Навчальний курс "Практичний курс перекладу (Вступ до перекладознавства)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Практичний курс перекладу (Вступ до перекладознавства)


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0203 Гуманітарні науки,

6.020303 Філологія. (Переклад) ( англійська , німецька мови);

6.020303 Філологія. Переклад (німецька, англійська мови);

6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика) (англійська, німецька мови);

6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика) (німецька, англійська мови)

Мета та завдання навчального курсу

"Вступ до перекладознавства" належить до теоретично-практичних дисциплін у процесі підготовки перекладача-філолога. Даному курсу відводиться особлива роль серед дисциплін навчального плану, оскільки він вводить студента у коло дисциплін майбутнього фаху. Студент уперше дізнається про роль і значення перекладу в житті суспільства, про види перекладацької діяльності та труднощі, які постійно виникають у перекладача, і про те, як вони долаються в усному чи письмовому спілкуванні з відповідним контингентом співрозмовників або читачів. Зважаючи на те, що це перший предмет перекладацького циклу, викладач має зацікавити студента його майбутньою спеціальністю настільки, щоб він від самого початку з любов’ю і повагою поставився до цього предмету, а отже до свого фаху.

Основною метою курсу є забезпечення усвідомлення студентами суспільно-політичної ролі й значення перекладу як важливого фактора у діяльності та розвитку суспільства; засвоєння видів та типів перекладу й сфери їх застосування; формування початкових вмінь практично здійснювати переклади різних видів; ознайомлення з основними видами перекладацьких трансформацій та формування навичок їх застосування у практиці перекладу; засвоєння норм та принципів перекладу.

Провідна ідея: керуючись досягненнями сучасного перекладознавства й мовознавства, розвинути у студентів переконання, що кожна іноземна мова, а так само і українська мова, має ієрархічну систему різних одиниць-відповідників на лексичному, граматичному і комунікативному рівнях, та, що одиниці кожного мовного рівня в абсолютній більшості випадків мають лексичні, семантичні, а часто і структурні відповідники у мові перекладу (МП).

Завдання вивчення дисципліни

 1. Увести майбутнього перекладача в русло загальнотеоретичних понять і вимог, що необхідні як підґрунтя в підготовці власне перекладачів і тлумачів.
 2. Привчити студентів ставитися з усією відповідальністю до необхідності ґрунтовної і всебічної підготовки до свого надзвичайно важливого фаху в народногосподарському житті України.
 3. Спрямувати студентів на свідоме вивчення і засвоєння програмного матеріалу й на глибоке усвідомлення ролі фаху перекладача/тлумача.
 4. Привчити студентів ставитися до вивчення всіх аспектів мови як до обов’язкової і необхідної праці без чого взагалі неможлива підготовка кваліфікованого перекладача.
 5. Познайомити студентів з перекладацькою термінологією, її значенням і сферами вживання.
 6. Озброїти студентів знаннями про типи і види перекладу, про засоби досягнення повного відтворення змісту тексту іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки.
 7. Продемонструвати на конкретних прикладах важливість праці перекладача над перекладом під час вирішення різних економічних і політичних / державних справ.
 8. Підготувати підґрунтя для успішного сприйняття і розуміння курсу "Загальна теорія перекладу".


Translato work 2 2016.jpg


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • роль перекладу у діяльності та розвитку суспільства
 • зміст понять "переклад" та "перекладознавство"
 • основні обов'язкові елементи підготовки перекладача
 • зміст понять "спосіб перекладу", "перекладацькі прийоми", "стиль перекладу", "жанр перекладу", "форма перекладу", "тип перекладу", "вид перекладу"
 • які існують вити перекладу
 • принципи перекладу
 • норми перекладу
 • лексичні, граматичні та комплексні перекладацькі трансформації
 • різні види лексичного значення слова
 • зміст поняття "прагматика тексту" та "прагматика перекладу"
 • особливості та відмінності текстів різних жанрів та слилів в українській та іноземних (англійська та німецька)мовах
 • різні види словників

вміти:

