Навчальний курс "Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного виховання"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного виховання


Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

Напрям підготовки:

8.010201 Фізичне виховання* 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр 

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

формування у майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту знань про психофізіологічні особливості людини, функціональні можливості її організму, які можуть і повинні бути реалізовані у процесі цілеспрямованого фізичного виховання.

Завдання:

 • закласти базові знання, навички та вміння щодо психофізіологічних особливостей людини, які потрібні для подальшої професійної діяльності фахівця у галузі фізичного виховання.
 • розкрити структуру і механізми регуляції функцій на всіх рівнях ієрархії організму.
 • визначити роль властивостей нервових процесів у регуляції функціонального стану організму людини;
 • розкрити психофізіологічні закономірності, механізми взаємодії органів та їх систем як в умовах відносного спокою, так і під час м'язової діяльності.
 • опанувати теорію функціональних систем (П.К. Анохіна), яка дає розуміння взаємовідносин, підпорядкування окремих органів у процесі життєдіяльності цілісного організму.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні закономірності росту і розвитку організму людини, психофізіологічні механізми регуляції функціональних систем організму, що необхідно для збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я людини, забезпечення диференційованого підходу до фізичного виховання.

вміти: використовувати методики дослідження властивостей основних нервових процесів, функціонального стану нервової системи, оцінки рівня фізичного розвитку, аналізувати отримані дані в стані відносного спокою та під час виконання фізичних навантажень різної потужності залежно від віку, статі, спортивної спеціалізації.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів

Нєворова Олена Валеріївна


Учасники

Група 61, факультет фізичного виховання, 2014-2015 н.р. викладач Нєворова Олена ВалеріївнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Теоретичні підходи до диференціації у психофізіології.

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Концепції властивостей нервової системи.

Тема 2. Типологічні особливості проявів властивостей нервової системи.

Тема 3. Індивідуальні особливості перебігу нервових процесів.

Тема 4. Цілісні формально-динамічні характеристики індивідуальності.

Тема 5. Методики дослідження властивостей нервових процесів.

Підсумкове заняття. Модульна контрольна робота №1.

Змістовий модуль 2

Методичні засади організації фізичного виховання школярів з урахуванням їх індивідуальних психофізіологічних оcобливостей.

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 6. Оздоровча спрямованість фізичного виховання у школі на основі індивідуального та диференційованого підходів.

Тема 7. Психофізіологічні особливості адаптації до фізичного навантаження дітей молодшого шкільного віку.

Тема 8. Вплив властивостей нервових процесів на роботу функціональної системи забезпечення організму киснем.

Тема 9. Визначення об’єму та інтенсивності навантажень з урахуванням індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей.

Тема 10. Індивідуальні психофізіологічні особливості як критерій відбору для спеціальних занять фізичною культурою і спортом.

Підсумкове заняття. Модульна контрольна робота №2.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тема 1. Концепції властивостей нервової системи.

Тема 2. Типологічні особливості проявів властивостей нервової системи.

Тема 3. Індивідуальні особливості перебігу нервових процесів.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тема 4. Цілісні формально-динамічні характеристики індивідуальності.

Тема 5. Методики дослідження властивостей нервових процесів.

Підсумкове заняття. Модульна контрольна робота №1.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тема 6. Оздоровча спрямованість фізичного виховання у школі на основі індивідуального та диференційованого підходів.

Тема 7. Психофізіологічні особливості адаптації до фізичного навантаження дітей молодшого шкільного віку.

Тема 8. Вплив властивостей нервових процесів на роботу функціональної системи забезпечення організму киснем.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.

Тема 9. Визначення об’єму та інтенсивності навантажень з урахуванням індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей.

Тема 10. Індивідуальні психофізіологічні особливості як критерій відбору для спеціальних занять фізичною культурою і спортом.

Підсумкове заняття. Модульна контрольна робота №2.Зміст курсу

Змістовий модуль І. Теоретичні підходи до диференціації у психофізіології.

Тема 1. Концепції властивостей нервової системи.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Рисунок до лекції 3 (зм.мод.2).JPG

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Типологічні особливості проявів властивостей нервової системи.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Індивідуальні особливості перебігу нервових процесів.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Цілісні формально-динамічні характеристики індивідуальності.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Методики дослідження властивостей нервових процесів.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Змістовий модуль ІІ. Методичні засади організації фізичного виховання школярів з урахуванням їх індивідуальних психофізіологічних ообливостей.

