Навчальний курс "Практична фонетика англійської мови 2 курс"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

"Практична фонетика англійської мови 2 курс"

Галузь знань: 0203 гуманітарні науки

Напрям підготовки:6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета

Вдосконалення та автоматизація рівня сформованості вимовних навичок студентів, набутих ними протягом першого року підготовки, а також засвоєння елементів фонетичної теорії, необхідних для оволодіння орфоепічною вимовною нормою, розширення лінгвістичного кругозору студентів, формування елементарних професійних навичок.

Завдання:

– автоматизувати навички вимови (підготовлене та напівпідготовлене мовлення) та формування навичок переносу моделей іншомовної вимови в напівпідготовлене та непідготовлене мовлення студента, яке базується на визначеному колі комунікативних ситуацій (розмовна тематика 3-4 семестрів);

— вподальшому розвинути та автоматизувати навички читання тексту (художнього функціонального стилю — розповідь або опис з елементами прозового діалогу) та діалогічних текстів розмовного стилю;

– усунути риси, які створюють ефект іншомовного акценту;

– засвоїти елементи фонетичної теорії з комплексних тем: “Інтонаційне оформлення речення. Інтонація різних типів речень”, “ Інтонаційні особливості художнього та розмовного функціональних стилів”,”Звукові явища у зв'язному тексті. Види асиміляції, елізії та редукції”;

– ознайомити студентів з основними поняттями, термінологією та методологією у галузі вивчення англійської мови;

– засвоїти базових відмінності між основними вимовними варіантами англійської мови (британським та американським);

– удосконалити навички розпізнавання та аналізу звукових явищ у зв'язному тексті та інтонаційного аналізу речення;

– підвищити мовленнєву компетенцію студентів шляхом фонетичного аналізу тексту, інтонаційного аналізу речення, удосконалення уміння транскрибувати тексти; – підвищити комунікативну компетенцію студентів шляхом формування навичок переносу автоматизованої вимови з підготовленого в непідготовлене мовлення;

– сформувати вміння та навички, які є елементами професійно-педагогічної підготовки студентів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати суть таких фонетичних понять та явищ:

1. Органи мовлення та їхні функції у продукуванні звуків.

2. Артикуляційна класифікація англійських голосних.

3. Англійська вокалічна система у порівнянні з українською.

4. Артикуляційна класифікація англійських приголосних.

5. Англійська консонантна система у порівнянні з українською.

6. Модифікації англійських приголосних у звя'зному мовленні. Асиміляція. Акомодація. Елізія. Звя'зки.

7. Основні види англійських ядерних тонів та їхні семантичні функції.

8. Інтонація стверджувальних речень.

9. Інтонація питальних речень (загальних, розділових, альтернативних, спеціальних).

10. Інтонаційне оформлення речень, що виражають прохання, заперечення, вибачення, звертання.

11. Інтонаційне оформлення речень, що містять прикладку.

12. Інтонаційне оформлення вставних конструкцій та слів, що виражають ставлення мовця.

13. Інтонаційне оформлення складних речень.

14. Типи шкал в англійській мові: Низхідна, Висхідна та Рівнева шкали.


вміти: Виразно прочитати вголос уривок художнього тексту (10-12 рядків) згідно зі зробленою акцентно-тонічною розміткою. Проаналізувати фонетичні особливості вимови звуків та інтонаційного оформлення запропонованого тексту (обсяг – 1 сторінка) за схемою:

а) проаналізувати підкреслені явища, які охоплюють специфіку вимови англійських голосних та приголосних у зв’язному тексті/мовленні:

• наголошений вокалізм (позиційні варіанти довготи фонем, усічені та неусічені голосні);

• ненаголошений вокалізм (види редукції);

• види уподібнення/асиміляції приголосних (альвеолярні, замінені дентальними перед міжзубними, огублена артикуляція приголосних перед /w/, частове оглушення сонантів після глухих, випадки “фальшивої” асиміляції, пов’язані з участю голосових зв’язок);

• фонетичні явища, які обумовлені специфікою поєднання “приголосний+приголосний”, “приголосний+голосний”, ступені аспірації;

б) затранскрибувати виділене речення та зробити його інтонаційний аналіз;

в) накреслити тонограму аналізованого речення;

г) продемонструвати навички коректної вимови у напівпідготовленому монологічному мовленні.

Продемонструвати навички орфоепічної англійської вимови підготовленого діалогічного мовлення при відтворенні напам’ять зразків діалогічного мовлення, відібраних з лінгафонних курсів:

Life at the University

Problem of Choice

Exciting News

A Trip to Paris

Mr. Claustrophobia

Keeping Fit

Evening

Little Red Riding Hood and the Wolf

This is the House That Jack Built


Робоча програма курсу

Глосарій "Практична фонетика англійської мови 2 курс"

Автор (автори) курсу

Данильченко Станіслава Вадимівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Практична фонетика англійської мови 2 курс" викладач Данильченко Станіслава ВадимівнаГрафік навчання

Форми контролю

Семестр 3 (зимова сесія) Семестр 4 (літня сесія)
Форма контролю: немає Форма контролю: залік


Змістовий модуль 1

Вокалічна система англійської мови

Практичний аспект: Англійські голосні: монофтонги [i:], [ɪ], [ʊ], [u:], [e], [ə], [ɑ:], [ɔ:], [æ], [ɒ], [ʌ], [ɜ:]

Теоретичний аспект:

Тема 1. Органи мовлення та їхні функції.

