Навчальний курс "Основи патопсихології"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Основи патопсихології

Галузь знань:0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки:6.030103 Практична психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета закласти базові знання, навички та вміння щодо розуміння суті психічних розладів організму та наслідків, до яких вони можуть призвести без належної професійної допомоги й корекції; формування у студентів знань про загальні закономірності розладів та відновлення психічної діяльності під час різних патологічних станів і аномалій розвитку. Такі знання потрібні для подальшої професійної діяльності спеціаліста з практичної психології, психотерапії, соціології, психокорекції.

Завдання – закласти необхідні знання для збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я людини, підтримання високої працездатності в різних видах діяльності.

– закласти базові знання щодо формальних розладів психічних процесів та патологічної продукції;

– розкрити механізми патогенезу психічних розладів;

– засвоїти етіологічні чинники, основні прояви психічних захворювань;

– засвоїти профілактичні аспекти психічних розладів;

– розкрити фізіологічні закономірності, механізми розвитку психологічних, психосоматичних та нейропсихологічних розладів особистості.

– розкрити структуру й механізми регуляції психосоматичних і нейропсихологічних функцій на всіх рівнях ієрархії організму.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: предмет вивчення курсу «Основи патопсихології» та його структуру, клініко-педагогічні аспекти діагностики девіантної поведінки, психічних розладів; розуміти спрямованість практичної і науково-дослідної діяльності психолога на підвищення психічних ресурсів і адаптаційних можливостей людини, на охорону здоров’я і подолання хвороб

вміти: використовувати методики дослідження основних психологічних розладів функціонування організму, з аналізу отриманих даних в залежності від віку, статі; надавати психологічну характеристику особистості людини, оцінювати її емоційний стан в момент спілкування за вербальними і невербальними характеристиками, оцінювати свій стан в момент спілкування з пацієнтом, його сім’єю, володіти навичками психічної саморегуляції, читати й розуміти наукову літературу з основ патопсихології, орієнтуватися в сучасних наукових концепціях з патопсихології


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів Нєворова Людмила Василівна


Учасники

Група 38, факультет педагогіки та психології, 2014-2015 н.р. викладач Нєворова Людмила ВасилівнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Загальна патопсихологія. Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Патологія відчуттів, сприйняття, уявлень.

Тема 2. Патологія мислення.

Тема 3. Патологія пам’яті та емоцій.

Тема 4. Патологія свідомості.

Тема 5. Патологія рухово-вольових функцій

Змістовий модуль 2

Психічні розлади, обумовлені різними патологічними станами.

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 6. Психогенні розлади.

Тема 7. Загальна характеристика психопатій.

Тема 8. Психічні розлади, обумовлені нейроінфекціями.

Тема 9. Психічні розлади, обумовлені інтоксикаціями.

Тема 10. Психічні розлади, обумовлені травмами головного мозку.

Тема 11. Психічні розлади, обумовлені шизофренією.

Тема 12. Психічні розлади, обумовлені епілепсією.


Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тема 1. Патологія відчуттів, сприйняття, уявлень.

Тема 2. Патологія мислення.

Тема 3. Патологія пам’яті та емоцій.


Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тема 4. Патологія свідомості.

Тема 5. Патологія рухово-вольових функцій


Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тема 6. Психогенні розлади.

Тема 7. Загальна характеристика психопатій.

Тема 8. Психічні розлади, обумовлені нейроінфекціями.

Тема 9. Психічні розлади, обумовлені інтоксикаціями.


Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.

Тема 10. Психічні розлади, обумовлені травмами головного мозку.

Тема 11. Психічні розлади, обумовлені шизофренією.

Тема 12. Психічні розлади, обумовлені епілепсією.Зміст курсу

Змістовий модуль І. Загальна патопсихологія

Тема 1. Патологія відчуттів, сприйняття, уявлень

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Патологія мислення

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Патологія пам'яті та емоцій

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Патологія свідомості

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Патологія рухово-вольових функцій

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Змістовий модуль ІІ. Психічні розлади, обумовлені різними патологічними станами.

Тема 1. Психогенні розлади.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Загальна характеристика психопатій.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Психічні розлади, обумовлені нейроінфекціями.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Психічні розлади, обумовлені інтоксикаціями.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Психічні розлади, обумовлені травмами головного мозку.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Тема 6. Психічні розлади, обумовлені шизофренією.

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №6

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Тема 7. Психічні розлади, обумовлені епілепсією.

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Практична №7

Самостійна робота

Самостійна робота №7

Словник базових термінів

Базові терміни

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Клінічна психологія/Під ред..М. Перре, У. Бауманна. – Спб.:Пітер,2002 С.30-46.
 2. Становлення і розвиток клінічної психології(Розділ 10)// Клінічна психологія:Підручник/Під ред..Б,Д. Карвасарського.-Спб.6Пітер,2002.С.271-297.
 3. Зейгарник Б.У.Патопсихологія. –М.Видавництво МГУ,1986.
 4. Зейгарник Б.В.Принципи побудови патопсихологічного експерименту //ПатопсихологіяХрестоматія/Сост.Белопольская.-М.6Когито-Центр.2000.
 5. Карвасарський Б.Д.Медицинская психология.-Л.6Медицина,1982.
 6. Нєворова Л.В., Нєворова О.В., Скороход В.М. Основи патопсихології (курс лекцій – Ч.1). – Кіровоград, 2004р. – 100 с.
 7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.Практическое руководство.-М.: Медпресс.1990.
 8. Меш., Вольф Д.Детская патопсихология.-Спб ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК,2003.
 9. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.П. Атлас заболеваний нервной системы. – К. Вища школа, 1987.
 10. Алейникова Т.В.Возрастная психофизиология.-Ростов-на-Дону:Изд-во «ЦВВР»,2000..

Допоміжна

 1. Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас По нормальной физиологии человека. – М.: Высшая школа. – 1986.
 2. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К. Вища школа. 1991.
 3. Общий курс физиологии человека и животных. /Под ред. Ноздрачева. – М.: Высшая школа. 1991. – Т. 1, 2.
 4. Основы физиологии человека. /Под ред. Б.И. Ткаченко. – Санкт-Петербург, 1994. – Т. 1, 2.
 5. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності. – М.: Вища школа. 1994 – 164 с.
 6. Чусов Ю.Н. Физиология человека. – М.: Просвещение. 1981 – 240с.
 7. Георгиева С.А., Белкина Н.В., Прокофьева Л.И. Физиология. – М.: Медицина, 1986.
 8. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. – М.: Мир, 1990 – Т.1-3.
 9. Дудел Дж., Циммерман М., Шмидт Р., Грюссер О. Физиология человека. – М.: Мир, 1996 – Т 1-3.
 10. Судаков К.В. Теория функиіональних систем .-М.Изд-во РАН,1996.
 11. Сапин Н.Р, Брыксина Т.Н., Билич Г.Л. Анатомия человека. – М.: Высш. школа, 1989.
 12. Філімонов В.І. Нормальна фізіологія. – Київ: Здоров'я, 1994.
 13. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.:Медицина, 1986.
 14. Физиология человека. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996 – Т. 1-3.
 15. Шеперд Г. Нейробиология. – М.: Мир, 1987 – Т. 1-2.

Інформаційні ресурси

www.medlib.hut1.ru

www.doctor.ru

www.dom.vapi.ru

www.bestreferat.ru

www.edu.meta.ua

www.melh.nhs.uk/ ( National electronic library for Health) – англ.

www.eduworld.ru/Zdorov/

www.yandex.ru

www.rambler.ru


---