Навчальний курс "Розробка та організація туристських маршрутів і турів"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Розробка та організація туристських маршрутів і турів


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета вивчення дисципліни полягає в опануванні практичними навичками планування та організації турів та туристських маршрутів.

Основними завданнями є формування у студентів знань про міжнародні туристські організації; види туристських підприємств; договірні відносини в туризмі; законодавчу базу в сфері туризму; вимоги щодо забезпечення безпеки туристів і екскурсантів; класифікацію туризму та туристської діяльності; поняття туристського продукту та туристської послуги; стандарти процесу обслуговування; процес виробництва, реалізації і споживання туристських послуг.


Робоча програма курсу

Силабус

Автор (укладач) курсу

Зарубіна Антоніна Володимирівна


Учасники

Група ГК17Б


Почати навчання

Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: В-во Київського університету, 2001.-395с.
 2. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2004. - 192 с.
 3. Забалдіна Ю.Б. Маркетинг туристичного підприємства: Навчальний посібник. – К. Вид-во ФПУ, 2002. – 196 с.
 4. Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы:Учебник.– М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с.
 5. Игнатенко Н.Г., Руденко В.П. Природно-ресурсный потенциал территории.- Львов: изд. ЛГУ Вища школа,1986.-161с.
 6. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Р.Б. Ноздревой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 с.
 7. Килимистий С.М. Анімація в туризмі: Навчальний посібник. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.
 8. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – К.: Альтерпрес, 2002.-436с.
 9. Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К. Вид-во ФПУ, 2003. – 160 с.
 10. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Навчальний посібник. – 2-е вид., випр. та доп. – К. Вид-во ФПУ, 2006. – 76 с.
 11. Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: Навчальний посібник. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 233с.
 12. Шарапова А.О. Ціни та ціноутворення у туризмі: Конспект лекцій. – К. Вид- во ФПУ, 2007. – 101 с. 14. Інформаційні ресурси Нормативна база; джерела Інтернет:

Допоміжна

 1. Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. Збірка статей.-К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 161 с.
 2. Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 р. №29/95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №25. – Ст. 191.
 3. Закон України "Про туризм" від 18.11.2003 р. // ВВР.- 2004.
 4. Історико-культурна спадщина України. – К. Вид-во ФПУ, 1998. – 400 с.
 5. Лук’яненко В.А. Охорона праці в туризмі: Конспект лекцій. – К. Вид-во ФПУ, 2007. – 230 с.
 6. На допомогу підприємцеві туристичної галузі: Методичний посібник. Вип. 1. Господарська діяльність. Ліцензування. Дозволи на туристичний супровід. Сертифікація. Безпека перевезень. – К. Вид-во ФПУ, 2005. – 127 с.
 7. Стеченко Д.М., Дука А.П. Словник-довідник з менеджменту. – К. Вид-во ФПУ, 1999. – 368 с.
 8. Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. - Випуск 2. – К. Вид-во ФПУ, 1999. – 655 с.


Інформаційні ресурси

 1. www.heritage.unesco.ru
 2. www. tourism.gov.ua.
 3. www.unesco.org
 4. www. world-tourism.org.
 5. www.wttc.org.

---