Навчальний курс "Педагогіка", ПГФ, гр. 21,23,25; викладач - Дубінка М.М.

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Педагогіка


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:за напрямами підготовки: 0401 Природничі науки;

спеціальностями: 6.040104 Географія*; 6.040101 Хімія*; 6.040102 Біологія*.

Мета та завдання навчального курсу

Мета Спрямованість вивчення дисципліни «Педагогіка» полягає в тому, щоб отримати уявлення про навчання та виховання особистості, навчити орієнтуватися в закономірностях, принципах процесу навчання та виховання; опанувати знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання; оволодіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних ситуацій у сім'ї, колективі; розвивати практичні вміння, що забезпечують творчість та ініціативу в різних видах діяльності. Мета - озброєння студентів знаннями теоретичних основ сучасної педагогічної науки, практичними та творчими уміннями, що необхідні для ефективної організації педагогічного процесу в умовах сучасного інформаційного середовища.

Завдання

 • засвоєння студентами головних положень сучасної педагогіки;
 • формування педагогічної позиції щодо процесу навчання учнів;
 • набуття досвіду володіння сучасними педагогічними технологіями;
 • засвоєння форм і методів групової педагогічної діяльності;
 • упровадження дидактичних знань та способів діяльності на практиці;
 • формування у студентів уміння творчо використовувати навчальний матеріал у конкретних умовах педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні теоретичні положення.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • основи педагогіки, поняття, категорії, з метою їх подальшого використання у професійній діяльності;
 • знати підходи до визначення педагогіки як науки, її взаємозв'язок з іншими науками, основні методи педагогіки;
 • теоретичні основи навчання, освіти й виховання;
 • теорію управління та керівництва навчально-виховним закладом.

вміти:

 • застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, зокрема вміло підбирати методи, засоби, форми навчання й виховання учнів;
 • забезпечувати розвиток їх творчих можливостей, здібностей;
 • самостійно виявляти закономірності взаємозв'язку процесів виховання, навчання.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Дубінка Микола Михайлович


Учасники

Сторінка координування курсу "Навчальний курс "Педагогіка" викладач - Дубінка М.М.----

Графік навчання

Графік консультацій
Понеділок Вівторок Середа
14.20-15.40 14.20-15.40 14.20-15.40

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки.

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Педагогіка в системі наук про людину.

Тема 2. Методологія і методи педагогічних досліджень.

Тема 3. Розвиток, соціалізація і виховання особистості.

Тема 4. Педагогічний процес як система і цілісне явище. Закономірності і принципи педагогічного процесу.

Тема 5. Ієрархія цілей у педагогіці.

Тема 6. Особливості педагогічної професії та формування особистості вчителя.

Змістовий модуль 2. Дидактика. Загальна теорія освіти і навчання

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 7. Дидактика, її основні категорії та завдання.

Тема 8. Суть процесу навчання. Його теоретичні та методологічні основи

Тема 9. Закономірності та принципи навчання.

Тема 10. Зміст освіти як фундамент базової культури особистості.

Тема 11. Методи, прийоми, засоби навчання

Тема 12. Види і форми організації навчання. Урок як основна форма організації навчального процесу

Тема 13. Контроль, оцінка та облік успішності учнів.

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи та зміст процесу виховання.

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема14. Виховання в цілісному педагогічному процесі.

Тема 15. Механізми, закономірності та принципи виховання.

Тема 16. Методи, прийоми, засоби виховання.

Тема 17. Організаційні форми виховної роботи.

Тема 18. Виховання особистості в колективі.

Тема 19. Виховання розумової культури особистості школяра. Формування основ наукового світогляду.

Тема 20. Духовний розвиток особистості. Моральне та естетичне виховання.

Тема 21. Трудове та економічне виховання. Система профорієнтації.

Тема 22. Формування громадянської культури школярів. Виховання свідомої дисципліни. Основи правового виховання.

Тема 23. Основи фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.

Тема 24. Класний керівник як організатор навчально-виховного процесу.

Тема 25. Родинне виховання. Взаємодія школи, сім’ї та громадськості у вихованні молоді.

Тема 26. Національна своєрідність виховання.

Змістовий модуль 4. Управління педагогічними системами.

Навчальні теми змістового модуля 4.

Тема 27. Сутність і загальні принципи управління педагогічними системами.

Тема 28. Система освіти та виховання в Україні.

Тема 29. Основні функції управління навчальним процесом.

Тема 30. Взаємодія соціальних інститутів в управлінні школою.

Тема 31. Підвищення кваліфікації і атестація педагогічних працівників.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Загальні основи педагогіки.

Тема 1. Назва теми. Особливості педагогічної професії та формування особистості вчителя.

Поняття про педагогіку. Ретроспективний аналіз розвитку педагогіки (етапи розвитку педагогіки: донауковий, етап виникнення теоретичних концепцій виховання і освіти, етап розвитку педагогічної науки). Функції педагогічної науки: науково-теоретична, організаційно-практична, прогностична. Педагогіка як наука і мистецтво виховання. Основні категорії педагогіки: педагогічний процес, виховання, навчання, освіта, розвиток. Виховання як суспільно-педагогічне явище. Система педагогічних наук. Структура і галузі педагогіки: загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика (теорія навчання), організація та управління педагогічним процесом. Вікова педагогіка (дошкільна та шкільна педагогіка), спеціальна педагогіка (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, логопедія), соціальна педагогіка (сімейна педагогіка, перевиховання дітей, що мають проблеми), професійна педагогіка (педагогіка вищої школи, підвищення кваліфікації та перекваліфікація робітників народного господарства, навчання літніх людей), порівняльна педагогіка, етнопедагогіка. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства. Поняття про народну педагогіку. Джерела і складові частини народної педагогіки.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Методологія і методи педагогічних досліджень.

