Навчальний курс "Сучасні інформаційні технології"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Сучасні інформаційні технології

1f953c57-adab-435a-a2f3-70859bc16499.img.jpeg

напрям підготовки 0203 гуманітарні науки

спеціальність 7.02030304 Переклад (англійська, німецька мови/ німецька, англійська мови)

факультет іноземних мов (денна форма навчання)


Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу є формування теоретичних знань та практичних умінь роботи із прикладними програмами на веб-платформі, які необхідні для ефективного застосування нових інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності та подальшому набутті знань. Під час вивчення дисципліни студенти знайомляться з актуальними проблемами інформаційних світових технологій та систем, сучасними тенденціями розвитку апаратних засобів та програмного забезпечення; з основами сучасних інформаційних технологій, тенденціями їхнього розвитку, навчити їх принципам побудови інформаційних моделей, проведенню аналізу отриманих результатів, застосуванню сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності.

Завданням вивчення навчального курсу є оволодіння студентами знань з історії розвитку інформаційних технологій, усвідомлення можливості й необхідності використання інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні та наукових дослідженнях, формування практичних навичок роботи із сучасними інформаційними технологіями. Вивчення цього курсу дозволить по-новому використовувати сучасні інформаційні технології у власному навчанні та майбутній професійній діяльності, зорієнтує майбутніх перекладачів на реалізацію спільних телекомунікаційних проектів.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи глобального інформаційного суспільства;
 • вплив засобів сучасних інформаційних технології на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства;
 • про Окінавську хартію глобального інформаційного суспільства («Цифрова нервова система»);
 • про місце України у глобальному інформаційному суспільстві;
 • класифікацію та можливості сучасних інформаційних технологій і офісних технологій;
 • соціально-психологічні аспекти формування інформаційного суспільства та проблеми адаптації людини до нових технологічних рішень;
 • про соціальну роль інформаційно-комунікаційних технологій та «Інформаційний спосіб життя»;
 • перспективи та проблеми розвитку мережевого суспільства і мережних спільнот;
 • про регламентацію діяльності у мережі на державному рівні, про захист прав користувачів;
 • позитивні і негативні аспекти застосування Інтернет;
 • пошукові механізми та сервіси Інтернет, програмні засоби на веб-платформі;
 • особливості використання гіпертексту, мультимедіа, гіпермедіа;
 • вимоги до організації роботи з документами, що розташовуються он-лайн;
 • організацію та здійснення роботи в єдиному інформаційному середовищі;
 • функціональні можливості та особливості використання в роботі перекладача широкого спектру програмних продуктів на веб-платформі;
 • особливості та переваги програмних засобів для оптимального вибору інструментів під час розв’язання професійних завдань;
 • про методи захисту інформації;
 • про автоматизовані системи керування проектами (АСКП), їх функції та складові;
 • засоби для календарно-мережного планування АСКП Projects Manager;
 • засоби для спрощеного доступу до проектних даних у АСКП Projects Manager.
 • засоби для організації комунікацій у АСКП Projects Manager.

вміти:

 • класифікувати веб-ресурси, що відносять до Веб 2.0;
 • організовувати взаємодію між користувачами засобами соціальних мереж та Вікі-сайтів;
 • зберігати та організовувати спільну роботу із різними типами документів (Диск Google);
 • створювати текстові документи, таблиці, мультимедійні презентації та форми засобами (Диск Google);
 • засобами Google Календар створювати й оформлювати календарі подій, організовувати обмежений доступ до ресурсу;
 • використовувати засоби для календарно-мережного планування АСКП Projects Manager;
 • обробляти текстові документи та спільно їх використовувати з іншими користувачами засобами АСКП Projects Manager;
 • використовувати АСКП Projects Manager для організації комунікацій (служба миттєвих повідомлень);
 • розмежовувати доступ до даних різним виконавцям проекту;
 • ефективно використовувати засоби нових інформаційних технологій у своїй майбутній професійній діяльності.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Копотій Вікторія Володимирівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Сучасні інформаційні технології" викладач Копотій Вікторія ВолодимирівнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Інформаційне суспільство

ТЕМА 1. Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства. Поняття інформаційного суспільства. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. «Цифрова нервова система». Історія виникнення терміну «інформаційне суспільство». Україна і глобальне інформаційне суспільство.

