Навчальний курс "Теорія та методика позашкільної освіти"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


107933 html 28adb54etmpo.png107933 html 28adb54etmpo.png

Назва курсу

Теорія і методика позашкільної освіти

Галузь знань

напрям підготовки 6.010103 Технологічна освіта

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення навчального курсу є оволодіння студентами теорією та методикою організації й проведення позаурочної роботи з трудового навчання (технологій)у процесі позакласної роботи та у позашкільних навчальних закладах. Дана дисципліна має теоретично-практичний характер і сприяє практичному формуванню у майбутніх вчителів трудового навчання (технологій) досвіду роботи керівника гуртка. Забезпечує майбутніх спеціалістів знаннями мети і завдань позаурочної діяльності, принципів і форм організації, змісту позаурочної та позашкільної роботи, спонукає до творчої діяльності студентів в процесі теоретичного і практичного вивчення предмету. Дає можливість розширити поле діяльності вчителя в позаурочній та позашкільній роботі, застосувавши отримані знання і вміння.


Завданнями вивчення курсу „ Теорія і методика позашкільної освіти ” є оволодіння майбутніми вчителями необхідними знаннями, уміннями і навичками проведення позаурочної роботи з школярами, формування готовності майбутніх вчителів до ефективного застосування набутих знань у навчально-виховному процесі. Це досягається завдяки постійному формуванню умінь і навичок у ході вивчення даного курсу, зокрема:

 • формування у студентів знань, умінь і навичок у відповідності з навчальною програмою;
 • оволодіння студентами особистісно орієнтованими технологіями організації позаурочної художньо-трудової діяльності учнів;
 • виховання творчого та сумлінного ставлення до праці, особистісних якостей як працелюбність, дбайливість;
 • формування уміння мислити творчо, ініціативно, самостійно діяти у нестандартних ситуаціях


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: мету і завдання позаурочної діяльності, принципи і форми організації, зміст позаурочної та позашкільної роботи, особливості організації та методику проведення гурткових занять та інших форм позаурочної роботи

вміти: користуватися навчальними програмами з різних видів гурткої роботи, складати план-конспект гурткового заняття, проводити гурткові заняття із застосуванням особистісно орієнтованих технологій організації позаурочної художньо-трудової діяльності


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Чистякова Людмила Олександрівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва навчального курсу" викладачГрафік навчання

107933 html 28adb54etmpo.png107933 html 28adb54etmpo.png107933 html 28adb54etmpo.png107933 html 28adb54etmpo.png107933 html 28adb54etmpo.png

Консультації з ТМПО

Викладач Дні тижня, час Аудиторія
Чистякова Л.О. Понеділок, 5пара 301
Чистякова Л.О Четвер, 5 пара 301

Варіант Структура

Змістовий модуль 1 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

TEMA 1: Мета та завдання позаурочної та позашкільної роботи з учнями.

 1. Поняття ”позакласна, позаурочна та позашкільна робота”.
 2. Мета і завдання позаурочної діяльності вчителя технологій на сучасному етапі розвитку освіти в Україні.
 3. Взаємозв’язок позаурочного та позашкільного виховання. Зв'язок школи і позашкільних навчальних закладів.
 4. Вплив розвитку науки і техніки на індивідуальні запити учнів та систему позашкільних навчальних закладів.
 5. Роль позаурочної діяльності у цілісному розвитку учнів, їх трудове, моральне, естетичне, економічне, екологічне виховання.

ТЕМА 2: Принципи організації позаурочної та позашкільної роботи.

 1. Загальнодидактичні принципи організації позаурочної та позашкільної роботи: науковості, зв’язку теорії з практикою, систематичності і послідовності, наочності, свідомості і активності учнів, виховного характеру навчання, доступності і посильності праці для учнів, урахування вікових та індивідуальних особливостей, міцності оволодіння ЗУН.
 2. Специфічні принципи організації позаурочної та позашкільної роботи: природовідповідності, культуровідповідності, творчості, зв’язку з життям, колективізму, добровільності, самодіяльності, інтересу .

ТЕМА 3: Форми організації позаурочної і позашкільної роботи з учнями.

 1. Загальнопедагогічні масові форми організації позаурочної діяльності учнів: екскурсії, гуртки, конференції, виставки, зльоти.
 2. Специфічні форми організації позаурочної діяльності учнів: студії народних ремесел, клуби за інтересами, майстер-класи, школи художньо-естетичного напряму, творчі об’єднання.
 3. Особливості організації специфічних форм та загальна методика їх підготовки й проведення.

ТЕМА 4: Зміст позаурочної та позашкільної роботи. Організація і напрями роботи учнівських гуртків.

 1. Гурткові заняття і їх характеристика.
 2. Освітній, розвивальний і виховний потенціал учнівських гуртків.
 3. Зміст і основні напрями роботи вчителя технологій у гуртках.
 4. Навчальні програми. Авторські навчальні програми гуртків з народних ремесел.
 5. Створення та організація гуртка.