Тема 2. Артикуляційна класифікація англійських голосних.

Тема 3. Англійська вокалічна система у порівнянні з українською.

Тема 4. Особливості вимови англійських голосних у зв’язному мовленні. Наголошений вокалізм. Ненаголошений вокалізм.

Тема 5. Типові помилки україномовних студентів під час вимови англійських голосних.

Змістовий модуль 2

Консонантна система англійської мови

Практичний аспект: Англійські зімкнені приголосні звуки [p], [b], [t], [d], [k], [g], [m], [n], [ŋ].

Теоретичний аспект:

Тема 1. Артикуляційна класифікація англійських приголосних.

Тема 2. Англійська консонантна система у порівнянні з українською.

Тема 3. Модифікації англійських приголосних у звя'зному мовленні. Асиміляція. Акомодація. Елізія. Звя'зки.

Тема 4. Типові помилки україномовних студентів під час вимови англійських приголосних.

Змістовий модуль 3

Інтонаційне оформлення речень

Практичний аспект: Англійські щілинні та зімкнено-щілинні приголосні звуки [f], [v], [s], [z], [θ], [ð], [ʃ], [Ʒ], [h], [l], [r], [w], [j], [tʃ], [dʒ].

Теоретичний аспект:

Тема 1. Основні види англійських ядерних тонів та їхні семантичні функції.

Тема 2. Інтонаційне оформлення стверджувальних речень.

Тема 3. Інтонаційне оформлення питальних речень (загальних, розділових, альтернативних, спеціальних).

Тема 4. Інтонаційне оформлення речень, що виражають прохання, заперечення, вибачення, звертання.

Тема 5. Інтонаційне оформлення речень, що містять прикладку.

Тема 6. Інтонаційне оформлення вставних конструкцій та слів, що виражають ставлення мовця.

Змістовий модуль 4

Інтонаційна група та її елементи

Практичний аспект: Англійські монофтонги [ɪə],[eə], [ʊə], [aɪ], [eɪ], [ɔɪ], [aʊ], [əʊ].

Теоретичний аспект:

Тема 1. Інтонаційне оформлення складносурядних та складнопідрядних речень.

Тема 2. Види шкал в англійській мові та інтонаційні моделі. Низхідна шкала. Висхідна ступінчата шкала. Рівнева шкала.
Зміст курсу

2000px chart.png

Змістовий модуль 1. Вокалічна система англійської мови

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1 Лекція № 2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


Consonantchart.GIF

Змістовий модуль 2. Консонантна система англійської мови

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Ascending Heads

[1]

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

  1. Данильченко С. В., Верещак Ю. М. Навчальні матеріали з фонетики англійської мови для студентів 2 курсу факультетів іноземних мов, спеціальність «Мова і література (англійська)». / Ю. М. Верещак, С. В. Данильченко. – Кіровоград : Центр оперативної поліграфії АВАНГАД, 2016. – 80 с.===

Додаткова література

  1. Dauer, Rebecca M. Accurate English: A Complete Course in Pronunciation / Rebecca M. Dauer. – USA : Prentice Hall Regents, 1993. – 326 p.
  2. Cunningham S. New Headway Pronunciation Course. Student’s Practice Book (Inermediate) / Sarah Cunningham, Bill Bowler. – Oxford : OUP, 2000. – 64 p.
  3. Cunningham S. New Headway Pronunciation Course (Upper-Intermediate) / Sarah Cunningham, Bill Bowler. – Oxford: OUP, 2002. – 65 p.
  4. Сunningham S., Moor P. Cutting Edge Upper-Intermediate / Sarah Сunningham, Peter Moor. – Pearson Education Ltd.: Longman, 2004. – 175 p.
  5. Grant L. Well Said : Pronunciation for Clear Communication [2nd ed.] / Linda Grant. – Boston : Heinle & Heinle, 2001. – 230 p.
  6. Gilbert Judy B. Clear Speech : Pronunciation and Listening Comprehension in North American English [3d ed.] / Judy Bogen Gilbert. – Cambridge : Cambridge University Press, 2005. – 174 p.
  7. Hancock M. English Pronunciation in Use. Self-Study and Classroom Use (Elementary) / Mark Hancock. – Cambridge : Cambridge University Press, 2007. – 166 p.
  8. Hancock M. English Pronunciation in Use. Self-Study and Classroom Use (Intermediate) / Mark Hancock. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 200 p.
  9. Hastings B. Longman Exam Activator / Bob Hastings, Martha Uminska, Dominika Chandler, Kristof Hegedus. - Improve your IELTS Listening Skills. – England : Macmillan Publishers, 2012. – p.256

Інформаційні ресурси