Навчальний курс "Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 1945 рр.)" Базан Ю.В.

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 1945 рр.)


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Шифр та назва напряму: 0203 Гуманітарні науки

Шифр та назва спеціальності: 6.020302 Історія*

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу – вивчення студентами історії Азії та Африки у І половині ХХ ст., закономірностей розвитку політичної системи, суспільства, матеріальної та духовної культури регіону. Сформувати знання про багатовікову і багату історію народів Азії та Африки, яка з перспективи європейців часто недооцінюється і позбавляється уваги. Виховати толерантне ставлення до багатонаціонального, багатомовного і поліконфесіонального навколишнього світу.

Основні завдання курсу:

– Розкрити особливості історичного розвитку країн Сходу між двома світовими війнами; центральне місце у цьому посідає процес кризи колоніальної системи та визрівання передумов для здобуття колоніями і напівколоніями національного суверенітету;

– На прикладі історії основних країн Азії та Африки простежити особливий шлях розвитку цього регіону в перспективі світового історичного виміру;

– Ознайомити студентів із багатством культурного спадку цього найбільш заселеного регіону земної кулі.

Студенти повинні знати:

– Закономірності історичного розвитку регіону та окремих країн Азії та Африки у 1918 –1945 рр.;

– Особливості функціонування державної влади у країнах Азії та Африки;

– Особливості модернізаційних процесів, які накладалися на традиційні соціально-економічні а суспільно-політичні моделі;

– Особливості функціонування та еволюції різних колоніальних імперій у міжвоєнний період;

– Становлення та розвиток нових форм державності в країнах Сходу (Туреччина, Іран, Китай, Монголія та ін.).

Вміти:

– визначати особливості історичного розвитку країн Азії та Африки на фоні всесвітньої історії;

– розрізняти тенденції історичного розвитку країн окремих культурно-історичні регіонів: Японія, Китай, Індокитай, Індія, Північна Африка та Близький Схід, Чорна Африка.

– працювати з додатковою літературою та джерелами, які знаходяться в мережі Інтернет.

Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Аспірант кафедри всесвітньої історії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Учасники

Сторінка координування курсу "Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 1945 рр.)", аспірант Базан Юлія Володимирівна

Графік навчання

Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми новітньої історії країн Азії та Африки (міжвоєнний період)

Азія та Африка в міжвоєнний період.jpg

Навчальні теми змістового модуля 1:

 • Вступ до курсу «Новітня історія країн Азії та Африки (міжвоєнний період)»
 • Криза колоніальної системи. Основні колоніальні системи в міжвоєнний період
 • Колоніально-територіальний розподіл афро-азіатського світу в міжвоєнний період

Змістовий модуль 2. Східно-Азійський регіон (Китай, Японія, Корея, Монголія)

Навчальні теми змістового модуля 2:

 • Японія в міжвоєнний період
 • Китай у міжвоєнний період
 • Суньятсенізм: доктрина і практика
 • Корея в колоніальний період (1910 – 1945)
 • Монголія в 1918 – 1945 рр.

Змістовий модуль 3. Країни Південно-Східної Азії в міжвоєнний період (В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Сіам, Бірма, Малайзія)

Навчальні теми змістового модуля 3:

 • Індія в 1918 – середині 1940-х рр.
 • Ґандизм: доктрина і практика
 • Країни Південно-Східної Азії в міжвоєнний період
 • Мархаенізм: доктрина і практика
610d008c0b01b740fd8721985a4f16b9 Ганди.jpg

Змістовий модуль 4. Північна Африка і Західна Азія (Ісламська цивілізація)

Навчальні теми змістового модуля 4:

 • Арабські країни Північної Африки у міжвоєнний період
 • Країни Близького та Середнього Сходу в міжвоєнний період
 • Судан у міжвоєнний період
 • Мавританія у міжвоєнний період
 • Кемалізм: доктрина і практика
 • Арабські країни Близького Сходу в міжвоєнний період (Сирія, Ліван, Ірак, Палестина, Саудівська Аравія, Йорданія, Ємен, емірати та князівства Перської затоки)

Змістовий модуль 5. Тропічна і Південна Африка в 1918 – 1945 рр.

Навчальні теми змістового модуля 5:

 • Африка на Південь від Сахари
 • Національно-визвольні рухи в Південній та Тропічній Африці в міжвоєнний період
 • Південно-Африканський союз у міжвоєнний період
 • Ефіопія у міжвоєнний період
 • Ліберія в першій половині ХХ ст.

