Навчальний курс "Переклад (англійська мова)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Переклад


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:
Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Додаткова спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Translator-at-work leo.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Мета:
сформувати у студентів професійні знання з теорії та практики перекладу та розвивати їх у процесі перекладацької діяльності.

Завдання:

 • оволодіти поняттєвим апаратом і методологією курсу „Теорія та практика перекладу”;
 • засвоїти теоретичний матеріал курсу про основні види перекладу, лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу, прийоми та стратегії перекладацької діяльності, прагматичні особливості перекладу;
 • розвивати навички адекватного усного та письмового перекладу текстів різних жанрів та стилів;
 • виробити уміння використання стратегій перекладацької діяльності з метою подолання труднощів перекладу;
 • сприяти вдосконаленню навичок усного та писемного мовлення, комунікативної компетенції іноземною мовою.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні категорії та терміни дисципліни „Переклад”, особливості різних видів письмового та усного перекладу, шляхи перекладу та основні перекладацькі трансформації, характерні лексичні та граматичні труднощі перекладу, особливості перекладу текстів різних жанрів та сучасні підходи до перекладацької інтерпретації тексту.

вміти: здійснювати точний та адекватний переклад текстів різних жанрів із виокремленням основних труднощів перекладу, здійснювати письмовий та усний (послідовний та синхронний) переклад, застосовувати на практиці методи та прийоми перекладу й основні перекладацькі трансформації, самостійно визначати оптимальний шлях перекладу, перекладати назви установ та організацій, власні та географічні назви й терміни, коректно передавати значення безеквівалентної лексики.


Робоча програма_Переклад

Автор (автори) курсу

Леонідов Олександр Сергійович

Учасники

Сторінка координування курсу "Переклад (англійська мова)" викладач Леонідов Олександр Сергійович.Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Основи перекладу

Translation 2016-1.jpg

Навчальні теми змістового модуля 1.

 • Тема 1. Переклад як наука
 • Тема 2. Види перекладу
 • Тема 3. Шляхи та стратегії перекладу
 • Тема 4. Перекладацькі трансформації

Змістовий модуль 2. Лексичні труднощі перекладу

Навчальні теми змістового модуля 2.

 • Тема 1. Переклад власних назв
 • Тема 2. Переклад термінології, запозичених слів та абревіатур
 • Тема 3. Переклад інтернаціоналізмів та культурно зумовлених реалій
 • Тема 4. Переклад метафори, метонімії, іронії та фразеологічних одиниць

Змістовий модуль 3. Граматичні труднощі перекладу

Навчальні теми змістового модуля 3.

 • Тема 1. Морфологічні труднощі перекладу
 • Тема 2. Синтаксичні труднощі перекладу

Зміст курсу "Переклад (англійська мова)"

Змістовий модуль 1. Основи перекладу

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Переклад як наука

Лекція №2. Види перекладу

Лекція №3. Шляхи та стратегії перекладу

Лекція №4. Перекладацькі трансформації

Практичні завдання

Практичне завдання №1

Практичне завдання №2

Практичне завдання №3

Практичне завдання №4

Самостійна робота

Самостійна робота до Модуля №1

Змістовий модуль 2. Лексичні труднощі перекладу

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Переклад власних назв

Лекція №2. Переклад термінології, запозичених слів та абревіатур

Лекція №3. Переклад інтернаціоналізмів та культурно зумовлених реалій

Лекція №4. Переклад метафори, метонімії, іронії та фразеологічних одиниць

Практичні завдання

Практичне завдання №1

Практичне завдання №2

Практичне завдання №3

Практичне завдання №4

Самостійна робота

Самостійна робота до Модуля №2

Змістовий модуль 3. Граматичні труднощі перекладу

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Морфологічні труднощі перекладу

Лекція №2. Синтаксичні труднощі перекладу

Практичні завдання

Практичне завдання №1

Практичне завдання №2

Самостійна робота

Самостійна робота до Модуля №3

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Korunets’ Ilko. Theory and Practice of Translation. – Vinnitsa, 2000.
 2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової та технічної літератури; в 2-х частинах. – Вінниця, 2001.
 3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. - 253 с.
 4. Навчально-методичні матеріали з курсу „Теорія та практика перекладу”. Укладач: О.С.Леонідов – Кіровоград, 2015. – 168 с.

Допоміжна

 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М., 1975. – 240 с.
 2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). — М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001, — 224 с.
 3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М., 1980. – 343 с.
 4. Джваршейшвили Р. Г. Психологическая проблема художественного перевода. – Тбилиси, 1984. – 66 с.
 5. Казакова Т. А. Translation techniques. English-Russian. – M., 2002.
 6. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. – К., 2003.
 7. Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее до-стижения). - М., 1981.
 8. Левицкая А. В., Фитерман Д. В. Практикум по переводу с английского языка на русский. – М., 1982. – 128 с.
 9. Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. — К.: Ника-Центр, 1999.—160 с.
 10. Рецкер Л. И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 2007.
 11. Швейцер А.Д. Теория перевода. - М., 1988.
 12. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод. - М., 1979. – 183 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://translatum.gr/english-translation-articles.htm
 2. http://www.translationjournal.net/translation-books
 3. https://www.onehourtranslation.com/translation/media/blog
 4. http://www.translation.net/translation_resources.html
 5. http://cw.routledge.com/textbooks/translationstudies/