Навчальний курс "Теорія та методика викладання зимових видів спорту"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Теорія та методика викладання зимових видів спорту

Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Winter-sports.jpg                         

Мета та завдання навчального курсу

Курс «Теорії та методики викладання зимових видів спорту» ставить за мету надати студентам знання про різновиди зимових видів спорту, історію їх розвитку, їх місце та значення у системі фізичного виховання та Олімпійських іграх. Виходячи із матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на факультеті фізичного виховання більш детальна увага приділяється вивченню представника зимових видів спорту – ковзанярському спорту. У зв’язку з цим метою вивчення даної дисципліни є ознайомлення майбутніх фахівців фізичного виховання із зимовими видами спорту вивчення студентами теоретичних та методичних основ викладання ковзанярського спорту, оволодіння технікою основних вправ ковзанярського спорту, набуття необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної навчальної, позакласної та позашкільної спортивно-педагогічної роботи.

Завдання даної навчальної дисципліни логічно випливають із зазначеної мети і формулюються наступним чином:

 1. Набуття теоретичних знань про зимові види спорту;
 2. Оволодіння технікою основних вправ ковзанярського спорту;
 3. Оволодіння методикою викладання ковзанярського спорту;
 4. Формування специфічних знань, умінь та навичок, необхідних для подальшої роботи в загальноосвітніх школах та позашкільних секціях.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Зимові види.jpg

знати:

 • понятійно-категорійний апарат;
 • характеристику зимових видів спорту;
 • основи техніки і тактики ковзанярських вправ;
 • методику навчання техніки ковзанярських вправ;
 • методику розвитку фізичних якостей ковзаняра.

вміти:

 • грамотно застосовувати понятійно-категорійний апарат;
 • складати комплекси загально-розвиваючих і спеціальних вправ, виходячи із задач навчально-тренувального заняття з ковзанярського спорту;
 • формувати мотивацію до навчально-тренувальної діяльності;
 • конкретизувати завдання навчання руховим діям залежно від віку, індивідуальних особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості особи;
 • виховувати морально-вольові якості;
 • володіти комплексом засобів для розвитку різних фізичних якостей залежно від віку, стану здоров’я, індивідуальних особливостей, фізичної підготовленості.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Косівська Сюзанна Вячеславівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Теорія та методика викладання зимових видів спорту"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ. ТЕХНІКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІГУ НА КОВЗАНАХ.

Тема 1. Класифікація та характеристика зимових видів спорту. Зимовий спорт. Класифікація зимових видів спорту. Види спорту на снігу. Види спорту на льоду. Лижні перегони. Лижне двоборство. Біатлон. Стрибки з трампліну. Гірськолижний спорт. Фрістайл. Сноубордінг. Санний спорт. Бобслей. Скелетон. Фігурне катання. Ковзанярський спорт. Шорт-трек. Хокей з шайбою. Хокей з м’ячем. Керлінг. Зимові вітрильні види спорту. Зимове плавання.

Тема 2. Характеристика ковзанярського спорту. Ковзанярський спорт. Змагання на довгій доріжці. Змагання на короткій доріжці. Марафонський біг на ковзанах. Змагання з класичного ковзанярського спорту. Спринтерські дистанції. Багатоборство. Командна гонка переслідування. Шорт-трек. Змагання з шорт-треку. Бігова доріжка для класичного ковзанярського спорту. Бігова доріжка для шорт-треку. Екіпірування ковзанярів.

Тема 3. Основи техніки та методики навчання бігу на ковзанах. Техніка бігу на ковзанах. Посадка ковзаняра. Висока та низька посадка ковзаняра. Техніка бігу зі старту: вихідне положення, перший крок, розбіг, перехід в біг по дистанції. Задача ковзаняра при бігу зі старту. Техніка бігу по прямій: опорний та безопорний періоди роботи ніг. Техніка бігу по прямій: з махами двома руками, з махами однією рукою, з руками за спиною. Особливість техніки бігу по повороту. Техніка гальмувань. Гальмування переступанням. Гальмування напівплугом. Гальмування плугом. Гальмування двома ковзанами з обертом в сторону. Гальмування зовнішнім ребром ковзана.

Тема 4. Методика навчання простому катанню на ковзанах. Спеціально-підвідні вправи на полу та на льоду. Спеціально-підготовчі вправи на полу та на льоду. Рухливі ігри та естафети на льоду. Навчання простому катанню на ковзанах. Навчання самостійному пересуванню на ковзанах. Навчання руху по кривій: вправи на ковзанах на підлозі, вправи на ковзанах на льоду. Методика навчання гальмування у ковзанярському спорті. Навчання іншим вправам простого катання на ковзанах.

