Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Places.jpg

Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням


Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303. Філологія*, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (заочна форма навчання)

Зміст

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни:


- розвивати лінгвістичну компетенцію через розширення і поглиблення лексичних, граматичних і фонетичних знань, необхідних для комунікації за темами і проблемами, які передбачаються програмою І курсу;


- розвивати соціокультурну компетенцію студентів шляхом розширення країнознавчих та соціокультурних знань;


- формувати мовний рівень студентів шляхом розвитку навичок читання, аудіювання, письма і говоріння;


- закласти основи професійно орієнтованої комунікативної компетенції крізь презентацію нових методів навчання та залучення студентів до організації навчального процесу.


Практична мета

– формувати у студентів лінгвістичну комунікативну, країнознавчу, соціокультурну компетенцію, що передбачає:


- розвиток умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма);


- розвиток та удосконалення лексико-граматичних навичок студентів, які полягають у використанні широкого обсягу граматичних структур і лексичних одиниць в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативної ситуації та стилю, а також – у вживанні різних граматичних структур і лексичних одиниць на текстовому рівні;


- ознайомлення студентів із країнознавчою інформацією, яка розкриває різні аспекти життя, поведінки та цінності народів англомовних країн.


Когнітивно-освітня мета

розширити філологічний кругозір досвіду навчання студентів, розвивати логічне й аналітичне мислення, самооцінку, вміння самостійно опрацьовувати довідкову та наукову літературу.


Емоційно-розвивальна мета

формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і англомовною культурою.


Професійна мета

формувати та удосконалювати навички використання необхідних методів викладання іноземної мови, формувати базову складову перекладацької компетенції виконання усного та письмового перекладу в межах програмного матеріалу.


Виховна мета:


- виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості;


- формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами;


- формувати у студентів інтегральні світоглядні риси, гуманітарну, наукову та політичну культуру;


- розширювати загальноосвітній та філологічний світогляд;


- формувати активну життєву позицію.


Завдання дисципліни спрямовані на розвиток у студентів умінь в рецептивних, продуктивних, інтерактивних та медіативних видах мовленнєвої діяльності згідно з тематикою програми.У результаті засвоєння навчальної дисципліни студент повинен


знати:


лексичний, граматичний та фонетичний матеріал, передбачений змістовими модулями курсу навчання, а саме:


• активну лексику, передбачену розмовними темами першого курсу;


• граматично правильно оформлювати власні почуття, переживання, життєвий досвід у різних типах письмових робіт;


• інформацію про країнознавчу і соціокультурну специфіку англомовних країн у межах тем, які вивчаються на першому курсі;


• як самостійно опрацьовувати та збагачувати пасивний вокабуляр;


• як брати участь у розмові чи дискусії з вивчених тем, обґрунтовувати свою точку зору, володіти навичками розпочинати, підтримувати і закінчувати бесіду;


• як самостійно виправляти мовленнєві помилки;


• як виокремлювати основну інформацію при читанні та застосовувати різні способи читання (детальне, селективне, вільне);


• як усно та письмово висловлювати свої думки і почуття, зв’язно будувати розповідь, використовувати складні граматичні конструкції.


вміти:


• вільно володіти активним лексичним запасом з тем першого курсу;


• самостійно опрацьовувати та збагачувати пасивний вокабул яр;


• брати участь у розмові чи дискусії з вивчених тем, обґрунтовувати свою точку зору, володіти навичками розпочинати, підтримувати і закінчувати бесіду;


• спонтанно та бігло висловлюватись за темою, самостійно виправляти мовленнєві помилки;


• передавати на письмі власні почуття, переживання, життєвий досвід;


• сприймати на слух і розуміти аудіотексти різних типів за темами, які вивчаються;


• читати і розуміти тексти різних типів, виокремлювати основну інформацію, застосовувати різні способи читання (детальне, селективне, вільне);


• читати художні тексти на свій смак та уміти виділяти в них важливу інформацію (індивідуальне читання);


• спонтанно переказувати короткий текст, висловлювати свої думки та почуття, зв’язно будувати розповідь, використовувати складні граматичні конструкції;


• засвоювати інформацію про країнознавчу та соціокультурну специфіку англомовних країн у межах тем, які вивчаються на першому курсі.


