Навчальний курс "Педагогіка (історія педагогіки", ФФ,ІІ курс

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Педагогіка (історія педагогіки), ФФ,ІІ курс

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта.

Напрям підготовки (спеціальність): 0203 Гуманітарні науки; 6.020303 Філологія*Укр. мова і література; 6.030303 Виробнича справа та редагування


філологічний факультет


Мета курсу – висвітлити теорію і практику єдиного всесвітньо-історичного педагогічного процесу, розкрити закономірності становлення школи, народної освіти, суспільно-історичну значущість професії педагога. Курс “Історія педагогіки” передбачає опанування майбутніми вчителями досягнень світової цивілізації в галузі педагогічної науки з урахуванням надбань української педагогічної думки та народної педагогіки, шкільної практики, багатовікових педагогічних традицій українського народу.

Головним завданням є розвиток у майбутніх учителів педагогічного мислення, здатності до аналітичного осмислення педагогічної дійсності, навчання їх творчих підходів до визначення педагогічних дій у нестандартних педагогічних ситуаціях, уміння приймати найбільш вдалі рішення відповідно до педагогічних закономірностей, принципів виховання і навчання. Інші завдання курсу: - методологічні: формування умінь і навичок аналізу педагогічних теорій; - методичні: розвиток педагогічного мислення, здатності до аналізу педагогічних явищ і процесів; - пізнавальні: цілісний аналіз теорії і практики виховання у історичному розвиткові, аналіз історико-педагогічного процесу у його єдності і різноманітності; - практичні: формування готовності до використання педагогічних умінь та навичок, передового педагогічного досвіду в практичній діяльності вчителя загальноосвітньої школи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: загальні тенденції розвитку педагогіки, освіти та виховання у конкретних історичних періодах розвитку провідних цивілізацій; педагогічні ідеї та погляди представників педагогічної думки України та світу. вміти: аналізувати та систематизувати процес розвитку освіти і виховання; здійснювати порівняльний аналіз педагогічних ідей провідних педагогів минулого; працювати з історико-педагогічною літературою та першоджерелами.Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Савченко Наталія Сергіївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Педагогіка (історія педагогіки)" викладач Савченко Наталія СергіївнаГрафік навчання

Графік консультацій

вівторок середа четвер
14.00 14.00 13.30
аудиторія №39, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту аудиторія №39, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту аудиторія №20, мистецький факультет

Змістовий модуль 1. Історія школи і педагогіки за кордоном.

Навчальні теми змістового модуля 1.

1. Історія освіти і педагогічної думки як галузь наукового знання.

2. Зародження педагогічної думки на ранніх етапах розвитку людства. Виховання у первіснообщинному суспільстві.

3. Виховання, школа та зародження педагогічної думки в рабовласницькому суспільстві.

4. Виховання, школа та педагогічна думка феодального суспільства.Становий характер виховання.

5. Виховання, школа й педагогічна думка в середньовічній Європі,в епоху Відродження і Реформації.

6. Освітня діяльність та педагогічні погляди представників західноєвропейської педагогічної науки XVII – XIX ст.

7. Педагогічна думка епохи Просвітництва.

8. Поява масової школи у ХІХ ст.

9. Реформаторська педагогіка зарубіжних країн наприкінці ХІХ-XX ст.

10. Сучасні тенденції розвитку освіти у світі.

Змістовий модуль 2. Історія педагогічної думки й освіти України.

Навчальні теми змістового модуля 2.

1. Народно-педагогічні уявлення східних слов’ян (VI – XIII ст.).

2. Освіта та педагогічна думка Давньої Русі (Х-ХІІІ ст.).

3. Освіта та педагогічна думка України XІV – першої половини XVІІ ст.

4. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні.

5. Перші українські академії.

6. Освіта та педагогічна думка України ІІ половини XVІІ – у XVІІІ ст.

7. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Г.С.Сковороди та Ф.Прокоповича.

8. Українська козацька педагогіка.

9. Освіта, виховання та педагогічна думка України ХІХ ст.

10. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди О.Духновича.

11. Педагогічні погляди М.І.Пирогова.

12. Педагогічна теорія К.Д. Ушинського.

13. Освітня діяльність та педагогічні погляди Б.Грінченка, Т.Лубенця, І.Франка, Лесі Українки, С.Русової.

14. Освітня діяльність та педагогічні погляди М.О.Корфа, Х.Д.Алчевської.

15. Освіта та педагогічна думка в Україні в ХХ ст.