ТЕМА 2. Сучасні інформаційні технології. Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій. Поняття інформаційних і комп’ютерних технологій та їх класифікація. Можливості сучасних інформаційних технологій. Офісні технології.

ТЕМА 3. Соціально-психологічні аспекти формування інформаційного суспільства. Проблема адаптації людини до нових технологічних рішень. Соціальна роль інформаційно-комунікаційних технологій. «Інформаційний спосіб життя». Е-економіка.

ТЕМА 4. Інформаційне суспільство, держава і ми: можливості, обов’язки, права, перспективи. Інформатизація адміністративної діяльності, всесвітній досвід. Проблеми розвитку мережевого суспільства та мережених спільнот. Регламентація діяльності в мережі на державному рівні, захист прав користувачів. Сучасне українське інформаційне суспільство.

Змістовий модуль 2. Технології Веб 2.0

ТЕМА 1. Технології Веб 2.0. Класифікація веб-ресурсів, що відносять до Веб 2.0. Організація соціальних мереж на базі ресурсів Веб 2.0.

ТЕМА 2. Сервіси Google. Служба Google Календар: створення облікового запису, створення й оформлення календарів, налаштування календарів, організація обмеженого доступу до ресурсу, налаштування нагадувань. Служба Диск Google. Завантаження файлів. Обробка текстових документів. Створення мультимедійних презентацій, запуск та налагодження.

Змістовий модуль 3. Автоматизовані системи керування проектами

ТЕМА 1. Загальна характеристика управління проектами. Поняття та класифікація проектів. Сутність системи управління проектами, її елементи. Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту. Функції управління проектами.

ТЕМА 2. Системи автоматизації управління проектами. Загальна характеристика систем управління проектами. Онлайн система управління проектами Projects Manager. Обробка текстових документів. Робота з документами (створення, відкриття, збереження файлу). Сумісне використання файлів. Проблеми впровадження систем автоматизації управління проектами.

ТЕМА 3. Загальні підходи до планування і контролю проектів. Складові системи планування проекту. План проекту. Приклади. Завдання контролю за виконанням проекту. Звітність у системі контролю. Засоби для організації комунікацій у АСКП Projects Manager. Використання технологій Projects Manager для організації комунікацій: колективне створення та редагування текстів, служба миттєвих повідомлень, обмін та сумісна робота з різними матеріалами. Розмежування доступу до даних різним виконавцям проекту.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Інформаційне суспільство

Самостійна робота

Тема 1. Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства

Web20 foto proiect.jpg
 1. Поняття інформаційного суспільства.
 2. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства.
 3. «Цифрова нервова система».
 4. Історія виникнення терміну «інформаційне суспільство».
 5. Україна і глобальне інформаційне суспільство.

Тема 2. Сучасні інформаційні технології

 1. Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій.
 2. Поняття інформаційних і комп’ютерних технологій та їх класифікація.
 3. Можливості сучасних інформаційних технологій.
 4. Офісні технології.

Тема 3. Соціально-психологічні аспекти формування інформаційного суспільства

 1. Соціально-психологічні аспекти формування інформаційного суспільства.
 2. Проблема адаптації людини до нових технологічних рішень.
 3. Соціальна роль інформаційно-комунікаційних технологій.
 4. «Інформаційний спосіб життя».
 5. Е-економіка.

Тема 4. Інформаційне суспільство, держава і ми: можливості, обов’язки, права, перспективи

 1. Інформатизація адміністративної діяльності, всесвітній досвід.
 2. Проблеми розвитку мережевого суспільства та мережених спільнот.
 3. Регламентація діяльності в мережі на державному рівні, захист прав користувачів.
 4. Сучасне українське інформаційне суспільство.

