Навчальний курс "Основи літературознавчої компаративістики"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Основи літературознавчої компаративістики


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:0302 гуманітарні науки, спеціальність 8.02030302 філологія

Мета та завдання навчального курсу

Основна мета курсу – довести до відома магістрантів що становить предмет вивчення порівняльного літературознавства, розкрити основні категорії компаративного аналізу літератур, окремих літературних творів, літературних феноменів тощо, визначити методичні й методологічні принципи у порівняльному вивченні літератур, визначити роль літературознавчої компаративістики серед інших філологічних дисциплін та її функцію у формуванні літературознавчої, соціокультурної компетенції майбутніх викладачів.

Основне завдання курсу – формувати вміння та навички порівняльного аналізу літератур, окремих творів, літературних феноменів, тощо, встановлення контактно-генетичних та типологічних збігів і розбіжностей, що визначають художньо-естетичну самобутність й оригінальність творів споріднених і неспоріднених літератур.

Після вивчення курсу магістрант повинен знати: ­

 • провідні методологічні засади європейських та американських шкіл компаративістики;
 • ­класифікацію літературних аналогій та розбіжностей (контактно-генетичні та типологічні);
 • ­форми міжлітературної рецепції та трансформації літературно-мистецьких феноменів;
 • ­традиційні сюжети та образи;
 • ­концепції світової літератури;
 • ­роль художнього перекладу в компаративістичних студіях.


Після вивчення курсу магістрант повинен уміти: ­

 • вільно оперувати основними термінами літературознавчої компаративістики;
 • ­виділяти контактні, генетичні й типологічні аналогії та розбіжності літератур, окремих творів та літературних феноменів англійської, американської, української, російської, інших літератур, в т.ч. в перспективі світової літератури;
 • ­на конкретному матеріалі визначати форми міжлітературної рецепції, трансформації літературно-мистецьких феноменів, традиційні сюжети й образи;
 • ­застосовувати різні методологічні підходи для аналізу літературних феноменів в залежності від предмету й мети зіставлення;
 • ­аналізувати різномовні переклади художніх творів як форми міжлітературних зв’язків.Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Основи літературознавчої компаративістики"

відкрити глосарій

Автор (автори) курсу

Долгушева Ольга ВалеріївнаУчасники

Сторінка координування курсу "Основи літературознавчої компаративістики"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Основи літературознавчої компаративістики

Тема 1. Методологічні принципи літературознавчої компаративістики.

Тема 2. Перекладознавчі проблеми компаративістики.

Тема 3. Традиційні сюжети та образи.

Тема 4. Види й форми типологічних зіставлень.

Змістовий модуль 2. Сучасні розвідки з порівняльного літературознавства

Тема 5. Концепції світової літератури. Адекватність порівняльного зіставлення.

Тема 6. Класифікація форм міжлітературного процесу. Форми міжлітературної рецепції.

Тема 7. Сучасні компаративістичні розвідки.

Зміст курсу


Змістовий модуль І. Основи літературознавчої компаративістики

Тема 1. Методологічні принципи літературознавчої компаративістики

Предмет та завдання порівняльного літературознавства.

Основні методологічні принципи компаративістики.

Тема 2. Перекладознавчі проблеми компаративістики.

Художній переклад як проблема компаративістики. Переклад як посередник у міжлітературному, міжкультурному й міжнаціональному спілкуванні; прикладна функція перекладу в компаративістиці. Порівняння оригіналу з перекладом. Рецепція твору в іншомовному середовищі. Проблема рецепції в системі інших історичних реалій. Актуалізація та конкретизація літературного твору. Проблема інтертекстуальності в перекладі. Проблема контексту, підтексту. Літературознавчі теорії та перекладознавчі проблеми.

Тема 3. Традиційні сюжети та образи.

Вихідні терміни (сюжет, мотив, образ). Національні, зональні, регіональні ТСО. Похождення ТСО. Осучаснення ТСО, інші види їхнього розвитку. Онаціональнення та глобалізація ТСО.

Тема 4. Види й форми типологічних зіставлень.

