Навчальний курс "Основи професійного становлення керівника навчального закладу"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Direktor 1.jpg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 07 управління і адміністрування, 073 менеджмент, ОР магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: підвищити теоретичний та практичний рівень знань та умінь студентів з питань теорії та практики управління; формувати й розвивати управлінську майстерність як основу ефективного управління діяльністю підприємств, установ та організацій (у сфері освіти та виробничого навчання) відповідно до сучасних умов функціонування системи освіти

Завдання:

 • методичні - розвиток управлінського мислення, здатності до аналізу управлінських явищ і ситуацій;
 • пізнавальні – вивчення теоретичних основ управління;
 • практичні – формування готовності до використання знань і вмінь щодо технологічних процесів в управлінні у своїй практичній діяльності.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

вміти:

 • знаходити та добирати оптимальні шляхи формування професійної управлінської культури; уміння самостійно забезпечити свій професійний ріст та особистісний розвиток; вміння аналізувати свою діяльність і визначати рівень управлінської майстерності; вміння підвищувати свою професійну культуру, будувати перспективи професійного зростання;
 • спілкуватися з людьми; вміння аналізувати результати спілкування, прогнозувати наслідки спілкування; усвідомлювати свій індивідуальний управлінський стиль, зміцнювати свої позитивні сторони; обирати оптимальний стиль управління, враховуючи етичні норми і принципи управлінської діяльності , застосовуючи адекватні засоби комунікації проводити наради, засідання, семінари тощо;
 • створювати колектив і управляти ним; вивчати міжособистісні стосунки в педагогічному колективі, аналізувати їх; створювати сприятливу морально-психологічну обстановку в колективі, мотивувати співробітників, сприяти діловій і творчій співдружності, взаємодії; здійснювати управлінську діяльність, застосовуючи адекватні методи, форми й засоби для згуртування колективу.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Бабенко Тетяна Василівна

День пара аудиторвя
Понеділок ІІ пара 15 ауд
вівторок ІІІ пара 16 ауд

Учасники

УНЗ15-З ( управління навчальним закладом 2015 рік вступу, заочна форма навчання, магістр)Структура курсу

Змістовий модуль 1

Тема 1.ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Тема 2.УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Тема 3.ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Тема 4.ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Змістовий модуль 2

Тема 1.УПРАВЛІНСЬКА ЕТИКА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Тема 2.ІМІДЖ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Тема 3.СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА – ОСНОВА КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

Тема 4.ОСОБИСТІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇХ РОЗВИТОК

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи професійного становлення керівника навчального закладу

Тема 1. ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Що таке «професійна культура керівника навчального закладу»?
 2. характеризуйте поняття «педагогічна майстерність» і яким чином вона пов’язана з поняттями «педагогічна культура», «педагогічна діяльність керівника навчального закладу»?
 3. Визначте сформованість власної професійної культури як керівника навчального закладу.
 4. Сформулюйте шляхи підвищення власної професійної культури.

Тема 2. УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Дайте визначення поняття «управлінська культура», і того, яким чином вона пов’язана з поняттям «професійна культура керівника навчального закладу»?
 2. Визначте сформованість власної управлінської культури як керівника навчального закладу.
 3. Шляхи підвищення власної управлінської культури.

Тема 3. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4


Самостійна робота

Самостійна робота №4

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти професійного становлення керівника навчального закладу

Тема 1. УПРАВЛІНСЬКА ЕТИКА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1


Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. ІМІДЖ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2


Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА – ОСНОВА КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3


Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. ОСОБИСТІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇХ РОЗВИТОК

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4


Самостійна робота

Самостійна робота №4

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Алфімов В. Модернізація на основі нових методів управління [Текст] / В. Алфімов // Підручник для директора : Журнал управлінської компетентності. - 2008. - № 3. - С. 63-65.
 2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту/ Б. Андрушків. - Львів : Світ, 1995. - 296 с.
 3. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою. - Львів: ЛДУ, 1995.-229 с.
 4. Белолипецкий В.К., Павлова Jl.Г. Этика и культура управления: учеб.-практич. пособ. / В.К. Белолипецкий, Л.Г. Павлова. - М.: НКЦ «Март», 2004. - 384 с.
 5. Беляцький Н.П. Основы лидерства: Учебн. пособие /Н.П. Беляцкий. - М. : Новое знание, 2002. - 250 с.
 6. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід : науково-практичні засади : Навч.-метод, посібник / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 344 с.
 7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей/ Д.Б. Богоявленская. - М. : Академия, 2002. - 320 с.
 8. Большой энциклопедический словарь : в 2 т. / под ред. А.М. Прохорова. — М. : Сов. энцикл., 1991. - Т. 1. - 780 с.

Допоміжна

 1. Бороздина Г.В. Психология делового общения [Текст]/ Г.В.Бороздина. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2008. - 294 с.
 2. Браун Л. Имидж - путь к успеху / Пер. з англ. - Спб. : Питер - Пресс, 1996. - 288 с.
 3. Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л.В. Васильченко. - X. : Вид.група «Основа», 2007. - 176 с.
 4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998 г. - 576 с.
 5. Вдовиченко Р.П. Управлінська компетентність керівника школи / Р.П. Вдовиченко. - X. : Вид. група «Основа», 2007. - 112 с.
 6. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посібн. [для студ. екон. ВНЗ] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - К. : Вид-во Кондор, 2003. - 414 с.


Інформаційні ресурси

 1. http://www.info-library.com.ua
 2. http://eduknigi.com/
 3. http://psi-help.com/storya-pedagogki.html
 4. http://pulib.if.ua/book/217


---