Сутність науково-педагогічного дослідження. Методологія наукових досліджень. Етапи здійснення педагогічного дослідження. Завдання науково-педагогічних досліджень на сучасному етапі розвитку школи. Класифікація методів науково-педагогічних досліджень (загальнонаукові, теоретичні, емпіричні). Загальна характеристика методів педагогічних досліджень: спостереження, педагогічний експеримент, бесіди, вивчення передового досвіду; вивчення документації та учнівських праць, опитування, методи моделювання педагогічних явищ, методи кількісного та якісного аналізу результатів дослідження.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Розвиток, соціалізація і виховання особистості.

Поняття про особистість, індивідуальність. Процес розвитку особистості. Роль спадковості у розвитку особистості. Соціалізація як результат впливу середовища на особистість. Виховання – визначальний чинник формування особистості. Роль діяльності і спілкування у розвитку особистості. Взаємообумовленість процесів виховання і розвитку, активна позиція особистості та її роль у процесі розвитку і виховання. Психічний, фізичний, соціальний і духовний розвиток. Дитина як об’єкт і суб’єкт виховання. Вікові періоди розвитку особистості. Теорії розвитку особистості.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 4. Педагогічний процес як система і цілісне явище. Закономірності і принципи педагогічного процесу.

Поняття про педагогічний процес. Характеристика педагогічного процесу, його основні елементи та рушійні сили. Закономірності і принципи педагогічного процесу. Спільні та специфічні сторони виховання і навчання: функції, завдання, зміст, форми і методи. Демократизація, гуманізація і гуманітаризація педагогічного процесу. Оптимізація та інтенсифікація навчально–виховного процесу.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Ієрархія цілей у педагогіці.

Поняття про мету виховання. Історичний характер мети виховання. Ієрархія виховних завдань. Мета виховання в національній школі. Основні завдання і зміст різнобічного розвитку особистості. Комплексний підхід до виховання як умова забезпечення різнобічного розвитку особистості. Аналіз факторів, що впливають на формування мети суспільного виховання. Загальнолюдський, класовий, національний аспекти мети суспільного виховання. Всебічний розвиток особистості як вимога сучасного суспільного виробництва. Основні напрямки виховання: моральне виховання, естетичне виховання, трудове виховання, громадянське виховання, фізичне виховання.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 6.Особливості педагогічної професії та формування особистості вчителя.

Суспільна зумовленість виникнення і становлення педагогічної професії. Специфічні особливості педагогічної діяльності. Вимоги до особистості вчителя та його підготовки. Професіограма вчителя та її складові частини. Зміст професійної діяльності та функції педагога: конструктивна, комунікативна, організаторська, гностична. Система педагогічної діяльності: викладання, виховання, класне керівництво, діяльність із професійного самовдосконалення, управлінська, організаторська, методична, позашкільна, науково-дослідна. Сутність, ріні, компоненти педагогічної майстерності. Поняття про педагогічну техніку, педагогічну компетентність, педагогічні здібності, гуманістичну спрямованість діяльності вчителя. Педагогічна культура вчителя. Педагогічне спілкування. Стилі спілкування. Педагогічна етика та педагогічний такт.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Дидактика. Загальна теорія освіти і навчання.

Чайка В.М. Основи дидактики.jpg

Тема 7. Дидактика, її основні категорії та завдання.

Виникнення і розвиток дидактики як складової педагогіки, що вивчає проблеми освіти та навчання. Предмет дидактики. Основні категорії дидактики: процес навчання, зміст освіти, знання, уміння, навички, викладання, учіння. Стан та завдання теорії навчання. Взаємозв’язок загальної теорії навчання (дидактики) і методик викладання окремих предметів з основ наук. Українська народна дидактика. її мета, завдання, зміст.

Теоретичний матеріал

Лекція. Предмет і завдання дидактики

Семінарські завдання

Семінарське №1

Самостійна робота

Самостійна робота до теми "Дидактика, її основні категорії та завдання"

Самостійна робота №1

Тема 8. Суть процесу навчання. Його теоретичні та методологічні основи

Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів, його основні ознаки. Основні функції процесу навчання: освітня, розвиваюча, виховна. Структурні компоненти навчального процесу: цільовий; стимулюючо-мотиваційний; змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний. Взаємозв'язок усіх елементів навчального процесу. Суперечності та рушійні сили процесу навчання. Мотивація учіння школярів; формування навчальних інтересів; пізнавальні інтереси в навчанні. Двосторонній характер процесу навчання. Стимулювання, організація зворотного зв’язку (контроль, аналіз результатів навчання та розвитку учнів). Учення як система пізнавальних дій спрямованих на вирішення задач навчання. Структура процесу засвоєння знань: сприйняття, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, використання на практиці. Потреби та інтереси як основа мотивації учення. Місце емоційного у навчанні.