Аудіювання


По завершенню першого курсу студенти повинні розуміти на слух навчальний аудіотекст, записаний у темпі 220 складів за хвилину, що вміщує 2% незнайомих слів (аудіотекст повинен представляти літературно-розмовний стиль мовлення та ґрунтуватись на вивченому матеріал; час звучання тексту – 3-4 хвилини; запис аудіотексту – дикторське виконання);


Говоріння


Студенти мають знати та володіти


1)основами чіткої та правильної вимови, основними інтонаційними зразками; володіти основними граматичними зразками (структура та утворення різних типів речень; система видо-часових форм дієслова; граматичні категорії іменника, прикметника, прислівника, основні функції артикля) та використовувати їх згідно комунікативних ситуацій); знати синтаксичні, фонетичні та семантичні правила і закономірності англійської мови; демонструвати знання лексичного матеріалу згідно комунікативних сфер та ситуацій; висловлювати свої власні думки у формі діалогів та монологів в межах тем, які вивчаються; вести бесіду з урахуванням комунікативної ситуації, демонструючи уміння долати труднощі у розумінні, що виникають у процесі спілкування;


2) навичками ведення таких функціональних різновидів діалогів, як: двосторонній діалог (з’ясування, уточнення), діалог-обмін думками, діалог-обмін інформацією з урахуванням комунікативної сфери та ситуації спілкування.


Читання


Студенти повинні


1) розуміти та реагувати на інформацію, яка представлена в наступних типах текстів: оповідання та описи, особисті листи, газетні статті та доповіді, аутентичні художні тексти; розвивати уміння читати з повним і глибоким розумінням основної інформації, включаючи розуміння деталей та вилучення певної інформації з підтексту; демонструвати розуміння соціокультурних аспектів англомовного світу через навчальні тексти, що розкривають суттєві питання життя сучасної молоді;


2) наприкінці першого року навчання мають


А) володіти вивчаючим читанням на матеріалі навчальних текстів та художньої літератури (швидкість: 300 др. зн/ хв.);


Б) користуватися ознайомлювальним читанням на матеріалі англомовної художньої літератури (швидкість: 500 др. зн/ хв.);


В) вільно й правильно у звуковому та інтонаційному оформленні читати вголос підготовлений текст, а також новий текст, побудований на знайомому мовному матеріалі.


Письмо


Вільно писати особисті листи, короткі твори, прості доповіді, описи людей, міст, предметів, змальовувати процеси та події з урахуванням тематичних сфер та ситуацій спілкування.


Соціокультурний аспект


Демонструвати розуміння соціокультурних аспектів англомовного світу через тексти, які розглядають сучасні проблеми та інтереси молоді.


Переклад


Студенти мають вільно робити послідовний усний /письмовий переклад особистих бесід та діалогів, різножанрових текстів у межах вивчених тем.


Робоча програма курсу


Лучицька Марина Євгенівна

Лучицька Марина Євгенівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням" викладач Лучицька Марина ЄвгенівнаГрафік навчання

Структура курсу Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням

Змістовий модуль 1 Про себе. Родинне життя / Personal Identification. Family Life.

1.1. Опис зовнішності. Особливості характеру / Appearance and Character.

1.2. Родинне життя / Family Life.


Змістовий модуль 2 Студентське життя / Students' Life.

2.1. Розпорядок дня / Daily Routine.

2.2. Уікенд / Weekend.


Змістовий модуль 3 Університет / University.

Змістовий модуль 4 Магазини та покупки. Мода / Shops and Shopping. Fashion.

4.1. Магазини та покупки / Shops and Shopping.

4.2. Мода / Fashion.

Змістовий модуль 5 Страви та приготування їжі / Meals and Cooking.

5.1. Страви / Meals.

5.2. Приготування їжі / Cooking.


Змістовий модуль 6 Житло / Dwelling.

Змістовий модуль 7 Визначні міста / Places.

