Навчальний курс "Теоретична фонетика англійської мови (для студентів 3 курсу)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Теоретична фонетика англійської мови


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0203. Гуманітарні науки. Мова і література (англійська)

DoYouKnowWhy.006 600.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Мета - сформувати у майбутніх вчителів англійської мови систему знань про звукову будову англійської мови і її компоненти та розуміння їхньої ролі в усній вербальній комунікації.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 1. Ознайомити студентів із сучасним станом мовознавчої науки про фонетичну будову англійської мови, узагальнити та поглибити знання з фонетики, котрими студенти володіють в результаті вивчення нормативного курсу, розвинути здібність самостійно робити практичні висновки при спостереженні над теоретичним матеріалом.
 2. Навчити студентів застосовувати теоретичні знання при розв’язанні професійних завдань у викладанні англійської мови. Це стосується, перш за все, таких питань, як вибір навчальної вимовної норми, коректного вибору вимовних фонемних та акцентних варіантів слів, користування сучасними орфоепічними джерелами англійської мови, тощо.
 3. Розвинути у майбутніх фахівців з англійської мови навички критичного аналізу чинних підручників, посібників, різноманітних матеріалів для навчання англійської вимови.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: систему понять, які складають когнітивну базу англійської вимови; вимовні особливості основних національних варіантів англійської мови, нові тенденції у розвитку сучасних норм вимови та орфоепічної практики; фонетичні та фонологічні характеристики компонентів звукової будови мови та особливості їхнього функціонування у мовленні; сучасні інформаційні джерела сучасної англійської вимови: вимовні словники, підручники, посібники.

вміти: коректно оформлювати власне іншомовне мовлення згідно вимовних норм та правил; здійснювати коректний вибір вимовних варіантів в аспекті вимовних норм англійської мови, користуватися інформацією орфоепічних довідкових джерел; застосовувати теоретичні знання при навчанні англійської вимови.

Глосарій до курсу "Теоретична фонетика англійської мови" (зразок)

Робоча програма курсу

Автори курсу - к.ф.н., проф. Паращук В.Ю., к.ф.н., доц. Кочубей В.Ю.

Кочубей Вікторія Юріївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Теоретична фонетика англійської мови"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Вимовні варіанти англійської мови та їхні фонетичні особливості (8 годин)

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Вимовні варіанти англійської мови (2 години)

 1. Визначення поняття „вимовний варіант”.
 2. Варіанти англійської мови, виділені за соціальним принципом.
 3. Проблема визначення вимовного стандарту англійської мови.
 4. Вимовна норма та її кодифікація.
 5. Спеціальні вимовні словники англійської мови.
 6. Варіювання орфоепічної вимови.

Тема 2. Вимовні варіанти англійської мови в Об’єднаному Королівстві (2 години)

 1. RP/BBC English як британський національний вимовний стандарт.
 2. Cockney як приклад вимовного варіанта англійської мови.
 3. Англійська вимова в дельті річки Темзи (Estuary English).
 4. Основні відмінності між RP та регіональними варіантами британської англійської.

Тема 3. Загальноамериканська вимова як вимовний стандарт в США (2 години)

 1. Сучасна соціолінгвістична ситуація в США.
 2. Фонологічні та фонетичні особливості загальноамериканської вимови.
 3. Особливості голосоутворення загальноамериканського вимовного варіанта.

Тема 4. Вимовні варіанти англійської мови за межами Сполучених Штатів та Об’єднаного Королівства (2 години)

 1. Австралійський вимовний варіант англійської мови.
 2. Канадський вимовний варіант англійської мови.
 3. Новозеландський варіант вимови.
 4. Особливості англійської вимови українців.

Змістовий модуль 2. Звукова будова мови (10 годин)

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 5. Звукова структура мови та засоби її аналізу та опису (2 години)

35fi87659sh8li.jpg
 1. Використання мови в усній вербальній комунікації.
 2. Поняття вимови. Звукова структура мови та її компоненти.
 3. Одиниці мови та одиниці мовлення.
 4. Фонетика як наука та її галузі.
 5. Фонетика та фонологія.
 6. Сучасні теорії та методи викладання фонетики.

Тема 6. Артикуляційний та функціональний аспекти звуків мовлення (2 години)

 1. Аспекти звуків мовлення.
 2. Звуки мовлення як артикуляційні одиниці та проблема їхньої класифікації.
 3. Артикуляційна класифікація англійських голосних.
 4. Артикуляційна класифікація англійських приголосних.
 5. Функціональний аспект звуків.
 6. Теорія фонеми як основа фонології.
 7. Три аспекти та три функції фонеми.
 8. Коартикуляційні явища в англійському мовленні.
24sy76la95bl0e.png

Тема 7. Склад (2 години)

 1. Склад як невід’ємна частина слова.
 2. Теорії складкоутворення.
 3. Основні правила складоподілу в англійській мові.
 4. Поділ слова на силабографи.

