Навчальний курс "Педагогічна практика майбутніх вчителів музичного мистецтва"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Педагогічна практика майбутніх вчителів музичного мистецтва


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0202. Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво *

Мета та завдання навчального курсу

Завдання педагогічної практики:

 поглибити і закріпити теоретичні знання студентів

 сформувати у студентів уміння спостерігати й аналізувати навчально-виховний процес;

 навчити студентів здійснювати навчально-виховну роботу зі школярами з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, опираючись на знання фахових методик, психології, педагогіки;

 формувати вміння і навички виконувати професійні функції: конструктивну, мобілізуючу, організаторську, комунікативну та інформативну;

 формувати у майбутніх учителів педагогічну майстерність під час виконання ними обов’язків учителя-предметника та класного керівника;

 підготувати студентів до проведення різного типу уроків із застосуванням методів, що активізують пізнавальну діяльність учнів;

 виробляти вміння встановлювати міжпредметні зв’язки, використовувати ефективні педагогічні прийоми та сучасні інформаційні технології навчання;

 навчити студентів виконувати функції класного керівника, працювати з колективами учнів, батьками, а також проводити індивідуальну виховну роботу з учнями, реалізовувати творчий, дослідницький підхід до педагогічної діяльності;

 розвивати й закріплювати у студентів повагу до педагогічної професії, виховувати національні, патріотичні, моральні, естетичні якості, стимулювати прагнення до вивчення спеціальних і педагогічних дисциплін та вдосконалення власних педагогічних здібностей;


Мета педагогічної практики полягає у підготовці студентів до виконання основних функцій педагогічної діяльності вчителя, становленні і розвитку педагогічних компетенцій, формуванні професійних умінь і навичок під час застосування сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання, у вихованні особистості майбутнього вчителя


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: поглибити та закріпіти теоретичнв знання з методики музичного виховання

вміти: реалізувати на практиці здобуті зання, вміння й навички з комплексу психолого-педагогічних, музично-теоретичних, вокально-хорових дисциплін, які вивчалися протягом 7 семестрів


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів к.п.н., ст. викл. Назаренко М.П.


Учасники

Група 41, мистецький факультет, 2014-2015 н.р. викладач Назаренко Марина ПавлівнаГрафік навчання

Варіант Календар

Тиждень 1

1. Ознайомлення зі школою, адміністрацією школи, педагогічним колективом.

2. Знайомство з учителем музичного мистецтва, особливостями організації його навчально-виховної діяльності.

3. Вивчення технічного облаштування кабінету музики.

4. Знайомство з класним керівником, учнівським колективом. Вивчення плану роботи класного керівника.

5. Складання індивідуального плану навчально-виховної роботи практиканта.

6. Спостереження та аналіз уроків музичного мистецтва, які проводить вчитель.

7. Відвідування та аналіз роботи учнів та вчителя в музичних гуртках.

8. Відвідування уроків в закріпленому за студентом-практикантом класі. Знайомство з учнями класу, вивчення їх інтересів.

9. Розробка конспектів уроків музичного мистецтва, підготовка наочного матеріалу.

Тиждень 2

1. Спостереження та аналіз уроків музичного мистецтва учителя музики та студентів –практикантів.

2. Розробка та проведення уроків музичного мистецтва в закріплених класах. Аналіз уроків.

3. Підбір та виготовлення дидактичного матеріалу до уроків музичного мистецтва.

4. Допомога вчителю у проведенні занять музичних гуртків. Індивідуальна робота з учнями.

5. Індивідуальна робота з музично обдарованими учнями.

6. Підготовка та проведення бесіди на музичну, естетичну, етичну, моральну теми.

7. Допомога вчителю музики у проведенні занять вокального гуртка. Застосування набутих методичних знань у діяльності з учнями.

8.Робота з методичними джерелами, науково-пошукова робота.

9. Підготовка до проведення музичної композиції на тему народної казки.

10. Вивчення музичних інтересів учнів 1-4 класів.

Тиждень 3

1. Спостереження та аналіз уроків музичного мистецтва.

2. Розробка двох конспектів уроків та їх проведення у 1-4 класах.

3. Проведення занять у вокальному гуртку. Робота з «гудошниками».

4. Підготовка та проведення бесіди на музичну, естетичну, етичну, моральну теми.

5. Індивідуальна навчально-виховна робота з учнями.

6. Підготовка літературно-музичного матеріалу та проведення фольклорного свята.

7. Проведення науково-педагогічних досліджень.

8. Бесіда з учнями про охорону голосу.

9. Підбір та виготовлення дидактичного матеріалу до уроків музичного мистецтва.

10. Позакласна робота з учнями в гуртках.