Змістовий модуль 8 Погода. Відпустка. Дозвілля і розваги / Weather. Vacation. Entertainment.

8.1. Погода / The Weather.

8.2. Відпустка / Vacation.

8.3. Дозвілля та розваги / Entertainment.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Про себе. Родинне життя / Personal Identification. Family Life.
Module1PersIdentFamilyLife.jpg

Тема 1. Про себе. Родинне життя / Personal Identification. Family Life.

Теоретичний матеріал

Module1 TextCollection

Практичні завдання

Module1 Practical Classes

Самостійна робота

Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням


І курс, факультет іноземних мов, заочна форма навчання


Самостійна робота


І семестр


Настановча та зимова сесії (2015-2016)


Змістовий модуль/ Тема 1. Про себе / Personal Identification. (56 годин) 1.1 Опис зовнішності. Опис характеру. Вікові характеристики. / Appearance and Character.


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Unit 1. Essential Vocabulary – p. 71


Man’s Appearance and Character. – p. 72


English Activity Book (Part I):


Module 1 The Vocabulary (translate everything)


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Text “About Myself” – p. 59


Texts A, B, C – pp. 59-60


ІІІ Виконання лексичних вправ (письмово):


Exercises # 12, 13, 14 p. 70


Exercises # 4, 5, 6 7, 8, 9 pp. 74-76; # 15, 16 p. 77


1.2 Родинне життя. / Family Life.


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Unit 1 Phrases and Word Combinations – pp. 72-73


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад (письмово))::


Text “The Browns and the Smiths” – pp. 79-80


Dialogues – pp. 83-85


ІІІ Виконання лексичних вправ (письмово):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Exercises # 17 pp. 78-79; # 1,2,4, 5, 6 pp. 80-81


English Activity Book (Part I):


Module 1 The Vocabulary (translate everything)


Exs. 1, 3, 5, 7 pp. 12-14, pp. 26-28


Training Dictations (by heart), Training Translations – pp. 23-24, pp. 37-39

Змістовий модуль ІІ. Студентське життя / Students' Life.
Module2 Students Life.jpg

Тема 2. Студентське життя / Students' Life.

Теоретичний матеріал

Module2 TextCollection

Практичні завдання

Module2 Practical Classes

Самостійна робота

Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням


І курс, факультет іноземних мов, заочна форма навчання


Самостійна робота


І семестр


Настановча та зимова сесії (2015-2016)


Змістовий модуль/ Тема 2. Студентське життя. / Students’ Life. (52 години)


2.1. Розпорядок дня. / Daily Programme.


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Unit 3


Phrases and Word Combinations. Essential Vocabulary. – pp. 11-112


Vocabulary Activity – pp. 113-114


English Activity Book (Part I):


Module 2 The Vocabulary (translate everything)


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Text “Mr. Smith’s Working Day” – pp.115-116


Text – pp. 120-121


Dialogues – pp. 119-120


ІІІ Виконання лексичних вправ (письмово):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Exercises # 3, 6, 7 pp. 114-115


Exercises # 1, 2, 5 p. 117


2.2. Уікненд. / The Weekend.


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Unit 8


Phrases and Word Combinations. – pp. 187-188


English Activity Book (Part I):


Module 2 The Vocabulary (translate everything)


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Text “The Smiths’ Weekend” – pp. 190-191


Dialogues – pp. 193-195ІІІ Виконання лексичних вправ (письмово):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Exercises # 1, 3, 4,5, 6, 7 pp. 189-190; # 1, 2, 4 p. 191


English Activity Book (Part I):


Exs. 1, 3, 5, 7 pp. 41-42, pp. 58-60


Training Dictations (by heart), Training Translations – pp. 54-56, pp. 67-69


Write a letter to your friend about your working day.

Змістовий модуль ІІІ. Університет / University.
Module3 UniversityKSPU.jpg

Тема 3. Університет / University.

