Навчальний курс "Стилістика німецької мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Oola.jpeg


СТИЛІСТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


напрям підготовки 0203. Гуманітарні науки

спеціальність 6.020303.Філологія. Мова і література (німецька)

додаткова спеціальність/спеціалізація англійська мова

факультет іноземних мовМета та завдання навчального курсу

Мета – визначення лінгвістичної природи стилістичних засобів в їх системі, визначення функціональних можливостей цих засобів, аналіз і опис характерних рис функціональних стилів сучасної німецької мови

Завдання - навчити студентів розрізняти особливості мовлення в різних сферах функціонування мови (в повсякденній, офіційній, публіцистичній сферах і в художній літературі) та в різноманітних мовленнєвих ситуаціях; усвідомлено підбирати мовно-стилістичні засоби для повноцінної і ефективної передачі відповідної інформації.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні питання стилістики (визначення стилістики як науки, функціональні стилі, екстралінгвістичні фактори, лінгвостилістичну специфіку мовлення, стилістичне значення; лексику та фразеологію сучасної німецької мови в стилістичному аспекті; граматичну будову німецької мови в стилістичному аспекті; образні фігури та спеціальні лексико-граматичні фігури мікро- та макростилістичному аспекті; основні проблеми макростилістики (контекст, композиція, архітектоніка);

вміти: розрізняти особливості мовлення в різних сферах функціонування мови (повсякденній, офіційній, науковій, публіцистичній сферах і в художній літературі); розрізняти особливості мовлення в різних мовленнєвих ситуаціях, свідомо відбирати мовно-стилістичні засоби для повноцінної та ефективної передачі відповідної інформації.


Робоча програма курсу


Глосарій до курсу "Стилістика німецької мови"

Автор (автори) курсу

Токарєва Тетяна Станіславівна, доцент кафедри германської філології


Учасники

Сторінка координування курсу "Стилістика німецької мови"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Grundbegriffe und Grundprobleme der Stilistik

Тема 1. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik. Grundbegriffe der Stilistik

Тема 2. Das Problem der Stilklassifikation

Тема 3. Stilfärbung und stilistische Bedeutung

Тема 4. Mittel der Bildkraft. Mittel zum Ausdruck von Humor und Satire.

Змістовий модуль 2. Stilfragen und Stilmittel im lexischen und Grammatischen Bereich

Тема 1. Zum Problem der Gesetzmäsigkeiten der Textgestaltung

Тема 2. Wortschatz der deutschen Sprache aus stilistischer Sicht

Тема 3. Grammatik der deutschen Sprache aus stilistischer Sicht

Тема 4. Phonetische Ausdrucksmittel der neueren deutschen Sprache. Rhytmisch-melodische Ausdrucksmittel

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Grundbegriffe und Grundprobleme der Stilistik

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Семінарські заняття

Заняття №1

Заняття №2

Заняття №3

Заняття №4

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Stilfragen und Stilmittel im lexischen und Grammatischen Bereich

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Семінарські заняття

Заняття №5

Заняття №6

Заняття №7

Заняття №8

Заняття №9


Самостійна робота

Самостійна робота №2
Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Glusak T.S. Funktionalstilistik des Deutschen.- Minsk. Verlag „Wyschejschaja Schkola“, 1981.

2. Riesel E. Abriss der deutschen Stilistik. – Verlag für fremdsprachige Literatur. – Moskau, 1954.

3. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – Verlag für fremdsprachige Literatur. – Moskau, 1959.

4. Brandes M.P. Stilistik der deutschen Sprache. – Москва. – «Высшая школа». – 1990.
Допоміжна

1. А.И.Домашнев, И.П.Шишкина. Интерпретация художественного текста. Москва, «Просвещение», 1983. – 192с.

2. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 6., neubearbeitete Auflage. – Mannheim; Jeipzig; Wien; Zürich: Dudenverl., 1998. (Der Duden, Bd. 4).

3. M.P.Brandes. Übungsbuch zur deutschen Stilistik.Москва, «Высшая школа».- 1990.

4. ГригорьеваЛ.А., Харитонова И.Я. Пособие по аналитическому чтению (на немецком языке). – Киев, «Вища школа».- 1980.

5. Bessmertnaja N.W., Grudinina G.K., Dorowskaja L.W. Übungsbuch zur linguostilistischen Textinterpretation. Киев, «Вища школа», 1983.

6. Іваненко С.М, Карпусь А.К. Лінгвостилістична інтерпретація тексту (для факультетів іноземних мов університетів і педагогічних вищих закладів освіти): Підр. – Київ: КДЛУ,1998. -176 с.

Інформаційні ресурси

1.http://www.itl.edu.nstu.ru./webquest.

2. http://de.Wikipedia.org/wiki/

3. http://www.lehrer-online.de

4. http://materialien/vorlagen.html

Бажаю успіхів!--Токарева Т.С. (обговорення) 13:25, 4 квітня 2016 (EEST) ---