Інформаційні ресурси:

 • Чугунов А.В. Развитие информационного общества: теории, концепции и программы: Учебное пособие. — СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 2007. — 98 с. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57377
 • Цырдя Т.Н. Информационная безопасность личности как решающий фактор в стратегии выживания http://www.az.ru/defence/copy09.htm
 • Выступление Генерального секретаря ООН Кофи Аннана на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества Тунис, 16 ноября 2005 года http://www.un.org/russian/conferen/wsis/sg05.htm
 • Информационное общество. http://ru.wikipedia.org/wiki/
 • Мелюхин И.С. Роль государства в формировании информационного общества. http://www.relcom.ru/Archive/1997/ComputerLaw/State.htm

Контрольні запитання:

 1. Що таке «інформаційне суспільство»? Які його характерні риси?
 2. В чому полягає інформаційна криза суспільства? Які шляхи його подолання?
 3. Що таке «інформаційна культура»? Як вона співвідноситься із загальнолюдською культурою?
 4. Які позитивні і негативні наслідки інформатизації?
 5. Які перспективи входження України у глобальне інформаційне суспільство?
 6. Який рівень інформаційних послуг у вашому соціумі? Які прояви інформаційної нерівності?
 7. Навіщо потрібні законодавчі акти в інформаційній сфері?
 8. Як забезпечити інформаційну безпеку особи?
 9. В чому причини інформаційних війн?

Змістовий модуль ІІ. Технології Веб 2.0

S6image-df121212.jpg

Самостійна робота

Тема 1. Технології Веб 2.0

 1. Еволюція Веб.
 2. Класифікація веб-ресурсів, що відносять до Веб 2.0.
 3. Використання ресурсів Веб 2.0.
 4. Ресурси Веб 3.0.

Теоретичний матеріал

Інформаційні ресурси:

Контрольні запитання:

 1. Що таке технологія Веб 2.0?
 2. Що таке веб-сервіси?
 3. Які недоліки Веб 2.0?
 4. Які сервіси створені на основі Веб 2.0?
 5. Що таке технологія Веб 3.0?
 6. Які відмінності між Веб 2.0 і Веб 3.0?
 7. Як можна використовувати Веб 2.0 у навчанні?
 8. Які нові можливості надають сервіси Веб2.0 та Веб 3.0 для роботи перекладача?

Практичні завдання

Тема 2. Сервіси Google

Теоретичний матеріал


Календар Google - безкоштовна відкрита інтерактивна служба "Календар". За допомогою календаря Google простіше відстежити усі важливі життєві події - дні народження, збори, спортивні заходи, прийоми у лікарів - все в одному місці. За допомогою календаря Google можна легко призначати заходи і розсилати запрошення, надавати до них доступ друзям та колегам (чи зберігати тільки для особистого використання), а також знаходити заходи, що цікавлять Вас, в Інтернеті. Він допомагає привести справи в порядок.

Сервіс Диск Google дає можливість користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Документи можна форматувати і редагувати в режимі он-лайн, редагувати документи разом з іншими людьми, публікувати документі в Інтернеті для всіх користувачів у вигляді веб-сторінок або поміщати документи у свій блог.

Використовуючи цей сервіс, користувач не лише економить на офісному пакеті, а повністю перебудовує свою роботу з документами. Всі важливі документи, які бажано мати "під рукою", можна тепер зберігати в мережі, редагувати з будь-якого комп'ютера і легко і швидко відправляти електронною поштою. Але головне - це можливість спільної роботи з документами. Ці переваги дозволять по-новому організувати роботу у мережевому проекті.

Завдання

За результатами роботи студентів у проекті “Інформаційне суспільство” проводиться віртуальна конференція “Моє життя в інформаційному суспільстві” 24-26 листопада 2014 року. Приймати участь мають усі студенти групи. Календар Google будемо використовувати для планування конференції.