16. Українська школа й педагогіка між двома світовими війнами. Педагогічна система А.С.Макаренка.

17. Освіта і педагогічна думка в Україні після другої світової війни.Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського.

18. Сучасні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки в Україні.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Історія школи і педагогіки за кордоном.[ред.]

Тема 1. Історія освіти і педагогічної думки як галузь наукового знання

В темі розглядається предмет, об’єкт, завдання курсу « історія педагогіки»; методологічна основа курсу «Історія педагогіки; джерельна основа курсу «Історія педагогіки.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 2. Зародження педагогічної думки на ранніх етапах розвитку людства. Виховання у первіснообщинному суспільстві

Теоретичний матеріал

Лекція №1 (2 частина) Зародження виховання як особливого виду діяльності. Виникнення сім’ї. Виховання дітей у сім’ї. Поява організованих форм виховання. Методи виховання. Виховання за часів матріархату. Ініціації. Громадський характер виховання у первісному суспільстві.

Тема 3. Виховання, школа та зародження педагогічної думки в рабовласницькому суспільстві

Виникнення, становлення і розвиток шкіл у країнах Стародавнього Сходу (Єгипет, Індія, Китай, країни Міжріччя). Класичні книги китайської освіченості. Вплив Конфуція і його послідовників на розвиток педагогічної думки. Школа, виховання і педагогічна думка в Античному світі. Теорія і практика античного виховання: Спартанська та Афінська системи виховання. Зародження педагогічних термінів, понять. Педагогічні ідеї Сократа, Платона, Арістотеля, Демокріта. Становлення Римської системи виховання в УІ - І ст. до н.е. Типи шкіл. Педагогічні погляди М.Квінтіліана. Ідеї Сенеки про мораль.


Теоретичний матеріал

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Творчі завдання і реферати

1. Порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо виховання особистості. 2. Характеристика змісту освіти й виховання у перших школах (порівняльний аналіз). 3. Становлення виховання дітей у доісторичний період з XX ст. до н.е. до поч. н.е.

Питання для роздумів і проблемні запитання

1. Доведіть, що Спартанська і Афінська виховні системи є та¬кими, що унеможливлюють одна одну. 2. Що є принципово відмінним у школах писців і жерців (Стародавній Єгипет)? 3. Які наслідки Афінської освітньої системи мають непересі¬чну цінність для сучасної загальнолюдської і педагогічної куль¬тури?

Тема 4. Виховання, школа та педагогічна думка феодального суспільства.Становий характер виховання

Типи шкіл Західної Європи. Церковні школи (монастирські, соборні, парафіяльні). Схоластичне навчання. Цехові та гільдійські школи. Виховання рицарів. Поява та розвиток університетів.

Теоретичний матеріал

Лекція №3 (2 частина)

Практичні завдання

Практична №3

Тема 5. Виховання, школа й педагогічна думка в середньовічній Європі,в епоху Відродження і Реформації

Соціально-економічні, політичні та ідеологічні умови розвитку педагогіки в пізньому Середньовіччі. Загальна характеристика педагогічної думки епохи Відродження. Система виховання та освіти в країнах Європи. Типи шкіл. Система рицарського виховання. Середньовічні університети. Зародження гуманістичної педагогіки. Модель ідеологічної освіти у творчості Т.Мора, Т.Кампалелли, Ф.Рабле. Педагогічні погляди діячів Реформації. Розвиток виховання, національного шкільництва в епоху Реформації. Єзуїтське виховання, його особливості.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Творчі завдання і реферати

1. Загальні тенденції виховних систем у Середньовіччі (порівняльний аналіз). 2. Традиційні засади виховання селянських дітей у Середньовіччі. 3. Аналіз загальноосвітніх систем Середньовіччя і Відродження. 4. Прогресивні виховні тенденції у педагогіці епохи Відродження. 5. Підготуйте хронологічну схему виникнення європейських університетів.

Питання для роздумів і проблемні запитання

1. У чому полягає обмеженість всіх виховних станових систем Середньовіччя? 2. Доведіть обмеженість школи Середньовіччя у принципах і організації навчання. 3. Обґрунтуйте принципову помилку у вихованні майбутнього лицаря. 4. Перерахуйте всі обов'язкові навчально-наукові звання в університеті (у виховному напрямку).

