Навчальний курс "Технологія роботи соціального гувернера"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Технологія роботи соціального гувернера


Посмішка смайлики.jpeg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

ОПР бакалавр

Напрям підготовки/спеціальність 6.010106 Соціальна педагогіка

Спеціалізація 6.030103 Практична психологія

Мета та завдання навчального курсу

Мета програми полягає в ознайомленні студентів із теоретичними та практичними основами роботи соціального гувернера, історією розвитку як соціально-педагогічного явища, поглибленні знань у галузі особливостей діяльності соціального гувернера з різними категоріями дітей в домашніх умовах та ознайомленні з технологіями роботи соціального гувернера.

Завдання:

 • формувати професійно орієнтований світогляд майбутнього соціального гувернера;
 • дати характеристику виникнення і тенденції розвитку гувернерства від найдавніших часів до ХХІ століття;
 • познайомити студентів з педагогічними теоріями найбільш видатних педагогів;
 • розкрити зміст пріоритетних гувернерських методик й теорії виховання дитини в домашніх умовах;
 • розкрити зміст роботи соціального гувернера з дітьми до одного року;
 • висвітлити специфіку виховної діяльності соціального гувернера в сім’ї;
 • розкрити особливості загального та творчого розвитку, навчання в домашніх умовах;
 • узагальнити особливості роботи соціального гувернера з дітьми різних категорій;
 • дати характеристику особливостям виховання та навчання дітей з обмеженими можливостями.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сутність основних категорій щодо визначення понять гувернер, гувернерство, соціальний гувернер.
 • основні історичні напрямки роботи соціального гувернера;
 • основні законодавчі акти, на яких базується діяльність соціального гувернера;
 • принципи й методи роботи соціального гувернера;
 • особливості підготовки дітей до шкільного навчання;
 • основні напрями роботи соціального гувернера з сім’єю.

вміти:

 • самостійно та вільно орієнтуватися в теоретичних засадах гувернерства;
 • характеризувати змістовні компоненти роботи соціального гувернера на сучасному етапі;
 • аналізувати психолого-педагогічні аспекти виховання дітей у сім’ї з гувернерами;
 • організувати загартування дітей;
 • підготувати дитину до школи;
 • знаходити соціально-психологічний підхід до обдарованих дітей.


Робоча програма курсу

GLOSSARY до курсу "Технологія роботи соціального гувернера"


Автор (автори) курсу

Руденко Юлія Юріївна

Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

===Змістовий модуль 1. Генеза гувернерства як соціально-педагогічного явища===
Гувернер.jpg

Тема 1. Гувернерство в сучасних умовах: соціально-педагогічний аспект.

Визначення поняття «гувернерство». Професія соціальний гувернер. Тенденції розвитку гувернерства. Напрями роботи соціального гувернера.

Тема 2. Законодавча база діяльності соціального гувернера.

Конвенція ООН про права дитини. Вибіркові статті Конституції України. Закон України «Про охорону дитинства». Закон України «Про дошкільну освіту».

Тема 3. Професійно значимі та особистісні риси соціального гувернера.

Функції соціального гувернера. Психолого-педагогічні особливості навчально-виховної діяльності гувернера. Педагогічна творчість соціального гувернера.

Тема 4. Історичний аспект становлення професії гувернера.

Індивідуальне виховання в найдавніші часи. Виховання та навчання в Стародавній Греції, Римі, країнах Стародавньої Азії та Сходу. Первісне наставництво у східних слов’ян. Релігійно-церковне виховання в епоху середньовіччя. Лицарське виховання. Гувернерство на території Київської Русі.

Тема 5. Характеристика гувернерства від Ренесансу до ХVІІІ століття.

Гувернерство в епоху Відродження та Реформації (ХІV ст.). Мартін Лютер. Педагогіка «нового часу». Поява терміна «гувернер» (Франція, Мішель Монтень, ХVІ ст.). «Материнська школа Я.А. Коменського. «Думки про виховання» Джона Локка. Ф. де Фенелон «Про виховання дівиць». Гувернерство в епоху Просвітництва. Природне виховання Ж.-Ж. Руссо. Філонтропізм (любов до людини) – система виховання Йоганна Базедова. Розвиток гувернерства на території Київської Русі у ХVІІІ ст. Козацьке виховання. Гувернер Григорій Савич Сковорода.

Тема 6. Розвиток гувернерства у ХІХ столітті.

Розвиток і розквіт гувернерства в Європі у ХІХ ст. Розвиток гувернерства в Російській імперії у ХІХ ст. Розвиток освіти в Російській імперії. Система І.І. Бецького. Поділ гувернерів на домашніх наставників та домашніх вчителів. Вимоги до гувернерів. Екзамени для гувернерів. Пільги і переваги.

