Навчальний курс "Методологія та організація наукових досліджень в біології", ПГФ, 65 група

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Навчальний курс "Методологія та організація наукових досліджень в біології", ПГФ, 65 група

90152329.jpg

Назва курсу

Методологія та організація наукових досліджень в біології


Галузь знань: 0401 Природничі науки


Спеціальність: 8.04010201 Біологія*


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Семестр - 1 Рік підготовки - 1 Вид контролю - залік
Модулів - 1 Кредитів ЄКТС - 3 Кількість годин - 90
Лекції - 12 годин Практичні - 8 годин Самостійна робота - 66 годин


Мета та завдання навчального курсу

Мета: є засвоєння студентами систематизованої інформації про історію розвитку науки, методологію, методику та технологію організації та проведення наукових досліджень, орієнтування студентів як майбутніх науковців до поглиблення своїх знань, прагнення подальшого інтелектуального розвитку та самовдосконалення; майбутніх вчителів на поєднання навчально-виховної роботи з учнівською молоддю в загальноосвітній школі з науковим пошуком.

Завдання: - Методичні – сприяти оволодінню методами наукового пізнання та наукового дослідження. - Пізнавальні – навчити основним термінам, поняттям та теоретичним положенням сучасних основ наукових досліджень. - Практичні - виробити практичні навички з організації та проведення дослідницької роботи, роботи з різними типами навчальної, науково-популярної, довідкової та інших видів літератури (підручники, навчально-методичні посібники, журнальні та газетні статті, довідники, архівні документи тощо).


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

систему та сутність основних понять та термінів, основних видів студентських науково-дослідних робіт, послідовність та методику проведення наукових досліджень

вміти:

організовувати та проводити різні види досліджень навчального та наукового характеру у відповідності з програмами дисциплін профілюючих галузей

Робоча програма курсу Методологія та організація наукових досліджень в біології ПГФ 65

Анотація курсу Методологія та організація наукових досліджень в біології ПГФ 65

Автор (автори) курсу

Казначєєва М.С.

Учасники

Сторінка координування курсу "Методологія та організація наукових досліджень в біології", ПГФ, 65 група Казначєєва М.С.Графік навчання

Змістовий модуль 1. Вступ. Поняття наукового дослідження, його структура

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1: Наука та її роль у розвитку суспільства

Тема 2: Наукове дослідження. Етапи наукового дослідження

Змістовий модуль 2. Методологічна основа наукового дослідження

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 3: Вибір напрямку й планування науково-дослідної роботи

Тема 4: Аналіз теоретико-експериментальних досліджень і формулювання висновків

Змістовий модуль 3. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 5: Особливості підготовки до захисту та захист наукової роботи

Тема 6: Форми та способи апробації результатів наукових досліджень

Теоретичний матеріал

Лекції

Практичні завдання

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи

Самостійна робота

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи


Банк тестових завдань для підготовки до ККР

Банк тестових завдань для підготовки до ККР


Приклади завдань для поточного і підсумкового контролю

Приклади завдань для поточного і підсумкового контролю


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи : навч. посіб. для студ. та виклад. ВНЗ / Г. І. Артемчук. – К. : Форум, 2000. – 271 с. – 10 прим.
 2. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. С. Філіпенко. - К. : Академвидав, 2005. - 208 с. - укр. – 11 прим.
 3. Цехмістрова Г.С. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. С. Цехмістрова. – 2-е вид., доп. – К. : Слово, 2012. – 352 с. – 5 прим.


Допоміжна

 1. Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Колесніков О. В. [2-ге вид., випр та доп.]. – К .: ЦУЛ, 2011. – 144 с. – 1 прим.
 2. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. – К.: Професіонал, 2008. – 240 с. – 5 прим.
 3. Оборський Г.О. Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність : підруч. для студ. ВНЗ / Г. О. Оборський [та ін.] ; Мін. освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет. - К. : Каравела, 2016. - 232 c. – 1 прим.
 4. Свердан М.Р. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. Р. Свердан. - Чернівці : Рута, 2006. - 352 с. – 1 прим.


Інформаційні ресурси

 1. Вища атестаційна комісія України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:www.vak.org.ua (дата звернення 26.09.2016) – Назва з екрана.
 2. Автоматичне оформлення джерел по ВАК України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: www.vak.in.ua (дата звернення 26.09.2016) – Назва з екрана.
 3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : НБУВ, 2013-2015. – Режим доступу:www.nbuv.gov.ua (дата звернення 30.03.2015) – Назва з екрана.
 4. Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України [Електронний ресурс] : [політемат. база даних містить відом. про вітчизн. та зарубіж. кн., брош., що надходять у фонд НПБ України]. – Електронні дані (803 438 записів). – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2002-2015. – Режим доступу:catalogue.nplu.org (дата звернення 30.03.2015). – Назва з екрана.