Тема 6. Освітня діяльність та педагогічні погляди представників західноєвропейської педагогічної науки XVII – XIX ст

Педагогічна концепція Я.А.Коменського. Мета виховання. Принцип природовідповідності виховання. Дидактичні погляди («Велика дидактика»): цілі й зміст навчання за системою шкіл; система принципів та методи навчання; організація процесу навчання (поняття навчального року, класно-урочна система). Моральне виховання. Навчальні книги Я.А. Коменського. Місце вчителя у суспільстві, вимоги до нього. Значення педагогічної спадщини Я.А.Коменського для наступного розвитку педагогіки й школи. Педагогічна думка і школа в Англії у ХУІІ-ХУІІІ ст. Педагогічні погляди Джона Локка.Теорія «виховання джентльмена» Джона Локка. Дж. Локк про фактори розвитку особистості, роль виховання. Система фізичного виховання. Зміст морального, розумового виховання. Дж. Локк про значення дитячої праці .Педагогічні погляди діячів англійського Просвітництва та просвітників у Німеччині.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 7. Поява масової школи у ХІХ ст

Педагогічна думка епохи Просвітництва. Педагогічні ідеї французьких просвітителів К.А.Гельвеція та Д.Дідро. Фактори виховання. Громадський характер освіти. Поняття світської школи. «План університету для Росії» Дідро. Основні тенденції розвитку філософсько-педагогічної думки французького Просвітництва. Педагогічна концепція Ж.-Ж. Руссо: філософське підґрунтя педагогічних поглядів Ж.-Ж. Руссо; теорія вільного виховання; природовідповідне виховання; вікова періодизація і зміст виховання. Суперечності в педагогічних поглядах Ж.-Ж.Руссо. Педагогічні ідеї та освітня діяльність німецьких педагогів-філантропістів (к. XVIII ст.) Педагогічні погляди Й.Г.Базедова, Х.Зальцмана. Організація філантропінів. Неогуманізм в Німеччині (В. Гумбольдт). Педагогічна теорія Й.Г. Песталоцці. Педагогічна думка і школа в період Французької буржуазної революції поч. ХVІІІ ст. Життя та педагогічна діяльність Й.Г. Песталоцці. Ідея поєднання навчання з продуктивною працею. Теорія елементарної освіти. Характеристика розумової, моральної, фізичної, трудової освіти. Принцип природовідповідності. Методика початкового навчання дітей. Значення літературно-педагогічної спадщини Й.Г.Песталоцці для розвитку світової педагогічної думки. Школа і педагогіка в країнах Західної Європи та США у ХІХ ст. Соціально-економічні та ідеологічні умови розвитку освіти у ХІХ ст. Педагогічні ідеї у філософії. Педагогічна теорія Й.Ф.Гербарта. Життя та педагогічна діяльність А. Дістервега. Ідея виховального та розвивального навчання. Обґрунтування принципу природовідповідності, культоровідповідності, самодіяльності. Питання дидактики. Вимоги до вчителя.Загальні тенденції розвитку шкільної справи у ХІХ ст.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 8. Поява масової школи у ХІХ ст

Становлення державних систем освіти, поява державних навчальних планів і програм, бальної системи оцінок. Фронтальний метод навчання. Класно-урочна система. Поява учительства як масової професії.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 9. Реформаторська педагогіка зарубіжних країн наприкінці ХІХ-XX ст

Теорія соціального (громадського) виховання (П.Наторп). Теорія трудової школи (Г.Кершенштейнер). Вільне виховання (М.Монтессорі). Нові школи. Експериментальна педагогіка (В.Лай, Е.Мейман). Прагматична педагогіка (Д.Дьюї). Ідея педоцентризму, соціального виховання. Пошук нових методів навчання.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 10. Сучасні тенденції розвитку освіти у світі

Загальні тенденції та умови розвитку сучасної педагогіки. Основні напрями розвитку педагогічної думки. Практика шкільного навчання і виховання на сучасному етапі. Загальні тенденції реформування навчання та виховання. Вища освіта та Болонський процес.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Змістовий модуль 2. Історія педагогічної думки й освіти України.[ред.]

Тема 1. Народно-педагогічні уявлення східних слов’ян (VI – XIII ст.)

Роль сім’ї у вихованні дитини. Вікові періоди та зміст виховання дітей. Зв’язок виховання з природним середовищем, трудовою діяльністю дітей, особливостями світосприймання східних слов’ян. Роль усної народної творчості, обрядовості у вихованні. Ігри та іграшки дітей давніх слов’ян.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 2. Освіта та педагогічна думка Давньої Русі (Х-ХІІІ ст.)

