Навчальний курс "Нова історія країн Європи та Америки" (ч.2)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

"Нова історія країн Європи та Америки"(ч.2)

383819699.jpg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

6. 020302. Історія 0203 Гуманітарні науки

Мета та завдання навчального курсу

Мета: з’ясувати основні тенденції та закономірності розвитку країн Європи й Америки, аналізувати особливості генезису капіталізму, процесів модернізації політичного та соціально-економічного розвитку, еволюції форм державного правління, характеристики суспільної свідомості в період ХІХ – початку ХХ століття.

Завдання:

- Формування наукового розуміння історії як закономірного поступального процесу розвитку людського суспільства від нижчого ступеню до вищого;

- Формування у студентів знань про причини, хід і наслідки історичних подій в країнах тогочасної Європи і Америки;

- При вивченні предмету у студентів продовжують складатися наукові основи поглядів на історичне минуле людства і перспективи його розвитку;

- З метою підготовки спеціалістів з питань всесвітньої історії викладання курсу забезпечить формування системи знань, які стосуються специфіки роботи даного профілю. Ґрунтовна підготовка з курсу «Нова історія країн Європи та Північної Америки» допоможе розуміти сучасну міжнародну політику та її особливості в минулому.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати:

- основний зміст та періодизацію нової історії;

- політичну карту Європи;

- особливості процесу генезису капіталізму в різних країнах Європи й Америки;

- регіональну та галузеву специфіку промислової революції;

- модернізацію політичного та соціально-економічного ладу й механізм вибору: революція чи реформа;

- характеристику нових форм суспільної свідомості: консерватизму, лібералізму, соціалізму, націоналізму та їх різновидностей і трансформації у політичні партії;

- ефективно використовувати знання з історії країн зарубіжної Європи й Америки в практичній діяльності вчителя історії;

- творчо застосовувати теоретичні знання при оцінці сучасних процесів, що відбуваються в світі;

- співставляти різні концепції, точки зору на минулу й сучасну історію, обґрунтовувати знання з нової історії країн Європи й Америки як контекст історії України;

- підібрати та систематизувати дидактичні матеріали з нової історії;

- вести шкільний факультатив з країнознавства.Робоча програма курсу

глосарій до курсу "Нова історія країн Європи та Америки" (ч.2)

Автор курсу

Бабак Оксана ІванівнаУчасники

Сторінка координування курсу "Нова історія країн Європи та Америки" (ч.2)

викладач Бабак Оксана Іванівна, доцент кафедри всесвітньої історіїГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема1. Формування індустріальної цивілізації. Основні моделі суспільного розвитку

Тема 2. Міжнародні відносини в ХІХ – початку ХХ ст. Віденський конгрес

Тема 3. Англія в ХІХ столітті

Тема 4. Франція: важкий шлях до демократії.Третя республіка у Франції 1871-1914 рр.

Тема 5. США в другій половині ХІХ –початку ХХ ст.

Змістовий модуль 2

Тема 6. Німеччина: від роздробленості до об’єднання

Тема 7. Австрійська імперія в ХІХ ст.

Тема 8. Італія в ХІХ – початку ХХ ст.

Тема 9. Іспанія і Португалія в ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

Тема 10. Малі країни Західної Європи в ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

Тема 11. Латинська Америка середини ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема 12. Міжнародні відносини в ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

Тема 13. Суспільно-політична і правова думка європейських країн і США в ХІХ – на поч.. ХХ ст.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1.Формування індустріальної цивілізації. Основні моделі суспільного розвитку(2год.)

1.Загальні закономірності і особливості промислової революції в різних країнах.

2.Світ людини ХІХ ст. Вплив промислової революції на економічні, соціальні та духовні процеси суспільства, географічні та демографічні зрушення.

3.Політична карта Європи й Америки в ХІХ ст. Національні моделі переходу до індустріального суспільства.


Тема 2. Міжнародні відносини ХІХ – початку ХХ ст.(2год.)

1.Віденський конгрес і нова система міжнародних відносин.

2.Загальна характеристика розвитку міжнародних відносин останньої третини ХІХ –початку ХХ ст.

3.Розвиток міжнародних відносин напередодні Першої світової війни.


Тема 3. Англія в ХІХ столітті(2год.)

1.Особливості економічного розвитку Англії в ХІХ ст. Економічні кризи другої половини ХІХ ст.

2.Тенденції розвитку внутрішньої політики Англії. Політичні партії і їх позиції.

3.Ірландське питання в Англії.

4.Зовнішньополітичний курс Англії. Зміна орієнтирів та доктрин.

Королева Вікторія.jpg

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Політичний устрій Німеччини.jpeg

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

  1. Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця XVIII століття). Серія “Історія країн світу” Львів, 2002.
  2. Альперович М., Слезкин Л. История Латинской Америки (с древнейших времен до начала XX в.). – М., 1991.
  3. Американська демократія та незалежність України. – Львів, 1992.
  4. Английская буржуазная революция XVII в. / Под. ред. Е. Косминского и В. Левицького. – Т. 1 – 2. – М., 1954.

Інформаційні ресурси

  1. Акунін О.С. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (1492-1918 рр.): Хронологія подій
  2. Новая история стран Европы и Америки. XVI - XIX века. В 3 ч. Под ред. Родригеса А.М., Пономарева М.В.

Бажаємо успіхів!--Бабак О.І. (обговорення) 13:24, 4 квітня 2016 (EEST) ---