Навчальний курс "Практикум з електротехнічних робіт"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Практикум з електротехнічних робіт


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0101 Педагогічна освіта,

6.010103 Технологічна освіта

Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета. Теоретична і практична підготовка майбутніх вчителів технології до проведення занять з учнями по вивченню електротехнічних робіт у школі, а також ця дисципліна дає можливість студентам вивчити електрообладнанням шкільних майстерень.

Завдання. Основним завданням вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань, практичних вмінь та навичок щодо монтажу схем пуску та захисту електричних двигунів, роботи з електричними схемами та монтажними матеріалами, інструментами. Ця дисципліна також сприяє формуванню у студентів знань про електротехнічне креслення, монтажні схеми, умовні позначення на електричних схемах і т.д.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

— правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт;

— різні види джерел світла;

— основні характеристики монтажних матеріалів та їх класифікацію;

— види електричних проводок;

— типи електричних двигунів та режими їх роботи;

— будову пускозахистної апаратури (магнітні пускачі, контактори, перемикачі, реле).


вміти: — розраховувати параметри електричних мереж;

— читати електротехнічні креслення;

— проводити підготовчі розмічувальні роботи;

— монтувати контакти провідників;

— монтувати схеми реверсивного та нереверсивного пуску асинхронних двигунів;

— монтувати схеми дистанційного керування асинхронними двигунами;

— знаходити початки та кінці фазних обмоток асинхронних двигунів, методом вольтметра або контрольної лампи;

— під’єднувати трифазні двигуни в однофазну мережу;

— монтувати схеми автоматичного перемикання “зірка – трикутник ” для двигунів великої потужності.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу Практикум з електротехнічних робіт

Автор курсу

Олександр Миколайович

Учасники

Сторінка координування курсу "Практикум з електротехнічних робіт"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.(Лекційний)

Тема 1. Основи техніки безпеки. Електротехнічні матеріали та вироби. Монтажні інструменти.

Тема 2. Електротехнічне креслення.

Тема 3. Силові електричні установки та їх монтування.

Змістовий модуль 2

(Лабораторний). Тематика лабораторних робіт.

Лабораторна робота №1. Електричне освітлення. Конструкція електроустановчих виробів.

Лабораторна робота №2. Монтаж електроустановчих виробів. Електромонтажні матеріали Розрахунок електричних мереж.

Лабораторна робота №3. Визначення початків і кінців фазних обмоток трифазного асинхронного двигуна та вмикання його в однофазну мережу.

Лабораторна робота №4. Монтаж схеми нереверсивного управління і захисту трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.

Лабораторна робота №5. Монтаж схеми дистанційного управління асинхронним трьохфазним двигуном за допомогою двох кнопок з різних місць.

Лабораторна робота №6. Монтаж схеми реверсивного управління і захисту двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора.

Лабораторна робота №7. Монтаж схеми реверсивного управління і захисту асинхронного двигуна з магнітними пускачами малої потужності.

Лабораторна робота №8. Пуск двигуна великої потужності. Монтаж схеми автоматичного перемикання “зірка - трикутник.

Змістовий модуль 3

(Самостійна робота)

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Змістовий модуль І.(Лекційний)


Теми 1-3. Електротехнічні матеріали та вироби. Монтажні інструменти.Електротехнічне креслення.Силові електричні установки та їх монтування.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Змістовий модуль ІІ. (Лабораторний)

Мультиметр.jpeg

Лабораторні роботи

Лабораторна №1

Лабораторна №2

Лабораторна №3

Лабораторна №4

Лабораторна №5

Лабораторна №6-7

Лабораторна №8

Змістовий модуль ІІІ. (Самостійна робота)

Самостійна робота

Завдання самостійної роботи

Тести


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Андріївський С.К., Вартабедян В.А., Столяр Б.Д. Електромонтажна справа – К.: Вища школа, 1964 – 244с.

2. Андриевский С.К., Бартновский А.Л., Практикум по электротехнике – М.: Просвещение, 229с.

3. Анисимов М.В. Електротехніка з основами промислової електроніки – К.: Вища школа – 160с.

4. Анісімов М.В. Освітлення і силове електроустаткування: Лабораторний практикум. – Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 144 с.

5. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка – К.: Вища школа, 1986-359с.


Допоміжна

1. Анісімов Н.В., Анісімова Л.М. Креслення: Підручник. – К.: Вища шк.., 1998. – 239 с.

2. Гетвин Б.В. Чтение схем и чертежей електроустановок. М.: Высшая школа, 1980. — 120 с.

3. Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу. М.: Высшая школа, 1983-215с.

4. Райцельский Л.А. Справочник по осветительным сетям.

5. Інженерна графіка. Схеми електричні.— Навч. Посібник. / Олександр Соловей, Олексій Хоменко/.— К.: Кондор, 2005. — 186 с.

Інформаційні ресурси

1. www. elektroprivod. org.ua

2. www. solomchak. at. ua.

3. www. Jumanji. Org. ua..


Бажаю успіхів!--Щирбул О.М. (обговорення) 12:37, 27 січня 2016 (EET)