Навчальний курс "Основи римського приватного права"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу


Галузь знань, напрям підготовки: 6.03.04.01. Правознавство

Освітньо-професійний рівень: 6.03.04 Право

Мета: Вивчення основних принципів, понять, інститутів та категорій римського приватного права, особливостей регулювання цивільних відносин під кутом зору сучасного законодавства.


Завдання: Вивчення історії виникнення і розвиток правових інститутів, система римського права та головних джерел його формування, а також навчити студентів працювати з нормативними матеріалами.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

Знати: предмет римського цивільного права, основні поняття.

Вміти: володіти поняттями, використовувати теоретичні знання на практиці.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Владимирова Валентина Іванівна

Rimske pravo 2.gif

Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу"Графік навчання

Варіант Структура

Rim pravo 1.jpeg

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Поняття, система та предмет римського права

Тема 2. Джерела римського права

Тема 3. Рецепція римського права

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Суб’єкти цивільних правовідносин

Тема 5. Захист цивільних прав (позови)

Тема 6. Сімейний статус фізичної особи

Тема 7. Речове право

Тема 8. Зобов’язальне право

Тема 9. Загальні положення про договори

Змістовий модуль 3.

Тема 10. Поняття та основні види спадкування

Тема 11. Перехід прав і обов’язків спадкоємців

Зміст курсу

Семінарські завдання до курсу

Завдання до семінарських занять

Завдання для самостійного опрацювання студентами до курсу

Завдання до самостійного опрацювання

Rim pravo 3.gif

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика римського приватного права

Тема 1 Поняття,предмет,система римського приватного права.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 2 Джерела римського права

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Тема 3 Рецепція римського права

Rim pravo 4.gif

Теоретичний матеріал

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Суб’єкти цивільних правовідносин

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 5. Захист цивільних прав (позови)

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 6. Сімейний статус фізичної особи

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 7. Речове право

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 8. Зобов’язальне право

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 9. Загальні положення про договори

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Змістовий модуль 3.

Тема 10. Поняття та основні види спадкування

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 11. Перехід прав і обов’язків спадкоємців

Теоретичний матеріал

Лекція №1Ресурси

Глосарій

Глосарій до курсу «Навчальний курс "Основи римського приватного права"»

Рекомендована література

Базова

 1. Бартошек М. Римське право. – М.: Юрид. Лит. -1989. – 181 с.
 2. Косарев А.И. Римское право. – М. Юрид. Лит. -1986. – 160с.
 3. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.- К.: Вентрі,200
 4. Трофанчук Г.І. Римське приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 248с.
 5. Харитонов Є.О. Римське приватне право. – Харків: Одиссей, 2000
 6. Харитонов Є.О. Рецепція Римського приватного права. Теоретичні та історико-правові аспекти . Одеса,1997.
 7. Харитонов Є.О. Рецепція Римського права як підґрунтя сучасної цмвілістикм//Вісник Академії правових наук України. – 1998. №2

Допоміжна

 1. Аппиан. Римська история. М.:Наука. – 1978.-124с.
 2. Гиббон З. История упадка крушения Римской империи. – СПб.: Зерцало – 1994. -527 с.
 3. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. СПь.: Зерцало. – 1995. – 332 с.
 4. Дождев Д.В. Основание защиты владения в риском праве. – 1996.
 5. Зинченко О.Д. Падение Рима, почему это произошло. – М.: Наука – 1978. – 148с.
 6. Игнатенко А.В. Армия в государственном механизме рабовладельческого Рима епохи республіки : Ист. – правовое Исследование. – Свердловск.: Издательство Свердловского госуниверситета – 1976. – 280 с.
 7. Игнатенко А.В. Древний Рим. От военной демократии к военной диктатуре. - Свердловск.: Издательство Свердловского госуниверситета – 1988. -157 с.
 8. Перетерский й. С. Дигести Юстиниана: очерки по истории составления й общая характеристика. – М., 1956
 9. Федоров К.П. Історія держави та права зарубіжних країн. – К.: Вища школа – 1994. -190с.
 10. Штаерман Е.М. Римская собственность на землю //Вестник древней истории. – 1979. - №3.

Інформаційні ресурси

 1. https://vk.com/doc32118743_234318082?hash=0eeec4223b84e5a2ee&dl=423b65e5208ccc3dca
 2. http://www.info-library.com.ua/books-book-153.html

--- Бажаємо успіхів!--Владимирова В.І. (обговорення) 13:25, 4 квітня 2016 (EEST)