Теоретичний матеріал

Module3 TextCollection

Практичні завдання

Module3 Practical Classes

Самостійна робота

Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням


І курс, факультет іноземних мов, заочна форма навчання


Самостійна робота


І семестр


Настановча та зимова сесії (2015-2016)


Змістовий модуль/ Тема 3. Університет / University (54 години)


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Unit 4


Essential Vocabulary. Phrases and Word Combinations. – pp. 127-129


Vocabulary Activity – pp. 130-131


English Activity Book (Part I):


Module 3 The Vocabulary (translate everything)


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Text “Mary’s Life at University” – pp. 132-134


Dialogues – p. 137


ІІІ Виконання лексичних вправ:


Exercises # 2, 3 p. 131; # 6, 7 p. 132; # 1, 2, 3, 5 p. 134


English Activity Book (Part I):


Exs. 1, 3, 5, 7 pp. 72-74


Training Dictations (by heart), Training Translations – pp. 81-83


Write a letter to your friend about your university studies.


Змістовий модуль ІV. Магазини та покупки / Shops and Shopping.
Module 4 Shopping. Fashion.jpg

Тема 4. Магазини та покупки. Мода / Shops and Shopping. Fashion.

Теоретичний матеріал

Module4 TextCollection

Практичні завдання

Module4 Practical Classes

Самостійна робота

Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням


І курс, факультет іноземних мов, заочна форма навчання


Самостійна робота


І семестр


Настановча та зимова сесії (2015-2016)


Змістовий модуль/ Тема 4. Магазини та покупки. Мода /Shopping. Fashion. (53 години)


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)): Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


4.1. Магазини та покупки. / Shopping.


4.2. Мода. / Fashion.


Unit 5


Mathematical Expressions – pp. 145-146


Essential Vocabulary. Phrases and Word Combinations. – pp. 147-148


English Activity Book (Part I)


Module 4 The Vocabulary (translate everything)


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад (письмово)):


Text “Helen Smith Goes Shopping” – pp. 151-152


Dialogues – p. 155


ІІІ Виконання лексичних вправ (письмово):


Exercises # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 pp. 149-150


Exercises 1, 2, 3, 5 pp. 152-153


English Activity Book (Part I)


Module 4 The Vocabulary (translate everything)


Exs. 1, 3, 5, 7 pp. 85-87


Training Dictations (by heart), Training Translations – pp. 94-95

Змістовий модуль V. Страви та приготування їжі / Meals and Cooking.
Module5MealsAndCooking.jpg

Тема 5. Страви та приготування їжі / Meals and Cooking.

Теоретичний матеріал

Module5 TextCollection

Практичні завдання

Module5 Practical Classes

Самостійна робота

Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням


І курс, факультет іноземних мов, заочна форма навчання


Самостійна робота


І семестр


Настановча та зимова сесії (2015-2016)


Змістовий модуль/ Тема 5. Страви та приготування їжі / Meals and Cooking. (52 години)


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


5.1 Страви / Meals.


5.2 Приготування їжі / Cooking.


Unit 6


Pieces – p. 160; Phrases and Word Combinations. Essential Vocabulary – pp. 162-163


English Activity Book (Part II):


Module 6 The Vocabulary (translate everything)


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад (письмово)):


Text “The Smiths’ Meals” – pp. 166-167


Dialogues – pp. 170-171


ІІІ Виконання лексичних вправ (письмово):


Exercises # 3, 4 p.161


Exercises # 1, 3, 4, 5, 6, 8 pp. 164-166


Exercises # 1, 3, 5, 6 p. 168


English Activity Book (Part II):


Module 6 The Vocabulary (translate everything)


Exs. 1, 3, 5, 7 pp. 10-12


Training Dictations (by heart), Training Translations – pp. 24-26

Змістовий модуль VI. Житло / Dwelling.
Module6Dwellingk.jpg

Тема 6. Житло / Dwelling.

