Навчальний курс "Стилістика української мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0203 Гуманітарні науки Спеціальність 6.020303. Філологія. Українська мова і література.

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу – подати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної та практичної стилістики, а також оволодіння стилістичними нормами літературної мови; виробити чуття естетики мови, вміння працювати над своїм словом і стежити за мовою учнів.

Завдання курсу стилістики української мови в теоретичному аспекті полягають у з’ясуванні та засвоєнні основних понять і категорій стилістики; визначенні критеріїв класифікації стилів; вивченні основних етапів формування й розвитку функціональних стилів української літературної мови, ролі інтра- та екстралінгвальних чинників у розбудові функціонально-стильової системи; характеристиці стилістичного багатства сучасної української мови.

Завдання вивчення курсу в практичному аспекті зводяться до оволодіння стилістичною системою української мови (стилістикою ресурсів та функціональною стилістикою); вироблення вмінь і навичок визначення стилістичних ознак мовних одиниць у текстах усіх стилів та оцінювання стилістичних можливостей елементів мовної системи; ознайомлення зі стилістичними прийомами та способами використання мовних засобів відповідно до умов та цільової настанови спілкування; оволодіння навичками текстотворення в усіх функціональних стилях, підстилях, жанрах; піднесення культури професійної, ділової та побутової мови.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

–основні поняття стилістичної науки;

–критерії розмежування і принципи класифікації функціональних стилів;

–основні етапи формування, становлення та розвитку стилів української мови;

–найважливіші характеристики мовностилістичних ресурсів сучасної мови;

уміти:

–доцільно використовувати стилістичні ресурси української мови;

–визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх функціональних стилів;

–правильно оцінювати стилістичні можливості мовних засобів;

–конструювати стилістично довершені тексти, уміти вдосконалювати своє і чуже мовлення.

Робоча програма

Робоча програма

Автор (автори) курсу

Ліштаба Тетяна Василівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Стилістика української мови" викладач


Структура курсу

Змістовий модуль 1. Теоретична стилістика

Тема 1: Стилістика як лінгвістична наука та навчальна дисциапліна

Тема 2: Історичний розвиток та джерела стилістики

Тема 3: Основні поняття стилістики. Стиль – основоположне поняття стилістики

Тема 4: Поняття норми в лінгвостилістиці

Тема 5: Стилістичне забарвлення мовних одиниць та похідні від нього


Змістовий модуль 2. Ресурси стилістики української мови та їх використання. Лексична, фразеологічна та фонетична стилістика

Тема 6: Лексична стилістика

Тема 7: Фразеологічна стилістика та її одиниці

Тема 8: Фонетична стилістика та її одиниці


Змістовий модуль 3. Ресурси стилістики української мови та їх використання. Граматична стилістики

Тема 9: Граматична стилістика і її одиниці. Стилістичні можливості морфеміки та словотвору

Тема 10: Морфологічні засоби стилістики

Тема 11: Стилістичне використання синтаксичних засобів мови


Змістовий модуль 4. Функціональна стилістика

Тема 12: Проблема стилів в українскому мовознавстві

Тема 13: Офіційно-діловий стиль сучасної української мови

Тема 14: Науковий стиль сучасної української мови

Тема 15: Публіцистичний стиль сучасної української літературної мови

Тема 16: Конфесійний стиль сучасної української літературної мови

Тема 17: Художній стиль сучасної української літературної мови

Тема 18: Розмовно-побутовий стиль сучасної української літературної мови


Консультація Аудиторія Час
Понеділок 404 14.20

Зміст курсу

01 index-група студентів.jpg

Змістовий модуль 1. Теоретична стилістика

Теоретичний матеріал до модуля 1

Колоквіум

Самостійна робота студентів

Змістовий модуль 2. Ресурси стилістики української мови та їх використання. Лексична, фразеологічна та фонетична стилістика

Теоретичний матеріал до модуля 2

Практичне заняття 1. Стилістика ресурсів української мови. Лексична стилістика

Практичне заняття 2. Стилістика фразеологічних одиниць

Практичне заняття 3. Фонетична стилістика (1)

Практичне заняття 4.Фонетична стилістика (2). Графостилістика

Практичне заняття 5. Модульна контрольна робота

Самостійна робота студентів

Змістовий модуль 3. Ресурси стилістики української мови та їх використання. Граматична стилістика

Теоретичний матеріал до модуля 3

Практичне заняття 6. Стилістичні можливості морфеміки та словотвору

Практичне заняття 7. Стилістична морфологія (1)

Практичне заняття 8. Стилістична морфологія (2)

Практичне заняття 9. Стилістичний синтаксис (1)

Практичне заняття 10. Стилістичний синтаксис (2). Тропи і фігури

Практичне заняття 11. Модульна контрольна робота

Самостійна робота студентів

Змістовий модуль 4. Функціональна стилістика

Теоретичний матеріал до модуля 4

Практичне заняття 12. Офіційно-діловий та науковий стилі сучасної української літературної мови

Практичне заняття 13. Публіцистичний та конфесійний стилі сучасної української літературної мови

Практичне заняття 14. Художній та розмовно-побутовий стилі сучасної української літературної мови

Практичне заняття 15. Модульна контрольна робота

Самостійна робота студентів

Ресурси

Рекомендована література

0155138.jpg
1aigc.jpg

Основна

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови / Н. Д. Бабич. – Львів, 2003.

2. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови / Г. Волкотруб. – Тернопіль, 2004.

3. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика сучасної української мови : Використання морфологічних засобів / Г. Й. Волкотруб. – К., 1998.

4. Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови / С. І. Дорошенко. – К., 1985.

5. Дудик П. С. Стилістика української мови / П. С. Дудик. – К., 2005.

6. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К., 1987.

7. Кравець Л. В. Стилістика української мови : Практикум / Л. В. Кравець. – К., 2004.

8. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. – Тернопіль, 2005.

9. Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К., 2003.

10. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : пробний підручник для гімназій гуманіт. профілю / М. І. Пентилюк. – К., 1994.

11. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – Тернопіль, 2000.

12. Сучасна українська літературна мова / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – Кн. 5 : Стилістика. – К., 1973.

13. Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови / І. Г. Чередниченко. – К., 1962.

Допоміжна

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / [за заг. ред. О. Сербенської]. – Львів, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-давидович. – К., 1991.

3. Бибик С. П. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт. – К., 1998.

4. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови / Н. В. Ботвина. – К., 1998.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь, 2001.

6. Вихованець І. Р. Будова фрази в усному і писемному мовленні / І. Р. Вихованець // Мова. Людина. Суспільство. – К., 1977. – С. 150 – 158.

7. Вихованець І. Р. Таїна слова / І. Р. Таїна слова. – К., 1990.

8. Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. – К., 1986.

9. Демська О. М. Словник омонімів української мови / О. М. Демська, І. М. Кульчицький. – Львів, 1996.

10. Деравчук С. Функціонально-семантичний статус епітетів у конфесійному стилі / С. Деравчук // Дивослово. – 2003. – № 1. – С. 17 – 19.

11. Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення (Просте речення; еквіваленти речення) / П. С. Дудик. – К., 1973.

12. Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 2005. – № 3-4. – С. 112 – 125.

13. Єрмоленко С. Я. Стилістика сучасної української літературної мови в контексті слов’янських стилістик / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 1998. – № 2-3. – С. 25 – 36.

14. Жовтобрюх М. А. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М. А. Жовтобрюх . – К., 1970.

15. Жовтобрюх М. А. Науковий стиль української мови / М. А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1968. – № 1. – С. 3 – 13.

16. Качуровський І. Фоніка / І. Качуровський. – К., 1994.

17. Коваль А. П. Ділове спілкування / А. П. Коваль. – К., 1992.

18. Коваль А. П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування / А. П. Коваль. – К., 1982.

19. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови: Структура наукового тексту / А. П. Коваль. – К., 1970.

20. Коваль А. П. Слово про слово / А. П. Коваль . – К., 1986.

21. Кордун П. П. Збірник вправ із стилістики: Посібник для вчителів / П. П. Кордун. – К., 1987.

22. Кочерган М. П. Словник російсько-українських міжмовних омонімів / М. П. Кочерган. – К., 1997.

23. Левицький В. В. Звуковий символізм: основні поняття, ідеї, результати / В. В. Левицький // Мовознавство. – 1993. – № 1. – С. 16 – 25.

24. Мацько Л. Мовотворчість Лесі Українки / Л. Мацько, О. Сидоренко // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 14 – 16.

25. Мацько Л. Українська мова в кінці ХХ ст. (Зміни в лексиці) / Л. Мацько // Дивослово. – 2000. – № 4. – С. 15 – 20.

26. Орфоепічний словник / [уклад. М. І. Погрібний]. – К., 1983.

27. Орфоепічний словник української мови : В 2 т. / [уклад.: М. М. Пещак та ін.]. – К., 2001.

28. Павлова І. Лексика конфесійного стилю / І. Павлова // Дивослово. – 2001. – № 1. – С. 18 – 23.

29. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль / М. М. Пилинський. – К., 1976.

30. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради / О. Д. Пономарів. – К., 2002.

31. Русанівський В. Дієслово – рух, дія, образ / В. Русанівський. – К., 1979.

32. Словник іншомовних слів / [за ред. О.С. Мельничука]. – К., 1985.

33. Словник іншомовних слів / [укл. Л. Пустовіт, О. Скопненко, Г. Сюта, Т. Цимбалюк]. – К., 2000.

34. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К., 2004.

35. Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови / Л. Ставицька. – К., 2003.

36. Тараненко О. О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.) / О.О.Тараненко // Мовознавство. – 2002. – № 4-5. – C. 33 – 39.

37. Тимошенко П. Д. Фонетичні і морфологічні особливості стильових різновидів української літературної мови / П. Д. Тимошенко // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики / Відп. ред. Г. П. Їжакевич. – К., 1972. – С.70 – 87.

38. Фразеологічний словник української мови: В 2 кн. / [уклад.: В. М. Білоноженко та ін.]. – К., 1999.

39. Чабаненко В. А. Основи мовної експресії / В. А. Чабаненко. – К., 1984.

40. Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів / Є. Д. Чак. – К., 1984.

41. Шевченко Л. Л. Біблія і становлення української літературної мови / Л. Л. Шевченко // Мовознавство. – 2004. – № 5-6. – С. 56 – 61.

42. Шиприкевич В. В. Питання фоностилістики / В. В. Шиприкевич. – К., 1972.

Інформаційні ресурси

  1. Практична стилістика сучасної української мови
  2. Граматична стилістика української мови