Навчальний курс "Основи науково-правових досліджень"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

ОСНОВИ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Напрям підготовки 6.030401,спеціальність Право, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою даного курсу є ознайомлення студентів із основами науково-дослідної роботи студентів І-ІУ курсів у вищому навчальному закладі.

Завдання:

 • розкрити специфіку різних видів науково-дослідних робіт (рефератів,курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських);
 • охарактеризувати методологію та методику наукового пошуку;
 • дати основні уявлення про правила оформлення науково-дослідної роботи;
 • прищепити навички самостійної роботи з досліджуваним матеріалом.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: структуру організації науки в Україні, особливості науково-правової діяльності, основні правила написання науково-дослідних робіт.

вміти: практично організувати свою роботу по написанню рефератів, курсових, бакалаврських і дипломних досліджень з правознавчих дисциплін.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Поляруш Світлана Іванівна [1]


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Наука і наукове дослідження.

Поняття науки як системи уявлень про світ. Мета науки та її ознаки. Анти наука, лженаука. Етапи розвитку науки. Поняття наукової революції, три наукові революції та їх вплив на розвиток людства. Класифікація наук. Робота в каталогах. Поняття наукового дослідження та його мета Класифікація наукових досліджень та їх специфіка. Логіка наукового дослідження (етапи): загальна характеристика.

Змістовий модуль 2

Тема 2. Підготовка до написання науково-дослідницької роботи і накопичення наукової інформації.

Поняття наукового напряму, наукової проблеми та наукової теми. Універсальні вимоги до теми. Основні вимоги до формулювання теми. Програма(план) дослідження. Актуальність дослідження. Новизна дослідження. Теоретична та практична значущість теми дослідження.

Тема 3. Методологія і методи наукового дослідження.

Поняття методології як вчення про основи пізнання, як вчення про способи та прийоми дослідження. Методологічний апарат та його складові. Основні принципи методології пізнання. Поняття методу наукового дослідження. Загальні методи наукового пізнання. Методи емпіричного дослідження ( спостереження, вимірювання, опитування, порівняння, експеримент). Методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження (абстрагування, аналіз-синтез, індукція-дедукція, аналогія, моделювання).

Тема 4. Загальні вимоги та правила оформлення науково-дослідної роботи.

Підготовка рукопису наукової роботи. Мова та стиль наукового дослідження. Універсальні вимоги до наукової роботи: чіткість і логічність, переконливість аргументації, точність формулювань, конкретність викладення результатів, обґрунтованість рекомендацій і пропозицій. Структура (композиція) наукової роботи. Загальні вимоги до вступу, основної частини, висновків та додатків. Загальні вимоги до оформлення наукової роботи: нумерація сторінок, та титульна сторінка.

Тема 5. Публікації та доповіді.

Поняття наукової публікації. Основні види наукових публікацій у залежності від мети, завдань, змісту та упорядкування матеріалу. Мінімальна кількість та обсяг публікацій здобувача. Поняття монографії. Наукова стаття. Тези наукової доповіді. Методика підготовки та оформлення публікації. Техніка написання тексту.

Тема 6. Етика науковця.

Етика як невід»ємна характеристика наукової діяльності. Цитування авторської думки. Уміння працювати з авторським текстом: аналіз та узагальнення на рівні висновків. Ерудиція дослідника та коректність роботи із науковими джерелами. Плагіат та його негативні наслідки. Рецензент – професіонал, фахівець, позбавлений упередженої думки та амбітних позицій. Критика сутності роботи, високий рівень наукового аналізу, аргументованість оцінок та висновків.Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Специфіка науково-дослідної діяльності в Україні.

Тема 1. Наука і наукове дослідження.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Логіка наукового дослідження.

Тема 2. Підготовка до написання науково-дослідницької роботи і накопичення наукової інформації.

Тема 3. Методологія і методи наукового дослідження.

Тема 4. Загальні вимоги та правила оформлення науково-дослідної роботи.

Тема 5. Публікації та доповіді.

