Навчальний курс "Теорія і методика фізичного виховання в дошкільних закладах"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Теорія і методика фізичного виховання в дошкільних закладах

9d56586da4a6.jpg

Галузь знань - гуманітарні науки

Напрям підготовки - 013 Початкова освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: засвоєння основних знань про засоби, принципи, методи і форми фізичного виховання, про виховання у дітей фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок

Завдання

1. Формування у студентів уявлення про місце фізичного виховання у державних системах освіти, охорони здоров’я. Їх ознайомлення з основними компонентами нормативної бази.

2. Формування знань про суть основних засобів фізичного виховання, їх види та місце у процесі фізичного виховання. Вивчення особливостей основних засобів фізичного виховання для дітей дошкільного віку.

3. Вивчення основних дидактичних принципів фізичного виховання дітей дошкільного віку.

4. Вивчення основних форм та методів фізичного виховання дітей дошкільного віку.

5. Формування уявлення про фізичні якості людини, їх роль для розвитку психомоторики у дітей дошкільного віку.

6. Формування уявлення про рухові навички людини, їх місце у психомоторному розвитку дитини.

7. Засвоєння методики організації фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масової роботи в ДНЗ, фізичного виховання в родині.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні поняття фізичного виховання, принципи, методи та засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку. Особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку. Закономірності фізичного росту і розвитку дітей дошкільного віку

вміти: застосовувати основні принципи, методи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку. Укладати основні планові документи з дисципліни фізичне виховання у дошкільних навчальних закладах. Враховувати особливості дітей дошкільного віку в ході планування роботи з фізичного виховання.


Робоча програма курсу

Автор курсу:

Миценко Євген Вікторович

Учасники

Сторінка координування курсу "Теорія методика фізичного виховання в дошкільних закладах"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Загальні питання теорії і методики фізичного виховання

Тема 1. Предмет та основні поняття теорії та методики фізичного виховання

Тема 2. Вітчизняна система фізичного виховання

Змістовий модуль 2. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Тема 3. Теорія фізичного виховання дітей від народження до шести років, загальні положення

Тема 4. Засоби фізичного виховання

Тема 5. Вікові особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку

Тема 6. Фізичне виховання дітей раннього віку

Змістовий модуль 3. Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у процесі фізичного виховання

Тема 7. Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку

Тема 8. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку

Тема 9. Рухливі ігри та методика їх проведення

Тема 10. Вправи спортивного характеру

Змістовий модуль 4. Зв’язок фізичного виховання з іншими проявами активності дитини

Тема 11. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня

Тема 12. Методика проведення занять з фізичної культури

Тема 13. Забезпечення рухової активності в повсякденному житті дітей

Змістовий модуль 5. Методичне забезпечення фізичного виховання в дошкільному закладі

Тема 14. Планування та облік роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі

Тема 15. Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільному закладі

Тема 16. Організація та керівництво системою фізичного виховання в дошкільному закладі

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Загальні питання теорії і методики фізичного виховання

Тема 1. Предмет та основні поняття теорії та методики фізичного виховання

Лекція №1

Тема 2. Вітчизняна система фізичного виховання

Семінар №1

Змістовий модуль 2. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Тема 3. Теорія фізичного виховання дітей від народження до шести років, загальні положення

Лекція №2

Тема 4. Засоби фізичного виховання

Лекція №3

Тема 5. Вікові особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку

Лекція №4

Тема 6. Фізичне виховання дітей раннього віку

Семінар №2

Самостійна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль 3. Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у процесі фізичного виховання

Тема 7. Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку

Лекція №5

Тема 8. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку

Лекція №6

Семінар №3

Тема 9. Рухливі ігри та методика їх проведення

Лекція №7

Семінар №4

Тема 10. Вправи спортивного характеру

Семінар №5


Самостійна робота

Самостійна робота

Самостійна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль 4. Зв’язок фізичного виховання з іншими проявами активності дитини

Тема 11. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня

Семінар №6

Тема 12. Методика проведення занять з фізичної культури

Лекція №8

Тема 13. Забезпечення рухової активності в повсякденному житті дітей

Семінар №7

Змістовий модуль 5. Методичне забезпечення фізичного виховання в дошкільному закладі

Тема 14. Планування та облік роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі

Лекція №9

Тема 15. Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільному закладі

Семінар №8

Тема 16. Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільному закладі

Самостійна робота

Ресурси

Рекомендована література

Базова

Література