Навчальний курс "Сімейне право" 2014-2015

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Сімейне право


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:0304 Право, 6.030402 Правознавство, бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: вивчення основних принципів, понять та інститутів сімейного права, знайомство з особливостями правового регулювання сімейних відносин, вироблення навичок опрацювання нормативного матеріалу, вирішення правових проблем під кутом зору сучасного українського законодавства.

Завдання :

 • систематизоване закріплення студентами теоретичних знань про історію, принципи і положення науки сімейне право
 • навчання студентів правильному орієнтуванню в чинному сімейному законодавстві
 • ознайомитися з практикою застосування сімейного законодавства судами України


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • діючі норми сімейного права про порядок, умови укладення та припинення шлюбу
 • права і обов’язки подружжя, батьків і дітей
 • аліментні зобов’язання членів сім’ї
 • форми влаштування дітей, що залишилися без батьківської опіки та ін.
 • практику застосування сімейного законодавства судами України, органами опіки і піклування
 • основні напрямками розвитку сімейного законодавства;

вміти:

 • самостійно аналізувати і застосовувати норми сімейного права в процесі роботи за юридичною спеціальністю
 • вільно володіти поняттями і категоріями сімейного права


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Сокуренко Олена Анатоліївна

Учасники

Сторінка координування курсу "Сімейне право" викладач Сокуренко Олена Анатоліївна

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

ТЕМА 1. Поняття сімейного права. Сімейне законодавство. Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни. Особливості сімейного права та його місце в системі права України. Предмет і метод сімейного права. Принципи сімейного права. Система сімейного права України. Державна охорона сім’ї. Концепція державної сімейної політики. Основні принципи та напрями державної сімейної політики. Загальні риси дореволюційного вітчизняного законодавства про шлюб та сім’ю. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю в радянський період (з 1917 р.). Перші декрети в Україні про шлюб та сім`ю. Кодекс законів про акти громадянського стану, про сім`ю та опіку 1919 р. Кодекс законів про сім`ю, опіку та шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р. Сімейний кодекс України 2001 р. Звичай як джерело сімейного права в Україні. Договір як регулятор сімейних правовідносин. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.

ТЕМА 2. Сімейні правовідносини. Поняття сім’ї як правової категорії. Сім`я в соціологічному і юридичному значенні (порівняльна характеристика). Право особи на сім’ю. Поняття, особливості і види сімейних правовідносин. Підстави виникнення сімейних правовідносин. Суб`єкти, об`єкти і зміст сімейних правовідносин. Споріднення і свояцтво у сімейному праві України, їх юридичне значення. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів. Строки і позовна давність у сімейному праві України.

Змістовий модуль 2

ТЕМА 1. Шлюб. Поняття шлюбу та його ознаки. Умови укладення шлюбу. Шлюбний вік: поняття, значення. Право на шлюб. Зміст принципу добровільності укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Порядок реєстрації шлюбу. Час та місце реєстрації шлюбу. Юридичне значення взаємної обізнаності осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан здоров’я одне одного. Заручини та їх правові наслідки. Правові наслідки реєстрації шлюбу. Правозгідність шлюбу. Перешкоди до укладення шлюбу. Наслідки порушення вимог закону щодо укладення шлюбу Поняття недійсності шлюбу. Абсолютно недійсні шлюби. Визнання шлюбів недійсними судом (порядок та підстави). Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду Визнання шлюбу недійсним після його припинення. Юридичні наслідки недійсності шлюбу.

ТЕМА 2. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини). Право на материнство і на батьківство. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності. Права подружжя на вільний фізичний та духовний розвиток., особисту свободу. Право подружжя на прізвище, зміну прізвища у зв’язку з укладенням шлюбу та у шлюбі, та пов`язані з ним права. Права дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім`ї. Захист особистих прав подружжя.

ТЕМА 3. Майнові правовідносини подружжя. Особливості майнових правовідносин у сімейному праві. Види майнових прав і обов`язків подружжя. Права подружжя укладати дозволені законом угоди. Майно подружжя. Поняття правового режиму майна подружжя. Поняття та особливості договірного режиму майна подружжя в Україні. Шлюбний договір та його зміст. Зміна умов та розірвання шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка та його здійснення. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. Підстави набуття спільної сумісної власності подружжя. Правовий режим та об’єкти спільної сумісної власності подружжя. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом спільної сумісної власності. Захист прав подружжя у випадку укладення угод по розпорядженню майном без його згоди. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Звернення стягнень на майно, що є об’єктом спільної сумісної власності. Позовна давність та поділ майна подружжя. Правовий режим майна чоловіка і жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Право кожного подружжя на утримання. Підстави стягнення утримання на користь іншого з подружжя в примусовому порядку (під час перебування у шлюбі та після його розірвання). Договір подружжя про надання утримання. Обчислення аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя. Припинення права чоловіка та дружини на утримання. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.