Тема 7. Розвиток гувернерства у ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

Розвиток гувернерства на початку ХХ століття. Розвиток гувернерства в капіталістичних країнах. Сполучені Штати Америки. Особливості розвитку гувернерства в капіталістичних країнах на сучасному етапі. Розвиток гувернерства в соціалістичних країнах. Видозмінені форми гувернерства в роки СРСР. Гувернерство в роки перебудови. Педагоги-новатори. Відродження гувернерсва на Україні.

Змістовий модуль 2. Основні технології роботи соціального гувернера

Тема 8. Сучасні прогресивні методики вивчення дисциплін.

Методика випереджаючого навчання С.Лисенкової. Огляд методик П.С. Тоцького та Б.П. і П.М. Ерднієвих, В.М. Мельника. Методика В.Ф. Шаталова. Методика Є.Ільїна. Навчально-виховна методика М. Зайцева. Методика Г.Домана. Система виховання за Б. Споком. Педагогічна система М.Монтессорі.

Тема 9. Сімя як об’єкт соціально-педагогічної діяльності.

Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Виховні можливості сім'ї як фактор формування шлюбно-сімейних уявлень у молоді.

Тема 10. Особливості виховання дитини першого року життя соціальним гувернером.

Вікові періоди у дітей. Вікові особливості дитини на першому році життя. Виховання дитини першого року життя соціальним гувернером.

Тема 11. Особливості навчання та виховання дошкільників.

Методи навчання грамоті, основам письма, формування елементарних математичних уявлень. Знання і вміння, необхідні дитині для вступу до школи. Підготовка дитини до школи. Дитина - лівша. Організація та самостійність виконання домашніх завдань. Діяльність соціального гувернера з вихованцем-учнем. Науково-популярні матеріали у процесі навчання дошкільників. Дитячі енциклопедії.

Тема 12. Методики підготовки дитини до школи.

Виявлення ступеня готовності дитини до навчання в школі. Виявлення рівня психологічних особливостей і рис характеру вихованця, важливих для процесу навчання, а також рівня знань і їх відповідність віку дитини та вимогам сучасної школи. Методика розробки індивідуальної програми навчальних занять, коригуючих ігор тощо. Готовність дітей до шкільного навчання. Мотиваційна готовність дитини до школи. Емоційно-вольова готовність дитини до школи. Розумова готовність дитини до школи.

Тема 13. Особливості взаємодії соціального гувернера з обдарованими дітьми.

Характеристика творчої обдарованості дитини. Типологія обдарованості. Особливості творчої обдарованості та її проблеми у дитини. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми і їх батьками. Особливості роботи соціального гувернера з обдарованими дітьми.

Тема 14. Особливості виховання дітей з обмеженими властивостями.

Загальна характеристика дітей з особливими потребами. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами. Соціокультурна реабілітація як провідна функція соціального гувернера у роботі з дитиною-інвалідом. Взаємодія соціального гувернера з сім’єю, що має дитину з особливими потребами.

Тема 15. Зміст і методика навчально-виховної діяльності соціального гувернера.

Методика роботи соціального гувернера з морального виховання дитини. Методика трудового виховання дитини в сім’ї. Естетичний розвиток дитини та методика організації дитячих свят удома. Методика загартовування та особливості фізичного виховання дітей різних категорій в домашніх умовах. Методика статевого виховання дітей вдома. Розумове виховання та навчання дошкільників удома.

Тема 16. Особливості взаємодії соціального гувернера з батьками вихованців.

Входження гувернера в родину. Проблемні та кризові ситуації в родині, які можуть докорінно змінити життя вихованців, їх вирішення з позиції соціального гувернера. Форми та методи навчання дітей їхнім правам. Інформування батьків про права дитини.

Тема 17: Гра як метод організації дозвіллєвої діяльності.

Гра - засіб всебічного розвитку дитини. Класифікація дитячих ігор. Освітня та виховна цінність іграшки. Сучасна класифікація іграшок. Вимоги до них. Можливості використання комп'ютерних ігор у системі дошкільної освіти. Ігрові форми організації діяльності молодших школярів у навчальному процесі. Особливості вуличної ігрової діяльності. Соціально-педагогічні умови підготовки і проведення гри.

Змістовий модуль 3 ІНДЗ

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Генеза гувернерства як соціально-педагогічного явища

Тема 1. Гувернерство в сучасних умовах: соціально-педагогічний аспект

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

Базова література

Допоміжна

Інформаційні ресурси

 1. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2011_84/Gavryl.pdf
 2. file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/Npd_2014_4_35.pdf

---