Навчальний курс "Методика трудового навчання (технічна праця)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Методика трудового навчання (технічна праця)


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

6.010100 Технологічна освіта

Мета та завдання навчального курсу

Програма.jpg

Методика навчання технології як дидактично обґрунтована система знань, умінь та навичок, досвіду творчої діяльності покликана забезпечити підготовку майбутніх учителів технологій до реалізації державних стандартів змісту освітньої галузі «Технології» в загальноосвітніх навчальних закладах.

Курс «Методики навчання технології» є провідною дисципліною у підготовці майбутніх учителів технологій, яка має забезпечити теоретичну, практичну і методичну готовність студентів до організації і проведення урочної і позакласної технологічної підготовки учнів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:


1. Розкриття змісту основних положень Державного стандарту освітньої галузі «Технології» та нової структури технологічної підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Оволодіння майбутніми вчителями технології теоретичними і методичними знаннями та вміннями проведення уроків технологій (трудового навчання) відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технології» з використанням активних, інтерактивних методик, інформаційних засобів навчання.

3. Показ шляхів забезпечення освітньої, розвиваючої і виховної функції технологічної підготовки школярів.

4. Здійснення зв'язків технологічної підготовки учнів з основами наук, інтеграція знань учнів про техніку, технологію і виробництво.

5. Визначення змісту роботи вчителя по організації, плануванню і матеріальному забезпеченню технологічної підготовки школярів.

6. Підготовка і розробка необхідної документації для вчителя технології.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:


- місце та роль технологічної підготовки у здійсненні загальноосвітніх завдань школи, у фізичному, інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку особистості школярів;

- зміст і основні положення технологічної освіти учнів в Україні, принципи побудови Державного стандарту освітньої галузі «Технології», сучасні системи, за якими побудовані шкільні програми і навчальні посібники з технологій;

- характер і зміст роботи вчителя щодо організації, планування і матеріального забезпечення технологічної підготовки учнів у школах (на уроках, позакласних заняттях тощо).


Майбутній учитель технологій повинен вміти:


- готуватися до різного типу навчальних занять, теоретичної і практичної складових заняття, правильно будувати й проводити заняття у школі, складати потрібну для занять навчально-методичну та технічну документацію;

- правильно організовувати проектно-технологічну діяльність учнів, суспільно корисну продуктивну працю учнів різного віку в школі, поза школою та у виробничих умовах (добір видів праці, нормування, облік та ін.);

- організовувати й проводити позакласну роботу учнів з технічної творчості, факультативні заняття;

- правильно здійснювати між предметні зв’язки;- поєднувати навчання, виховання і розвиток учнів у процесі урочної і позакласної роботи з технологій;Організовувати профільну технологічну підготовку в загальноосвітньому навчальному закладі.Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Методика трудового навчання (технічна праця)"

Автор курсу

Манойленко Наталія Володимирівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Методика трудового навчання (технічна праця)

Графік навчання

Варіант Структура

Модуль 1. МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Тема 1. Методика проведення вступних уроків

 • Особливості методики проведення вступних уроків.
 • Узагальнення знань отриманих учнями у попередніх класах.
 • Ознайомлення із завданням предмета на наступний навчальний рік, елементами культури і безпеки праці.
 • Методика вивчення в 5 класі поняття про технологію, основні види технологічної діяльності.
 • Методика формування в учнів інтересу до предмету.


Тема 2. Методика навчання учнів 7-9 класів проектуванню виробів

 • Методика ознайомлення учнів із поняттями: проект, проектування; основними етапами проектування виробів: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний.
 • Методика навчання учнів складанню плану роботи з виконання проекту.


Тема 3. Методика вивчення в основній школі методів проектування

 • Поняття про методи проектування.
 • Наступність у вивченні методів проектування.
 • Методика ознайомлення учнів з методами фантазування (5 клас), комбінування (6 клас), фокальних об'єктів (7 клас), комбінаторики (8 клас).
1387049874stolyar.jpg

Тема 4. Методика вивчення в 5-9 класах конструкційних матеріалів

 • Структура розділу «Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки».
 • Наступність у вивченні конструкційних матеріалів.
 • Методика ознайомлення учнів 5 класу з фанерою, ДВП.
 • Методика вивчення в 6 класі тонколистового металу та дроту, їх властивостей. Методика вивчення у 7 класі деревини як конструкційного матеріалу.
 • Методика ознайомлення учнів 8 класу з матеріалами хімічного походження та металом.
 • Методика ознайомлення учнів 9 класу з композиційними матеріалами.

Тема 5. Методики навчання учнів 5-9 класів основам технічної графіки

 • Наступність вивчення основ технічної графіки в основній школі.
 • Методика навчання учнів 5-6 класу розмічання за шаблоном.
 • Методика ознайомлення учнів 7 класу з типами ліній, масштабом, ескізом, кресленням тощо.
 • Методика навчання учнів 8 класу основам проекціювання на дві, три площини, правилам нанесення розмірів, виконання ескізу.


Тема 6. Методика ознайомлення учнів 5-9 класів з основами техніки

 • Наступність у вивченні основ техніки в 5-7 класах.
 • Методика ознайомлення учнів 5 класу з технологічним процесом, ручними та механічними засобами праці.
 • Введення поняття про деталь, способи їх отримання і з'єднання.
 • Методика ознайомлення учнів 6 класу з поняттями машина, їх видами.
 • Методика вивчення у 7 класі типових і спеціальних деталей та видів з'єднання: рухомі й нерухомі, рознімні й не рознімні.


'Модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 5-9 класів'

Тема 7. Методика навчання учнів технології обробки конструкційних матеріалів.

File1 html m16bb9d3f.jpg
 • Наступність у вивченні технологічних процесів.
 • Методика навчання учнів 5 класу роботи з лобзиком.
 • Методика навчання учнів 6 класу технології обробки тонколистового металу та дроту (різання металу ножицями, дроту - кусачками).
 • Методика навчання учнів 7 класу технології обробки деревини.
 • Методика навчання учнів 8 класу технології ручної обробки металу (розмічання, різання ножицями, обпилювання тощо).

Тема 8. Методика використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання.

 • Комп’ютерні технології в навчальному процесі.
 • Комп’ютерні програми для підтримки уроків трудового навчання.
 • Методика проведення комп’ютерної презентації в навчальному процесі.
 • Особливості використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання.


Тема 9. Методика вивчення розділу «Технологія побутової діяльності» в 5-9 класах.

 • Методика вивчення побутової діяльності у 5-6 класах (безпечному користуванню побутовими електроприладами, культура споживання їжі, етикет за столом, елементи грамоти споживача, продукти харчування та їх склад, гігієна житла, догляд за волоссям).
 • Методика вивчення побутової діяльності» у 7-8 класах (основи технології малярних робіт, маркування споживчих товарів, догляд за одягом та взуттям).
 • Методика вивчення побутової діяльності у 9 класах (способи кріплення настінних предметів, вибір одягу, значення вибору одягу).


Тема 10. Методика вивчення в 5-6 класі варіативних модулів

 • Мотивація вибору варіативного модуля.
 • Особистісно орієнтований підхід у реалізації варіативної складової навчальної програми.
 • Особливості вивчення варіативних модулів н 5-6 класах.
 • Зміст варіативних модулів. Методика вивчення варіативних модулів.


Тема 11. Методика вивчення варіативних модулів у 7-9 класах

 • собливості вивчення варіативних модулів у 7-9 класах.
 • Зміст варіативних модулів.
 • Методика вивчення варіативних модулів.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Тема 1. Методика проведення вступних уроків

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Питання до практичних занять

Тести

Самостійна робота

Питання для самостійного опрацювання


Змістовий модуль ІІ. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 5-9 класів

Тема 7. Методика навчання учнів технології обробки конструкційних матеріалів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Питання до практичних занять

Тести 1

Самостійна робота

Питання для самостійного опрацювання

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Д.А. Тхopжевcький. Методика тpудoвoгo та професійного навчання.-К. 2001.- Частина 1 -219 c.

2. Д.А .Тхopжевcький. Методика тpудoвoгo та професійного навчання.-К. 2001.- Частина 1 -186c.

3. Д.А. Тхopжевcький. Методика тpудoвoгo та професійного навчання.-К. 2001.- Частина 1 -248c.

4. Д.А. Тхopжевcький. Метoдика тpудoвoгo oбучения и oбщетехничеcких диcциплин.-М.1982.- 286c.

5. В.П. Кузнецoв, Я.А. Рoжнев. Метoдика тpудoвoгo oбучения.-М.1981.-223c.

6. В.М.Казакевич, В.А.Пoлякoв, А.Е.Ставpoвcкий. Оcнoвы методики тpудoвoгo oбучения. -1983.- 192c.

7. В.М. Галузинcький, М.Б.Ївтух. Педагoгiка: теopiя та icтopiя. Київ. 1995.-237c.

8. Батышев С.Я. Тpудoвая пoдгoтoвка шкoльникoв. Вoпpcы теopии и метoдики. -М. 1981. 9. Платoнoв К.К., Гoлубїїв Г.Г. Пcихoлoгiя. -М.1973.

10. Шапаpинcкий С.А. Вoпpocы теopии пpoизвoдcтвеннoгo oбучения. -М.1981.

11. Пpoгpами з тpудoвoгo навчання для загальнoocвiтнiх шкіл.Допоміжна

1. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід. Навчальний посібник / За ред.. О.М. Коберника, В.К. Сидоренка. – Умань: 2008. – 216 с.

2. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології: Посібник. – К: Українська енциклопедія, 1995. – 252 с.

3. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці: Навч.метод.посібник / Бербец В.В, Дубова Н.В., Коберник О.М та інші: За ред. О.М. Коберника. – Умань, 2003. – 92 с.

4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного яыка. 2000. - № 2. –С.3-10.

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти: Трудове навчання. // трудова підготовка в закладах освіти. – 2000. 4. – С. 2-6.

6. Семиченко В., Заслуженюк В. Проблема педагогічного оцінювання // Рідна школа. – 2001. – 37. – С. 3-9.


Інформаційні ресурси

1. http://osvita.ua/

2. http://teacher.at.ua/

3. http://trudove.org.ua/

4. http://www.bibliofond.ru/

5. http://xreferat.ru/

6. http://terpug.at.ua/

7. http://www.openclass.ru/

8. http://shkola.ostriv.in.ua/publication/


Медіа-ресурси:


1. http://infuha.ru/news/r-10-6.html

2. http://svitppt.com.ua/trudove-navchannya/instrumenti.html

3. http://teacher.at.ua/publ/prezentaciji/trudove_navchannja/77-3-2


Бажаю успіхів! З повагою,--Манойленко Н.В. (обговорення) 12:36, 27 січня 2016 (EET)