Навчальний курс "Основи педагогічної майстерності"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Основи педагогічної майстерності


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: '0101 Педагогічна освіта 6.010102 Початкова освіта'


Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу - опанування студентами педагогічною майстерністю на різних рівнях, формування педагогічних умінь, які дозволять майбутнім учителям досягти високого рівня самоорганізації професійної діяльності на рефлексивній основі.

Завдання курсу:

 • оволодіння студентів системою знань про педагогічну майстерність та педагогічну творчість;
 • формування в майбутніх педагогів елементарних умінь і навичок з організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та початковій школі;
 • знайомство студентів із можливими шляхами вдосконалення умінь, пов’язаних з різними елементами педагогічної техніки

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен оволодіти такими професійними компетенціями:

 • усвідомлення призначення вчителя, його ролі в суспільстві;
 • грамотне застосовувати понятійно-категорійного апарату курсу;
 • розуміння основних характеристик педагогічної майстерності, здатність здійснювати аналіз педагогічної діяльності вихователя, учителя;
 • знання вимог до техніки мовлення педагога;
 • розуміння сутності професійного педагогічного спілкування як діалогу і вміння реалізувати вимоги діалогічної взаємодії;
 • готовність долати бар’єри у спілкуванні, будувати індивідуальну педагогічну бесіду відповідно до методики контактної взаємодії;
 • усвідомлення сутності і вимог до застосування в педагогічному процесі навіювання і переконування;
 • здатність до аналізу педагогічні ситуації з позицій педагогічної майстерності та педагогічної творчості;
 • здатність управляти своїм зовнішнім виглядом, доцільно використовуючи невербальні засоби спілкування для створення позитивного професійного іміджу;
 • спроможність до творчого самопочуття у професійній діяльності як протидії професійного виснаження;
 • здатність створювати образи в педагогічній розповіді, демонструвати інтонаційну виразність повідомлення;
 • здатність виявляти власну педагогічну творчість у процесі ігрового моделювання педагогічних ситуацій;
 • дотримання вимог принципів педагогічного такту, уміння будувати «Я-висловлювання», володіння прийомами етичного захисту;
 • усвідомлення суті співробітництва з учнями в процесі навчання, володіння окремими прийомами техніки взаємодії на різних етапах уроку чи заняття;
 • володіння прийомами діалогізації педагогічного монологу;
 • вміння діагностувати рівень власної педагогічної майстерності та педагогічної творчості;
 • спроможність до вдосконалення педагогічних здібностей та вмінь педагогічної техніки;
 • здатність до вдосконалення педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу і вчителя початкових класів, досягнення ними педагогічної творчості.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Ткаченко О. М.


Графік консультацій викладача

Понеділок Середа
14.20 15.40
45 ауд 50 ауд

Учасники

Сторінка координування курсу "Основи педагогічної майстерності" Користувач:OtkachenkoГрафік навчання

Змістовий модуль 1. Педагогічна майстерність та її характеристика

Сутність і зміст педагогічної майстерності, її взаємозв’язок із педагогічною творчістю

Взаємозв’язок педагогіки вищої школи та театральної педагогіки у розв’язанні проблеми формування майстерності педагога

Змістовий модуль 2. Педагогічна техніка та її формування

Майстерність педагога в управлінні собою, основи техніки саморегуляції

Мімічна й пантомімічна виразність педагога

Основи техніки мовлення. Дихання. Дикція. Виразність мови вчителя

Змістовий модуль 3. Культура педагогічного спілкування

Педагогічний такт як вияв культури педагогічного спілкування

Переконування і навіювання в педагогічному процесі

Творчість педагога у педагогічній взаємодії. Уява педагога та її вдосконалення

Майстерність і творчість педагога у виборі методів і форм навчання й виховання. Наукова організація праці педагога

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Педагогічна майстерність та її характеристика

Тема 1. Сутність і зміст педагогічної майстерності, її взаємозв’язок із педагогічною творчістю

Теоретичний матеріал

Ф333.png Лекція №1

Практичні завдання

Фк5.jpg Практична №1

Тема 2. Взаємозв’язок педагогіки вищої школи та театральної педагогіки у розв’язанні проблеми формування майстерності педагога

Теоретичний матеріал

Ф333.pngЛекція №1

Практичні завдання

Фк5.jpgПрактична №1

Самостійна робота

Фк121.jpg Самостійна робота №1

Навчальний курс "Основи педагогічної майстерності". Тематика рефератів.