Теоретичний матеріал

Module6 TextCollection

Практичні завдання

Module6 Practical Classes

Самостійна робота

Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням


І курс, факультет іноземних мов, заочна форма навчання


Самостійна робота


IІ семестр


Літня сесія (2016)


Змістовий модуль/ Тема 6. Житло. / Dwelling. (75 годин)


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Unit 2


Essential Vocabulary. Phrases and Word Combinations. – pp. 94-95


Vocabulary Activity – pp. 96-97


English Activity Book (Part II):


Module 7 The Vocabulary (translate everything)


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Text “The Smiths’ and the Browns’ Houses” – pp. 98-99


Dialogues – pp. 102-103


ІІІ Виконання лексичних вправ (письмово):


Exercises # 9, 10 p. 93; # 6, 7 p. 132; # 1, 2, 4, 5, 6 p. 100


English Activity Book (Part II):


Module 7 The Vocabulary (translate everything)


Exs. 1, 3, 5, 7 pp. 28-30


Training Dictations (by heart), Training Translations – pp. 44-45

Змістовий модуль VII. Визначні місця / Places.
Module 7 Places.jpg

Тема 7. Визначні місця / Places.

Теоретичний матеріал

Module7 TextCollection

Практичні завдання

Module7 Practical Classes

Самостійна робота

Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням


І курс, факультет іноземних мов, заочна форма навчання


Самостійна робота


IІ семестр


Літня сесія (2016)


Змістовий модуль/ Тема 7. Визначні місця. / Places. (102 години)


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Unit 7


Essential Vocabulary. Phrases and Word Combinations. – pp. 175-176


Vocabulary Activity – pp. 176-178


English Activity Book (Part II):


Module 8 The Vocabulary (translate everything)


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад (письмово)):


Text “The Cities the Browns and the Smiths Live in” – pp. 178-179


Dialogues – pp. 181-183


ІІІ Виконання лексичних вправ (письмово):


Exercises # 1, 2, 3, 4 pp. 179-180; # 1, 2, 5 , 6 pp. 183; # 3, 4 pp. 184-185


English Activity Book (Part II):


Module 8 The Vocabulary (translate everything)


Exs. 1, 3, 5, 7 pp. 48-50


Training Dictations (by heart), Training Translations – pp. 63-66


Write a letter to Mary / Charles about a sightseeing tour of your dream.

Змістовий модуль VIII. Погода. Відпустка. Дозвілля та розваги / Weather. Vacation. Entertainment.
Module8WeatherVacation.jpg

Тема 8. Погода. Відпустка. Дозвілля та розваги / Weather. Vacation. Entertainment.

Теоретичний матеріал

Module8 TextCollection

Практичні завдання

Module8 Practical Classes

Самостійна робота

Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням


І курс, факультет іноземних мов, заочна форма навчання


Самостійна робота


IІ семестр


Літня сесія (2016)


Змістовий модуль/ Тема 8. Погода. Відпустка. Дозвілля та розваги / Weather. Vacation. Entertainment. (90 годин)


Тема 8.1 Погода / The Weather.


Тема 8.2 Відпустка / Vacation.


Тема 8.3 Дозвілля та розваги / Entertainment.


І Опрацювання лексики за розмовними темами модуля (переклад лексики (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Unit 9


Phrases and Word Combinations. Essential Vocabulary – p. 201


Vocabulary Activity – pp. 202-204


Unit 10


Phrases and Word Combinations. Essential Vocabulary – pp. 214-216


Vocabulary Activity – pp. 217-219


English Activity Book (Part II):


Modules 9, 10 The Vocabulary (translate everything)


ІІ Робота з текстами (виразне читання, літературний переклад (письмово)):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Text “Mr. Smith’s Birthday Party” – pp. 205-206


Text “Mary’s Vacation” – pp. 219-220


Text “An Ideal Holiday” – pp. 224-225


Text “Seasons and Weather” – pp.225-226


Dialogues – pp. 207-208


Dialogues – pp. 222-224.


