Навчальний курс "Органічна хімія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Гетероциклічні сполуки

......


Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040101 Природничі науки. Хімія*.

Спеціальність (професійне спрямування): 0401 Природничі науки. 6.040101 Хімія*. Додаткова спеціальність 6040102 Біологія*.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: сформувати у студентів цілісне уявлення про органічну хімію як науку та її значення в осмисленні законів діалектики.


Завдання: навчити студентів загальним принципам підходу до оцінювання реакційної здатності та розумінню механізмів реакцій,

які знаходяться в основі синтезу та аналізу органічних сполук; розкрити прикладні аспекти сучасного стану органічної хімії, шляхи та методи використання її досягнень.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: номенклатуру органічних сполук: тривіальну, замісниково-радикальну, раціональну та міжнародну ІЮПАК;

CabChem.jpg

ізомерію та види ізомерії, просторову будову та основні принципи зображення ізомерів;

класифікацію органічних сполук та хімічних реакцій в органічній хімії;

основні теорії кислотності та основності органічних сполук;

основи теорії реакцій органічних сполук;

інструментальні та хімічні методи добування органічних сполук та їх хімічні властивості;

вміти: складати хімічні реакції перетворення органічних сполук;

визначати напрямок реакцій;

складати ланцюг перетворення органічних речовин;

складати устаткування та проводити хімічні дослідження з органічними сполуками.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Клоц Євген

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Група 33, природничо-геогафічний факультет, 2015-2016 н.р. викладач Клоц Євген Олександрович, Отримати консультаціюГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Гетероциклічні сполуки

Тема 1. Класифікація та номенклатура гетероциклічних сполук. Оксиран і оксетан.

Азиридин і азетидин. Способи добування. Фізичні властивості. Хімічні властивості.

Тема 2. Ароматичність гетероциклів. π–Надлишкові та π–дефіцитні гетероцикли.

Кислотно-основні властивості гетероциклічних сполук. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом.

Способи добування п’ятичленних гетероциклічних сполук з одним гетероатомом. Фізичні властивості. Хімічні властивості.

Алколоїд.jpg

Тема 3. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами.

Способи добування. Фізичні властивості. Хімічні властивості.

Тема 4. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом.

Піридин, хінолін, ізохінолін та акридин. Способи добування.

Фізичні властивості. Хімічні властивості.

Тема 5. Шестичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами.

Діазини, фенотіазін. Способи добування. Фізичні властивості. Хімічні властивості.

Тема 6. Конденсовані системи гетероциклів. Пурин. Птеридин. Способи добування. Фізичні властивості.

Алкалоїди. Методи виділення. Класифікація. Алкалоїди групи: піридину та піперидину (нікотин, анабазин, лобелін);

хіноліну (хінін); ізохіноліну та фенонтренізохіноліну (папаверин, морфін, кодеїн); тропану (атропін, скополамін, кокаїн);

індолу (резерпін, стрихнін). .

Змістовий модуль 2

Вуглевод мал.jpg

Вуглеводи

Тема 7. Моносахариди. Будова, класифікація, стереоізомерія, номенклатура.

Способи добування. Фізичні властивості. Хімічні властивості.

Реакції за участю відкритих форм. Реакції за участю циклічних форм.

Тема 8. Дисахариди. Відновні та невідновні дисахариди.

Тема 9. Полісахариди. Гомо- та гетерополісахариди.

Змістовий модуль 3

Білки. Нуклеїнові кислоти. Ліпіди.

Тема 10. α–Амінокислоти як мономери білків. Стереоізомерія. Фізичні властивості.

Способи добування. Реакції по аміно- та карбоксильній групам.

Bilok.jpg

Тема 11. Будова пептидів і білків. Синтез пептидів.

Складні білки (протеїди).

Тема 12. Будова нуклеїнових кислот. РНК і ДНК.

Тема 13. Омилюванні ліпіди. Жири. Воски. Твини.

Добування жирів. Фізичні властивості жирів.

Тема 14. Неомилюванні ліпіди. Простагландини.


.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Гетероциклічні сполуки

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Методичні рекомендації до л/р №1

Самостійна робота

Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль ІІ. Вуглеводи

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Методичні рекомендації до л/р №2

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІІ. Білки. Нуклеїнові кислоти. Ліпіди

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. – Л.: Центр Європи, 2000. – 864 с.

2. В.П. Черных, Б.С. Зименковский, И.С. Гриценко Органическая химия/ под ред. В.П. Черных. – Х.: Основа, 1995. – 496 с.

Допоміжна

1. Агрономов А.Е. Избранные главы органической химии/ Под ред. А.Н. Коста. – М.: изд. МГУ, 1975. – 444 с.

2. Быков Г.В. А.М. Бутлеров Основоположник теории строения органических соединений. Пособие для учащихся. – М.: "Просвещение", 1978. – 93 с.

3. Васильева Н.В. Задачи и упражнения по органической химии. – М.: Просвещение, 1982. -239 с.

4. Веселовский Т.К. и др. Вопросы и задачи по органической химии. – М.: Высшая школа, 1977. – 230 с.