 1. Зареєструватися у Google.
 2. Переглянути веб-ресурс Google Календар (https://www.google.com/calendar), завантажити зі сторінки Google.
 3. Налаштувати відправлення нагадувань на електронну пошту та мобільний телефон.
 4. Створити розклад роботи конференції “Моє життя в інформаційному суспільстві” з 24.11.14 по 26.11.14 (розклад див. [1]). До розкладу конфереції налаштувати вільний доступ для усіх користувачів.
 5. Внести у розклад віртуальну конференцію, що повинна відбутися у наступному році з 21.12.15 по 23.12.15.
 6. Створити пам'ятку про консультацію з викладачем перед публікацією матеріалів для конференції 13.11.2014 о 12.40 в ауд. 611.
 7. Створити пам'ятку про конференцію “Моє життя в інформаційному суспільстві” з 24.11.14 по 26.11.14 . Назвіть тему "Конференція".
 8. Створити запис про телефонний дзвінок викладачу на понеділок 10.11.2014 о 13.00 год. Укажіть, що розмова повинна стосуватися розкладу конференції й тривати 6 хвилин. Запишіть коротко текст розмови, або план, за яким потрібно провести розмову.
 9. Посилання на власний календар розмістити на власній сторінці користувача у Вікі-КДПУ.
 10. Переглянути веб-ресурс Диск Google. Можна завантажити зі сторінок Google.
 11. Створити текстовий документ Заявка, в якому набрати та відформатувати таблицю за зразком ([2]). Посилання на документ розмістити на власній сторінці користувача у Вікі-КДПУ.
 12. До виступу на підсумковому засіданні підготувати презентацію (3-5 слайдів). Посилання на презентацію розмістити на власній сторінці користувача у Вікі-КДПУ.

Інформаційні ресурси:


Контрольні запитання:

 1. Які популярні сервіси пропонує Google?
 2. Які можливості надає Диск Google?
 3. Як можна змінити налаштування власного аккаунту Google?
 4. Як налаштовувати спільний доступ до файлів у Диск Google?
 5. Як розмістити посилання на файли завантажені у Диск Google?

Змістовий модуль ІІІ. Автоматизовані системи керування проектами

Теоретичний матеріал

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

Kurs MenedzjInterProekta NEW.jpg
 1. Поняття та класифікація проектів.
 2. Сутність системи управління проектами, її елементи.
 3. Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту.
 4. Функції управління проектами.

Текст лекції №1

Інформаційні ресурси:

Контрольні запитання:

 1. Що таке проект? Які різновиди проектів Ви знаєте?
 2. Які ознаки відрізняють проекти від інших планів, програм?
 3. Що таке управління проектами? В чому полягає об'єктивна необхідність управління проектами?
 4. Що таке елементи системи управління проектами, їх склад і взаємозв’язок ?
 5. Які основні умови управління проектами?
 6. Які основні цілі управління проектами?
 7. Які підходи до управління використовуються для досягнення цілей проектів? Дайте коротку характеристику.
 8. Назвіть функції управління проектами. Проаналізуйте їх.
 9. Які проекти Ви здійснювали у Вашому житті? Чи завжди вони завершувалися успішно?

Тема 2. Системи автоматизації управління проектами

 1. Загальна характеристика систем управління проектами.
 2. Онлайн система управління проектами Projects Manager.
 3. Проблеми впровадження систем автоматизації управління проектами.

Текст лекції №2

Інформаційні ресурси:

Контрольні запитання:

 1. Що таке система автоматизації управління проектами?
 2. Які виділяють класи системи автоматизації управління проектами?
 3. Які функції повинна мати система календарно-сіткового планування?
 4. На які класи користувачів орієнтовані системи автоматизації управління проектами?
 5. Які з функцій систем календарно-сіткового планування реалізовані в Projects Manager?
 6. Які можливості для роботи над проектом надає веб-сервіс Projects Manager?
 7. Яких характерних помилок припускаються при плануванні впровадження системи автоматизації управління проектами?
 8. Як уникнути характерних помилок при впровадженні системи автоматизації управління проектами?