Змістовий модуль 2 МЕТОДИКА РОБОТИ В ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ УЧНІВ

ТЕМА 1: Дидактичні основи навчально-виховного процесу в гуртках.

 1. Методи і засоби позаурочної художньо-трудової діяльності.
 2. Взаємозв’язок методів і прийомів на гурткових заняттях.
 3. Особистісно орієнтовані технології організації позаурочної художньо-трудової діяльності.
 4. Метод проектів на гурткових заняттях.
 5. Контроль та оцінювання позаурочної художньо-трудової діяльності учнів.

ТЕМА 2: Методика проведення гурткових занять.

 1. Зміст навчального матеріалу на гурткових заняттях.
 2. Вибір індивідуальних творчих завдань для кожного гуртківця.
 3. Організація проектно-технологічної діяльності учнів у гуртку.
 4. Складання плану-конспекту гурткового заняття.

Зміст курсу

Змістовий модуль І.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

TEMA 1 Мета та завдання позаурочної та позашкільної роботи з учнями.

Теоретичний матеріал

Лекція №1


Практична робота №1 Мета та завдання позаурочної та позашкільної роботи з учнями .

 1. Мета і завдання позаурочної діяльності вчителя технологій на сучасному етапі розвитку освіти в Україні.
 2. Зв'язок школи і позашкільних навчальних закладів.
 3. Вплив розвитку науки і техніки на індивідуальні запити учнів та систему позашкільних навчальних закладів.
 4. Позаурочна діяльність у цілісному розвитку учнів, їх трудове, моральне, естетичне, економічне, екологічне виховання.

Самостійна робота

Самостійна робота №1


ТЕМА 2: Принципи організації позаурочної та позашкільної роботи.

Теоретичний матеріал

Лекція №2


Практична робота №2 Принципи організації позаурочної та позашкільної роботи.

 1. Загальнодидактичні принципи організації позаурочної та позашкільної роботи: науковості, зв’язку теорії з практикою, систематичності і послідовності, наочності, свідомості і активності учнів, виховного характеру навчання, доступності і посильності праці для учнів, урахування вікових та індивідуальних особливостей, міцності оволодіння ЗУН.
 2. Специфічні принципи організації позаурочної та позашкільної роботи: природовідповідності, культуровідповідності, творчості, зв’язку з життям, колективізму, добровільності, самодіяльності, інтересу .

Самостійна робота

Самостійна робота №1


ТЕМА 3: Форми організації позаурочної і позашкільної роботи з учнями.

Теоретичний матеріал

Лекція №3


Практична робота №3 Форми організації позаурочної і позашкільної роботи з учнями.

 1. Загальнопедагогічні масові форми організації позаурочної діяльності учнів: екскурсії, гуртки, конференції, виставки, зльоти.
 2. Специфічні форми організації позаурочної діяльності учнів: студії народних ремесел, клуби за інтересами, майстер-класи, школи художньо-естетичного напряму, творчі об’єднання.
 3. Особливості організації специфічних форм організації позаурочної діяльності учнів та загальна методика їх підготовки і проведення.

Самостійна робота

Самостійна робота №1


ТЕМА 4: Зміст позаурочної та позашкільної роботи. Організація і напрями роботи учнівських гуртків.

Теоретичний матеріал

Лекція №4


Практична робота №4 Зміст позаурочної та позашкільної роботи. Організація і напрями роботи учнівських гуртків.

 1. Гурткові заняття та їх характеристика.
 2. Освітній, розвивальний і виховний потенціал учнівських гуртків.
 3. Зміст і основні напрями роботи вчителя технологій у гуртках.
 4. Навчальні програми. Авторські навчальні програми гуртків з народних ремесел.
 5. Створення та організація гуртка.

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Практична робота №5 Гуртки художньо-прикладної творчості.

 1. Типи та рівні гуртків, секцій, студій, шкіл та творчих об’єднань художньо-естетичного напряму.
 2. Види гуртків за художньою обробкою матеріалів.
 3. Залучення батьків, народних умільців до гурткової роботи з учнями. 4.Організація подорожей по вивченню осередків традиційних народних ремесел.
 4. Аналіз роботи гуртка.

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Практична робота №6 Дидактичні основи навчально-виховного процесу в гуртках.

 1. Взаємозв’язок методів і прийомів на гурткових заняттях.
 2. Особистісно орієнтовані технології організації позаурочної художньо-трудової діяльності.
 3. Метод проектів на гурткових заняттях.

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІ.

МЕТОДИКА РОБОТИ В ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ УЧНІВ

ТЕМА 1: Дидактичні основи навчально-виховного процесу в гуртках.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практична робота №7 Організація роботи в гуртку.

 1. Планування роботи гуртка із врахуванням бажань, знань і вмінь учнів.
 2. Впорядкування по наростаючій складності навчального матеріалу.
 3. Засвоєння учнями різних технологічних понять.
 4. Роль перших завдань для зацікавлення учнів.
 5. Керівна роль учителя у підборі завдань для гуртківців.
 6. Дотримання правил безпеки праці.