ІІІ Виконання лексичних вправ (письмово):


Янсон В. В. та ін. Практичний курс англійської мови:


Exercises # 1, 3, 4 p. 207; # 4 pp. 208-209


Exercises # 1, 2, 4, 5 pp. 220-221; # 3 p. 224


English Activity Book (Part II):


Modules 9, 10 The Vocabulary (translate everything)


Exs. 1, 3, 5, 7 pp. 68-70, pp. 88-89


Training Dictations (by heart), Training Translations – pp. 85-86, pp. 98-100


Write a letter to your friend about your last vacation.
Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням". Самостійна робота


Методичні рекомендації та критерії оцінювання самостійної роботи з практики усного та писемного мовлення з філологічним читанням для студентів I курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303. Філологія* Спеціальність: Мова і література (англійська)


Самостійна робота студентів I курсу з практики усного та писемного мовлення з філологічним читанням має на меті розширювати словниковий запас, удосконалювати навички розпізнавання та вживання вивчених лексичних одиниць і граматичних конструкцій у мовленні й складається з:


1. Опрацювання лексики за розмовними темами, передбаченими робочою програмою.


2. Читання, перекладу, переказу (усного, письмового) текстів у формі монологів та діалогів, а також – зразків або уривків художніх творів.


3. Виконання лексичних вправ та творчих завдань (написання проектів, crammed stories тощо).


4. Написання листів із обов’язковим вживанням активного вокабуляру.


5. Індивідуального читання.


Індивідуальне читання англомовних текстів становить собою основу самостійної роботи студентів, що вивчають англійську мову.


Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням передбачає регулярне, самостійне читання англомовних художніх творів і розглядає цей вид роботи як основний у процесі збагачення словникового резерву студентів.


Обов’язкові складові підготовки індивідуального читання:


1) Читання художнього англомовного тексту щомісячно;


2) Ведення пасивного словника, куди входять усі лексичні одиниці, що викликають труднощі у розумінні смислу художнього твору із обов’язковим зазначенням номеру сторінки (кількість слів необмежена);


3) Підготовка активного словника, що складається з вивчених напам’ять лексичних одиниць (слова (іменники, дієслова у формі інфінітиву, прикметники, прислівники) та словосполучення, фрази).Індивідуальне читання:


1) Обсяг сторінок: 50 сторінок англомовного тексту (художні твори англомовних класиків) на один місяць. Всього за І семестр – 150 сторінок.


2) Інформація про автора твору (біографічні дані, особливості стилю, основні твори).


3) Пасивний словник – лексичні одиниці, що викликають труднощі у розумінні тексту (обов’язково – транскрипція, український переклад слова із зазначенням номеру сторінки). Заповнюється регулярно під час читання художнього твору.


4) Активний словник – 40 слів та 10 виразів/словосполучень на кожні 50 сторінок тексту. Складається вкінці кожного місяця. Студент повинен вивчити цей обсяг лексики напам’ять, продемонструвати навички зворотного перекладу.


5) Стислий переказ прочитаного, улюблений епізод, опис улюбленого героя.

Процедура складання індивідуального читання та інших видів самостійної роботи студентами I курсу:


Індивідуальне читання:


1. Презентація (усна) підготовленої інформації про автора художнього твору.


2. Стислий переказ прочитаного з характеристикою дійових осіб + опис улюбленого епізоду.


3. Читання та переклад (непідготовлені) уривку (уривків) художнього твору з використанням пасивного словника.


4. Зворотній переклад (усний) лексичних одиниць, що увійшли до активного словника.


5. Презентація читання текстів, виконання вправ та завдань згідно з вимогами робочої програми дисципліни.


Інші види самостійної роботи


1. Пред’явлення (у письмовій формі) обов’язкового ведення словника з виписаними транскрипцією та перекладом лексики, передбаченої розмовними темами.


2. Презентація письмового (художнього) перекладу базових текстів підручника за темами, що вивчаються на першому курсі.


3. Презентація письмового виконання лексичних вправ та творчих завдань.


4. Презентація написаних листів (обов’язкова наявність письмового варіанту листа з використанням лексичних одиниць активного вокабуляру).