Тема 3. Загальні підходи до планування і контролю проектів

Ypravlenie proektami FFB3-thumbnail400x285.png
 1. Складові системи планування проекту.
 2. План проекту. Приклади.
 3. Сучасні тенденції в плануванні та контролю проектів.

Текст лекції №3

Інформаційні ресурси:

Контрольні запитання:

 1. Що таке проектне планування?
 2. Які етапи включає загальний процес планування?
 3. Назвіть основні процеси планування проектів, дайте їм характеристику.
 4. Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проектів.
 5. Що таке план проекту?
 6. Що таке контроль за виконанням проекту? З якою метою він проводиться?
 7. Які види контролю в процесі управління проектами існують?
 8. Що є предметом та об’єктами контролю?
 9. Які етапи включає в себе процес проведення контролю?
 10. Як та для чого складається звітність у системі контролю проектів?
 11. Які вимоги ставляться до підготовки звітів та що є джерелами інформації?

Самостійна робота

 • Продумати ідею власного проекту, наприклад, "Управління бюро перекладів", "Організація проведення конференції", "Ремонт квартири" тощо.
 • Скласти план власного проекту, наприклад Будівництво та Ремонт квартири.

При написанні плану використайте наступну схему:

 1. Планування цілей.
 2. Ідентифікація основних операцій і задач для управління проектом.
 3. Визначення взаємозв’язків операцій.
 4. Визначення складу команди: інженер проекту, керівник контрактів, контролер проекту, бухгалтер проекту, керівник відділу матеріально-технічного забезпечення, керівник робіт із проектування, керівник виробництвом (будівництвом тощо), адміністративний помічник тощо.
 5. Визначення тривалості робіт проекту. Складання розкладу виконання проекту.
 6. Планування організації (ідентифікація, документування та призначення персоналу, відповідальності та відносин звітності).
 7. Планування та оцінка ресурсів необхідних для реалізації проекту.
Projects Manager foto главная 1.png

Практичні завдання

Онлайн система управління проектами Projects Manager

Онлайн CRM система Projects Manager призначена для управління проектами. Вона включає в себе зручний баг-трекер, постановник завдань, безліч звітів і є повнофункціональним менеджером проектів. Проста реєстрація в системі Projects Manager займає не більше хвилини, повністю безкоштовна робота в системі без яких термінів, окремий субдомен - це все тільки початок швидкого старту! Для роботи в Projects Manager необхідний тільки браузер - і Ви отримуєте доступ до проектів з будь-якої точки світу і в будь-який час. Створення та керування проектами і завданнями, розмежування прав користувачів, формування і експорт різних звітів, оповіщення та обмін повідомленнями, документообіг, індивідуальні налаштування для користувачів - все це забезпечує система управління проектами Projects Manager!

Завдання

 1. Переглянути веб-ресурс Projects Manager (http://projects-manager.com/ua). Приклад проекту "Управління бюро перекладів".
 2. Зареєструватися у даному ресурсі як адміністратор, створивши власний проект, наприклад, "Управління бюро перекладів", "Організація проведення конференції", "Ремонт квартири" тощо.
 3. Налаштувати користувачів, а саме, адміністратора.
 4. Створити новий проект, наприклад, "Управління бюро перекладів".
 5. Створити не менше двох виконавців для власного проекту у розділі "Адміністрування=>Користувачі", установіть усі необхідні налаштування. Призначте виконавцям "Оклад".
 6. Призначити користувачів для проекту: "Проекти=>Користувачі".
 7. Налаштувати відправлення учасникам нагадувань (Оповіщення) на електронну пошту.
 8. Налаштуйте сайт проекту "Адміністрування=>Налаштування сайту" (назва сайту, логотип, оповіщення, інтерфейс тощо).
 9. Налаштуйте стартову сторінку проекту "Адміністрування=>Редагувати стртову".
 10. Створити 2 статті до проекту "Адміністрування=>Редагувати статті".
 11. Створити 2-3 новини "Адміністрування=>Редагувати новини".
 12. Створити 3 задачі (у власному проекті натиснути кнопку "Нова задача") для різних виконавців .
 13. Написати повідомлення для виконавців.
 14. Зайти у систему під кожним виконавцем та написати відповідь на повідомлення й прийняти задачі до виконання.
 15. Переглянути "Звіти виконання завдань": Відвідуваність, Статистика по проектам, Статистика по користувачах, Статистика виконання.
 16. Створити пропозицію до проекту (з головної сторіки проекту "Наші проекти").
 17. Відповісти на пропозицію від Менеджера проекту.
 18. Посилання на сайт проекту розмістити на Сторінка координування курсу "Сучасні інформаційні технології".
 19. Переглянути проекти інших студентів та написати їм пропозицію (2-3 пропозиції).