Школи «книжного вчення». Монастирські школи. Школи грамоти. Зміст та методи навчання. Вчитель в давній Русі. Навчальні книги. Пам’ятки педагогічного змісту («Ізборники» Святослава 1073 р. та «Бджола»). «Повчання…» Володимира Мономаха.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 3. Освіта та педагогічна думка України XІV – першої половини XVІІ ст

Становище освіти. Вплив Литви і Польщі на стан освіти. Київський гурток вчених. Перші українські гуманісті Ю.Котерман (Дрогобич) та Павло Русин. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні. Впровадження елементів класно-урочної системи. Вимоги до вчителя. Єзуїтські школи в Україні, особливості навчання і виховання. Значення братських шкіл для розвитку освіти й культури в Україні. Статути братських шкіл. Перші друковані навчальні посібники. Перші українські академії. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. Поява Києво-Могилянської колегії. Зміст навчання в школах вищого рівня. Освітня діяльність та педагогічні ідеї К.Ставровецького, Л.Зизанія, І.Борецького, З.Копистенського, І.Вишенського. Пам’ятки педагогічної думки: «Про виховання чад…» (1609 р.), «Громадянство звичаїв дитячих» Є.Славинецького, «Обід душевний» і «Вечеря душевна» С.Полоцького.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 4. Освіта та педагогічна думка України ІІ половини XVІІ – у XVІІІ ст

Освіта на Лівобережжі і Слобожанщині. Типи шкіл та зміст навчання. Переяславський, Чернігівський, Харківський колегіуми. Києво-Могилянська академія як освітній, науковий, культурний центр східнослов’янського православного світу. Зміст і методи навчання. Склад студентів і професорів. Становище освіти в Правобережній Україні. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Г.С.Сковороди та Ф.Прокоповича. Вчення Г.Сковороди про самопізнання людини та перетворення її серця, принцип природовідповідності, ідея «спорідненої» праці. Моральне, розумове виховання. Вимоги до вчителя. Роль Г.Сковороди в розвитку української національної культури. Просвітницька діяльність Ф.Прокоповича. Українська козацька педагогіка. Система козацького виховання молоді (XVІ – XVІІІ ст.) Типи козацьких шкіл. Зміст і шляхи фізичного, розумового, морального виховання молоді на Січі.


Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 5. Освіта, виховання та педагогічна думка України ХІХ ст

Освітні реформи царизму (1804, 1828). Створення державної системи освіти. Парафіяльні, повітові училища, гімназії. Харківський (1804), Київський (1834) університети. Зміст та методи навчання. Перші просвітницькі організації в Україні («Вільне товариство заснування училищ взаємного навчання», «Кирило-Мефодіївське товариство», «Руська трійця»). Просвітницька діяльність і педагогічні погляди О.Духновича. Ідеї народності в спадщині О.Духновича. Родинне виховання, роль батьків. Принцип природовідповідності. Організація навчального процесу. Перший в Україні підручник з педагогіки. «Народна педагогія на користь училищ та учителів сільських» – перший підручник з педагогіки українського автора. Педагогічні погляди М.І.Пирогова. Науково-педагогічна діяльність М.І.Пирогова в Одеському та Київському навчальних округах. Ідея загальнолюдського виховання («Питання життя»). Зв’язок школи з життям. Зміст і методи навчання. Кодекс правил про вчинки та покарання. Організація недільних шкіл. Проблеми вищої школи. Педагогічна теорія К.Д. Ушинського. Педагогіка як наука і мистецтво виховання. «Людина як предмет виховання». Дидактичні погляди К.Д.Ушинського. Навчальні книги для дітей початкової школи. Ідея народності виховання. Проблеми підготовки вчителя. Освітня діяльність та педагогічні погляди Б.Грінченка, Т.Лубенця, І.Франка, Лесі Українки, С.Русової. Просвітницька та педагогічна діяльність С.Русової. Організація першого українського дитсадка, принципи його побудови. Мета й завдання виховання. Особливості формування дитячого «Я», індивідуальної самосвідомості та ціннісних орієнтацій. Виховання творчої особистості. С.Русова про систему М.Монтесорі, діяльність П.Лесгафта. Особа педагога, вимоги до вчителя. Педагогічні погляди Б.Грінченка, Т.Лубенця, І.Франка, Лесі Українки. Освітня діяльність та педагогічні погляди М.О.Корфа, Х.Д.Алчевської. Діяльність М.О.Корфа в галузі земської освіти. Внесок Корфа в розвиток методики початкового навчання. Навчальні посібники Корфа для вчителів та учнів початкової школи. Внесок Х.Д.Алчевської в розвиток жіночої освіти в Україні. Діяльність Харківської жіночої недільної школи.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 6. Освіта та педагогічна думка в Україні в ХХ ст