Теоретичний матеріал

Лекція. Сутність та зміст процесу навчання

Семінарські завдання

Семінарське №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 9. Закономірності та принципи навчання.

Поняття про закономірності навчання, основні закономірності процесу навчання. Визначення принципів навчання як вихідних положень, що визначають характер пізнавальної діяльності учнів і технології діяльності учителя. Основний закон дидактики. Сучасна система дидактичних принципів: принцип виховного навчання; принцип розвивального навчання; принцип науковості; принцип доступності навчання; принцип зв’язку навчання з життям, теорії з практикою; принцип наочності навчання; принцип систематичності, системності, послідовності, наступності навчання; принцип цілеспрямованості та мотивації навчання; принцип активності та самостійності учнів у навчанні; принцип свідомості й міцності засвоєння знань, умінь і навичок; принцип індивідуального підходу у процесі навчання; принцип оптимізації навчального процесу. Принципи навчання, що виникли під впливом народної дидактики: гуманістичний характер навчання; послідовність і систематичність навчання; навчання на загальнолюдських цінностях, на кращих традиціях і обрядах народу України, навчання моралі і вірувань пращурів, на етнографічних особливостях попередніх поколінь; навчання в навіюванні, спонуканні, заохоченні та ін. Народна мудрість про принципи навчання.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Семінарські завдання

Семінарське №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 10. Зміст освіти як фундамент базової культури особистості.

Наукові основи змісту освіти в цивілізованому суспільстві. Зміст освіти в національній школі, його основні компоненти. Загальна, політехнічна освіта. Оновлення змісту освіти в умовах розбудови української держави. Державні стандарти змісту освіти. Навчальний план для різних типів загальноосвітніх шкіл України, динамізм його для шкіл різних регіонів України. Науково-педагогічні основи навчального плану. Принципи його побудови. Навчальні програми, принципи їх побудови, вимоги до програм, їх структура. Види навчальних підручників для шкіл України. Нові навчальні книги для шкіл України.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Семінарські завдання

Семінарське №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 11. Методи, прийоми, засоби навчання.

Визначення методу навчання та його структура. Прийоми як складова частина методу і як самостійна дидактична категорія. Класифікація методів навчання. Різні підходи до класифікації традиційних методів. Класифікація на основі цілісного підходу до процесу навчання: методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. Основні засоби навчання: слово вчителя, підручники, навчальні посібники, наочні, технічні засоби навчання. Використання комп'ютерів у навчальному процесі. Вибір методів і засобів навчання в залежності від різних умов (мета уроку, зміст виучуваного матеріалу, джерела інформації, навчальні можливості учнів).

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Семінарські завдання

Семінарське №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 12. Види і форми організації навчання. Урок як основна форма організації навчального процесу

Поняття про види і організаційні форми навчання. Характеристика пояснювально-ілюстративного, проблемного видів навчання та програмованого навчання. Поняття про форми організації навчання. Класно-урочна система навчання. Альтернативні форми організації навчання у зарубіжній та вітчизняній практиці: бель-ланкастерська, дальтон-план, мангеймська, метод проектів, бригадно-лабораторна та ін. Становлення сучасних форм організації навчання. Класно-урочна система навчання. Урок як основна форма організації навчального процесу. Типи уроку та їх структура. Дидактичні, психологічні, виховні та гігієнічні вимоги до уроку. Фронтальні, групові та індивідуальні форми навчання. Інші форми організації навчання в школі та за її межами. Перспективи розвитку модульно-рейтингової форми організації навчання. Самостійна робота учнів та педагогічне керівництво нею.

Теоретичний матеріал

Лекція. Форми організації навчання

Лекція. Урок-основна форма організації навчання у сучасній школі

Семінарські завдання

Семінарське

Самостійна робота

Самостійна робота

Тема 13. Контроль, оцінка та облік успішності учнів.

Поняття контролю та його значення у навчально-виховному процесі. Функції контролю. Оціночні судження як важливий важіль управління розвитком свідомості, характеру, волі та навчальних здібностей учнів. Педагогічні вимоги до перевірки. Методи та види її організації на різних ступенях навчання. Оцінка успішності учня, її призначення. Критерії якості знань і навичок учнів. Характеристика бальної системи оцінювання. Майстерність та такт учителя при аналізі відповідей учнів різних видів навчальних робіт.

Теоретичний матеріал

Лекція. Контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів

Семінарські завдання

Семінарське

Самостійна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІІ. Теоретичні основи та зміст процесу виховання.

Тема 14. Виховання в цілісному педагогічному процесі.

Поняття про виховання як складову педагогічного процесу. Сутність процесу виховання: діяльнісний підхід; особистісний підхід; системний підхід; технологічний підхід. Зміст національного виховання. Мета виховання – формування стійкої, творчої, самостійної особистості, здатної в нових соціально-економічних умовах вносити значний вклад у перетворення суспільного життя та самовдосконалення, шляхом повного розвитку духовних якостей та фізичних сил, природних здібностей та дарувань кожної особистості. Особливості процесу виховання: цілеспрямований; двосторонній; довготривалий та безперервний; варіативність результатів; багатофакторний Структурні компоненти виховання як діяльнісного процесу: цільовий; стимулюючо-мотиваційний; змістовий; операційно-діяльнісний; контрольно-регулюючий; оцінювально-результативний. Етапи виховного процесу за критерієм їх послідовності та відповідних педагогічних дій: ознайомлення із загальними нормами і вимогами, їх усвідомлення і засвоєння; формування ставлень (почуттів); формування поглядів і переконань; формування навичок і звичок поведінки (загальної спрямованості особистості). Виховання та самовиховання – дві сторони єдиного процесу формування особистості. Рушійні сили виховного процесу. Зовнішні та внутрішні протиріччя. Критерії вихованості. Методика діагностування вихованості.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 15. Механізми, закономірності та принципи виховання.