Тема 6. Етика науковця.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу: Закон України від 07.02.2002 р. № 3065-Ш //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon.rada.gov.ua
 2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1558-УІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon.rada.gov.ua
 3. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-УШ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
 4. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. № 3322-ХІІ // Там же.
 5. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів: Постанова Кабінету Мінстрів України від 01.03.1999 р. № 309 // Там же.
 6. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017-95. – Введ. 23.05.95. – К.:Держстандарт України, 1995. – 45 с.
 7. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. – Ссед. 23.02.95. – К.:Держстандарт України, 1995. – 38 с.
 8. Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582:2013. Видання офіційне. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 15 с.
 9. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. – 2009. - № 5. – С. 26-30. Або // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mdu.in.ua/Nauch/novi_vimogi_shhodo_oformlennja_spisku_literaturi.pdf
 10. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ.екон.спец.вузів. – К.: Вища шк., 1997. – 271 с.
 11. Дєгтяр О.А., Новікова М.М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» . – Харків: ХАНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2016. – 125 с. або [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42826/1/(2016%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20170%D0%9B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9D%D0%94).pdf
 12. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
 13. Кивалова Т.С., Короткий Т.Р., Полевой Н.А. Квалификацонная работа юриста: методика написания и защиты. – Одесса: Феникс, 2010. – 312 с.
 14. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник. – 5-е вид. – К.: «Видавничий дім «Пролфесіонал», 2008. – 240 с.
 15. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты. – М., 1997. – 304 с.
 16. Лозовий В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. – Х.: Право, 2004. – 176 с.
 17. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб.пособие/ Под ред. А.А.Лудченко. – К.: О-во «Знання», КОО, 2000. -114 с.
 18. Методичні рекомендації для написання курсових і кваліфікаційних робіт (для студентів факультету історії та права. / Уклад. Ковальков О.Л., Пономаренко Л.В. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2011. – 55 с.
 19. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К.: «Курс», 1997. – 57 с.
 20. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / укладач Е. В. Колісніченко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 83 с.
 21. Основи наукових досліджень і організація науки: Курс лекцій/ Укладач К.Г.Волинка. - К., 2014 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=87389
 22. Cтеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. – К. : Знання, 2007. – 317 с.
 23. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.
 24. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2005. – 208с.


Допоміжна

 1. Електронні ресурси та проекти інформатизації Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського. – Кіровоград, 2003. – 16 с.
 2. Колесников А. Internet для пользователя. – К.: Издательская группа BHV, 2000.- 304 c.
 3. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nashaucheba.ru
 4. Конспект лекцій з ОНПД // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua
 5. Кузнєцов И.Н. Методика научного исследования. – Мн., 1997. – 114 с.
 6. Майданов А.С. Логика научного творчества. – М., 1983. – 212 с.
 7. Обласна універсальна наукова бібліотека ім.. Д.Чижевського. – Кіровоград, 2003. – 8 с.
 8. Петров В.В. Семантика научных терминов. – М., 1982. – 367 с.
 9. Пилипчук М.І., Григорьєв А.С., Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 270 с.
 10. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
 11. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. – М.. 1986. – 245 с.
 12. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Знання-Пресм, 2002. – 295 с.

Інформаційні ресурси

 1. Електронні ресурси та проекти інформатизації Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського. – Кіровоград, 2003. – 16 с.
 2. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / укладач Е. В. Колісніченко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 83 с.
 3. Марцин В.С., Міценко Н.Г.,Даниленко О.А. Основи наукових досліджень. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ualib.com.ua
 4. Нові вимоги щодо оформлення списку літератури. Бюлетень ВАК 2009, № 5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: man.rv.ua
 5. Тези лекційних занять з дисципліни «Основи науково-правових досліджень» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/
 6. Урядовий портал: Міністерство освіти і науки України// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. kmu.gov.ua
 7. Цехмістрова Г.С.Основи наукових досліджень/ Г.С.Цехмістрова - К.: Видавничий дім «Слово». 2003. – 240 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: books.br.com.ua


---