Навчальний курс "Практична фонетика англійської мови для спеціальності Переклад"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Практична фонетика англійської мови

Welcome.png


Практичні заняття Консультації
Четвер, пара 2 П’ятниця, пара 2 (по знаменнику)

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 035.04 Германські мови та література (переклад включно)(англійська, німецька мови)

Мета та завдання навчального курсу

Мета вивчення навчального курсу «Практична фонетика англійської мови» полягає у виробленні навичок коректної літературної вимови у студентів (на основі одного з двох вимовних стандартів – британського (RP/BBC English) чи американського (General American).

Завданням навчального курсу є формування фонетичних навичок студентів, використання моделей іншомовної вимови у непідготовленому мовленні, оволодіння теоретичними відомостями в обсязі та в межах вимог навчальної програми.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен вміти:

 1. виразно прочитати вголос уривок художнього тексту;
 2. демонструвати навички орфоепічної англійської вимови при відтворенні напам’ять зразків діалогічного мовлення;
 3. демонструвати навички коректної вимови у монологічному мовленні;
 4. пояснити специфіку вимови англійських голосних та приголосних у зв’язному мовленні;
 5. транскрибувати слова та робити їх фонетичний аналіз;
 6. транскрибувати речення та робити їх інтонаційний аналіз;
 7. робити фонетичний аналіз тексту;
 8. пояснити суть фонетичних понять та явищ.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Практична фонетика англійської мови для спеціальності Переклад

Автор (автори) курсу

Головенко Крістіна Вікторівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Практична фонетика англійської мови для спеціальності Переклад" викладач Головенко Крістіна ВікторівнаГрафік навчання

SpeechAnatomySounds.JPG
Sounds of english.jpg


Змістовий модуль 1

Звукова будова мови. Артикуляційна класифікація англійських приголосних та голосних.

 • Тема 1. Звукова будова мови та її компоненти.
 • Тема 2. Поняття про вимову. Варіанти англійської літературної вимови.
 • Тема 3. Органи мовлення та їх функції при продукуванні звуків мовлення.
 • Тема 4. Особливості утворення англійських голосних і приголосних.
 • Тема 5. Артикуляційна класифікація приголосних.
 • Тема 6. Артикуляційна класифікація голосних.
 • Тема 7. Звуко-буквені відповідності в англійській мові. Правила читання приголосних.
 • Тема 8. Правила читання голосних.
 • Тема 9. Поняття про інтонацію мовлення та її компоненти.

Змістовий модуль 2

Інтонаційна група. Поняття про фразовий наголос, складоподіл.

 • Тема 1. Поняття про синтагму.
 • Тема 2. Комунікативні типи речень, їх інтонаційне оформлення.
 • Тема 3. Правила синтагматичного членування речень.
 • Тема 4. Фразовий наголос. Правила акцентуації слів в англійському реченні.
 • Тема 5. Основні види англійських ядерних тонів та їх семантичні функції.
 • Тема 6. Правила складоподілу в англійській мові.
 • Тема 7. Інтонація слів автора, які вводять пряму мову, непряму мову.

Змістовий модуль 3

Особливості вимови англійських приголосних та голосних у зв’язному мовленні. Узгодження ядерних тонів.

 • Тема 1. Особливості вимови англійських приголосних у зв’язному мовленні. Асиміляція.
 • Тема 2. Особливості вимови англійських приголосних у зв’язному мовленні. Аспірація.
 • Тема 3. Особливості вимови англійських голосних у зв’язному мовленні.
 • Тема 4. Фонетичний аналіз слова.
 • Тема 5. Фонетичний аналіз тексту.
 • Тема 6. Інтонаційне оформлення уточнюючих та граматично незв’язаних частин речення.
 • Тема 7. Інтонаційне оформлення переліку, слів, що виражають подяку, вибачення, вітання.

Змістовий модуль 4

Типові помилки у вимові англійських приголосних та голосних. Словесний наголос.

 • Тема 1. Узгодження ядерних тонів у простому поширеному, складнопідрядному та складносурядному типах речень.
 • Тема 2. Особливості англійської артикуляційної бази у співставленні з українською.
 • Тема 3. Причини та типологія помилок у вимові звуків.
 • Тема 4. Типові помилки у вимові голосних і шляхи їх усунення.
 • Тема 5. Типові помилки у вимові приголосних і шляхи їх усунення.
 • Тема 6. Словесний наголос. Правила наголошування двоскладових та трискладових слів.
 • Тема 7. Словесний наголос. Правила наголошування чотирискладових, складних та складених слів.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Звукова будова мови. Артикуляційна класифікація англійських приголосних та голосних.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання / Зразки діалогічного мовлення

Файли MP3 до Практичних завдань

Самостійна робота

Змістовий модуль 2. Інтонаційна група. Поняття про фразовий наголос, складоподіл.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання / Зразки діалогічного мовлення

Файли MP3 до Практичних завдань

Самостійна робота

Змістовий модуль 3. Особливості вимови англійських приголосних та голосних у зв’язному мовленні. Узгодження ядерних тонів.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання / Зразки діалогічного мовлення

Файли MP3 до Практичних завдань

Самостійна робота

Змістовий модуль 4. Типові помилки у вимові англійських приголосних та голосних. Словесний наголос.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання / Зразки діалогічного мовлення

Файли MP3 до Практичних завдань

Самостійна робота

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Parashchuk V., Dvorzhetska M., Datska T. English Pronunciation Skillmaster. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. – 208 с. (відкритий доступ – бібліотека КДПУ)
 2. Англійська мова для перекладачів і філологів. І курс : Підруч. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. О. Акулова, Н. С. Хоменко, В. С. Гуль; ред.: В. І. Карабан. - Вінниця : Нова Кн., 2004. - 466 с.
 3. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 1 курс. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 536 с. (відкритий доступ – бібліотека КДПУ)
 4. Янсон В.В., Свистун Л.В., Богатирьова С.Т., Лежньов С.М. Практичний курс англійської мови. – К.: ВП Логос, 2004. (відкритий доступ – бібліотека КДПУ)

Допоміжна

 1. Антипова Е.А., Карневская С.Я., Пигулевская Т.А. Пособие по английской интонации. – М.: Просвещение, 1986. (відкритий доступ – бібліотека КДПУ)
 2. Дворжецкая М.П. Практикум по интонации диалогической речи. Методическое пособие. – К.: Вища школа, 1983. (відкритий доступ – бібліотека КДПУ)
 3. Cunningham S., Bowler B. Headway Intermediate Pronunciation, - Oxford: OUP, 1990. (відкритий доступ – бібліотека КДПУ)
 4. Cunningham S., Bowler B. Headway Upper-Intermediate Pronunciation, - Oxford: OUP, 1990. (відкритий доступ – бібліотека КДПУ)

Інформаційні ресурси

 1. BBC Learning English / The Sounds of English / Episodes 1 — 45
 2. Baker A. Ship or Sheep? / An Intermediate Pronunciation Course / Лінгафонний курс
 3. Cambridge Dictionary online
 4. Longman Dictionary online