Механізми виховання як шляхи розвитку мотиваційно-ціннісної сфери особистості в процесі засвоєння нею соціального досвіду. Психологічні механізми, які складають основу розвитку мотиваційної сфери особистості: ідентифікація; емоційне обумовлювання; наслідування; мотиваційне опосередкування; конформність; вживання в соціальну роль; підтримування внутрішньої узгодженості поглядів. Закономірності процесу виховання і їх роль у визначені норм, які регламентують структуру, зміст і методику організації виховання. Специфіка принципів виховання. Цілеспрямованість виховання. Суспільна спрямованість виховання. Опора на позитивне у вихованні. Гуманізація виховання. Демократизація виховання. Природо відповідність у вихованні, диференціація та індивідуалізація виховного процесу. Особистісний підхід у вихованні. Зв’язок виховання з життям, виховання в діяльності. Свідомість і активність учнів у процесі виховання, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою й активністю школярів. Виховання в колективі. Єдність педагогічних впливів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 16. Методи, прийоми та засоби виховання.

Поняття про методи виховання. Прийоми виховання. Засоби виховання. Різні підходи до класифікації методів виховання. Умови оптимального вибору методів виховання. Класифікація методів виховання, в основу якої покладено цілісну структуру діяльності особистості: - методи формування свідомості особистості; - методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки; - методи стимулювання поведінки і діяльності особистості; - методи самовиховання.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 17. Організаційні форми виховної роботи.

Позакласна виховна робота, її форми: класна година, етична бесіда, зустрічі з відомими людьми, обговорення книг, читацькі конференції, масові свята, змагання, конкурси, олімпіади та ін. Технологія підготовки і проведення колективної творчої справи (КТС). Позашкільні заклади в системі освіти і виховання: палаци та будинки дитячої творчості, дитячо-юнацькі центри міжнародного співробітництва, дитячі театри, центри науково-технічної творчості, школи образотворчого мистецтва, центри юних техніків, дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячі бібліотеки. Формальні та неформальні групи. Характеристика дитячих громадських організацій («Пласт», Спілка піонерських організацій України (СПОУ), «Січ»та ін).

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 18. Виховання особистості в колективі.

Поняття про соціалізацію та соціальний розвиток особистості. Основні фактори впливу на соціалізацію особистості. Соціальна та громадянська активність та її формування в умовах сім’ї і школи. Організація соціально-комунікативної діяльності учнів. Соціальний розвиток учнів в процесі навчально-виховної роботи та методи його діагностики. Проблеми особистості і колективу. Загальні поняття про дитячий колектив, його ознаки та структура. Основні типи колективів. Динаміка та стадії розвитку колективу. Система перспективних ліній, традицій колективу. Принципи паралельної дії і єдності педагогічних вимог. Проблеми дитячого колективу, його навчання та виховання. Гармонія розвитку колективу та особистості. Характеристика існуючих дитячих та юнацьких формальних та не формальних організацій, їх завдання; напрямки діяльності. Система учнівського самоврядування.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 19.Розумовий розвиток особистості школяра. Формування основ наукового світогляду.

Розумове виховання школярів. Завдання розумового виховання. Формування культури розумової праці як мета розумового виховання. Інтелектуальні сили особистості. Сутність пізнавального інтересу. Шляхи оволодіння учнями основними розумовими операціями: аналіз; синтез; порівняння; класифікація; узагальнення. Інтелектуальні уміння: загальні та спеціальні. Розвиток мислення взагалі і його окремі види: діалектичне; логічне; абстрактне; узагальнене; категоріальне; теоретичне; індуктивне; дедуктивне; алгоритмічне; творче; системне. Формування світогляду як провідного завдання виховання базової культури особистості. Поняття світогляду як узагальнену систему поглядів, переконань, ідеалів, у яких людина виражає своє ставлення до оточуючого її природного і соціального середовища, самої себе. Структура світогляду: знання; погляди; переконання; вчинки, дії людини. Види світоглядів: буденний; релігійний; науковий. Народний світогляд як джерело формування наукового світогляду. Шляхи формування світогляду школярів.Критерії розумового виховання.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 20. Духовний розвиток особистості. Моральне та естетичне виховання.

