Навчальний курс "Педагогічні технології навчання і виховання"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта, 6.010101 Дошкільна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр


Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни - озброїти студентів знаннями й уміннями щодо різновидів існуючих педагогічних технологій, сформувати стійке переконання щодо педагогічної майстерності вчителя початкових класів у критичному аналізі та використанні елементів інновацій у власній роботі, враховуючи різні умови ефективності педагогічних технологій. Набуті навички та уміння щодо розробки конспектів уроків на сучасних засадах оновлення методичного та організаційного формату сприятимуть удосконаленню здібностей організовувати безпосередню креативно творчу інтелектуальну діяльність особистості або колективу з метою розвитку, корекції, соціалізації; добирати відповідно до мети діяльності методи і форми розвитку, виховання та соціалізації особистості.

Девочка 1.JPG

Завдання

 • сформувати уміння обирати зміст роботи з об’єктом виховання відповідно до його потреб та особистих можливостей;
 • оволодіти знаннями та уміннями щодо педагогічних технологій, їх різновидів, засобів для створення умов ефективної організації співпраці між суб’єктами навчання;
 • організовувати безпосередню діяльність особистості або колективу з метою розвитку, корекції, соціалізації тощо;
 • добирати відповідно до мети діяльності методи і форми розвитку, виховання та соціалізації особистості;
 • формувати комунікативні навички колективної діяльності, вміння аналізувати та критично оцінювати позитивні та негативні моменти різних педагогічних технологій.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасні підходи до визначення термінів «інновація», «педагогічна технологія», «методика»;
 • сучасні класифікації педагогічних технологій;
 • специфічні риси педагогічних інтерактивних технологій;
 • критерії технологічності;
 • історію походження та адаптації педагогічних технологій до умов національної школи;
 • критерії оцінювання навчальної діяльності учнів за інтерактивних технологій;
 • структурні елементи інтерактивного уроку;
 • сучасні вимоги до вчителя у галузі застосування педагогічних технологій.


вміти:

 • розрізняти педагогічну технологію за її специфічними рисами;
 • розрізняти методичні рекомендації до педагогічної технології;
 • застосовувати інтерактивні технології в умовах традиційної класно-урочної системи організації навчального процесу у початковій школі;
 • розробляти конспекти уроків та виховних заходів відносно зазначеної педагогічної технології;
 • оцінювати діяльність учнів за критеріями інтерактивних технологій;
 • порівнювати різноманітні науково-методичні наробки сучасних педагогів та науковців у сфері застосування педагогічних технологій у сучасній школі.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Андросова Наталя Миколаївна

Учасники

Сторінка координування курсу "Педагогічні технології навчання і виховання"

Пропоную представити варіанти розробок фрагментів уроків або виховних заходів із застосуванням зазначених інтерактивних технологій.

Обовязковими умовами є :

 • цікава форма представлення проекту для огляду на сайті (наявність фото- або відео-файлів, текстової чатини тощо);
 • грамотність;
 • короткий огляд проблеми застосування зазначеної технології науковцями у сучасній педагогіці;
 • оригінальність розробки;
 • висновок.

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Теоретико-методологічні засади педагогічних технологій.

Шахматы.JPG

Тема 1. Теоретико-методологічні засади педагогічних технологій. Сучасні підходи до визначення педагогічних технологій. Понятійний апарат проблеми. Співвідношення понять технології і методики. Ознаки педагогічних технологій. Приклади технологій початкового навчання.


Тема 2. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. Особливості професійної діяльності сучасного вчителя в умовах технологізації навчання. Технологізація як одна із основних тенденцій педагогічної підготовки вчителя. Структура готовності майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій.


Тема 3. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до впровадження педагогічних технологій. Аналіз технологій початкової школи. Основні групи педагогічних технологій та особливості їх впровадження в навчальний процес початкової школи.


Тема 4. Критерії оцінювання навчальної діяльності учнів за інтерактивними технологіями. Структура інтерактивного уроку. Порівняльний аналіз конспектів уроків за класичною класно-урочною та інтерактивною системами.

Змістовий модуль 2

Круг.JPG

Інтерактивні технології навчання.


Тема 1. Інтерактивні технології навчання. Сутність інтерактивних технологій навчання. Поєднання різних моделей навчання. Інтерактивні технології навчання в педагогічній науці.


Тема 2. Інтерактивні технології кооперативного навчання. Специфіка організації та проведення технологій (роль вчителя та учнів; організація приміщення; вербальні вказівки та інструкції вчителя учням; особливості навчального матеріалу; очікування вчителя). Робота в парах. Ротаційні (змінювані) трійки. Два – чотири – всі разом. Карусель. Робота в малих групах. Акваріум.


Тема 3. Технології колективно-групового навчання. Особливості застосування технологій (Обговорення проблеми в загальному колі. Мікрофон. Незакінчені речення. Мозковий штурм. Навчаючи – учусь. Ажурна пилка. Аналіз ситуації. Дерево рішень. Вирішення проблем.)


Тема 4. Технології ситуативного моделювання. Загальна характеристика, методика їх підготовки і проведення. Симуляції або імітаційні ігри. Спрощене судове слухання. Громадські слухання. Розігрування ситуації за ролями.


Тема 5. Технології опрацювання дискусійних питань: метод ПРЕС; займи позицію; зміни позицію; дискусія; дискусія в стилі телевізійного ток-шоу; оцінювальна дискусія; неперервна шкала думок; дебати.

Теоретичний матеріал

Лекції №1-4

Стаття "Інтерактивні технології"

Підручник

Готовність педагога до інноваційної діяльності

Практичні завдання

Плани практичних занять

Питання до заліку, екзамену

Тести з курсу

Лицо.JPG

Ресурси

Рекомендована література

Базова

Посилання на список базової літератури

Допоміжна

Посилання на список допоміжної літератури

Інформаційні ресурси

по центру

---


Хай щастить! --Андросова Н.М. (обговорення) 13:50, 21 жовтня 2015 (EEST)