Навчальний курс "Основи хімічного виробництва"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Шановні студенти! Запрошуємо Вас для вивчення дистанційного курсу!


Основи хімічного виробництва1223454567.jpg

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія٭

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою даного курсу є:

 1. Узагальнення технічного досвіду різних виробництв.
 2. Ефективне використання найбільш раціональних технологічних схем, їх удосконалення.
 3. Вивчення фізико-хімічних основ технологічних процесів
 4. Використання законів хімії до основних процесів та можливість їх регулювання.
 5. Вміння володіти сучасними методами моделювання хіміко-технологічних процесів
 6. Знайомство з основною апаратурою хімічної промисловості.

Таким чином, студенту необхідно показати роль хімічної технології при впровадженні у виробництво нової техніки, використання досягнень науки і технічного прогресу, створення найкращих умов праці і здійснення заходів з техніки безпеки.

Завдання:

 1. Вибір фізико-хімічних умов технологічного процесу.
 2. Ознайомлення з основними стадіями виробництва.
 3. Розуміння та складання технологічних схем деяких виробничих процесів.
 4. Умінню складати та підбирати матеріали для виготовлення апаратури.
 5. Ознайомлення з новітніми технологічними виробництвами, застосування високоякісної продукції.
 6. Ознайомлення з хімічними технологіями м. Кіровограда та Кіровоградської області.#

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати:

 • основні поняття і закономірності хімічної технології для більшості хімічних виробництв;
 • головні типи хіміко-технологічних процесів та типове обладнання до них;
 • основи організації;
 • техніку і технологію головних крупнотонажних виробництв.

вміти:

 • застосовувати закономірності хімічної технології для оцінки і вибору техніки і технології конкретних хімічних виробництв;
 • визначити рівень виробництва з позиції інженерно-еколого-економічної довершеності, правильно визначати норми витрат головних сировинних матеріалів і їх вплив на якість одержуваної продукції;
 • користуватися найважливішим лабораторним обладнанням (технічними та аналітичними терезами, ареометрами, термометрами) і вимірювальним посудом (піпетками, бюретками, вимірювальними колбами);
 • виконувати такі лабораторні операції, як фільтрування, титрування, центрифугування, хроматографію;
 • складати технологічні схеми різних виробництв, вказувати основну апаратуру та вимоги до неї;
 • знати умови проведення синтезу, моделювати технологічний процес;
 • проводити розрахунки виходу продукту, оцінювати якість готової продукції. Обирати найбільш енергетично вигідне виробництво;
 • користуватися довідковою хімічною літературою.

Студент повинен мати навички:

 • визначення типів хіміко-технологічних процесів та вибору типового обладнання до них;
 • розрахунку матеріальних балансів процесу та головного обладнання;
 • аналізу впливу виробництва та виробів на екологію, а також відповідності правовим нормам та Конституції.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів Терещенко Оксана Василівна


Учасники


Сторінка координування курсу «Основи хімічного виробництва»

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Поняття хімічної технології і хімічного виробництва

Змістовий модуль 2

Класифікація і характеристика сировини. Принципи збагачення твердофазної і рідкофазної сировини. Розділення газових сумішей. Енергія в хімічному виробництві

Змістовий модуль 3

Основні закономірності хімічної технології

Змістовий модуль 4

Види і характеристика природних вод. Основні методи очищення та кондиціювання вод

Змістовий модуль 5

Виробництво мінеральних кислот

Змістовий модуль 6

Виробництво продуктів неорганічного синтезу

Змістовий модуль 7

Хімічне перероблення палив

Змістовий модуль 8

Металургія

Змістовий модуль 9

Основний органічний синтез


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Поняття хімічної технології і хімічного виробництва

Тема 1. Предмет і завдання хімічної технології. Історія розвитку хімічної промисловості.Основні поняття і визначення в хімічній технології. Класифікація основних технологічних виробництв.

Хімія.jpeg

Лекція 1

Практична робота 1

Тема 2. Схеми технологічних процесів. Технологічна схема. Технологічні та виробничі процеси. Класифікація технологічних процесів. Параметри технологічних процесів. Швидкість і рівновага хіміко-технологічних процесів. Високотемпературні процеси.