Мораль як форма суспільної свідомості. Моральні норми. Моральні принципи. Моральні категорії. Моральні ідеали. Моральне виховання. Формування моральної культури особистості як мета морального виховання. Психолого-педагогічні основи морального виховання. Завдання морального виховання. Стадії морального розвитку особистості. Єдність загальнолюдських і національних цінностей у моральному вихованні. Зміст морального виховання в сучасній українській школі. Критерії моральної вихованості. Шляхи морального виховання учнів у навчанні й позанавчальній діяльності. Засоби морального виховання. Народна мораль, засвоєння її у процесі залучення дітей до праці, дотримання традицій, звичаїв, участі у обрядах тощо. Моральне виховання і релігія. Основи статевого виховання учнів. Поняття про естетичне виховання, його основні завдання. Естетичне виховання як складова духовної культури. Шляхи і засоби естетичного виховання у навчальній, позакласній і позашкільній роботі. Форми і методи естетичного виховання. Естетичне виховання на народних традиціях, національному мистецтві, музиці, фольклорі. Взаємозв'язок між естетичною культурою та естетичним розвитком особистості.Поняття про естетичний смак, естетичний ідеал. Шляхи естетичного виховання. Засоби естетичного виховання.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 21. Трудове та економічне виховання. Система профорієнтації.

Зміст та завдання трудового виховання. Виховання працьовитості як важливий аспект морального формування особистості. Ознаки працьовитої людини. Принципи трудової підготовки. Етапи трудової підготовки школярів. Види діяльності учнів. Вимоги до організації праці учнів. Методи, форми, засоби трудового виховання. Вікові відмінності в трудовому вихованні школярів. Зміст профорієнтації учнів. Компоненти профорієнтації учнів: профінформація, профконсультація, профвідбір, профадаптація. Економічне виховання, його завдання, форми та методи здійснення.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 22. Формування громадянської культури школярів. Виховання свідомої дисципліни. Основи правового виховання.

Громадянськість як інтегрована риса особистості. Формування свідомого громадянина як мета громадянського виховання. Завдання громадянського виховання. Національна самосвідомість. Почуття патріотизму. Зміст громадянського виховання в сучасній українській школі. Шляхи формування громадянської культури у навчанні й поза навчальній діяльності. Методи, форми, засоби громадянського виховання. Свідома дисципліна, обов’язок і відповідальність – важливі моральні якості особистості. Виховання свідомої дисципліни. Завдання і зміст правового виховання. Форми і методи правового виховання Значення правового виховання в попередженні правопорушень серед учнівської молоді. Формування правової культури особистості як умова розвитку правосвідомості особистості. Зміст та завдання правового виховання. Взаємозв’язок між правовою культурою особистості та розвитком ціннісних орієнтацій особистості. Критерії сформованості правової культури учнів. Методи, форми, засоби правового виховання. Правопорушення неповнолітніх та причини їх виникнення. Попередження правопорушень (профілактика відхилень поведінки учнів у школі, громадських місцях, сім’ї). Ліквідація першопричин правопорушень неповнолітніх. Особливості виховної роботи з дітьми, схильними до правопорушень.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 23. Основи фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.

Поняття фізичного розвитку і виховання. Оздоровчі, освітні і виховні завдання фізичного розвитку. Зміст і засоби фізичного виховання. Народно-педагогічні засоби фізичного загартування підростаючого покоління. Форми і методи фізичного розвитку школярів. Організація здорового способу життя дітей в сім’ї і школі. Позакласна і позашкільна фізкультурно-оздоровча діяльність дітей. Методи діагностики фізичного розвитку школярів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 24. Класний керівник як організатор навчально-виховного процесу.

Зміст педагогічної діяльності класного керівника. Професіограма класного керівника. Функції класного керівника: виховна; розвиваюча; організаторська; стимулююча; діагностична; соціальна; координаційна; методична. Права і обов’язки класного керівника. Напрями організаційно-педагогічної діяльності класного керівника: вивчення учнів; формування виховуючого колективу; координація педагогічних вимог вчителів-предметників; налагодження педагогічної взаємодії з батьками і громадськістю. Планування як спільна діяльність класного керівника, учнів і дорослих щодо визначення цілей, змісту й способів організації виховного процесу. Вимоги до плану роботи класного керівника. Види планування: перспективне; оперативне; поточне. Структура плану. Форми планів: план-графік; план-сітка; календарний; циклічний. Методика колективного творчого виховання (І.Іванов). Колективні творчі справи.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 25. Позакласне та позашкільне виховання і навчання.

Загальне поняття про позакласну і позашкільну роботу в системі виховання цілісної особистості. Завдання, зміст і основні принципи позакласної роботи з школярами. Різноманітність масових, групових та індивідуальних форм позакласної роботи. Впровадження позакласної діяльності школярів, що побудована на давніх українських традиціях. Позашкільна виховна робота: її завдання і зміст. Позашкільні навчально-виховні заклади і основні напрямки їх діяльності. Взаємозв’язок позакласної і позашкільної роботи.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 26. Родинне виховання особистості.

Виховання у сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості. Вплив атмосфери сімейного життя, її ставлення до праці, трудового укладу, загальної культури, рівня педагогічної культури батьків, системи взаємин на виховання дитини. Сучасні проблеми сімейного виховання: підготовка дітей до школи, організація домашньої навчальної діяльності, створення раціонального режиму дня, визначення обов’язків дитини по дому, системи вимог, організація розвитку кмітливості, розважальних, пізнавальних, навчальних, творчих інтересів. Сталі (традиційні) народно-педагогічні погляди на сім’ю і виховання дітей в родині. Основні народно-педагогічні традиції сімейного виховання дитини.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 27. Національна своєрідність виховання.