Стан освіти на початку ХХ століття. Боротьба за демократизацію освіти. Педагогічні з’їзди. Освіта в Україні в 1917 – 1920 рр. Освітня політика уряду УНР, Гетьманату, Директорії, більшовицького уряду. Принципи освіти. Реформування освіти. Перетворення в освітній галузі в 20-і рр. Система освіти в Україні. «Деклорація про соціальне виховання». Навчальні програми. Комплексні програми. Методи навчання. Педологія. Пошуки нових методів навчання і виховання. Освіта в Україні в в 30-і роки. Перехід до класно-урочної системи, предметного планування. Обов’язковість початкового навчання. Українська школа й педагогіка між двома світовими війнами. Педагогічна система А.С.Макаренка. Українське шкільництво й педагогіка (1918-1939рр.) Реформування змісту шкільної освіти. Педагогічна діяльність А.С.Макаренка. Теорія дитячого колективу в працях А.С.Макаренка. Методологічні проблеми теорії та методики виховання. Зміст трудового виховання і зв’язок його з продуктивною працею. Інтеграція педагогічних вимог і розвиток особистості. А.С.Макаренко про проблеми сімейного виховання. А.С.Макаренко про педагогічну майстерність. Сучасні наукові погляди на спадщину А.С.Макаренка.


Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 7. Освіта і педагогічна думка в Україні після другої світової війни. Стан розвитку школи, освіти й педагогіки України в 50-90 роки

Особливості шкільного життя в післявоєнний період. Уведення загального семирічного навчання (1949 р.). Закон про школу (1958 р.) Обов’язкова загальна освіта. Реформа школи 1984 року Труднощі в розвитку школи, педагогічної науки. Роль педагогів-новаторів, педагогіки співробітництва в демократизації і гуманізації шкільного життя. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського. Життя і науково-педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського. Філософсько-педагогічна доктрина В.О. Сухомлинського. Принцип природо відповідності у теорії В.О. Сухомлинського. Шляхи формування всебічно розвиненої особистості у творчій спадщині В.О. Сухомлинського. Вимоги до школи і вчителя у творчості В.О. Сухомлинського. Павлиська школа: організаційне становлення навчально-виховного процесу. Народна педагогіка В.О.Сухомлинського. Виховання громадянина. Розумовий та моральний розвиток. Система трудового виховання. Дидактика В.О.Сухомлинського. Значення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського для сучасної школи.


Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Тема 8. Сучасні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки в Україні

Розвиток освіти та педагогічної думки в незалежній Україні. Перспективи розвитку української освіти та педагогіки у XX-ХХІ ст.


Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота


Джуринський-титулка.jpeg
Елькін-титулка.jpg
Латишіна-титулка.jpg
Хрестоматія-титулка.jpg
Історія педагогіки україни.png

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Джуринский А.Н. История педагогики . – М.: Владос, 1999.
 1. История педагогики / Под ред. А.И. Пискунова. – М., 1977.
 2. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. – К., 1973.
 3. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с.
 4. Мобар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія україн. педагогіки. – К., 1998.
 5. Мельничук О.С. Історія педагогіки України: навч. посібник – Кіровоград, 1998.
 6. Мельничук О.С. Козацьке виховання (XVI- XVIII ст.). – Кіровоград, 1999
 7. Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186Допоміжна

 1. Медянський Є. Братські школи України і Білорусії в XVI- XVII ст. – К., 1958.
 2. Мицько Ф. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.
 3. Поклад Н., Кононенко М. Знайдемо своє місце у світі ? Типи шкіл: Монтессорі, Вольдорфська, украінська школа – родина // Освіта. – 1994.
 4. Пирогов Н.И. Избр. пед. сочинения. – М., 1985.
 5. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. Суспільно-політичні й ідеологічні передумови виникнення вищої освіти на Україні. – К., 1991.
 6. Хрестоматія з історії Вітчизняної педагогіки / За ред. С.Д.Литвинова. Розвиток народної освіти ї педагогічної думки на Україні: Нариси. – К., 1961.

Інформаційні ресурси

 1. Електронна бібліотека
 2. Електронні ресурси Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 3. Наукова періодика України Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського