Навчальний курс "Теоретичні основи композиції"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Теоретичні основи композиції


1212134пр1кеке.JPG

Галузь знань: 0202 мистецтво

напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Мета та завдання навчального курсу

Композиція - це провідний предмет с системі художньо-педагогічної підготовки викладачів образотворчого мистецтва. Композиція відіграє велику роль у створені художнього твору. Вона є його основою, його конструкцією, яка виходить з суті теми, сюжету, задуму. Композиція в художньому творі будь-якого жанру і виду - головний складовий елемент, організуючий і з'єднуючий всі його частини в єдине ціле. Вивчення об'єктивних закономірностей мистецтва, а також прийомів та засобів вираження, допомагають художнику глибоко, образно, правдиво відображати життя. Метою цієї дисципліни є також розвиток творчої уяви і образного мислення, художньої спостережливості, зорової пам'яті. Виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього смаку. Вивчення предмету допоможе студентам оволодіти професійною майстерністю і вмінням використовувати набуті знання в педагогічній діяльності. Засвоєння закономірностей композиції, що відображають об'єктивні закони природи і суспільства, дасть студентам отримати ключ до аналізу і глибокому професійному розумінню творів усіх видів та жанрів мистецтва

Завдання курсу полягає в тому, щоб студенти отримали систематизовані теоретичні та практичні знання з композиції. Навчити студентів використовувати лінію, ритм, силует, колір, пропорції, форму як засіб художньої виразності твору. Вивчення студентами законів композиції, правил, прийомів та засобів не лише дасть змогу успішно працювати практично але і розвиває більш критичне ставлення до творів мистецтва , а також до власних творів

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: визначення, об’єкт та предмет композиції, види та принципи побудови композиції, закони гармонії , її засоби та засоби вираження в образотворчому мистецтві. Суть та механізми створення художнього образу, як важливого елементу композиції

вміти: грамотно будувати гармонійну композицію використовуючи її правила, закони та засоби у відповідності із задумом, ідеєю, метою твору.

Автор курсу

Гусєва Катерина ВасилівнаУчасники

Сторінка координування курсу "Теоретичні основи композиції"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Теоретико-історичні особливості змісту та форми композиції

Тема 1: Композиція як наука. Історія розвитку теорії композиції

Тема 2: Мистецтво як естетичний феномен

Тема 3: Механізми створення художнього образу

Тема 4: Закони та засоби композиції. Зображальні засоби

Тема 5: Золотий перетин в побудові композиції.

Змістовий модуль 2

Створення Формальної композиція за законами та принципами гармонії

Тема 1: Композиційний центр як невід’ємний елемент художнього твору

Тема 2: Емоційна дія кольору, плями, лінії на сприйняття картини

Тема 3: Етапи роботи над неформальною композицією. Створення авангардного міського пейзажу.

Зміст курсу

Методичні рекомендації

Змістовий модуль І. Теоретико-історичні особливості змісту та форми композиції

Тема 1. Композиція як наука. Історія розвитку теорії композиції

Теоретичний матеріал

Тема 2. Мистецтво як естетичний феномен

73073 html 75f9c223.jpg

Теоретичний матеріал

Тема 3. Механізми створення художнього образу

Теоретичний матеріал

Тема 4. Закони та засоби композиції. Зображальні засоби.

Теоретичний матеріал

Тема 5. Золотий перетин в побудові композиції

Теоретичний матеріал

Змістовий модуль ІІ. Створення Формальної композиція за законами та принципами гармонії

Тема 1. Композиційний центр як невід’ємний елемент художнього твору

Теоретичний матеріал

Lady-on-a-tram-station-1913.jpg!Blog.jpg

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3


Тема 2. Емоційна дія кольору, плями , лінії на сприйняття картини

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Тема 3. Етапи роботи над неформальною композицією . Створення авангардного міського пейзажу

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Голубева О.Л. Основы композиции — М.; Изобразительное ис-во 2001
 2. Білодід Ю.М., Поліщук О.П. Основи дизайну: Навч. Посіб. - К.: Вид, ПАРАПАН, 2004. - 204 с
 3. Волков Н.Н. Композиция в живописи - М.: "Искуство" 1977
 4. Волков Н.Н. Цвет в живописи, М., 1985
 5. Васютинский Н.А. Золотая пропорция. М., 1990
 6. Зайцев А.С. наука о цвете и живописи. М., 1986
 7. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992
 8. Ковалёв Ф.В. Золотое сечение в живописи [ Учеб. Пособие для худ. Ин-тов и уч-щ ] - К.; Вища шк.,, 1989
 9. Объёмно-пространственная композиция: Учеб.для вузов /А.в.Степанов, В.И.Мальгин, Г.И. Иванов и др. – М.: Издательство «Архитектура - С», 2007. – 256 с
 10. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: Учеб. Пособие для студ. Вузов/Сост Н.Н. Ростовцев, СЕ. Игнатьев, Е.В. Шорохов. - М.: Просвещение, 1989. - 204 с.
 11. Сапего И.Г. Предмет и форма . М.,1984
 12. Таболкин Д.В. (под ред..Фомина Н.Е., Панченко Р.Е., бублик Б.Ф.) – Харьков: «Фолио», 2003
 13. Шевелев И.Ш., Марутаев М.А., Шмелёв И.П. Золотое сечение. М., 1990
 14. Шорохов Е.В. Композиція. М., 1986
 15. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення Навчальний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. - 112 с
 16. Яцюк О.Г., Романычева Э.Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004.


Допоміжна

 1. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., 1986
 2. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992
 3. Яцюк О.Г., Романычева Э.Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

Інформаційні ресурси

 1. http://academic.ru/dic.nsf/enc3p/161042
 2. http://www.yellow-elephant.ru/design/article/composition/
 3. http://vk.com/doc357374_144668627?hash=322bcbca0620bb0ecc&dl=5cc6870cea17c6a438
 4. http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0995-3/part.pdf

Бажаю успіхів! З повагою --Гусєва К.В. (обговорення) 12:36, 27 січня 2016 (EET) ---