Суть та зміст національного виховання, його специфіка. Роль народних звичаїв та традицій у вихованні підростаючого покоління. Форми зв’язку школи і сім’ї. Співробітництво учителів і батьків. Відповідальність батьків за розвиток дитини. Нетрадиційні форми роботи з батьками (організація консультпунктів з проблем сімейного виховання, конференції батьків по обміну досвідом організації раціонального дозвілля дітей різних вікових груп, семінари–практикуми по відродженню національних традицій в сім’ях, вихідний день в школі разом з батьками і дітьми та ін.) у поєднанні з традиційними (народні університети педагогічних знань для батьків, педагогічний всеобуч та ін.). Участь громадськості у вихованні дітей та формуванні національної свідомості особистості. Ради школи, батьківські ради та комітети. Виховання дітей за місцем проживання. Спільна діяльність школи, сім’ї, громадськості і трудових колективів по організації дозвілля дітей, надання їм допомоги у навчанні, у створенні умов для правильного сімейного виховання, оволодінні суспільним досвідом, збереженні та розвитку національних звичаїв і традицій.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Змістовий модуль ІV. Управління педагогічними системами.

Тема 28. Сутність і загальні принципи управління педагогічними системами.

Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Мета та основні принципи освіти України. Система освіти України та її структура. Питання управління освітою в Законі України «Про освіту». Загальна середня освіта як основна ланка всебічного розвитку особистості учня. Загальноосвітня школа трьох ступенів: перший – початкова школа, другий – основна школа, третій – старша школа. Особливості управління різними типами навчально–виховних закладів. Учасники навчально–виховного процесу. Державні і громадські органи управління освітою. Особливості управління системами освіти і виховання у найбільш розвинених зарубіжних країнах.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 29. Система освіти та виховання в Україні.

Закон України «Про освіту». Державна національна програма «Освіта». Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Система освіти: заклади освіти, наукові, науково-методичні і методичні установи, науково-виробничі підприємства, державні і місцеві органи управління освітою та самоврядування в галузі освіти. Принципи побудови системи освіти України. Концепція загальноосвітньої школи України. Основні принципи побудови системи національної освіти України. Система освіти України та її структура. Основні компоненти структури освіти: дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна освіта; аспірантура; докторантура; самоосвіта. Загальноосвітня школа трьох ступенів: початкова школа, основна школа, старша школа, їх завдання. Спеціалізовані школи, інтернати, ліцеї та інші навчально-виховні заклади. Приватні навчально-виховні заклади. Органи управління освітою. Функції та завдання Міністерства освіти України, місцевих органів освіти і науки, органів громадського самоврядування в освіті.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 30. Основні функції управління навчальним процесом.

Система управління сучасною освітою. Наукові основи управління. Принципи управління освітою Статут середньої загальноосвітньої школи та концепція національного виховання загальноосвітньої школи України. Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти відповідно до Закону України «Про освіту». Внутрішкільне керівництво і контроль; планування роботи. Принципи і методи внутрішкільного керівництва, його зміст та форми реалізації. Організація внутрішкільного контролю за діяльністю учителів, вихователів, класних керівників, методоб’єднань, форми контролю та їх вдосконалення. Педагогічна рада в школі та рада школи, їх функції, зміст і форми діяльності.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 31. Взаємодія соціальних інститутів в управлінні педагогічною системою.

Діяльність школи як відкритої соціально-педагогічної системи. Соціальна робота, виховання в сім’ї, педагогічна підтримка сім’ї, співробітництво школи і сім’ї у вихованні дітей, роль дитячих і громадських організацій у вихованні дітей. Сфери діяльності та функції соціальних інститутів і соціальних працівників.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 32. Підвищення кваліфікації і атестація педагогічних працівників.