Запитання до екзамену

 1. Поняття інформаційного суспільства. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства.
 2. «Цифрова нервова система». Історія виникнення терміну «інформаційне суспільство».
 3. Україна і глобальне інформаційне суспільство.
 4. Поняття інформаційних і комп’ютерних технологій та їх класифікація. Можливості сучасних інформаційних технологій.
 5. Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій.
 6. Соціально-психологічні аспекти формування інформаційного суспільства.
 7. Проблема адаптації людини до нових технологічних рішень.
 8. Соціальна роль інформаційно-комунікаційних технологій. «Інформаційний спосіб життя». Е-економіка.
 9. Інформаційне суспільство, держава і ми: можливості, обов’язки, права, перспективи. Інформатизація адміністративної діяльності, всесвітній досвід.
 10. Проблеми розвитку мережевого суспільства та мережених спільнот.
 11. Регламентація діяльності в мережі на державному рівні, захист прав користувачів.
 12. Поняття про Веб 2.0. Класифікація веб-ресурсів, що відносять до Веб 2.0.
 13. Організація соціальних мереж на базі ресурсів Веб 2.0.
 14. Технології Вікі-Вікі. Організація соціальних мереж на базі Вікі-Вікі. Мережа Вікі-портал КДПУ.
 15. Автоматизована системи керування проектами (АСКП). Поняття АСКП. Складові АСКП. Служба Projects Manager.
 16. АСКП Projects Manager. Засоби для календарно-мережного планування.
 17. АСКП Projects Manager. Засоби для спрощеного доступу до проектних даних. Обробка текстових документів.
 18. АСКП Projects Manager. Засоби для розмежування доступу до проектних даних для виконавців.
 19. Засоби для організації комунікацій у АСКП Projects Manager.
 20. Сервіси Google. Засоби для календарно-мережного планування. Огляд засобів календарного планування, їх можливості. Служба Google Календар.
 21. Сервіси Google. Засоби для спрощеного доступу до проектних даних у АСКП. Можливості Диск Google. Обробка текстових документів.
 22. Сервіси Google. Засоби для розмежування доступу до проектних даних для виконавців Можливості Диск Google.
 23. Сервіси Google. Засоби для організації комунікацій.
 24. Використання для організації комунікацій соціальних мереж для професіоналів. Соціальна мережа для перекладачів.

Ресурси

Рекомендована література

Gandex.ru-20809 b9d98bcdd29b5316384366579aa26188.jpg
 1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003.
 2. Кадемія М. Ю. Соціальні сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0 у навчальній діяльності : навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М Козяр, В. М. Кобися, М. С. Коваль. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. – 230 с.
 3. Козяр М. М. Віртуальний університет : навч.-метод. посібник / М. М. Козяр, О. Б. Зачко, Т. Є. Рак. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2009. – 168 с.
 4. Коноплева И. А. Информационные технологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикл. информатика (по областям)"/ И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. -М.: Проспект, 2008 .-304 с.
 5. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. образов. учр. сред. проф. об-разования/ Е. В. Михеева. -М.: Проспект, 2007 .
 6. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006.
 7. Советов Б. Я. Информационные технологии : учеб. для вузов/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. -2-е изд., стер. -М.: Высшая школа, 2005 .-263 c.


Бажаю успіхів! З повагою,--Копотій Вікторія 13:23, 20 жовтня 2015 (EEST)