ТЕМА 4. Припинення шлюбу. Поняття і підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення померлим). Умови розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, які не мають дітей. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з подружжя. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя. Розгляд судових справ про розірвання шлюбу. Момент припинення шлюбу у випадку розірвання його через суд. Реєстрація розірвання шлюбу. Юридичні наслідки розірвання шлюбу. Підстави і порядок поновлення шлюбу. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки.

Змістовий модуль 3

ТЕМА 1. Визначення походження дітей. Поняття встановлення походження дітей. Встановлення материнства. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі. Визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплементації зародка. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбi мiж собою. Встановлення батьківства добровільним визнанням батьківства. Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і материнства за рішенням суду. Засвідчення походження дітей. Реєстрація батьківства і материнства. Спір про батьківство, материнство. Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства). Порядок оспорювання батьківства. Позовна давність в оспорюванні батьківства. Обставини, що виключають можливість оспорювання батьківства (материнства).

ТЕМА 2. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей. Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дітей і дітей щодо батьків. Права і обов’язки батьків по визначенню імені, прізвища та по батькові дитини. Права та обов’язки батьків брати участь у вихованні та піклуванні про дітей незалежно від спільного проживання з ними, представляти та захищати інтереси неповнолітніх дітей. Права батьків та дітей на спілкування. Права батьків по захисту інтересів дітей. Здійснення батьківських прав та виконання обов’язків. Захист батьківських прав Вирішення спорів між батьками з приводу виховання дітей. Права дітей на захист від неправомірних дій батьків. Підстави і прядок позбавлення батьківських прав Юридичні наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення в батьківських правах. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав. Обов’язки повнолітніх дітей піклуватися про батьків. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків та правнуків. Права братів та сестер на спілкування. Права мачухи, вітчима та особи, яка взяла дитину у свою сім’ї, на її виховання. Права членів сім’ї та родичів щодо захисту дитини.

ТЕМА 3. Майнові правовідносини батьків і дітей. Права батьків і дітей на майно одне одного. Роздільність майна батьків і дітей. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання. Спільне сумісне майно батьків і дітей. Управління майном дитини та використання доходів від нього. Обов`язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей. Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів). Договір між батьками про сплату аліментів на дитину. Обчислення та зміна розміру аліментів. Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів. Порядок присудження аліментів. Порядок сплати та стягнення аліментів. Визначення заборгованості по аліментах. Порядок стягнення та підстави звільнення від сплати заборгованості по аліментах. Обов`язки батьків по утриманню повнолітніх непрацездатних дочки, сина. Зобов`язання повнолітніх дочки, сина по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

ТЕМА 4. Правовідносини інших членів сім’ї та родичів. Особисті немайнові права і обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Аліментні правовідносини між іншими членами сім’ї та родичами. Аліментні зобов’язання баби, діда, прабаби, прадіда, внуків і правнуків. Аліментні зобов’язання між братами і сестрами. Аліментні зобов’язання мачухи, вітчима, пасинка, падчерки. Аліментні правовідносини між фактичними вихователями і вихованцями. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім’ї та родичів, і строки їх стягнення. Визначення заборгованості за аліментами.

Змістовий модуль 4

ТЕМА 1. Усиновлення. Загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.. Органи, на які покладається захист прав та інтересів дітей, що залишилися без батьківського піклування, та їх основні функції. Основні форми влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування в Україні. Порядок виявлення та обліку дітей, що залишилися без батьківського піклування. Діти, у відношенні яких допускається усиновлення. Обмеження щодо усиновлення дітей, що страждають певними захворюваннями. Зміст “інтересів дитини” при усиновленні. Заборона посередницької діяльності щодо усиновлення дітей. Поняття усиновлення за законодавством України. Органи, що здійснюють усиновлення в Україні. Діяльність Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України. Умови усиновлення в Україні. Вимоги до особи усиновителя. Правове значення віку усиновлювача та усиновлюваного. Згода батьків на усиновлення дитини та порядок її надання. Випадки усиновлення дитини без згоди її батьків. Правове значення згоди дитини на її усиновлення. Перешкоди до усиновлення. Переважне право на усиновлення. Порядок формування та використання банків даних про дітей, що залишилися без батьківської опіки. Облік осіб, що бажають усиновити дитину. Документи, які подаються претендентами на усиновлення для одержання дозволу на усиновлення. Порядок усиновлення дітей в Україні. Державна реєстрація усиновлення. Таємниця усиновлення та її правовий захист. Усиновлення дітей, що є громадянами України, іноземними громадянами. Правові наслідки усиновлення в Україні. Права та обов`язки усиновлювачів і усиновлених. Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним. Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.