Критерії оцінювання мовленнєвих умінь і навичок з практики усного та писемного мовлення з філологічним читанням студентів І курсу заочної форми навчання


Говоріння (монологічне та діалогічне мовлення):


5 (“Excellent”) – студент вільно висловлюється відповідно до комунікативного завдання, розмовної теми, проблеми у заданому обсязі, повністю розкриває зазначені умови комунікативної ситуації, не припускається фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


4 (“Good”) – студент висловлюється відповідно до комунікативного завдання, розмовної теми, проблеми у заданому обсязі, розкриває зазначені умови комунікативної ситуації, припускається кількох незначних фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


3 (“Sat”) – студент висловлюється відповідно до комунікативного завдання, розмовної теми, проблеми у заданому обсязі, частково розкриває зазначені умови комунікативної ситуації, припускається фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


2 (“Bad”) – студент відчуває значні труднощі з висловленням відповідно до комунікативного завдання, розмовної теми, проблеми, частково розкриває зазначені умови комунікативної ситуації, робить значну кількість фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


1 (“Poor”) – студент не може вільно висловитись відповідно до комунікативного завдання, розмовної теми, проблеми у заданому обсязі, припускається значної кількості грубих фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


Письмо (диктант та лексико-граматичний переклад):


Dictation


5- 0–1 mistake.


4 - 2 – 4 mistakes.


3 - 5 – 9 mistakes.


2 -10 – 15 mistakes.


1 - more than 15 mistakesTranslation


5 - 0 – 3 mistakes


4 - 4 – 7 mistakes


3 - 8 – 11 mistakes


2 - 12 – 17 mistakes


1 - more than 18 mistakes


Читання:


5 (“Excellent”) – студент повністю відтворює англомовний текст, дотримуючись необхідних інтонаційних та вимовних особливостей англійської мови, під час читання не припускається фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


4 (“Good”) – студент повністю відтворює англомовний текст, дотримуючись необхідних інтонаційних та вимовних особливостей англійської мови, під час читання припускається кількох фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


3 (“Sat”) – студент відтворює англомовний текст, дотримуючись необхідних інтонаційних та вимовних особливостей англійської мови, під час читання припускається фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


2 (“Bad”) – студент відчуває труднощі у відтворенні англомовного тексту, частково дотримуючись необхідних інтонаційних та вимовних особливостей англійської мови, під час читання робить значну кількість фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


1 (“Poor”) – студент не може відтворити англомовний текст, не дотримується необхідних інтонаційних та вимовних особливостей англійської мови, під час читання припускається значної кількості грубих фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


Аудіювання:


Студенти повинні розуміти на слух навчальний текст, що вміщує 2% незнайомих слів (текст повинен представляти літературно-розмовний стиль мовлення та ґрунтуватись на вивченому матеріалі; час звучання тексту – 3-4 хвилини).


5 (“Excellent”) – студент повністю розуміє зміст англомовного тексту, може вільно відтворити його у повному обсязі, дотримуючись необхідних інтонаційних та вимовних особливостей носіїв мови, не припускається фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


4 (“Good”) – студент повністю розуміє зміст англомовного тексту, може вільно відтворити його у повному обсязі, дотримуючись необхідних інтонаційних та вимовних особливостей носіїв мови, припускається кількох фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


3 (“Sat”) – студент розуміє основний зміст англомовного тексту, може відтворити його в достатньому обсязі, припускається фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


2 (“Bad”) – студент відчуває труднощі у розумінні основного змісту англомовного тексту, не може відтворити його в достатньому обсязі, припускається значної кількості фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


1 (“Poor”) – студент не розуміє основний зміст англомовного тексту, не може відтворити його, припускається значної кількості грубих фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


Критерії оцінювання індивідуального читання студентів I курсу заочної форми навчання з практики усного та писемного мовлення з філологічним читанням

Складання індивідуального читання студентами відбувається наприкінці кожного семестру академічного року.