Лекція 2

Тема 3. Технічний рівень об’єктів технології. Показники якості технологічних об’єктів. Основні процеси хімічної технології. Основні фундаментальні закони, які визначають основні принципи перетворення або перенесення енергії

Лекція 3


Практична робота 2

Самостійна робота

Навчальний курс "Основи хімічного виробництва. Самостійна робота

Змістовий модуль ІІ. Класифікація і характеристика сировини. Принципи збагачення твердофазної і рідкофазної сировини. Розділення газових сумішей. Енергія в хімічному виробництві

8325575.jpeg

Тема 4. Класифікація і характеристика сировини. Принципи збагачення твердофазної і рідкофазної сировини. Розділення газових сумішей. Енергія в хімічному виробництві

Тема 5. Характеристика і класифікація паливно – енергетичних ресурсів. Енергопостачання і витрати енергії. Вторинні енергоресурси, їх джерела і класифікація

Лекція 6

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Основні закономірності хімічної технології

Тема 5. Гідродинамічні процеси. Класифікація і характеристика неоднорідних систем. Осідання в гравітаційному полі. Фільтрування.

Тема 6. Масообмінні процеси. Масопередача. Сушіння. Кристалізація. Сорбція. Екстрагування.Характеристика, процесів масопередачі. Способи вираження складу фаз. Фазова рівновага. Матеріальний баланс процесів масопередачі. Робочі лінії.

Теоретичний матеріал

Лекція 4

Лекція 5

Змістовий модуль ІV. Види і характеристика природних вод. Основні методи очищення та кондиціювання вод

Вода в природе.jpg

Тема 7. Вода в хімічній промисловості. Характеристика природних вод. Методи очистки. Органолептичні властивості води. Якісні показники питної та технічної води

Тема 8. Значення води у хімічній технології. Промислові та санітарні вимоги до води. Промислова підготовка води. Хімічні, механічні, фізико-хімічні та біологічні методи очищення води від природних домішок. Накипи, шляхи запобігання та усунення.

Тема 9.Знесолення та опріснення води. Шляхи водообігу у промисловості. Основні методи очистки води від шкідливих домішок шляхом співосадження, сорбції, іонного обміну та ін. Стічні води та методи їх очищенняЗнесолення та опріснення води. Шляхи водообігу у промисловості. Основні методи очистки води від шкідливих домішок шляхом співосадження, сорбції, іонного обміну та ін. Стічні води та методи їх очищення

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Практична робота 3

Самостійна робота

Супер картинка водя.jpg

Фильм. Великая тайна воды

Навчальний курс "Основи хімічного виробництва. Самостійна робота

Презентації студентів 55 група

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1.Основы химической технологии: Учебник для студентов вузов / Под ред. Мухленова И.П. – М.: «Высшая школа», 1983. – 335 с.

2. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза.- М.:Химия, 1988.-592 с.

3. Методические указания к изучению схем по курсу “Химическая технологія органических веществ”/ А.Т. Гриневич.- Одеса: ОГПУ, 1995.-49 с.

4. Практические работы по химической технологии: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений /Р.С. Соколов. - М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004.- 271с.:ил

Допоміжна

1. Графики функциональніх зависимостей технологических процессов органического синтеза / А.Т. Гриневич.- Одеса:ОПИ.-28 с.

2. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология. - М.: Высш. шк., 1990. – 520 с.

3. Мухлёнов И.П., Авербух А.Я., Кузнецов Д.А. и др. Под ред. И.П. Мухлёнова. Общая химическая технология: учебник для химико-технологических специпльностей. Т.2. Важнейшие химические производства. - М.: Высш. шк., 1984. – 264 с.

4. Атрощенко В.И., Каргин С.И. Технология азотной кислоты. – М.: Химия, 1970. – 496 с.

5. Паушкин Я.М., Адельсон С.В., Вишнякова Т.П. Технология нефтехимического синтеза, в двух частях. Ч. I. Углеводородное сырье и продукты его окисления. М.: «Химия», 1973. – 448 с.

6. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология. Учебник для технических ВУЗов. – М.: «Высшая школа», 1990. – 512 с.

7. Соколов Р.С. Химическая технология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. центр БЛАДОС, 2000. – Т.1: Химическое производство в антропогенной деятельности. Основные вопросы химической технологии. Производство неорганических веществ. – 368 с

Інформаційні ресурси

1) нормативна база;

2) джерела Інтернет;

3) бібліотеки.

---

РЕЗУЛЬТАТИ

Презентації студентів 55 група ---

---