Навчальний курс "Сучасна західна політична наука"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

СУЧАСНА ЗАХІДНА ПОЛІТИЧНА НАУКА


Галузь знань: 03.01 соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030104 політологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Мета та завдання навчального курсу

Мета - сформувати у студентів цілісне уявлення про етапи становлення політичної науки як самостійної навчальної та наукової дисципліни; сприяти розумінню того, що користь політичної науки для повсякденної політичної практики обумовлюється її неангажованістю та незалежністю; показати що політична наука - це складна професійна діяльність, яка вимагає грунтовних та глибоких знань і постійного самовдосконалення.

Завдання:

  • викласти основні ідеї засновників політичної науки як академічної дисципліни;
  • відслідкувати джерела, зародження та етапи розвитку ключових теорій та концепцій в західній політичній науці;
  • розкрити суть основних методологічних підходів, дати уявлення про напрями та області досліджень в політичній науці Заходу;
  • проінформувати студентів про сучасний стан політичної науки в США, Англії, Франції, Італії та ФРН.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "СЗПН"

Автор курсу

Кулик Василь Григорович

Учасники

Сторінка координування курсу "Сучасна західна політична наука"

Lijphart11.jpg

Структура

Правл.клас.jpg
Соціологія партій.jpg
Господарство і сусп..jpg
Polyarchy.jpg
Твор.демократ.jpg

Змістовий модуль 1. Політична наука в англосаксонських країнах

Тема 1. Становлення сучасної політичної науки.

Тема 2. Політична наука в США.

Тема 3. Політичні дослідження в Англії.

Змістовий модуль 2. Політична наука в континентально-європейських країнах

Тема 4. Французька політична наука.

Тема 5. Політична наука в Італії.

Тема 6. Політична наука в ФРН.

Тема 7. Сучасне становище політичної науки.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Політична наука в англосаксонських країнах.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Семінарські заняття

Завдання до занять з тем №1-2

Самостійна робота

Завдання до самостійної роботи з тем №1-2

Змістовий модуль 2. Політична наука в континентально-європейських країнах.

Семінарські заняття

Завдання до занять з тем №4-7

Самостійна робота

Завдання до самостійної роботи з тем №4-7

Ресурси

Рекомендована література

1.Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. М., 1999.

2.Гаджиев К. С. Политическая философия. М., 1999.

3. Алексеева Т. А. Современные политические теории. М., 2000.

4. Современная политическая теория. ( Автор-составитель Д. Хэлд. ). М., 2001.

5. Короткий оксфордський словник./ Під ред. Іен Маклін та Алістер Макмілан. К., 2005.

6. Лео Штраусс. Введение в политическую философию. М., 2000.

7. Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и демократии./ Под общ. ред. Г. Х. Шахназарова. М., 1982.

8. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

9. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. К., 2004.

10. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог.- 1990.-№-3,5,7,9, 11, 13, 15, 18; 1991- №-1.

11. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины. // Полис.- 1997.-№-6

12. Томас Р. Дай, Л. Хармон Зиглер. Демократия для элиты ( Введение в американскую политику ). М., 1984.

13. Патнам Роберт Д. та ін. Творення демократії: Традиції громад. активності в сучасній Італії. К., 2001.

14. Алмонд Г. Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. // Полис.- 1992.-№-4.

15. Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство. // Вопросы философии.- 1994.- №-3.

16. Даль Р. О демократии. М., 2000.

17. Истон Д. Категории системного анализа политики. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

18. Мерриам Чарлз Едвард. Новые аспекты политики. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

19. Бодуен Ж. Вступ до політології. К., 1995.

20. Бенеттон Ф. Введение в политическую науку. М., 2000.

21. Фавр П. Политическая наука во Франции. // Полис.- 1996.- №-6.

22. Дюверже М. Политические партии. М., 2005.

23. Дюверже М. Политические институты и конституционное право. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

24. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.

25. Арон Р. Мир и война. М., 2001.

26. Сартори Джованни. Пересматривая теорию демократии. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

27. Дарендорф Р. Общество и свобода. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

28. Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе . // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

29. Дарендорф Р. Фрагменты нового либерализма .// Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

30. Луман Н. От полицейского к правовому государству. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

31. Фегелин Э. Представительство и существование. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

32. Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

33. Шумпетер Й. А. Капитализм, Социализм и Демократия. М., 1995.

34. Ирхин Ю. Политическая наука в США.// Социально-гуманитарные знания.- 2004.-№-6.

35. Ирхин Ю. Политическая наука в образовательной системе Канады. // Социально-гуманитарные знания.- 2004.-№-1.

36. Х.-Д. Клингеманн. Сравнительный анализ развития политической науки в Западной Европе. // Полис. – 2008. - №- 3.

37. Ирхин Ю. 18 Всемирный конгресс Международной ассоциации политической науки о проблемах глобализации. // Вестник Российского университета дружбы народов.- Серия: Политология. – 2001. -№ -3.

38. Ирхин Ю. 19 Всемирный конгресс Международной ассоциации политической науки: “Демократия, толерантность, справедливость: вызовы для политических изменений”. // Вестник Российского университет дружбы народов.- Серия: Политология. – 2001. -№ -1(5).

39. Политическая наука в Украине: становление и перспективы. / Под ред. О. А. Габриеляна, А. Д. Шоркина.- Симферополь, 2002.

40. Современная западная философия: Словарь. М., 1991.

41. Джордж Цебелис. В защиту теории рационального выбора. // Современная сравнительная политология. Хрестоматия. М., 1997.

42. Д. П. Грин, И. Шапиро. Объяснения политики с позиций теории рационального выбора: почему так мало удалось узнать? // Современная сравнительная политология. Хрестоматия. М., 1997.

43. Липсет С. Политическая социология.// Американская социология. М.,1972.

44. Олсон Менкур. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп. К., 2004.

45. Боббио Норберто. Интеллектуалы и власть. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

46. Тольятти Пальмиро. Лекции о фашизме. // Антология мировой политической мысли: в 5 т.. М., 1997.- Т.2.

47. Арендт Х. Джерела тоталітаризму. К., 2005.

Інформаційні ресурси

  1. Міжнародна асоціація політичної науки
  2. Європейський консорціум політичних досліджень
  3. Wiley Online Library
  4. JSTOR

Бажаємо успіхів!--Кулик В.Г. (обговорення) 13:25, 4 квітня 2016 (EEST) ---