11. Робота з навчально-методичною літературою.

Тиждень 4

1. Спостереження та аналіз уроків музичного мистецтва.

2. Застосування технічних засобів навчання. Розробка двох конспектів уроків та їх проведення у 1-4 класах.

3. Проведення занять у вокальному ансамблі або хоровому колективі.

4. Підготовка та проведення тематичного заходу для школярів.

5. Індивідуальна робота з музично обдарованими дітьми.

6. Удосконалення вокально-хорових вмінь в роботі з хоровим колективом, вокальним ансамблем.

7. Допомога вчителеві музики у підготовці до конкурсу творчих колективів.

8. Підбір та виготовлення наочності до уроків музичного мистецтва.

9. Проведення виховної роботи з учнями в позаурочний час.

10. Бесіда з учнями прикріпленого класу на морально-етичні теми.

Тиждень 5

1. Розробка та проведення уроків музичного мистецтва у 1-4 класах. Залікові уроки.

2. Спостереження та аналіз уроків музичного мистецтва учителя музики та студентів –практикантів.

3. Проведення занять у фольклорному ансамблі.

4. Підготовка та проведення бесіди на музичну, естетичну, етичну, моральну теми.

5. Індивідуальна робота з «проблемними» учнями.

6. Підготовка та проведення залікових позакласних заходів – колективного свята (лекції-концерту, казкової вистави, вікторини тощо.)

7. Проведення науково-педагогічних досліджень.

8. Відвідування заняття хорового гуртка.

9. Робота зі шкільною документацією.

10. Робота з літературними та інтернет джерелами

Тиждень 6

1. Аналіз уроків музичного мистецтва студентів –практикантів.

2. Підготовка наочного матеріалу та розробка двох конспектів уроків у 1-4 класах.

3. Проведення занять у вокально-інструментальному (вокально-хореографічному) ансамблі.

4. Проведення бесіди з учнями на морально-етичні теми.

5. Індивідуальна робота з «невстигаючими» учнями.

6. Проведення науково-педагогічних досліджень.

7. Підготовка та проведення свята з музичного мистецтва.

8. Робота над оформленням звітної документації. Підготовка до підсумкової конференції

Зміст курсу

Зміст навчального курсу спрямовує студента на розуміння педагогічної практики як особливої сфери соціокультурної практики, в ході якої студент має усвідомлювати особистісну й соціальну значущість своєї професії, творчо й критично мислити, вміти ставити мету й формулювати завдання пов'язані з реалізацією соціально-професійної діяльності, знати концептуальні засади з охорони та гігієни голосу дітей, володіти сучасними методами пошуку, обробки, інтерпретації й використання інформації.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ

РОБОТА ВЧИТЕЛЯ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ НАВИЧОК СПРИЙМАННЯ МУЗИКИ УЧНЯМИ

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №1

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Арчажникова Л. Г. Профессия – учитель музыки: книга для учителя / Л. Г. Арчажникова. – М. : Просвещение, 1984. – 111 с.

2. Абдуллин Э. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: пособие для учителя / Э. Абдуллин. – М. : Просвещение, 1983. – 112 с., с. 35.

3. Бондаренко Л. А. Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітньої школи / Людмила Анатоліївна Бондаренко. – К. : Музична Україна, 1989. – 232 с.

4. Верховинець В. М. Весняночка: [ігри з піснями для дітей дошк. і мол. шк. в. – 5-те вид.] / Василь Миколайович Верховинець. – К. : Муз. Україна, 1989. – 343 с., с. 8.

5. Гумінська О. О. Уроки музики в загальноосвітній школі [Текст]: методичний посібник / Оксана Олексіївна Гумінська. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 102, [2] с., с. 50, 51].

6. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К., 1994.

7. Дмитриева Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. [для студ. пед. учеб. заведений] / Л. Г. Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. – М. : «Академия», 2000. – 240 с.

8. Черкасов В.Ф. Теорія і методика музичної освіти [підручник] / Володимир Черкасов – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В Винниченка, 2014. – 528 с.


Допоміжна

1. Стефіна Н.В. Педагогічна скринька майбутнього вчителя: [навч. посіб. для студентів, аспірантів, вчителів шкіл різного типу] / Н.В. Стефіна. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 328 с.

2. Тализіна Н.Ф. Формування пізнавальної діяльності молодших школярів./ Н.Ф. Тализіна. – М.: „Просвещение”, 1998. – 174 с. (рос.)

3. Українский педагогічний словник / [укл. Гончаренко С. У.]. – Київ : Либідь, 1977. – 376 с.

Інформаційні ресурси

' Міністерство освіти і науки України

Національна бібліотека імені І.І. Вернадського---