5 (“Excellent”) – студент вільно, детально переказує англомовний текст, вільно читає та перекладає непідготовлений уривок (уривки), демонструє знання лексичних одиниць, включених до активного вокабуляру, не припускаючись фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


4 (“Good”) – студент вільно переказує англомовний текст, вільно читає та перекладає непідготовлений уривок (уривки), демонструє знання лексичних одиниць, включених до активного вокабуляру, припускаючись кількох фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


3 (“Sat”) – студент переказує англомовний текст, читає та перекладає непідготовлений уривок (уривки), демонструє часткове знання лексичних одиниць, включених до активного вокабуляру, припускаючись значної кількості фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


2 (“Bad”) – студент відчуває труднощі у переказі англомовного тексту, читає та перекладає непідготовлений уривок (уривки), демонструє часткове знання лексичних одиниць, включених до активного вокабуляру, припускаючись значної кількості фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


1 (“Poor”) – студент не може переказати англомовний текст, відчуває значні труднощі у читанні та перекладі непідготовленого уривку (уривків), демонструє часткове знання лексичних одиниць, включених до активного вокабуляру, припускаючись значної кількості грубих фонетичних, граматичних та лексичних помилок.


Основна література:

1. Янсон В. В., Свистун Л. В., Богатирьова С. Т., Лежньов С. М. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга І: Навч. посібник. – Англ. мовою. – Київ: ТОВ “ВП Логос”, 2004. – 368 с.


2. Іваненко Н. В., Ляшук А. М. ENGLISH ACTIVITY BOOK (Part I). Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Навчальний посібник для студентів І курсу. – Кіровоград, 2013. – 117 с.


3. Іваненко Н. В., Ляшук А. М. ENGLISH ACTIVITY BOOK (Part II). Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Навчальний посібник для студентів І курсу. – Кіровоград, 2014. – 120 с.


4. Художні твори англомовних класиків.


Перелік екзаменаційних розмовних тем:

І семестр (зимова сесія 2015-2016)

ISSUES TO BE DISCUSSED:

1. Dwell on your appearance and character.


2. Describe the character and appearance of your friend/ relative.


3. Dwell on your family.


4. Speak on the family of your dream.


5. Describe your typical working day.


6. Describe your typical day off.


7. Speak on your university studies.


8. An ideal class.


9. Students’ life in the English speaking countries (ESCs).


10. Dwell on shops and shopping in the ESCs and Ukraine.


11. Dwell on fashion in the ESCs and Ukraine.


12. Describe your visit to a supermarket.


13. Describe your favourite shop.


14. Meals and cooking in the ESCs and Ukraine.


15. Give the recipe of your favourite dish.ІІ семестр (літня сесія 2016)

ISSUES TO BE DISCUSSED:

1. Houses in the English speaking countries (ESCs) and Ukraine.


2. Dwell on your home: the way it looks.


3. Describe the house of your dream.


4. Dwell on your favourite room.


5. Sightseeing in the ESCs and Ukraine.


6. Living in the city and living in the country: advantages and disadvantages.


7. London as a world-wide known tourist centre.


8. Kyiv: the history and places of interest.


9. Seasons and weather. Describe your favourite season.


10. Weather and climate in the ESCs and Ukraine.


11. The best place to live in: give your vision of the ideal climate and weather.


12. Holidays and entertainment in the ESCs and Ukraine.


13. Describe your favourite pastime activities.


14. The best place to have fun in.


15. Give a vision of an ideal holiday.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Янсон В. В., Свистун Л. В., Богатирьова С. Т., Лежньов С. М. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга І: Навч. посібник. – Англ. мовою. – Київ: ТОВ “ВП Логос”, 2004. – 368 с.


2. Іваненко Н. В., Ляшук А. М. ENGLISH ACTIVITY BOOK (Part I). Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Навчальний посібник для студентів І курсу. – Кіровоград, 2013. – 117 с.


3. Іваненко Н. В., Ляшук А. М. ENGLISH ACTIVITY BOOK (Part II). Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови. Навчальний посібник для студентів І курсу. – Кіровоград, 2014. – 120 с.

Допоміжна

1. Headway. New Intermediate / Liz and John Soars – Oxford University Press, 1997.


2. English Vocabulary іn Use. Upper Intermediate / Mc Carthy and O’Dell – Oxford University Press, 1996.

Інформаційні ресурси

Бажаю успіхів! З повагою, --Лучицька М.Є. (обговорення) 13:27, 20 жовтня 2015 (EEST)