Тема 5. Методика навчання швидкісному бігу на ковзанах. Послідовність навчання швидкісному бігу на ковзанах. Навчання посадці ковзаняра: спеціально-підвідні та спеціально підготовчі вправи. Типові помилки у виконанні посадки та їх усунення. Методика навчання бігу зі старту: спеціально-підвідні та спеціально підготовчі вправи. Типові помилки в техніці бігу зі старту та способи їх усунення.

Тема 6. Методика навчання бігу по прямій. Навчання бігу по прямій. Навчання рухам ніг при бігу по прямій. Навчання підтягуванню вільної ноги при бігу по прямій. Навчання постановці ковзана на лід при бігу по прямій. Навчання погодженості всіх рухів при бігу по прямій. Типові помилки в техніці бігу по прямій та способи їх усунення.

Тема 7. Техніка та тактика проходження дистанції в бігу на ковзанах. Методика навчання бігу по повороту (віражу). Навчання рухам рук при бігу по повороту (віражу). Типові помилки в техніці бігу по повороту (віражу) та способи їх усунення. Методика навчання фінішуванню. Техніка та тактика проходження дистанції.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ. ТЕХНІКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІГУ НА КОВЗАНАХ.

Тема 1. Класифікація та характеристика зимових видів спорту.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1


Тема 2. Характеристика ковзанярського спорту.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2


Тема 3. Основи техніки та методики навчання бігу на ковзанах.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3


Тема 4. Методика навчання простому катанню на ковзанах.

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота Тема № 4

Тема 5. Методика навчання швидкісному бігу на ковзанах.

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота Тема №5

Тема 6. Методика навчання бігу по прямій.

Практичні завдання

Практична №6

Самостійна робота

Самостійна робота Тема №6


Тема 7. Техніка та тактика проходження дистанції в бігу на ковзанах.

Практичні завдання

Практична №7

Самостійна робота

Самостійна робота Тема №7

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Биомеханические аспекты двигательных действий в коньковых видах спорта / Под ред. В.А.Апарина, И.М.Козлова; СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2003. - 49с.
 2. Головина Л.И. Физиологическая характеристика конькобежного спорта: лекция для студентов ин-тов физ. культуры / Л. И. Головина / - М.: ГЦОЛИФК, 1983. - 37 с.
 3. Докторевич, A.M. Управление техническим мастерством конькобежцев: лекция / A.M. Докторевич. - Смоленск: СГИФК, 1985. - 73 с.
 4. Дынер Л.С. Оценка технического мастерства конькобежца / Л.С. Дынер, В.Л. Дынер, М.П. Соколов // Конькобежный спорт. – 1990. - Вып. № 3. - С. 14-23.
 5. Исакова, М.Г. Конькобежный спорт / М. Г. Исакова, Г. М. Панов. -М.: ФиС, 1976. - 95 с.
 6. Конькобежный спорт и методика преподавания: программа для пед. фак. ин-тов физ. культуры. - М.: Ком. по физ. культуре и спорту при Сов. Мин. СССР, 1980. - 8с.
 7. Конькобежный спорт : учебник для ин-тов физ.культуры / под общ. ред. Е.А. Степаненко. М.: ФиС, 1977. - 264 с.
 8. Нинина В.В. Методы обучения технике скоростного бега на коньках в группах начальной подготовки ДЮСШ : автореф. дис. . канд. пед. наук / В.В. Нинина; Московский обл. гос. ин-т физ. культуры. Малаховка, 1990.-24 с.
 9. Осадченко Л.Ф. Скоростной бег на коньках. Специальные упражнения конькобежца: метод, разраб. для студентов РГУФК: рек. Эксперт.-метод. советом РГУФК / Л.Ф. Осадченко . - М.: Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, 2007. - 20 с.
 10. Панов Г.М. Теоретические основы техники скоростного бега на коньках. / Г. М. Панов // Конькобежный спорт. – 1980 - Вып. 2. - С. 11-16.
 11. Петров Н.И. Конькобежный спорт: учебник для техникумов физической культуры; 3-е изд., доп. и перераб. / Н.И. Петров. - М.: ФиС, 1975. - 255 с.
 12. Петров Н.И. Конькобежный спорт: учебник для техникумов физ.культуры; 4-е изд., доп.и перераб. / Н. И. Петров. - М.: ФиС, 1982. - 222с.
 13. Подарь Т.К. Конькобежный спорт: Специальные упражнения конькобежца : метод. разработки / Г. К. Подарь. - М.: ГЦОЛИФК, 1993. -28 с.
 14. Половцев В.Г. Конькобежный спорт / В.Г.Половцев, Ю.А.Барышников, И.П.Чернов. – К.: «Здоров’я», 1978. – 152 с.
 15. Половцев В.Г. Юный конькобежец / В.Г. Половцев, Г.М. Панов. - М.: ФиС, 1977. - 181 с.
 16. Стенин Б.А. Пути совершенствования технико-тактического мастерства конькобежцев. / Б.А. Стенин // Проблемы конькобежного спорта. - М., 1989.-С. 18-32.
 17. Стенин Б.А. Конькобежный спорт: учеб. пособие для фак. физ. воспитания пед. ин-тов по спец. "Физ. воспитание" / Б. А. Стенин, В. Г. Половцев. М.: Просвещение, 1990. - 176 с.
 18. Чайкин В.В. Оценка техники бега на коньках / В.В. Чайкин, В.А. Чайкин // Конькобежный спорт. Вып. 1. - М.: ФиС, 1997. - С. 61-62.
 19. Власова H.H. Бегайте на коньках / Н. Н. Власова. М.: ФиС, 1972. - 69 с.
 20. Пилыцикова Е.А. Некоторые вопросы совершенствования техники скоростного бега на коньках. Современные тенденции в развитии конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания на коньках. / Е.А. Пилыцикова. - М., 1999. - С.41-44.