 • пояснити основні вимоги до мови перекладача та культури його мовлення
 • аналізувати переклади зроблені різними методами та використовувати ці методи при виконанні перекладів різних видів
 • виконувати адекватний, вільний, дослівний, скорочений, реферований, анотований, адаптований переклади
 • аналізувати переклади різних видів
 • виконувати переклади за основними принципами та нормами перекладу перекладу
 • застосовувати лексичні, граматичні та комплексні перекладацькі трансформації
 • аналізувати на прикладах перекладів вживання та функції перекладацьких трансформацій
 • аналізувати зразки перекладів з погляду відповідності нормам перекладу
 • виконувати переклади зберігаючи прагматику тексту оригіналу
 • аналізувати переклади текстів різних жанрів та їх особливості
 • виконувати переклади науково-технічних текстів, текстів газетно-публіцистичного стилю
 • демонструвати навички виконання перекладів текстів художньої прози та поезії
 • використовувати словники різних типів і видів
 • користуватися електронними словниками
 • редагувати машинний переклад та допрацьовувати його


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Вступ до перекладознавства"

Автор (автори) курсу

Чернишенко Ірина Анатоліївна

Учасники

Сторінка координування курсу "Вступ до перекладознавства" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Translator work 1 2016.jpg

Змістовий модуль 1

Тема 1. Суспільно-політичне значення перекладу з огляду світових інтеграційних процесів. Фах перекладача/тлумача.

Тема 2. Основні категорії перекладознавства.

(Самостійне вивчення) Тема 5. Різновиди перекладу у залежності від жанрового типу матеріалу, що перекладається.

Змістовий модуль 2

Тема 3. Види лексичного значення слова. Перекладацькі трансформації.

Тема 4. Прагматика перекладу і нормативні аспекти перекладу.

(Самостійне вивчення) Тема 6. Лексикографічні аспекти перекладу.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Перекладознавство у системі філологічних та філософсько-психологічних дисциплін, основні категорії перекладознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Семінарське заняття №1

Семінарське заняття №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Презентація Лекція 1

Презентація Лекція 2

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти перекладознавства

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Лекція №4

Практичні завдання

Семінарське заняття №3

Семінарське заняття №4

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Презентація Лекція 3

Презентація Лекція 4

Підсумковий модульний тест

Завдання тесту

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу / Ілько Васильович Корунець. – Вінниця: New Book, 2000. – 448 с.

2. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства / Ілько Васильович Корунець. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с. – С. 10 – 154.

3. Терехова С.І. Вступ до перекладознавства // Сучасні проблеми і теорії. Діяльність перекладача. Основи техніки перекладу / Терехова С.І. – Київ: Видавничий центр КЛНУ, 2002. – 163 с.

4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Учеб.для ин-тов и фак.иностр.яз. / Вилен Наумович Комиссаров – Москва: Высшая школа, 1990. – 253 с.

5. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода / Миньяр-Белоручев Р.К. – Москва: Высшая школа, 1980. – 237 с.

6. Федоров А.В. Основы общей теории перевода / Федоров А.В. – Москва: Высшая школа, 1983. – 303с.

7. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Рецкер Я.И. – Москва: Международные отношения, 1974. – 216 с.

8. Бархударов Л.С. Язык и перевод / Лев Семенович Бархударов . – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.

9. Крупнов В.Н. Курс перевода / Крупнов В.Н. – Москва: Международные отношения, 1975. – 202 с.

Допоміжна

1. Аристов Н.В. Основы перевода / Аристов Н.В. – М.: Изд-во лит. на иност. языках, 1959. – 264 с.

2. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика / Крупнов В.Н. – М.: Международные отношения, 1988. – 192 с.

3. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания / Латышев Л.К. – М.: Просвещение, 1988. – 160 с.

4. Мир перевода – 2 Practicum Изд. 2-е, испр. и доп./ Чужакин А. – Москва: Валент, 1998. – 192 с.

5. Мир перевода – 3 Practicum Plus/ Чужакин А. – М.: Валент, 1998. – 192с.

6. Мир перевода – 3 Practicum Plus/ Чужакин А. – М.: Валент, 1998. – 192с.

7. Мир перевода – 4 Practicum Аудиокурс/ Чужакин А. – М.: Валент, 1999. – 32с.

8. Мир перевода – 5 Practicum/ Чужакин А. – М.: Валент, 2000. – 216с.

9. Газетно-публіцистичні тексти.

10. Науково-технічні тексти.

11. Офіційно-ділові тексти.

12. Прозові та поетичні твори.

Інформаційні ресурси

---