Типологічні зіставлення як найвищий рівень порівняння. Передумови типологічних зіставлень. Зв’язок літературознавства, етнології, культурології, психології, історії в проведені типологічних аналогій, розбіжностей. Методологічна база типологічного аналізу.


Теоретичний матеріал

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Змістовий модуль ІІ. Сучасні розвідки з порівняльного літературознавства

Тема 5. Концепції світової літератури. Адекватність порівняльного зіставлення

Концепції світової літератури, проблема періодизації міжлітературного процесу; параметри, що визначають адекватність порівняння; алгоритм порівняльного дослідження; послідовність аналізу. Проблеми порівняльного аналізу.

Тема 6. Класифікація форм міжлітературного процесу. Форми міжлітературної рецепції

Генетично-контактні зв’язки. Типологічні збіги й розходження. Літературно-типологічні збіги. Психолого-типологічні та соціально-типологічні збіги. Контактно-типологічна обумовленість літературних зв’язків та збігів. Фактори літературного спілкування.Визначення форм міжлітературного процесу на матеріалі творів англійських, американських, українських, російських, німецьких письменників.

Тема 7. Сучасні компаративістичні розвідки.

Тематика сучасних вітчизняних та зарубіжних розвідок. Предмет, об’єкт, мета й методологія порівняльних досліджень. Контактно-генетичні й типологічні розвідки. Аналіз конкретних розвідок.


Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Семінар №1

Семінар №2

Семінар №3

Семінар №4

Семінар №5


Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота та ІНДЗ

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Будний В. Порівняльне літературознавство: Підручник / В.Будний, М.Ільницький. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
 2. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. – М.: Прогресс, 1979.
 3. Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник /Ред. Р.Т. Гром’як. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002.
 4. Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс: Монографія / за ред. Романа Гром’яка. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 367 с.
 5. Пригодій С.М. Літературний імпресіонізм в Україні та США (типологія та національні особливості). – К.: Нора-прінт, 1998.
 6. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. / За ред. А.Волкова. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.
 7. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність. Українська література в європейському контексті. – К., 1988.
 8. Нямцу А.Е. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы: Рута, 2003.
 9. Нямцу А.Е. Легендарные образы в литературе. – Черновцы: Рута, 2002.
 10. Вервес Г.Д. В інтернаціональних літературних зв’язках. – К., 1983.
 11. Художні тексти та критична література (відповідно до теми дослідження, творів та авторів, що розглядаються).
Типологія літератур.JPG

Допоміжна

 1. Долгушева О.В. Типологія комічного в художній прозі І.С. Нечуя-Левицького і Марка Твена: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Київ, 2002.
 2. Пригодій С.М. Українська філософія серця та американський трансценденталізм: Монографія. – Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002.
 3. Бакула, Богуслав. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики // Слово і час. - № 3. – 2002. – С. 50-58.
 4. Літературознавча компаративістика та перекладознавство: дотичність, перетини, колізії // Слово і час. - № 8. – 2002. – С. 49-58.
 5. Clements R.J. Comparative Literature as Academic Discipline – The Modern Language Association of America, 1978.
 6. Гром’як Роман. Літературна рецепція в компаративістичних студіях // Слово і час. - № 2. – 2002. – С. 26-38.
 7. Типологія української та американської літератур. Ч.1. На порубіжжі ХІХ-ХХ сторіч: Зб. Наук.праць. / за ред. С.М.Пригодія. – К.: Київський університет, 2004.
 8. Типологія української та американської літератур. Ч.II. На порубіжжі ХІХ-ХХ сторіч: Зб. Наук.праць. / за ред. С.М.Пригодія. – К.: Київський університет, 2005.
 9. Українська література в загальнослов’янському й світовому контексті: у 5-ти т. – К.:Наукова думка, 1987-1995.
 10. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. – М., 1976.


Інформаційні ресурси

 1. http://www.questia.com/library/1229557/comparative-literature-method-and-perspective
 2. http://www.princeton.edu/complit/undergraduate/definition.xml/