Допоміжна

 1. Данилина Л.Н. Психологическая характеристика конькобежного спорта: лекция для студентов-заочников / Л.Н. Данилина, Л.В. Воронкина/ - М.: ГЦОЛИФК, 1978. - 24 с.
 2. Докторевич A.M. Определение критериев рациональной техники движений в беге на коньках / A.M. Докторевич // Конькобежный спорт. - 1974.- Вып. № 1. - С. 17-22.
 3. Докторевич A.M. Анализ кинематических и динамических характеристик скользящего шага в беге на коньках / A.M. Докторевич // Конькобежный спорт. - 1976. - Вып. № 2. - С. 15-23.
 4. Конькобежный спорт и шорт-трек: Правила соревнований. – М.: Советский спорт, 1990. – 135 с.
 5. Макаров В.Н. Принципы формирования системы спортивных движений конькобежца / В.Н. Макаров, Ш.З. Хуббиев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 10 (68). - С. 62-65.
 6. Макаров, В.Н. Принципы строения системы спортивных движений конькобежца / В.Н. Макаров, Ш.З. Хуббиев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 11 (69). - С. 61-64.
 7. Скоросов К.К. Современные представления о рациональной технике скоростного бега на коньках: метод. рекомендации / К.К. Скоросов. - Пенза: ПГПУ, 1998. - 21 с.
 8. Тузова E.H. Основы унифицированного обучения детей катанию на коньках: дис. . канд. пед. наук / Е. Н. Тузова. - СПб.: ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта, 1991. - 212 с.
 9. Хисамутдинова С.А. Исследование структуры движений конькобежцев / С.А. Хисамутдинова, В.В. Ермаков // Конькобежный спорт. - 1980. - Вып. № 1. - С. 16-21.
 10. Пильщикова Е.А. Методика оценки специально-подготовительных упражнений в конькобежном спорте // Е.А. Пильщикова, A.B. Воронов, Ю.А. Лебедев: Тез. докл. межд. конгр. "Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы". - М., 1998.- С. 62-63.
 11. Подарь Г.К. Проблемы подготовки юных конькобежцев / Т.К. Подарь // Проблемы конькобежного спорта. - М., 1990. - С. 92-107.
 12. Поликарпов Ю.К. Бег на роликовых и беговых коньках: (издание предназначено для любителей и спец-тов конькового спорта) / Ю.К. Поликарпов. - СПб.: С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта, 1998. - 65 с.
 13. Скоросов К.К. Технические средства обучения, применяемые в конькобежном спорте: метод. рекомендации / К.К. Скоросов. - Пенза: ПГПУ, 1998. - 21 с.

Інформаційні ресурси

 1. http: www. skisport.ru.
 2. http://www.flgr.ru.
 3. http://www.startcalendar.com.
 4. http://sportwinter.ru.
 5. http://skipavilion.ru.
 6. http://ski-news.narod.ru.
 7. http://slovari.yandex.ru.
 8. http://www.sports.ru/others/skiing.


Бажаю успіхів! З повагою, --Косівська С.В. (обговорення) 13:31, 20 жовтня 2015 (EEST)