Навчальний курс "Теоретичний курс англійської мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

K4.jpg

Теоретичний курс англійської мови


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність (професійне спрямування): 7.010102 Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу:

Надання теоретичних відомостей/положень, які повинні стимулювати самостійний активний підхід студентів до осмислення складних явищ в різних умовах функціонування мови.


Завдання курсу:

• Розширити знання студентів з теоретичних дисциплін: „Історія англійської мови”, „Лексикологія англійської мови”, „Теоретична фонетика англійської мови”, „Теоретична граматика англійської мови”, „Стилістика англійської мови”.

• Ознайомити студентів з досягненнями вітчизняних і зарубіжних мовознавців.

• Систематизувати елементи теорій англійської мови, засвоєних студентами при вивченні нормативного курсу, й дати їм на його основі більш повне уявлення про ці компоненти.

• Ознайомити студентів (у загальному плані) з сучасними методами дослідження у галузі теоретичних дисциплін.

• Ознайомити студентів із застосуванням теоретичних положень курсу у викладанні англійської мови.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен уміти:

• визначати основні етапи розвитку англійської мови; розпізнавати давньоанглійські та середньо англійські тексти;

• визначати етимологічний склад й стильові прошарки словарного складу англійської мови; аналізувати словотворення, семантологію, фразеологію, синонімію та антонімію сучасної англійської мови;

• систематизувати елементи фонетичної теорії; визначати компоненти фонетичної будови сучасної англійської мови; аналізувати проблеми англійської фонетики;

• визначати загальні принципи, які знаходяться в основі граматичної будови англійської мови; аналізувати специфіку рівнів структури мови; осмислювати зв’язок елементів мови різних рівнів з побудовою тексту;

• визначати загальні проблеми стилістики і її зв’язок з іншими дисциплінами; свідомо підходити до художнього тексту як в цілому, розглядаючи його в єдності форми й ідейного змісту; аналізувати виражальні й образотворчі засоби на лінгвістичній базі;

• застосовувати теоретичний курс у викладанні англійської мови.Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів

ТКАМpdfУчасники

Сторінка координування курсу «Теоретичний курс англійської мови»

Отримати консультаціюГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

H1.jpg

Історія англійської мови

ТКАМpdf


Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. The Subject Matter of the Нistory of the English language.

Тема 2. Periods in the Нistory of the English language


Змістовий модуль 2

L1.jpg

Лексикологія англійської мови

ТКАМpdf


Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. The Subject Matter of Lexicology. Formal Style. Informal Stylе.

Тема 2. The Etymology of English Words.

Змістовий модуль 3

F3.jpg

Теоретична фонетика англійської мови

ТКАМpdf


Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 1.The Subject-Matter of Phonetics.

Тема 2. Pronunciation Varieties of English.


Змістовий модуль 4

G1.jpg

Теоретична граматика англійської мови

ТКАМpdf


Навчальні теми змістового модуля 4.

Тема 1. Grammatical structure of the English language


Змістовий модуль 5

S2.jpg

Стилістика англійської мови

ТКАМpdf


Навчальні теми змістового модуля 5.

Тема 1. Stylistic Differentiation of the Vocabulary

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Назва модулю

Історія англійської мови

Тема 1. Назва теми

The Subject Matter of the Нistory of the English language

• The subject matter of the course.

• Periods in the history of the English language.

• The expansion of English.

Тема 1. Назва теми

Periods in the Нistory of the English language

• The Old English period. General characteristic.

• The Middle English. General characteristics.

• The Early New English. General characteristics.

Самостійна робота

Навчальний курс "Теоретичний курс англійської мови". Самостійна робота

Змістовий модуль ІІ. Назва модулю

Лексикологія англійської мови

Тема 1. Назва теми

The Subject Matter of Lexicology

• What Is a Word?

• What Is Lexicology?

• Formal Style.

• Informal Style.

Тема 1. Назва теми

The Etymology of English Words

• The native еlement.

• The borrowed element.

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

Теоретична фонетика англійської мови


Тема 1. Назва теми

The Subject-Matter of Phonetics

• Phonic structure of language and its components.

• Phonetics as a science and its branches.

• Phonetics and phonology.


Тема 2. Назва теми

Pronunciation Varieties of English

• Pronunciation varieties/accents of English.

• Major accents of English. Social shapes of English.

• Specialist dictionaries of English pronunciation.

• Major accents in the UK.

• Accents of English outside UK and USA.

Змістовий модуль ІV. Назва модулю

Теоретична граматика англійської мови

Тема 1. Назва теми

Grammatical structure of the English language

• English Morphology.

• English Syntax.

Змістовий модуль V. Назва модулю

Стилістика англійської мови.

Тема 1. Назва теми

Stylistic Differentiation of the Vocabulary

• Stylistic Differentiation of the Vocabulary.

• Lexical Stylistic Devices.

• Functional Styles.

Тема 2. Назва теми

Ресурси

Рекомендована література

ТКАМpdf

Базова

ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

• Алексеева А. С. Древнеанглийский язык. / Хрестоматия.- М., 1971.

• Аракин В. Д. История английского языка. - Москва, 1985.

• Бруннер К. История английского языка , т. 1-2 - М., 1955.

• Верба Л.Г. Історія англійської мови. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004.

• Иванова И. П.,Чахоян Л. П. История английского языка. -Москва, 1976.

• Смирницкий А. И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII. - М., 1953.

• Baugh A.C. Cable T. A History of the English Language. London, Routledge, 1994.

• Іlyish B.History of the English Language. Leningrad, 1973.

• Rastorguyeva T.A. History of English. Moscow, 1983.

• Stoudenets H.I. History of the English Language in Tables. Kyiv, 1998.


ЛЕКСИКОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

• Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка: учеб. Пособие для студентов – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005

• Арнольд И. В. Лексикология современного англий¬ского языка. М., 1959.

• Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. M., 1956.


ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


• БорисоваЛ.В., Метлюк А.А. Теоретическая фонетика.— Минск, 1980.

• Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка: Учебник для веч. и заоч. Отд. Пед. Ин-тов. – М.: Высш. Школа, 1996.

• Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005.

ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

• Блох М.Я. Теоретические основы граматики: Учеб. 4-е изд., испр.- М.: Высш. Шк.., 2004.

• Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая граммати¬ка современного английского языка. - М., 1981.

• Илъиш Б.А. Строй современного английского языка. - Л., 1971.


СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

• Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. – 5-е изд., испр. И доп. М.: Флинта: Наука, 2002.

• Кухаренко В.А. Интерпретация текста. — Л., 1988.

• Мороховский А.Н., Воробьев О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. — Киев, 1984.

• Kukharenko V. Seminars in Style. — M., 1971.

Допоміжна

DICTIONARIES • Апресян Ю. Д., Ботякова В. В., Латышева Т. Э. и др. Англо-русский синонимический словарь. М., 1998.

• Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

• Комиссаров В. Н. Словарь антонимов современного английского языка. М., 1964.

• Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. М., 1998.

• Devlin J. A Dictionary of Synonyms and Antonyms. N. Y., 1961.

• Gandelsman A. English Synonyms. M., 1963.

• Hornby A. S., Gatenby E. V., Wakefield H. The Advanced Learner's Dictionary of Current English. Ldn., 1967.

• Random House Dictionary of the English Language. College Edition. N. Y., 1968.

Інформаційні ресурси

---