Проблеми підвищення кваліфікації, вивчення, узагальнення і поширення перспективного досвіду вчителів і педагогічних колективів, впровадження в практику школи досягнень педагогічної науки як основні завдання удосконалення професіоналізму вчителів.. Залучення учительських кадрів до педагогічного пошуку, дослідження актуальних проблем навчання і виховання учнівської молоді, вдосконалення навчально–виховного процесу, відродження української культури та ін. Критерії та етапи вивчення перспективного педагогічного досвіду. Форми поширення досвіду. Діяльність кращих шкіл України, особливості роботи вчителів-новаторів. Методичне забезпечення діяльності вчителя. Система підвищення кваліфікації. Методичні об’єднання. Наукова організація праці в школі – основа вдосконалення навчально–виховного процесу. Принципи наукової організації педагогічної праці. Атестація педагогічних працівників.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М., 1978.
 2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: Дидактический аспект. – М., 1982.
 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1992.
 4. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991.
 5. Беликова Т.В. Учитель и школа: Пособие для учителей. – М., 1980.
 6. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – К.:Либідь, 2003.
 7. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204с.
 8. Бондар В.І. Дидактика. – К., Либідь,2005.
 9. Бондаревский В.Б. Беседы о самовоспитании. – М., 1976.
 10. Бородкин М.С, Буряк Н.М. Внимание: конфликт. – Новосибирск, 1989.
 11. Брагина Г.В., Самещенко Е.Г. Самовоспитание – путь формировнаия педагогического мастерства: Методические рекомендации. – Полтава, 1987.
 12. Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики / Под ред. Т.И.Шамовой,- М., 1991.
 13. Водейко Р.І. Як управляти собою. – К., 1986.
 14. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: Вид. Центр «Академія», 2002. – 576с.
 15. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів. – К.: Академія, 2002.
 16. Все начинается с учителя / Под ред. З.И.Равкина. - М.: Просвещение, 1983.
 17. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К. Вища шк.. 1995.
 18. Гиндин С.И. Риторика и проблемы структуры текста // Общая риторика. – М., 1986.
 19. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – М., 1967.
 20. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989.
 21. Грехнев В.С. Культура педагогического общения: Книга для учителя. – М, 1990.
 22. Дежникова Н.С. Педагогический коллектив школы. – М., 1984.
 23. Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХІ століття. – К., 1994.
 24. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. – К., 1997.
 25. Дерябо С.Д., Ясвин В.Н. Гроссмейстер общения. – Луганск, 1998.
 26. Добрович А. Общение: наука и искусство. – М., 1978.
 27. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 1987.
 28. Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 143с.
 29. Ермолаева Е.А. Психосемиотический анализ жестов как знаковых средств общения (в соотношении с языком) // Психосемиотика познавательной деятельности и общения. – М., 1983.
 30. Журавлев В.И. Взаимосвязь педагогической науки и практики. – М., 1984.
 31. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. – М., 1995.
 32. Закон України «Про загальну середню освіту» // Законодавство України про загальну середню освіту. Бюлетень законодавства і юридичної політики України. – К., 1999. – № 9.
 33. Закон України «Про освіту»// Освіта. – 1996. – 21 серпня.
 34. Иванова Р.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978.
 35. Изучение психологии личности "трудного" младшего школьника / Сост. Н.А.Головань. – Кировоград, 1998.
 36. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М, 1987.
 37. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. – М., 1987.
 38. Капралова P.M. Работа классного руководителя с родителями учащихся. – М., 1980.
 39. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. – К., 1990.
 40. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Вища шк.,1997. – 304 с.
 41. Карташов П.И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в практику: Организационно-управленческий аспект. – М., 1984.
 42. Киспель В.М. Секреты личного общения. – М., 1994.
 43. Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. – М., 1983.
 44. Коган М.С. Мир общения. – М., 1988.
 45. Коломинский Я.Л. Познай самого себя. – Минск, 1981.
 46. Конаржевский Ю.А. Внутришкольный менеджмент. – М., 1993.
 47. Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой. – М., 1986.
 48. Кондаков М.И. Теоретические основы школоведения. – М., 1982.
 49. Концепція національного виховання. // Освіта. - 1994. - 26 травня.
 50. Кошанский Н. Специфика публичной речи. – М., 1978.
 51. Кузминський А.І., Омельяненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К., 2007.
 52. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенствованию. – М., 1990.
 53. Кэмпбелл Росс. Как на самом деле любить детей. – М, 1982.
 54. Лабунская В.А. Невербальное поведение: социально-перцептивный подход. – Ростов н/Д, 1986.
 55. Леонтьев А.Н. Педагогическое общение. – М., 1979.
 56. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. Учебное пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Прометей, 1992. – 528с.
 57. Лишин О.В. Конфликты в школьном возрасте: пути их преодоления и предупреждения. – М., 1989.
 58. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Из опыта работы. – М., 1985.
 59. Макаренко А.С. Книга для родителей // Соч.: В 7 т. Т. IV. – М., 1957.
 60. Менеджмент в управлении школой / Под ред. Т.И.Шамовой. – М., 1992.
 61. Минеева С.А. Основы мастерства усного выступления. Как подготовить полемиста. – Пермь, 1991.
 62. Мойсенюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – К.:2001.
 63. Мороз О.Г., Омеляненко В.Л. Перші кроки до майстерності. – К., 1992.
 64. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. – М., 1986.
 65. Мудрость воспитания: Книга для родителей / Сост. Б.М.Бим-Бад и др. – М., 1987.
 66. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті.
 67. Орлов А.А. Управление учебно-воспитательной работой в школе. – М., 1990 – 1991.
 68. Основы риторики: Учебное пособие / С.С. Гурвич, В.Ф. Погорелко, М.А. Герман. – К., 1988.
 69. Педагогика Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Ісаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шияном. - 4-е изд. М.: Школьная преса, 2002.
 70. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 640с.
 71. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Ю.К.Бабанский, В.А.Сластенин, Н.А.Сорокин и др.; Под ред. Ю.К.Бабанского. – М., Просвещение, 1988. – 479с.
 72. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М.: Школьная Пресса, 2002. – 512с.
 73. Педагогіка / За ред А.М.Алексюка. – К.: Вища школа, 1985.
 74. Педагогіка / За ред М.Д.Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986.
 75. Педагогіка. Частина І. Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика): Навч. посібник для студ. пед. навч. закл. / В.Л. Омеляненко, С.Г. Мельничук, С.В. Омеляненко. – Кіровоград, 1997.
 76. Педагогіка. Частина ІІ. Теорія виховання. Школознавство: Навчальний посібник / В.Л. Омеляненко, С.Г. Мельничук, С.В. Омеляненко. – Кіровоград, 1998.
 77. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997.
 78. Педагогічний пошук / Упоряд. І.М. Блаженова. – К., 1989.
 79. Пиз А. Язык жестов. Что могут рассказать о характере и мыслях человека его жесты. – Воронеж, 1992.
 80. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. – М.:Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999.
 81. Подымова Л.С. Подготовка учителя к инновационной деятельности. – М., 1995.
 82. Профессиональная деятельность молодого учителя / За ред. Варшавского С.Г., Лесохиной Л.И. и др. – М., 1982.
 83. Профессиональная культура учителя / Под ред. В.А. Сластенина. – М., 1993.
 84. Радул В.В. Соціальна зрілість молодого вчителя. – К., 1997.
 85. Радул В.В., Радул О.С. Вступ до педагогічної діяльності : Навч.-метод. посібник для студ пед. інст-ів. – Кіровоград: КДПУ, 1993. – С.13-21.
 86. Роданова Т. О культуре внешнего вида: Для бесед со школьниками // Воспитание школьников. – 1989. – № 5.
 87. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М., 1984.
 88. Сантурова С.М. Менеджмент в образовании: теория и практика. – М., 1993.
 89. Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие. – М.: Школьная Пресса, 2002.
 90. Управление современной школой: Пособие для директора школы / Под ред. М.М. Поташника. – М., 1992.
 91. Фіцула М.М. Педагогіка:Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.:Видавничий центр “Академія”, 2000. – 544с.
 92. Фролов Г.И. Школа молодого директора. – М., 1988.
 93. Харламов И. Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1990. – 576с.
 94. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. – М., 2001.
 95. Чистякова Т.А. Педагогический конфликт и способы его преодоления. – М., 1987.
 96. Шлях до майстерності / За ред. В.Ф. Паламарчук. – К., 1995.
 97. Щербакова К.Й. Вступ до спеціальності: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1990. – 166с.
 98. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М., 1998.
 99. Юнг К.Г. Конфликты детской души. – М., 1995.
 100. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2003.

Допоміжна

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – К., 1996.
 2. Азаров Ю.П. Искусство воспитания. – М., 1986.
 3. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.- М.: Политиздат, 1989.
 4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М., 1991.
 5. Антонова-Турченко О.Г. Від конфліктів до взаєморозуміння. – К., 1991.
 6. Бабанський Ю.К., Поташник М.М. Оптимізація педагогічного процесу (в запитаннях і відповідях). – К.: Рад. шк., 1984.
 7. Бараков С.П. Принципы обучения. – М., 1975.
 8. Белухин Д.П. Учитель – от любви к ненависти (техника профессионального поведения). – Москва: Народное образование, 1999.
 9. Бернс Р. Развитие «Я-концепции» и воспитание. – М., 1986.
 10. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, вихованців, молоді і батьків. – К., 1995.
 11. Все начинается с учителя / Под ред. З.И.Равкина. – М.: Просвещение, 1983.
 12. Дидактика средней школы / Под ред.М.Н.Скаткина. – М., 1982.
 13. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. – М., 1991.
 14. Завягинський В.И. Учитель как исследователь. – М., 1980.
 15. Загвязинский В.И. Педагогическое предвидение. – М., 1987.
 16. Зорина Л.Я. Программа – учебник – учитель. – М., 1989.
 17. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – М., 1994.
 18. Кондратенков А.Е. Труд и талант учителя. – М.: Просвещение, 1989.
 19. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. – Л.,1967. – С.82-118.
 20. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения. – М., 1997.
 21. Мороз О.Г., Омеляненко В.Л. Перші кроки до майстерності. – К., 1992.
 22. Мудрик А.В. Учитель: майстерство и вдохновение. – М., 1986.
 23. Новикова Л.И. Воспитание как педагогическая категория // Педагогика. – 2000. – №6.
 24. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.. Высшая школа, 1990.
 25. Профессиональная деятельность молодого учителя / За ред. С.Г. Варшавского, Л.И. Лесохиной и др. – М., 1982.
 26. Радул В.В., Радул О.С. Вступ до педагогічної діяльності: Навч.-метод. посіб. – Кіровоград, 1993.
 27. Розумне, добре, вічне... Думки про виховання та навчання. – К., 1989.
 28. Слово про вчителя. – К.: Рад. школа, 1986.
 29. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 416с.
 30. Соловейчик С.Л. Вечная радость: Очерки жизни и школы.- М.: Политиздат, 1989.
 31. Сопер П. Основы искусства речи: Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М., 1992.
 32. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога: Акмеология воспитания и обучения. – М., 1998.
 33. Сунцов Н.С. Управление общеобразовательной школой: Вопросы теории и практики. – М., 1982.
 34. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы. – М.; 1979.
 35. Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чеськ. – К., 1989.
 36. Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процесе. – М., 2002. – С.146-151.
 37. Цетлин В. С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. – М., 1977.
 38. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. Науково-метод. посібник…. – К., 2004.
 39. Шлях до майстерності / За ред. В.Ф.Паламарчук. – К., 1995.
 40. Щербакова К.Й. Вступ до спеціальності. – К.: Вища школа, 1990.
 41. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. – М., 1971.

Інформаційні ресурси

 1. М.В. Левківський - історія педагогіки
 2. Ягупов В.В. Педагогіка – Становлення педагогіки. Історія педагогіки
 3. Поняття історії педагогіки
 4. Джуринский А. История зарубежной педагогики
 5. Історія педагогіки: курс лекцій
 6. Бібліотека ім. Вернадського