Навчальний курс "Основи суспільної географі"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Основи суспільної географії


Напрям підготовки 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою курсу є формування у майбутніх спеціалістів-географів системи суспільно-географічних знань, обґрунтування шляхів удосконалення територіальної організації суспільства.

Завдання: вивчення основних суспільно-географічних категорій: територіальної організації суспільства, територіального поділу праці, суспільно-географічного положення, структури господарського комплексу тощо; розгляд основних наукових концепцій: суспільно-географічного районування, суспільно-географічних комплексів.


Робоча програма курсу

Силабус

Автор (укладач) курсу

Посилання на сторінки авторів (укладачів)

Семенюк Лариса Леонтіївна

Мовчан С.В.


Учасники

Група Г19Б

Почати навчання

Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. К., Либідь, 1996.
 2. Жупанський Я.І. Словник термінів і понять з географії. Чернівці, 2006.
 3. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К., Вища школа, 1996.
 4. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії. К.: 2000.
 5. Топчієв О.Г. Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля: навч.посібник. / О.Г.Топчієв, Д.С.Мальчикова, І.О.Пилипенко, В.В.Яворська. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 348 с.
 6. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. Одеса, 2001.
 7. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. Одеса, 2009.

Допоміжна

 1. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної та соціальної географії світу. К., Лібра, 1996.
 2. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України ( з основами теорії ). К., Знання, 1998.
 3. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. Одеса, „Астропринт”, 2005.

Інформаційні ресурси

 1. www.nbuv.gov.ua
 2. www.uk.wikipedia.org

---