Тема 1. Оздоровча спрямованість фізичного виховання у школі на основі індивідуального та диференційованого підходів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Психофізіологічні особливості адаптації до фізичного навантаження дітей молодшого шкільного віку.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Вплив властивостей нервових процесів на роботу функціональної системи забезпечення організму киснем.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Таблиця до лекції 3 (зм.мод.2)

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Визначення об’єму та інтенсивності навантажень з урахуванням індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Індивідуальні психофізіологічні особливості як критерій відбору для спеціальних занять фізичною культурою і спортом.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5


====

Словник базових термінів

====

Словник базових термінів

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Круцевич Т. Теория и методика физического воспитания : в 2 т. / Круцевич Т. – Киев : Олимпийская лит., 2003. – Т. 1. – 2003. – 386 с.
 2. Макаренко М.В., Лизогуб В.С. Комп'ютерна система "Діагност-1" для визначення нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності //Особливості формування та становлення психофізіологічних функційв онтогенезі: Матер. Всеукр. наук. симпозіуму / За ред. М.В. Макарен-ка. - Черкаси: ЧДУ, 2003. - С. 60.
 3. Меерсон Ф. З. Основные закономерности индивидуальной адаптации / Ф. З. Меерсон // Физиология адаптационных процессов. – М. : Наука, 1986. – С. 10–76.
 4. Меерсон Ф. З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам / Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова. – М. : Медицина, 1988. – С. 67–73.
 5. Морфофункциональное созревание основных физиологических систем организма детей дошкольного возраста / [под ред. М. В. Антроповой, М. М. Кольцовой]. – М. : Педагогика, 1983. – 160 с.
 6. Назаренко Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Назаренко Л. Д. – М. : Владос, 2003. – 239 с.
 7. Небылицын В. Д. Основные свойства нервной системы человека / Небылицын В. Д. – М. : Просвещение, 1966. – 382 с.
 8. Нєворова О. В. Оздоровча спрямованість і шляхи оптимізації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку : метод. посібник / Нєворова О. В. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. – 100 с.
 9. Ровный А. С. Курс физиологии. Физиология спорта : учеб. пособие / Ровный А. С. – Харьков : ХаГИФК, 1997. – 232 с.
 10. Ровний А. С. Фізіологія спорту : навч. посібник / А. С. Ровний, В. С. Язловецький. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2005. – 208 с.


