Навчальний курс "Нова історія країн Азії та Африки"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Нова історія країн Азії та Африки


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Шифр та назва напряму: 0203 Гуманітарні науки

Шифр та назва спеціальності: 6.020302 Історія*

Спеціалізації: основи правознавства, суспільствознавство, географія та краєзнавчо-туристична робота Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Термін викладання за навчальним планом: VI семестр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу: вивчення студентами історії Азії та Африки у ХVI – початку XX ст., закономірностей розвитку політичної системи, суспільства, матеріальної та духовної культури регіону. Сформувати знання про багатовікову і багату історію народів Азії та Африки, яка з перспективи європейців часто недооцінюється і позбавляється уваги. Виховати толерантне ставлення до багатонаціонального, багатомовного і поліконфесійного навколишнього світу.

Основні завдання курсу:

 • розкрити сутність епохи постсередньовіччя для суспільств та країн Азії і Африки;
 • на прикладі історії основних країн Азії та Африки простежити особливий шлях розвитку цього регіону в перспективі світового історичного виміру;
 • розкрити причини занепаду традиційних країн Сходу у ХVI – початку XX ст. та їх поступової колонізації європейцями;
 • ознайомити студентів із багатством культурного спадку цього найбільш заселеного регіону земної кулі.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • закономірності історичного розвитку регіону та окремих країн Азії та Африки у ХVI – початку XX ст.;
 • специфічні особливості розвитку окремих цивілізацій традиційного Сходу у цей історичний період;
 • особливості функціонування державної влади у країнах Азії та Африки, сутність східного деспотизму та його відмінність від моделі державної влади країн Європи;
 • особливості функціонування постсередьовічного суспільства країн Азії та Африки в порівнянні з християнською Європою;
 • як відбувалося поступове поневолення країн регіону європейськими Великими державами (Іспанією, Португалією, Нідерландами, Великобританією, Францією, Нідерландами, Німеччиною, Бельгією, Росією);
 • становлення та розвиток першої великої держави Сходу – Японії, особливість “японських реформ” та їх уроки для історії;
 • в яких умовах формувалися перші форми антиколоніальних та національно-визвольних рухів, їх еволюцію та трансформацію.

вміти:

 • визначати особливості історичного розвитку країн Азії та Африки на фоні всесвітньої історії;
 • розрізняти тенденції історичного розвитку країн окремих культурно-історичні регіонів: Японія, Китай, Індокитай, Індія, Північна Африка та Близький Схід, Тропічна і Південна Африка;
 • працювати з додатковою літературою та джерелами інформації, у тому числі з тими, які знаходяться в мережі Інтернет.


Робоча програма курсу

Контрольні питання до екзамену

Автор (автори) курсу

Ковальков Олександр Леонідович, доцент кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка


Учасники

Сторінка координування курсу "Нова історія країн Азії та Африки", викладач Ковальков Олександр Леонідович


Графік навчання

1031330-i 028.jpg

Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми курсу Нова історія країн Азії та Африки

Навчальні теми змістового модуля 1:

 • Вступ до курсу “Історія країн Азії і Африки в новий час”
 • Виникнення та розвиток колоніальної системи.
 • Територіально-колоніальний розподіл світу на кінець нового часу
 • Китай і Індія в історико-філософській літературі XVII – XVIII ст.
 • Східні суспільства в концепціях Г.В. Гегеля і К. Маркса
 • Вивчення східних суспільств у сучасній історичній і історико-філософській літературі
Kyoto-1497594 960 720.jpg

Змістовий модуль 2. Східно-Азійський регіон у новий час

Навчальні теми змістового модуля 2:

 • Японія в новий час
 • Китай у новий час
 • Корея у новий час
 • Монголія новий час
 • Тибет у новий час
15593.jpg

Змістовий модуль 3. Країни Південно-Східної Азії у новий час

Навчальні теми змістового модуля 3:

 • Індія у новий час
 • Цейлон ( Шрі-Ланка) у новий час
 • Непал у новий час
 • М’янма (Бірма) у новий час
 • Індонезія у новий час
 • Філіппіни у новий час
 • Сіам (Тайланд) у новий час
 • Країни Південно-Східної Азії в міжвоєнний період (В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Сіам, Бірма, Малайзія)
Ayya-sofiya 2.jpg

Змістовий модуль 4. Північна Африка і Західна Азія (Ісламська цивілізація) у новий час

Навчальні теми змістового модуля 4:

 • Османська імперія у новий час
 • Арабські країни Північної Африки у новий час
 • Судан у новий час
 • Країни арабського Сходу (Машрік) у новий час
 • Персія у новий час
 • Афганістан у новий час
800px-David Livingstone memorial at Victoria Falls, Zimbabwe.jpg

Змістовий модуль 5. Тропічна і Південна Африка у новий час

Навчальні теми змістового модуля 5:

