

12. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2006.

13. Матюшин М.В. Закономерности изменяемости цветовых сочетаний. М., 1932.

14. Матюшин МЛ. Опыт художника новой меры. М., 1926.

15. Миронова Л.Н. Язык пространства и цвета. Техническая эстетика. 1988, № 3.

16. Основи художнього конструювання. Практикум під ред. Є.А. Антоновича. – Івано-Франківськ. – ПУ. – 1992.

17. Проблемы композиции /Под ред. В.В. Ванслова и др. М., 2000.

18. Черневич Е.В. Язык графического дизайна. – М.: Просвещение, 1975.

Інформаційні ресурси

---

Бажаю успіхів--Малежик Ю.М. (обговорення) 12:37, 27 січня 2016 (EET)