Графік навчання для студентів індивідуальної форми навчання

Лютий

Навчальні теми для вивчення у лютому:

 • Змістовий модуль 1.Теоретичні проблеми новітньої історії країн Азії та Африки (міжвоєнний період)

Березень

Навчальні теми для вивчення у березні:

 • Змістовий модуль 2. Східно-Азійський регіон (Китай, Японія, Корея, Монголія)

Квітень

Навчальні теми для вивчення у квітні:

 • Змістовий модуль 3. Країни Південно-Східної Азії в міжвоєнний період (В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Сіам, Бірма, Малайзія)
 • Змістовий модуль 4. Північна Африка і Західна Азія (Ісламська цивілізація)

Травень

Навчальні теми для вивчення у травні:

 • Змістовий модуль 5. Тропічна і Південна Африка в 1918 – 1945 рр.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми новітньої історії країн Азії та Африки (міжвоєнний період)

Тема 1. Вступ до курсу "Новітня історія країн Азії та Африки (міжвоєнний період)"

Лекція №1

Тема 2. Криза колоніальної системи. Основні колоніальні системи в міжвоєнний період

Семінарське заняття №1

Тема 3. Колоніально-територіальний розподіл афро-азіатського світу в міжвоєнний період (робота з контурною картою)

Змістовий модуль 2. Східно-Азійський регіон (Китай, Японія, Корея, Монголія)

Тема 1. Японія в міжвоєнний період

Лекція №2

Тема 2. Китай у міжвоєнний період

Лекція №3

Sunyatsen1.jpg

Тема 3. Суньятсенізм: доктрина і практика

Самостійна робота №2

Тема 4. Корея в колоніальний період (1910 – 1945)

Тема 5. Монголія в 1918 – 1945 рр.

Семінарське заняття №3

Змістовий модуль 3. Країни Південно-Східної Азії в міжвоєнний період (В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Сіам, Бірма, Малайзія)

Тема 1. Індія в 1918 – середині 1940-х рр.

Лекція №4

Тема 2. Ґандизм: доктрина і практика

Самостійна робота №3

Тема 3. Країни Південно-Східної Азії в міжвоєнний період

Семінарське заняття №4

Тема 4. Мархаенізм: доктрина і практика

Змістовий модуль 4. Північна Африка і Західна Азія (Ісламська цивілізація)

Тема 1. Арабські країни Північної Африки у міжвоєнний період

Лекція №5

Північна Африка.jpg

Тема 2. Країни Близького та Середнього Сходу в міжвоєнний період

Семінарське заняття №5

Тема 3. Судан у міжвоєнний період

Самостійна робота №6

Тема 4. Мавританія у міжвоєнний період

Тема 5. Кемалізм: доктрина і практика

Тема 6. Арабські країни Близького Сходу в міжвоєнний період (Сирія, Ліван, Ірак, Палестина, Саудівська Аравія, Йорданія, Ємен, емірати та князівства Перської затоки)

Змістовий модуль 5. Тропічна і Південна Африка в 1918 – 1945 рр.

Тема 1. Африка на Південь від Сахари

Лекція №6

Тема 2. Національно-визвольні рухи в Південній та Тропічній Африці в міжвоєнний період

Тема 3. Південно-Африканський союз у міжвоєнний період

Семінарське заняття №6

Тема 4. Ефіопія у міжвоєнний період

Самостійна робота №7

Тема 5. Ліберія в першій половині ХХ ст.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Васильев Л.С. История Востока. – Т.2. – М., 1998.
 2. История Тропической и Южной Африки. 1918 – 1988. – М., 1989.
 3. Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки. – Львів, 2004.
 4. Колоніалізм в історії країн Сходу (Актуальні проблеми вивчення): Навчально-методичний посібник / Упор. О. Ковальков. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2014 р.
 5. Новейшая история арабских стран (1917 – 85) / Отв. редактор Наумкин В.В. – М., 1988.
 6. Новейшая история арабских стран Африки. 1917 – 1987. – М., 1990.
 7. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. / Под ред. А.М. Родригеса – Ч.І. – М., 2001.
 8. Сергійчук І.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – кінець ХХ ст.) – Суми, 2003.
 9. Системная история международных отношений: В 4-х т. 1918 – 2000 / под общ. ред. А.Д. Богатурова. – Т.4: Документы 1945 – 2003 годов. – М.: Московский рабочий, 2003
 10. Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время (1918 – 2004) / Ю.А. Трошин. – М.: Изд-во «Весь мир», 2004. – 608 с.
 11. Філоретов В.М. (Укладач). Збірник документів з новітньої історії країн Азії та Африки (1918 – 1945) – Кіровоград, 2001.
 12. Хрестоматия по новейшей истории. – Т.1. – М., 1960. – С.830 – 838.

Допоміжна

Допоміжна література до навчального курсу "Новітня історія країн Азії та Африки (1918-1945)"

Інформаційні ресурси

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.jpg
 1. Исторические науки и археология
 2. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»
 3. Библиотека Гумер: гуманитарные науки
 4. Восточная литература
 5. Историк
 6. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ
 7. НБУ імені В.І. Вернадського
 8. Институт востоковедения РАН
 9. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського - НАН України---