5. Вудворд Р., Хоффман Р. Сохранение орбитальной симметрии: Пер. с англ. – М.: Мир, 1971. – 207 с.

6. Гинзбург О.Ф. Лабораторный практикум по органической химии. – М.: Высшая школа, 1970. – 296 с.

7. Глубіш П.А. Органічна хімія. В 2-х ч.: Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2002.

8. Гудман М. Органические молекулы в действии/ М.Гудман, Ф. Морхауз: Пер. с англ. канд. хим. наук А.П. Пурмаля. – М.: Мир, 1977. – 335 с.

9. Джексон Р.А. Введение в изучение механизмов органических реакций)/ Пер. с англ. – М.: Химия, 1978. – 192 с.

10. Днепровский А.С. и др. Теоретические основы органической химии. Задачи и упражнения. – Л.: Химия, 1971. – 176 с.

11. Домбровський А.В. та ін. Органічна хімія 10 клас. Підручник для середніх шкіл. – К.: Освіта, 1995. – 144 с.

12. Дрюк В.Г. Курс органічної хімії. – К.: Вища школа, 1987. – 400 с.

13. Дьюар М. Теория молекулярных орбиталей в органической химии: Пер. с англ. –М.: Мир, 1973. – 1055 с.

14. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Химия, 1978. – 408 с.

15. Кокин Л.В., Мусабек О.В. Возникновение и развитие представлений об органических свободных радикалах. – М.: Наука, 1967. -215 с.

16. Кофтуненко В.О. та Мірошниченко Хімічні таємниці кольору. – К.: "Радянська школа", 1975. – 120с.

17. Лабораторные работы по органической химии: учебное пособие для ВУЗов/ Под ред. О. Гинзбурга, А Петрова. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1982. – 269 с.

18. Маковецький П.С. Лабораторний практикум з органічної хімії. – К.: Вища школа, 1975. – 176 с.

19. Мартинов М.О. Курс органічної хімії. – К.: вид-во Київ, 1965. – 548 с.

20. Марч Дж. Органическая химия: реакции, механизмы и структура/Пер. с англ. Самойлова З.С. – М.: Мир, 1987. – 381 с.

21. Металлоорганически соединения и радикалы/ Отв. ред. М.И. Кабачник. - М.: Наука, 1985. – 287 с.

22. Найдан В.М. Органічна хімія. Малий лабораторний практикум, 1994.

23. Нифантьев Э.Е. Химия гидрофосфорных соединений. – М.: Наука, 1983. – 263 с.

24. Охлобыстин О.Ю. Третья химия. Элементоорганические соединения. – М.: Наука, 1965. – 199 с.

25. Парекалин В.В. Органическая химия, 1966.

26. Пацак К. Органическая химия: курс для средних школ и техникумов. – М.: Мир, 1986. – 366 с.

27. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия/Под ред. Б.А. Порак. – М.: Просвещение, 1966. – 684 с.

28. Петров А.А., Бальман Н.Х., Прощенко А. Органическая химия/ Под ред. А.А. Петрова: учебник для ВУЗов – М.: Высшая шк., 1965. – 599 с.

29. Пигулевский Г.В. Химия терпенов. – Л.: изд-во ЛГУ, 1942. – 287 с.

30. Писаренко А.П., Хавин З.Я. Курс органической химии. – М.: Высшая школа, 1968. – 512 с.

31. Потапов В.М. Органическая химия. – М.: Просвещение, 1976. – 364 с.

32. Практикум по органическому синтезу. Учебное пособие для пед. институтов. – М.: Просвещение, 1974. – 240 с.

33. Радикальная теломеризация/Авт. Р.Х. Фрейдлина. – М.: Химия, 1988. – 288 с.

34. Развитие органической химии в СССР. – М.: Наука, 1967. – 575 с.

35. Реакции и методы исследования органических соединений. – М.: Химия , 1966. – 376 с.

36. Сборин упражнений по органической химии/ Под ред. В.И. Векслера, З.Я. Хавина. – М.: Высшая школа, 1971. – 240 с.

37. Свойства органических соединений: Справочник/ Под ред. А.А. Потехина. – М.: Химия, 1984. – 520 с.

38. Степаненко Б.Н. Курс органической химии. – М.: Высшая школа, 1966. – 551 с.

39. Терентьев В.А., Павлов Б.А. Органическая химия. Учебник для хим. техникумов. – М.: Химия, 1969. – 686 с.

40. Химия углеводов: Монография/ Н.К. Кочетков, А.Ф. Бочков и др. – М.: Химия 1967. – 672 с.

41. Шарпенак А.Э Органическая химия. – М : Высшая школа, 1963. – 338 с.

42. Эфос Л.С., Квитко И.Я. Химия и технология ароматических соединений в задачах и упражнениях.

Учебное пособие для ВУЗов. – Л.: Химия, 1984. – 416 с.

Інформаційні ресурси

1. Інтерактивний мультимедіа підручник “Органічна хімія”.

2. Науковий журнал “Журнал органічної та фармацевтичної хімії".

3. Кругосвіт. Органічна хімія.

4. Органічна хімія та екологія

5. Вільна енциклопедія

6. Довідник хіміка


---