Навчальний курс "Науково-технічний переклад"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Cпецсемінар з перекладу науково-технічних текстів


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Technical Transl pencil.jpeg

0203 Гуманітарні науки. 6.020303 Філологія. Мова і література ((переклад) англійська , німецька мова)

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу – розкрити особливості перекладу науково-технічної літератури та підготувати студентів до опрацювання такого виду літератури. Курс передбачає роботу, зі всіма аспектами мови, оскільки самим складним є переклад зв'язного тексту, в процесі якого необхідно одночасно вирішувати цілий комплекс завдань. Основну увагу слід зосереджувати на формуванні у студентів послідовності дій в процесі перекладу та вмінні використовувати синтаксичні зв'язки та загальний контекст найбільш правильного способу передачі думок оригіналу засобами української мови.


Завдання вивчення дисципліни:

 1. Навчити читати та перекладати оригінальну науково-технічну літературу англійською мовою з мінімальним використанням словника.
 2. Сформувати у студентів загальне уявлення про те, які знання та вміння необхідні для того, щоб навчитися читати і перекладати науково-технічну літературу, та сформувати загальне уявлення про ті конкретні завдання, які необхідно вирішувати в процесі перекладу технічних текстів, та про ті складнощі, які виникають під час перекладу текстів такого змісту.
 3. Навчати студентів визначати значення незнайомих слів з контексту та за їх словотворчою формою.
 4. Навчати прийомам перекладу термінів.
 5. Формувати вміння визначати потрібне значення багатозначних граматичних форм та службових слів, та знати спеціальні прийоми перекладу деяких форм та конструкцій, пов'язаних з перебудовою речення.
 6. Розвивати навички дотримання правильної послідовності дій під час перекладу та вміння перекладати складні за будовою речення.


У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 1. Мінімум слів і типових словосполучень, необхідний для перекладу науково-технічної літератури.
 2. Найбільш типові граматичні форми і конструкції, які зустрічаються у науково-технічних текстах.
 3. Спеціальні способи перекладу деяких форм та конструкцій, які пов'язані з перебудовою речення.

Студент повинен уміти:

Лексика:

 • Визначати значення незнайомих слів з контексту та їх словотворчій формі.
 • Перекладати терміни.
Techn Transl Globe.jpg

Граматика:

 • Упізнавати і перекладати граматичні форми і конструкції.
 • Визначати потрібне значення багатозначних форм та службових слів.
 • Перекладати складні за будовою речення зі вставними реченнями.

Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Спецсемінар з науково-технічного перекладу"

Автор (автори) курсу

Тарнавська Марина Миколаївна - доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістикиУчасники

Сторінка координування курсу "Спецкурс з науково- технічного пререкладу"

викладач Тарнавська Марина МиколаївнаГрафік навчання

Розклад практичних занять та консультацій

№ групи Практичне заняття Консультація
408 Четвер, 1ша пара, чисельник Понеділок, 3тя пара, чисельник
410 Середа, 2га пара,чисельник


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЛЕКСИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Тема 1. Способи перекладу лексичних одиниць. Перекладацькі лексичні трансформації при перекладі науково-технічних текстів.

Тема 2. Науково-технічні терміни та труднощі їх перекладу.

Тема 3. Переклад складних термінів.

Тема 4. Жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу.

Тема 5. Переклад слів-реалій, назв, власних імен, іншомовних слів та передача абревіатур, ініціалів імен і умовних позначок у науково-технічному перекладі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ГРАМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Тема 1. Морфологічні труднощі перекладу.

Тема 2. Граматичні проблеми науково-технічного перекладу. Переклад підмета та присудка. Переклад додатка та обставин. Переклад означення.

Тема 3. Передача значень синтаксичних конструкцій.

Зміст курсу

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЛЕКСИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Тема 1. Способи перекладу лексичних одиниць. Перекладацькі лексичні трансформації при перекладі науково-технічних текстів.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ №1, НАВЕДЕНІ В ТАБЛИЦІ

Практичне заняття №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Науково-технічні терміни та труднощі їх перекладу.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ №2, НАВЕДЕНІ В ТАБЛИЦІ

Практичне заняття №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Переклад складних термінів.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ №3, НАВЕДЕНІ В ТАБЛИЦІ

Практичне заняття №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 4. Жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ №4, НАВЕДЕНІ В ТАБЛИЦІ

Практичне заняття №4

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Переклад слів-реалій, назв, власних імен, іншомовних слів та передача абревіатур, ініціалів імен і умовних позначок у науково-технічному перекладі.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ №5, НАВЕДЕНІ В ТАБЛИЦІ

Практичне заняття №5

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ГРАМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Тема 1. Морфологічні труднощі перекладу.

Теоретичний матеріал

Карабан В.І. ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Практичні завдання

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ №1, НАВЕДЕНІ В ТАБЛИЦІ

Практичне заняття №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Граматичні проблеми науково-технічного перекладу. Переклад підмета та присудка. Переклад додатка та обставин. Переклад означення.

Теоретичний матеріал

Карабан В.І. ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Практичні завдання

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ №2, НАВЕДЕНІ В ТАБЛИЦІ

Практичне заняття № 2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Передача значень синтаксичних конструкцій.

Теоретичний матеріал

Карабан В.І. ПОСІБНИК-ДОВІДНИК З ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Практичні завдання

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ №3, НАВЕДЕНІ В ТАБЛИЦІ

Практичне заняття №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2
Ресурси

Рекомендована література

Techn Transl books.jpeg

Базова

 1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця, Нова книга, 2004. – 576 с.
 2. Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад. – Тернопіль, 2001.
 3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу. / За редакцією Л.М.Черноватого і В.І.Карабана. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 296 с.


Допоміжна

 1. Макарова М.М., Бобковский Г.А., Сенковская Т.С., Болошина К.А. Практический курс перевода научно-технической литературы // Военное издательство Министерства Обороны СССР. – М., 1967.
 2. Семенец О.Е., Панасьев А.Н. Практический курс перевода. – К.: Вища школа, 1982.
 3. Тетради переводчика. Под редакцией Л.С.Бархударова. – М., !973.
 4. Технічні та галузеві словники та оригінальні тексти англійською мовою.


Інформаційні ресурси

Translation memory tools

Особливості науково-технічного перекладу

Tecnical transl Hands 2.jpg

Список словників наукової мови

Граматичний словник української літературної мови он-лайн

Словники України он-лайн

Український правопис он-лайн