Допоміжна

 1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентіввищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.
 2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентіввищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.
 3. Костандов Е.А. Психофизиология сознания и бессознательного. - СПб.:Питер, 2004. - 167 с.
 4. Круцевич Т. Нормування результатів фізичної підготовленості дітей, підлітків та юнацтва методом індексів / Т. Круцевич // Спортивний вісник придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 22–27.
 5. Круцевич Т. Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять / Т. Круцевич // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С. 64–70.
 6. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. - К.: КНЕУ, 2002. - 182 с.
 7. Лебедев А.Н. Психофизиологические закономерности восприятия ипамяти. М.: Наука, 1985. - 224 с.
 8. Лебедев А.Н., Забродин Ю.М. Психофизиология и психофизика. - М.:Наука, 1977. - 288 с.
 9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Смьісл, Изд.
 10. Ломов Б. Системность в психологии: Избр. психол. тр. / Под ред В.А.Барабанщикова. - М.: Институт практ. психологии, 1996. - 384 с.
 11. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблеми психологии. -М.: Наука, 1984. - 446 с.
 12. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов / НИИ проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии. - К.,1996. - 336 с.
 13. Макаренко Н. В. Методика оценки основных свойств высшей нервной деятельности человека / Н. В. Макаренко, В. В. Сиротский, В. А. Трошихин // Нейробионика и проблемы биоэлектрической актвности. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 41–49.
 14. Макаренко М. В. Функціональний стан центральної нервової системи у осіб з різним рівнем рухливості нервових процесів / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, Ю. О. Петренко та ін. // Фізіологічний журнал. – 2002. – Т. 48, № 1. – С. 9–14.
 15. Макаренко М. В. Дослідження психофізіологічних функцій учнів середнього шкільного віку при тривалих фізичних навантаженнях / М. В. Макаренко, І. О. Іванюра, В. І. Шейко // Фізіологічний журнал. – 2002. – Т. 48, № 5. – С. 56–61.
 16. Макаренко М. В. Роль індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності при професійному відборі / М. В. Макаренко // Фізіологічний журнал. – 2001. – Т. 47, № 5. – С. 97–108.
 17. Макаренко М. В. Нейродинамічні властивості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, О. О. Безкопильний // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. праць. – К. : ДНДІФКС, 2004. – № 4. – С. 105–110.
 18. Макаренко Н. В. Формирование свойств нейродинамических функций у спортсменов / Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, А. А. Безкопильный // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – № 2. – С. 80–86.
 19. Макаренко М. В. Порівняльний аналіз різних показників сили нервових процесів людини / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, Л. І. Юхименко // Фізіологічний журнал - 2002. - Т.48. - №1. - С. 9-14.
 20. Макаренко М. В. Основи професійного відбору військових спеціалістів та методики вивчення індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми / М. В. Макаренко // Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України. – Київ, 2006. – 395 с. – ISBN 966 – 8120 – 33 – 7.
 21. Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологических различий / Русалов В. М. – М. : Наука, 1979. – 352 с.
 22. Семиченко В.А. Психические состояния: Модульний курс для препода-вателей и студентов. - К.: Магістр-S, 1998. - 207 с.
 23. Симонов П.В. Избранные труды: Т. 1. Мозг: емоции, потребности, по-ведение. - М.: Наука, 2004. - 437 c.
 24. Солонин Ю. Г. Роль исходного состояния физиологических функций в реакциях на физическую нагрузку / Ю. Г. Солонин // Физиология человека. – 1987. – Т. 13, № 1. – С. 96–102
 25. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического развития ребенка / Степаненкова Э. Я. – М. : Академия, 2001. – 366 с.
 26. Стреляу Ян. Время двигательной реакции как показатель силы нервной системы / Ян Стреляу // Типологич. обследования по психологии личности. – Пермь. – 1967. – №9. – С.80-84.
 27. Судаков К. В. Общие представления о функциональных системах организма / К. В. Судаков // Основы физиологии функциональных систем / [под ред. К. В. Судакова]. – М. : Медицина, 1983. – С. 6–26.
 28. Судаков К. В. Основные принципы общей теории функциональных систем / К. В. Судаков // Функциональные системы организма : руководство / [под ред. К. В. Судакова]. – М. : Медицина, 1987. – С. 26–76.
 29. Суходольский Г.В. Основи психологической теории деятельности. - Л.:Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 168 с.
 30. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. - Л.:Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 168 с.
 31. Теория функциональных систем в физиологии и психологии. - М.:Наука, 1978. - 384 с.
 32. Теплов Б. М. Некоторые вопросы изучения общих типов высшей нервной деятельности человека и животных / Б. М. Теплов // Типологические особенности высшей нервной деятельности человека : в 2-т. – М. : Педагогика, 1986 – Т. 1. – 123 с.
 33. Теплов Б. М. Избранные труды : в 2 т. / Теплов Б. М. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 2. – 360 с.
 34. Теплов Б. М. Способности и одаренность / Б. М. Теплов // Психология индивидуальных различий / [под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова]. – М. : ЧеРо, 2000. – 776 с.
 35. Тихвинский С. Б. Определение, методы исследования и оценка физической работоспособности детей и подростков / С. Б. Тихвинский, Я. Н. Бобко // Детская спортивная медицина : руководство для врачей / [под ред. С. Б. Тихвинского, С. В. Хрущева]. – [2-е изд.]. – М. : Медицина, 1991. – С. 259–273.Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Психофизиология труда: Конспект лекций. -К.: МАУП, 1999. - 88 с.
 36. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Психофизиология труда: Конспект лекций. -К.: МАУП, 1999. – 88 с.
 37. Трошихин В. А. Функциональная подвижность и профессиональный отбор / Трошихин В. А., Молдавская С. И., Кольченко Н. В. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 5–28.
 38. Філіппов М.М. Психофізіологія людини: Навч посіб. - К.: МАУП, 2003. -136 с.
 39. Хессет Дж. Введение в психофизиологию. - М.: Мир. - 1981. - 248 с. Центр "Академия", 2004. - 352 с.
 40. Хильченко А. Е. Подвижность основных нервных процессов у детей разного возраста / Физиологический журнал. – 1962. – № 4. – С. 456–462.
 41. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварини: Підручник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. - К.: Вища школа, 2003. - 464 с.

Інформаційні ресурси

www.medlib.hut1.ru

www.doctor.ru

www.dom.vapi.ru

www.bestreferat.ru

http://studline.narod.ru/referat/med.htm

www.edu.meta.ua

www.melh.nhs.uk/ ( National electronic library for Health) – англ.

www.eduworld.ru/Zdorov/

www.yandex.ru

www.rambler.ru


---