ТЕМА 2. Опіка та піклування над дітьми. Поняття опіки та піклування за законодавством України. Органи опіки та піклування в Україні. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок встановлення опіки та піклування. Вимоги до особи опікуна (піклувальника). Права і обов`язки опікунів і піклувальників щодо дитини. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Звільнення опікунів і піклувальників від виконання їх обов`язків. Підстави і порядок припинення опіки і піклування.

ТЕМА 3. Патронат над дітьми. Поняття патронату над дітьми. Відмінність патронату від інших форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Підстави виникнення та припинення патронату над дітьми. Договір про патронат. Правовий статус патронатного вихователя. Права дитини, над якою встановлено патронат. Припинення патронату над дитиною.

Зміст курсу

Змістовий модуль І.

Теоретичний матеріал

13 660.jpg

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практичне заняття № 1

Практичне заняття № 2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Самостійна робота "Сімейне право" 2014-2015

Змістовий модуль ІІ.

Теоретичний матеріал

Лекція № 3

Лекція № 4

Практичні завдання

Практичне заняття № 3

Практичне заняття № 4

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Самостійна робота №4

Змістовий модуль ІІІ

Теоретичний матеріал

Лекція № 5

Лекція № 6

Практичні завдання

Практичне заняття № 5

Практичне заняття № 6

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Самостійна робота №6


Змістовий модуль ІV

Теоретичний матеріал

Лекція № 7

Практичні завдання

Практичне заняття №7

Самостійна робота

Самостійна робота №7Ресурси

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Конвенція про права дитини, схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р. і ратифікована Верховною Радою України 27 лютого 1991. // Право України. - 1993. - № 5-6. - С.56-64.

3. Цивільний кодекс України. – К.: Велес, 2005. – 352.

4. Сімейний кодекс України. – Х.: Вид-во „Прометей-Прес”, 2004. – 92 с.

5. Закон України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" від 21 листопада 1992 р.

6. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 р.

7. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р.

8. Закон України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" від 24 грудня 1993 р.

9. Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р.

10. Закон України “Про захист від насильства в сім’ї”

11. Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р.

12. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою ВРУ від 17 вересня 1999 р.

13. Про порядок переміни громадянами України прізвищ, імен та по батькові. Указ Президента України від 31 грудня 1991 року № 23

14. Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146

15. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р. № 18/5 (витяги)

16. Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96

17. Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім`ях усиновителів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 775

18. Положення про Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 30 березня 1996 р.

19. Типове положення про будинок дитини , затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я , № 123 від 18.05.98

20. "Про судову практику в справах про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 серпня 1979 р. № 8

21. "Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 4

22. "Про судову практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану ". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. № 12

23. "Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім`ю України" Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16

24. Закон України від 21 листопада 1992 р. «Про державну допомогу сім'ям з дітьми // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №5. - Ст.21 (із змінами та доп. // Урядовий кур'єр. 1995.11 лютого.

25. Закон України „Про власність” // Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 14. – Ст. 191 (зі змінами та доповненнями).

26. Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен та по батькові. Затв. постановою Кабінету Міністрів України 27 березня 1993 р. № 223 // ЗП України. - 1993. -№ 9. -Ст.180.

27. Перелік видів заробітку (доходу), що підлягають обліку при відрахуванні аліментів. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1992 р. № 146//ЗПУкраїни. -1993. -№8. -Ст.161.

28. Про порядок укладання шлюбного контракту. Затв. постановою Кабінету Міністрів України 16.06.1993 р. №457 // Урядовий кур'єр -1993. - №97-98.

29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 червня 1973р. №6 «Про деякі питання, що виникли в судовій практиці по застосуванню кодексу про шлюб та сім'ю України» // Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. -1993. - №2.

30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 серпня 1979 р. №8. «Про судову практику в справах про розірвання шлюбу» // Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. - 1993. - №2.

31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. №4. «Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу» // Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. -1993.-№ 2.

Основна література:

1. Сімейне право України : Підручн. / За ред. Гопанчука В. С. — К. : Істина, 2002. - 304 с.

2. Сімейне право України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2004. – 356 с.

3. Сімейне право України: Підручник / за заг. ред.. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової. – К.:Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

4. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464 с.

5. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.:Ін Юре, 2003.-532

Додаткова література:

1. Акиданова А. Право дітей знати своїх батьків // Право України – 1998 - № 3 – с. 79-82.

2. Антокольская М.В. Семейное право. – М.: Юрист, 2002.

3. Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям. Автореф. дис…канд. юрид. наук. – К., 2002.

4. Бурлака І.В. Усиновлення – пріоритетна форма влаштування дітей у сім‘ю. // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 44. – с. 81-85.

5. Волинець Л.С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи. – К.: Логос, 2000.

6. Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве. – Свердловск, 1989.

7. Дзера О.В. Правові відносини в радянській сім`ї: майнові права та обов`язки подружжя. – К., 1983.

8. Драгнєвич Л. Чи потрібно узаконювати релігійні шлюби в Україні? // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 8. – с. 59-61.

9. Дубей Ж. Обстоюючи майнові та житлові права дітей-сиріт. // Вісник прокуратури. – 2002. - №1. – с.112-115.

10. Енгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М., 1989.

11. Євко В. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект. // Право України. – 2001. - № 8. – с. 107-110.

12. Индыченко С.П., Гопанчук В.С. Брачно-семейное право в вопросах и ответах. – К., 1990.

13. Жилинкова И.В. Брачный контракт (договор). – Х.: Ксилон, 2001.

14. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. – Х.: Ксилон, 2000.

15. Жилінкова І. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України. / Вісник Академ. Прав. Наук україни. – 2002. - № 3. – С. 122-130.

16. Золотухина О. Замуж за иностранца. – К.: Феникс, 2001.

17. Кармазін О. Виконання судових рішень, пов`язаних із стягненням аліментів // Право України – 1995 - № 2 – с. 16-18.

18. Карпенко О.І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Автореф. дис...канд.. юрид. наук. – Х., 2002.

19. Кидалова А. Особисті немайнові права та обов‘язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів.// Право України. – 2003. - № 5. – с. 51-56.

20. Кодекс о браке и семье Украины: научно-практический комментарий. – Х., 2000.

21. Короткова Л. Вихров О. Щодо визначення правового статусу вітчима (мачухи) // Право України – 1995 - № 5-6 – с. 30-32.

22. Коротова Л. Вихров О. Сімейне право України (історичний огляд) // Право України – 1994 - № 11-12 – с. 47-49.

23. Корнякова Т. Інтереси держави – це і права дітей, права кожного з громадян…// Вісник прокуратури – 2003. – № 2. с.14-17.

24. Куркін В.О. Права та обов‘язки подружжя за новим Сімейним кодексом України. // вісн. Акад. Праці та соц. Відносин Федер. Профспілок України. – 2002. - № 2, ч.1. – с. 129-134.

25. Лактионова Г.М. и др. Инновационные формы опеки детей: международный и национальный опыт. – К.: Науковий світ, 2001.

26. Лукеча М. Під весільний вінець. – К., Просвіта, 1995.

27. Матвеев Г.К. История семейно-брачного законодательства Украинской ССР. – К., 1960.

28. Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных условиях. // Государство и право. – 2003. - № 2. – с. 22-25.

29. Мороз Л. Рассмотрение судами дел о лишении родительских прав. – М., 1988.

30. Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. – М., Юрист, 1998.

31. Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу. // право України. – 2002. - № 4. – с. 131-135.

32. Пігач Я. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції // Радянське право – 1990 - № 7 – с. 77-79.

33. Популярна юридична енциклопедія.- К.: Юрінком Інтер, 2002.

34. Порядок взыскания алиментов: Сборник. – М.: Приор, 2001.

35. Про шлюб, родину і долю людини. Нотатки із Всеукраїнського семінару працівників РАГСів // Юридичний вісник України – 1998 – 2-8 (липень) № 27 – с. 6.

36. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Для юридических вузов и факультетов. Изд.2-е. – М., 1999.

37. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Ін Юре, 2003.

38. Савченко Л. Про права і обов`язки батьків по вихованню дітей // Право України – 1997 - № 5 – с. 55-57.

39. Сімейне право України (Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів і факультетів). / За редакцією Дзери О.В., – К., 1997.

40. Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім’ю. – К., 1998.

41. Ульяненко О. Значення інституту шлюбного договору. // Вісник прокуратури. – 2003. – № 3. – 80-84.

42. Фурса С.Я., Драгнєвіч Л.Ю., Фурса Є.І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному поцесі. – К.: Ін Юре, 2003.

43. Шевченко Я. М. Проблеми нового Сімейного кодексу України. // Правова держава. Щорічник наук. пр. – 2002 . - Вип. 13. – с. 147-153.