Навчальний курс "Природно-заповідні території"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Природно-заповідні території


Напрям підготовки 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Головною метою курсу є формування уявлення про просторово-часову організацію природних комплексів різного таксономічного рангу, необхідність збереження різноманіття природи на видовому та системному рівні з урахуванням динамічного стану та рівня антропогенної зміни ландшафтів та інших природних комплексів форму, знань студентів про особливості взаємодії людини і природи, особливості функціонування природно-заповідних територій, ознайомлення з основами організації та функціонування заповідної справи в світі та в Україні, класифікаціями заповідних територій і об’єктів, функціонально-територіальною структурою та особливостями просторової організації мережі окремих природно-заповідних територій у світі, в Україні, на територіїї Кіровоградської області.

Завдання вивчення курсу. Студенти повинні засвоїти:

 • основні принципи та засади організації і функціонування заповідної справи;
 • нормативно-правове забезпечення функціонування природно-заповідного фонду України;
 • міжнародну та національну класифікації природно-заповідних територій та об’єктів;
 • функції, завдання та функціонально-територіальну структуру основних категорій заповідних територій;
 • особливості просторової організації мережі природно-заповідного фонду України і мережі заповідних територій найвищого рівня світу;
 • історію формування, структуру та просторову організацію природно-заповідного фонду Кіровоградської області та свого адміністративного району чи міста, проблеми та перспективи розвитку.

Робоча програма курсу Силабус

Робоча програма курсу Силабус

Автор (укладач) курсу

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна


Учасники

Група ГК20Б Група ГК17Б


Почати навчання

Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Андронов В.А. Заповідна справа: навч. посіб. / В.А. Андронов, Є.О. Варивода, Г.В.Тітенко. – Х.: НУЦЗУ, 2013. ‒ 204 с.
 2. Природно-заповідний фонд: земельні питання (посібник) / [За заг. ред. О. Кравченко]. — Видавництво «Компанія «Манускрипт»» — Львів, 2017. — 104 с.
 3. Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. Заповідне лісознавство.- Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009.- 384 с.
 4. Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с.
 5. Бобров Р.В. Все о национальных парках. – М.: Молодая гвардия, 1987. – 224 с.
 6. Борейко В. Е. История заповедного дела в Украине. – К., 1995. – 183 с.
 7. Заповедники Украины и Молдавии. Заповедники СССР. – М.: Мысль, 1987.
 8. Заповідні куточки Кіровоградської землі. / заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Арктур-А, 1999. – 240 с.
 9. Н. Петрина. Заповідна справа. / Краєзнавство. Географія. Туризм. _ К., 2007. – №21-24. – 96 с.
 10. Николаевкий А.Г. Национальные парки. – М.: Агропромиздат, 1985. – 190 с.
 11. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення. Довідник. – Київ, 1999. – 240 с.
 12. Реймерс Н.Ф. Словарь-справочник по природопользованию. – М., 1990.
 13. Справочник по заповедному делу / ред. А.М. Гродзинский. – К.: Урожай, 1990.

Допоміжна

 1. Тестові завдання із заповідної справи: Навчальний посібник / Коцюба І.Ю. – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 80с.
 2. Андрієнко Т. Система категорій природно-запвоідного фонду України та питання її оптимізації . – Київ, 2001.
 3. Грищенко Ю. Основи заповідної справи: навч. посіб. – Рівне, 2000.
 4. Заповідники і національні природні парки України. – Київ, 1991.
 5. Попович С. Природно-заповідна справа : навч. посіб. – Київ, 2007.
 6. Солодкий В. Заповідна справа: підручник / В. Солодкий, Л. Товажнянський, Ю. Масікевич та ін. – Чернівці, 2005.
 7. Фурдичко О. Заповідна справа в Україні: підручник / О. Фурдичко, В. Сівак, В. Солодкий. – Чернівці, 2005.

Інформаційні ресурси

 1. http://apus.ru - один із найкращих проектів про живу природу;
 2. www.floranimal.ru – on-line енциклопедія;
 3. http://www.livt.net/index.htm - електронна ілюстрована енциклопедія „Живі істоти”;
 4. http://www.plantsystematics.org/- сайт по систематиці рослин.
 5. Відеоролики, фотографії, інформація розміщені на сайті http://www.arkive.org/ - on-line галерея флори і фауни Землі, представлено понад 6 тисяч видів тварин та 33 тисячі рослин; проект BBC.
 6. Описи угруповань живих організмів та зональних біомів подані на сайтах:
 7. http://www.blueplanetbiomes.org - присвячений біомам світу;
 8. http://www.worldwildlife.org – сайтWWF


---