Самостійна робота

Самостійна робота №1


ТЕМА 2: Методика проведення гурткових занять.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практична робота №8 Методика проведення гурткових занять.

 1. Зміст навчального матеріалу.
 2. Вибір індивідуальних творчих завдань для кожного гуртківця.
 3. Організація проектно-технологічної діяльності учнів у гуртку.
 4. Складання плану-конспекту гурткового заняття.

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Практична робота №9 Масові форми організації роботи в гуртку.

 1. Організація та проведення масових форм позаурочної роботи в навчально-виховному процесі школи.
 2. Вплив масових форм позаурочної роботи на виховання учнів.
 3. Проведення науково-технічних, ювілейних, святкових вечорів, зустрічей з майстрами декоративно-прикладного мистецтва, новаторами виробництва.
 4. Організація виставок, олімпіад, турнірів, конкурсів трудової майстерності.

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2003. – 576 с.
 2. Про загальну середню освіту: Закон України // Освіта України. – 2000. – 21 серпня.
 3. Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи // Рад. школа. – 1991. – № 6. – С.48 – 55.
 4. Сущенко Т. І. Позашкільна педагогіка / Т. І. Сущенко. – К. : Освіта, 1996. – 216 с.
 5. Фіцула М. М. Педагогіка  : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти. – К. : Академія, 2000. – 544 с.

Допоміжна

 1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання  : науково-метод. посібник / І. Д. Бех.  К .: ІЗМН, 1998.  204 с.
 2. Вайнола Р. Х. Формування творчої особистості в системі виховної роботи  : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.01 / Ренате Хейкієвна Вайнола . – К., 1998. – 182 с.
 3. Вилюнас В. К. Психологические механизмы биологической мотивации / В. К. Вилюнас. – М. : Изд. Моск. ун-та, 1986. – 243 с.
 4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском воздасте : психологический почерк / Л. С. Выготский. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 93 с.
 5. Заремба Л. В. Формирование у студентов готовности к организации внеурочной деятельности учащихся : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.01 / Людмила Васильевна Заремба. – К., 1990. – 154 с.
 6. Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання : навчально-методичний посібник. / за заг. ред. О. М. Коберника, Г. В. Терещука. – Умань, 2009. – 234 с.
 7. Історія української культури / під заг. ред. І. Крипякевича. – Львів: Вид-во Івана Тиктова, 1937. – 1036 с.
 8. Канцедикас А. Искусство и ремесло. К вопросу о природе народного искусства / А. Канцедикас. – М. : Изобр. искусство, 1977. – 120с.
 9. Козар Б. С. Специфіка позаурочної виховної роботи з учнями шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків / Б. С. Козар. – К. : Стилос, 1997. – 321с.
 10. Левитов Н. Д. Психология труда / Н. Д. Левитов. – М. : Учпедгиз, 1963. – 340 с.
 11. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981.
 12. Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу  : [у 7 т.] / А. С. Макаренко. – К. : Рад. школа, 1954. – Т. 5. – 382 с.
 13. Новикова Л. М. Гендерные особенности морального сознания молодежи: автореф. дис. на соискание научной степени канд. психол. наук : 19.00.01 / Л. М. Новикова – Моск. пед. гос. ун-т. – М., 2007. – 24 c.
 14. Педагогічний словник. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 514 с.
 15. Петровский А. В. Способности и труд / А. В. Петровский. – М. : Знание, 1966. – 80 с.
 16. Психологічний словник / за ред. В. Войтка. – К. : Вища школа,1982. – 215 с.
 17. Пустовіт Г. Позашкільна освіта: сутність, мета, перспективи / Г. Пустовіт // Рідна школа. – 2004. – № 9. – С.14 – 17.
 18. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – К. : Рад. школа, 1976. – Т.1. – 639 с.
 19. ТеминаС. Ю. Основы подготовки будущих учителей к педагогическому творчеству / С. Ю. Темина. – М. : Спутник+, 2001. − 134 с.
 20. Тульчинский Г. Л. Разум, воля, успех: о философии поступка / Г. Л. Тульчинский. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. – 216 с.
 21. Українська культура  : лекції / за ред. Д. Антоновича; упоряд. С. В. Ульяновська. – К. : Либідь, 1993. – 592 с.
 22. Ушинський К. Д. Праця в її психічному та виховному значенні  : вибрані твори / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. школа, 1983. – Т.1. – С. 104–121.
 23. Філософський енциклопедичний словник / ред. кол. : В. І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов та ін. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.
 24. Христич Н. С. Педагогические условия интернационального воспитания учащихся во внеурочное время в сельской общеобразовательной школе: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Нина Сергеевна Христич. – К., 1992. – 240 с.
 25. Якиманская И. С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения / Ираида Сергеевна Якиманская // Вопросы психологии. – 1995. – № 2.


Інформаційні ресурси

 1. Закон України "Про позашкільну освіту"
 2. Збірник документів щодо організації позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму
 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад
 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад"
 5. Нормативно-правова база позашкільної освіти