 • Африка на Південь від Сахари у новий час: основні процеси і тенденції
 • Південна Африка у новий час
 • Ефіопія у новий час
 • Ліберія у ХІХ – на початку ХХ ст.
 • Мадагаскар у новий час

Графік навчання для студентів індивідуальної форми навчання

Лютий

Навчальні теми для вивчення у лютому:

Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми курсу Нова історія країн Азії та Африки

Березень

Навчальні теми для вивчення у березні:

Змістовий модуль 2. Східно-Азійський регіон у новий час

Квітень

Навчальні теми для вивчення у квітні:

 • Змістовий модуль 3. Країни Південно-Східної Азії у новий час
 • Змістовий модуль 4. Північна Африка і Західна Азія (Ісламська цивілізація) у новий час

Травень

Навчальні теми для вивчення у травні:

Змістовий модуль 5. Тропічна і Південна Африка у новий час


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва Теоретичні проблеми курсу Нова історія країн Азії та Африки

Тема 1. Вступ до курсу “Історія країн Азії і Африки в новий час”

Лекція №1

Тема 2. Виникнення та розвиток колоніальної системи

Семінарське заняття №1

Тема 3.Територіально-колоніальний розподіл світу на кінець нового часу (робота з контурною картою)

Тема 4. Китай і Індія в історико-філософській літературі XVII – XVIII ст.

Тема 5. Східні суспільства в концепціях Г.В. Гегеля і К. Маркса

Тема 6. Вивчення східних суспільств у сучасній історичній і історико-філософській літературі

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Східно-Азійський регіон у новий час

Тема 1. Японія в новий час

Лекція №2

Тема 2. Китай у новий час

Лекція №3

Тема 3. Корея у новий час

Семінарське заняття №2

Тема 4. Монголія новий час

Семінарське заняття №3

Тема 5. Тибет у новий час

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Країни Південно-Східної Азії у новий час

Тема 1. Індія у новий час

Лекція №4

Тема 2. Країни Південно-Східної Азії (Індонезія, Філіппіни, Сіам) у новий час

Семінарське заняття №4

Тема 3. Цейлон ( Шрі-Ланка) у новий час

Тема 4. М’янма (Бірма) у новий час

Тема 5. Непал у новий час

Тема 6. Країни Південно-Східної Азії в міжвоєнний період (В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Сіам, Бірма, Малайзія)

Самостійна робота №3

Змістовий модуль 4. Північна Африка і Західна Азія (Ісламська цивілізація) у новий час

Тема 1. Арабські країни Північної Африки у новий час

Лекція №5

Тема 2. Афганістан у новий час

Лекція №6

Тема 3. Османська імперія у новий час

Семінарське заняття №5

Тема 4. Персія у новий час

Семінарське заняття №6

Тема 5. Країни арабського Сходу (Машрік) у новий час

Тема 6. Судан у новий час

Самостійна робота №4

Змістовий модуль 5. Тропічна і Південна Африка у новий час

Тема 1. Африка на Південь від Сахари у новий час: основні проблеми і тенденції

Лекція №7

Тема 2. Південна Африка у новий час

Семінарське заняття №7

Тема 3. Ефіопія у новий час

Тема 4. Ліберія у ХІХ – на початку ХХ ст.

Тема 5. Мадагаскар у новий час

Самостійна робота №5


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бродський Р.М., Енольський З.А. Нова історія країни Азії і Африки. – Львів, 1986.
 2. Збірник документів з нової історії країн Азії та Африки: Навчально-методичний посібник / Упорядники: О. Ковальков, В. Філоретов. – Кіровоград, 2012.
 3. История Африки в XIX – начале ХХ века. – М., 1984.
 4. История Востока. Т.3. – М.: 1999.
 5. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1. – М., 1989.
 6. История Тропической и Южной Африки. – М., 1989.
 7. Колоніалізм в історії країн Сходу (Актуальні проблеми вивчення): Навчально-методичний посібник / Упор. О. Ковальков. – Кіровоград,2014.
 8. Колониализм и национальное движение в странах Юго-Восточной Азии. – М., 1972.
 9. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. – М., 1965.
 10. Мнацаканян М. Колониализм и его исторические формы. – М., 1976. Новая история стран Азии: Вторая половина XIX – начало ХХ века. Хрестоматия. – М., 1995.
 11. Новая история стран Азии и Африки ХУІ-ХІХ века. В трех частях. – М., 2004.
 12. Родригес А.М. Новая история стран Азии и Африки. – М., 2004. – Ч. 1. – 3.
 13. Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки. – М., 1987.
 14. Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: Постсередньовічний Схід (XVIII – друга половина ХІХ ст.) – К., 2007.

Допоміжна

Допоміжна література до навчального курсу "Нова історія країн Азії та Африки"

Інформаційні ресурси

 1. Библиотека Гумер: гуманитарные науки
 2. Восточная литература
 3. Историк
 4. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ
 5. НБУ імені В.І. Вернадського
 6. Всемирная история в Интернете

---