Тема 8. Лексичний наголос (2 години)

 1. Природа англійського лексичного наголосу.
 2. Типи лексичного наголосу в англійській мові.
 3. Тенденції лексичного наголосу.
 4. Функції лексичного наголосу.
 5. Правила наголошування слів в англійській мові.
 6. Варіативність лексичного наголосу.
001melodic english.jpg

Тема 9. Просодична система англійської мови (2 години)

 1. Загальне поняття просодії.
 2. Інтонація як комплекс просодичних рис.
 3. Основні функції інтонації.
 4. Висотний компонент інтонації.
 5. Тональна група як мінімальна одиниця інтонаційного опису.
 6. Силовий компонент інтонації.
 7. Ритм.
 8. Фонологічні та фонетичні аспекти усної вербальної комунікації.
Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Вимовні варіанти англійської мови та їхні фонетичні особливості

Теоретичний матеріал модулю 1 надається професором Паращук В.Ю.

Теоретичний матеріал

Лекція №1


Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Змістовий модуль 2. Звукова будова мови

Basic-english-phonetics-6-638.jpg

Тема 5. Звукова структура мови та засоби її аналізу та опису

Тема 6. Артикуляційний та функціональний аспекти звуків мовлення

Тема 7. Склад

Тема 8. Лексичний наголос

Тема 9. Просодична система англійської мови

Теоретичний матеріал

Лекція №5. Articulatory and Functional Aspects of Speech Sounds

Лекція №6. Syllable

Лекція №7. Word Stress

Практичні завдання

Практична Word Stress

Практична Word Stress

Самостійна робота

 1. Вивчити тему:Коартикуляційні явища в англійському мовленні.
 2. Затранскрибувати слова, які мають різну вимову в RP та GenAm.
 3. Виконати дослідницькі проекти: „Педагогічні пріоритети у навчанні орфоепічній вимові”, „Розвиток фонематичного слуху студентів”. „Педагогічні пріоритети у навчанні ритму англійської мови”, „Навчання складоподілу в англійських словах як дидактична проблема”.
 4. Вивчити основні звуко-буквенні відповідності англійської мови.
 5. Поділити слова на склади та силабографи.
 6. Визначити комунікативні типи речень та накреслити їх правильне інтонування.
 7. Вивчити тему: "Типи речень та інтонаційні моделі англійської мови".

Самостійна робота №1 Articulatory and distinctive features of phonemes

Самостійна робота №2 Syllable division practiceРесурси

Рекомендована література

Базова

 1. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 230 с.
 2. Теоретическая фонетика английского языка: Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков М. А. Соколова, К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова. - М.:Выс.шк., 1996. - 240 с.
 3. Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка: Учебник для студентов вечерних и заочных отделений педвузов. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Высшая школа, 1988. - 271 с.

Допоміжна

 1. Celce-Murcia Marianne, Brinton Donna M., Goodwin Janet M. Teaching Pronunciation: a Reference for Teachers of English to Speakers of Other Languages.- Cambridge: Cambridge University Press, 1996. - 428 p.
 2. Cruttenden Alan. Intonation. - Cambridge: Cambridge University Press, 1986. - 222 p.
 3. Gimson Alfred Charles, Cruttenden Alan. Gimson’s Pronunciation of English. Fifth Edition. Revised by A. Cruttenden. - London:Edward Arnold, 1994. - 304.
 4. Giegerich Heinz J. English Phonology: An introduction. - Cambridge University Press, 1995. - 333 p.
 5. Kreidler Charles W. The Pronunciation of English: a Course Book in Phonology. - Oxford: Basil Blackwell, 1989. - 421 p.
 6. Laver John. Principles of Phonetics.- Cambridge University Press, 1995. - 707 p.
 7. Pennington Martha. Phonology in English Language Teaching:An International Approach. London and New York:Longman,1996.
 8. Roach Peter. English Phonetics and Phonology. A practical course. Cambridge University Press. Second edition, 1995. - 262 p.
 9. The Cambridge Encyclopaedia of Language./Ed. by David Crystal. - 2nd edition.- Cambridge University Press, 1997. - 480 p.
 10. Wells John C. Accents of English. Volumes 1-3. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
 11. Шахбагова Д.А. Фонетические особенности произносительных вариантов английского языка. - М.:Высшая школа, 1982. - 182 с.


Орфоепічні словники

 1. The English Pronouncing Dictionary. Originally compiled by Daniel Jones. 15th edition. Edited by Peter Roach and James Hartman. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997.- 559 p.
 2. The Cambridge English Pronouncing Dictionary. Originally compiled by Daniel Jones. 16th edition. Edited by Peter Roach and James Hartman. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003.- 559 p.
 3. Wells, J. C. The Longman Pronunciation Dictionary. - Harlow: Pearson Education Limited, 2000. – 1827 p.

Інформаційні ресурси

---