Змістовий модуль ІІ. Педагогічна техніка та її формування

Тема 1. Майстерність педагога в управлінні собою, основи техніки саморегуляції

Теоретичний матеріал

Ф333.pngЛекція №1

Практичні завдання

Фк5.jpgПрактична №1-2

Самостійна робота

Фк121.jpg Самостійна робота №1

Тема 2. Мімічна й пантомімічна виразність педагога

Теоретичний матеріал

Ф333.pngЛекція №1

Практичні завдання

Фк5.jpgПрактична №1-3

Самостійна робота

Фк121.jpgСамостійна робота №1

Тема 3. Основи техніки мовлення. Дихання. Дикція. Виразність мови вчителя

Теоретичний матеріал

Лекція №1


Практичні завдання

Практична №1-6

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Культура педагогічного спілкування

Тема 1. Педагогічний такт як вияв культури педагогічного спілкування

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1-3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Переконування і навіювання в педагогічному процесі

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1-3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Творчість педагога у педагогічній взаємодії. Уява педагога та її вдосконалення

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1-4

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 4. Майстерність і творчість педагога у виборі методів і форм навчання й виховання. Наукова організація праці педагога

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1-4

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. – М.: Педагогика, 1984.
 2. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! – М.: Просвещение, 1983.
 3. Амонашвили Ш. А. Как живете, дети? – М.: Просвещение, 1991.
 4. Бобир О. В. Етикет учителя. – К., 2004.
 5. Буяльский Б. А. Искусство выразительного чтения. – М.: Просвещение, 1986.
 6. Волков И. Б. Учим творчеству. – М.: Педагогика, 1982.
 7. Грехнев В. С. Культура педагогического общения. – М.: Просвещение, 1990.
 8. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М.: Просвещение, 1987.
 9. Иванов И. П. Воспитывать коллективистов. – М.: Педагогика, 1982.
 10. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990.
 11. КолеченкоА. К. Энциклопедия педагогических технологий. – С.-П.: Каро, 2002.
 12. Лысенкова С. Н. Когда легко учиться. – М.: Педагогика, 1985.
 13. Освітні технології / за ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001.
 14. Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. – М.: Просвещение, 1989.
 15. Педагогічна майстерність / за ред. І. А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2004.
 16. Педагогічна майстерність: хрестоматія / за ред. І. А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2006.
 17. Педагогический поиск / [сост. И. Н. Баженова]. – М.: Педагогика, 1988.
 18. Педагогічні технології / О. С. Падалка, А. М. Нісімчук. – К.: Українська енциклопедія, 1995.
 19. Раченко И. П. НОТ учителя. – М.: Просвещение, 1989.
 20. Савченко О. Я. Сучасний урок в початкових класах. – К.: Магістр-S, 1997.
 21. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності. – К.: Вища школа, 2004.
 22. Сопер П. Основы искусства речи. – М.: Прогресс, 1992.
 23. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Работа актера над собой // Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т. – М.: Искусство, 1953– 1955. – Т. 1–3.
 24. Сухомлинський В. О. Сто порад учителю // Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5 т. – Т. 2. – К.: Радянська школа, 1976.
 25. Томан І. Мистецтво говорити. – К.: Вид-во політ. літ., 1989.
 26. Учителю о педагогической технике / под ред. Л. И. Рувинского. – М.: Педагогика, 1987.
 27. Чернокозов И. И. Профессиональная этика учителя. – К.: Радянська школа, 1988.
 28. Шаталов В. Ф. Педагогическая проза. – М.: Педагогика, 1980.
 29. Шварц И. Е. Внушение в педагогическом процессе. – Пермь, 1971.


Допоміжна

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – К.: Лібра, 1996.
 2. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. – М.: Просвещение, 1983.
 3. Батракова С.Н. Основы профессионально-педагогического общения. – Ярославль, 1986.
 4. Батракова С.Н. Педагогические приемы эмоционального воздействия на учащихся. – Ярославль, 1982.
 5. Бех І. Д. Виховання особистості. – К.: Либідь, 2003.
 6. Вагапова Д. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М., 2001.
 7. Водейко Р.И., Мазо Т.Я. Как управлять собой: Психофизиологическая саморегуляция. – Минск: Нар. асвета, 1983.
 8. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники. – М. Л.: Искусство, 1967.
 9. Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм. – К.: Вища школа, 2004.
 10. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. – М.: Просвещение, 1989.
 11. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. – М. Воронеж, 1995.
 12. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя. – М.: Педагогика, 1987.
 13. Ильин Е. Н. Рождение урока. – М.: Педагогика, 1986.
 14. Казанский О. А. Педагогика как любовь. – М.: РПА, 1996.
 15. Кан Калик В. Н. Учителю о педагогическом общении. – М.: Просвещение, 1987.
 16. Касяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. – К.: Вища школа, 1993.
 17. Кох И. Э. Основы сценического движения: 38 уроков. – Л.: Искусство, 1962.
 18. Куликов В. Н. Психология внушения. – Иваново, 1978.
 19. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти. – К.: СПД «Цудзинович Т. І.», 2007.
 20. Синица И. Е. О такте и мастерстве. – К.: Радянська школа, 1976.
 21. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987.


Інформаційні ресурси

 1. Національна бібліотека України ім. І. І. Вернадського.
 2. Освітній портал.
 3. Бібліотека науково-педагогічної літератури.
 4. Он-лайн енциклопедія «Британіка».
 5. Педагогический мир: электронный журнал.
 6. Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія».
 7. Эйдос: інтернет-журнал.