Навчальний курс "Методика навчання географії"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Методика навчання географії


Напрям підготовки 01 Освіта Спеціальність 014 Середня освіта (Географія) Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Мета та завдання навчального курсу

Мета: ознайомити студентів з теоретичними та прикладними основами сучасної методики навчання географії; формувати професійні компетентності вчителя географії, уміння планувати процес навчання географії та первинні методичні уміння, які формують основу фахової та педагогічної майстерності, забезпечують творчий підхід до виконання функцій вчителя географії; розвивати творче методичне мислення, уміння раціональної організації власної педагогічної праці.

Завдання:

  • навчальні: забезпечити засвоєння студентами теоретичних та прикладних засад сучасної методики навчання географії, знання принципів, методів, засобів, форм організації навчання географії, особливостей застосування технологій навчання на уроках та методичних особливостей викладання різних шкільних курсів географії;
  • методичні: формувати уміння організовувати процес навчання географії у відповідності до основних дидактичних принципів та вікових особливостей учнів із застосуванням традиційних та сучасних технологій навчання, уміння застосовувати дидактичні принципи, методи і засоби в процесі навчання географії; формувати уміння аналізувати шкільні програми та підручники з географії;
  • дослідницькі: формувати уміння працювати з науково-методичною літературою, самостійно проводи наукові дослідження в галузі методики навчання географії, здійснювати діагностування ефективності процесу навчання географії;
  • конструктивні: формувати уміння планувати та конструювати процес навчання географії;
  • організаторські: забезпечити оволодіння студентами навичками організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці та коригування в процесі проведення уроку;
  • практичні: виробити у студентів уміння користуватися методичним апаратом навчання географії, підготувати студентів до виконання обов’язків вчителя географії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

-знати: теоретичні засади сучасної методики викладання географії; суть, концептуальні основи та особливості застосування сучасних технологій навчання географії; вимоги державного стандарту базової і повної середньої освіти; зміст, структуру та методичні особливості викладання різних шкільних курсів географії; особливості вивчення географії в умовах профільної старшої школи; суть, завдання, форми і методи самоосвіти вчителя географії.

- вміти: адаптувати теоретичні та практичні позиції сучасної дидактики у відповідності до особливостей процесу навчання географії; застосовувати сучасні технології навчання на уроках географії; планувати процес навчання географії та навчально-пізнавальну діяльність учнів на уроках; організовувати процес навчання географії у відповідності до вікових та індивідуальних особливостей учнів різних класів та змісту шкільних курсів географії; здійснювати методичну розробку поурочних планів різних типів уроків; виконувати функції вчителя географії в сучасній школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:


1. Інтегральна: здатність розв’язувати професійні проблеми та спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти та організації краєзнавчо-туристичної роботи, що передбачає застосування концептуальних методів освітніх наук та географічної науки, застосовувати інноваційні технології в роботі, критично та творчо мислити.

2. Загальні:

Системні компетентності:

ЗК2 – здатність до критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей, зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, а також знань і пояснень, що їх обґрунтовують, до осіб, які навчаються.

ЗК4 – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, набувати соціальні навички (soft skills), спеціалізовані концептуальні знання в процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, усвідомлення можливості навчання впродовж життя.

ЗК5 – здатність застосовувати набуті знання на практиці, критично сприймати інформацію, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї (креативність), приймати обґрунтовані рішення, адаптуватися та діяти в новій ситуації. Інструментальні компетентності:

ЗК7 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій в процесі навчання або дослідження, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Міжособистісні компетентності:

ЗК11 – навички міжособистісної взаємодії, уміння працювати автономно та в команді.

ЗК12 – здатність діяти на засадах етичних міркувань (мотивів), дотримуватися гендерної рівності, позитивно ставитися до представників інших культур, застосовувати соціальні навички (soft skills).

3. Спеціальні (фахові):

ФК4 – володіння методикою географічних та педагогічних досліджень, здатність виконувати польові дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані результати досліджень, застосовувати їх у професійній діяльності.

ФК5 – здатність до виконання функціональних обов’язків вчителя географії та класного керівника, педагогічного мислення, осмислення та аналізу педагогічної дійсності, застосування творчого підходу, моделювання та розв’язування педагогічних ситуацій, планування навчально-виховної роботи з дітьми, педагогами та батьками, застосування індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей, активізації пізнавальної діяльності, дотримання педагогічного такту.

ФК7 – здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів загальних і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі «Природознавство» в основній (базовій) середній школі.

ФК8 – здатність планувати та конструювати процес навчання географії в школі відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці, із врахуванням гігієнічних вимог, основних дидактичних принципів, вікових та індивідуальних особливостей учнів із застосуванням сучасних методик і освітніх технологій, в тому числі і інформаційних.

ФК14 – здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній та позашкільній діяльності.

Програмні результати навчання:

Знання і розуміння

Студент: ПРН4 – знає психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання учнів, сучасні теоретичні та прикладні основи методики навчання географії в загальноосвітній школі; Уміння ПРН13 – виконує польові дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, педагогічні дослідження, інтерпретує отримані результати досліджень, застосовує їх у професійній діяльності; ПРН14 – застосовує набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, сучасні методики і освітні технології, в тому числі і інформаційні, для формування в учнів загальних і предметних компетентностей, здійснення міжпредметних зв’язків та формування основ цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі «Природознавство» основної (базової) середньої школи; ПРН15 – виконує функціональні обов’язки вчителя географії та класного керівника, педагогічно мислить, аналізує педагогічну дійсність, застосовує творчий підхід до педагогічної діяльності, моделює та розв’язує педагогічні ситуації, планує навчально-виховну роботу з дітьми, педагогами та батьками, застосовує індивідуальний підхід, дотримується педагогічного такту. ПРН18 – планує та конструює процес навчання географії в школі відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці, із врахуванням гігієнічних вимог, основних дидактичних принципів, вікових та індивідуальних особливостей учнів із застосуванням сучасних методик і освітніх технологій, в тому числі і інформаційних; реалізує краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній та позашкільній діяльності.

Комунікація

Студент: ПРН19 – організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях), визначає оптимальні шляхи організації учнівського колективу в різних видах діяльності; ПРН20 – розуміє значення культури як форми людського існування, цінує різноманіття та мультикультурність світу і керується у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу, співробітництва та гендерної рівності.

Робоча програма дисципліни [1]

Силабус з МНГ 3 курс [2]

Силабус з МНГ 4 курс [3]

Автор (укладач) курсу

Маслова Наталія Миколаївна


Учасники

Група ГК17Б


Почати навчання

ЗМІСТ КУРСУ

Розділ 1. Методика навчання географії як наука. Дидактичні принципи і методи навчання географії.

Тема 1. Вступ. Методика навчання географії як наука.

Тема 2. Мета, завдання, структура і зміст шкільної географічної освіти.

Тема 3. Дидактичні принципи і методи навчання географії.

Розділ 2. Формування знань, вмінь, компетентностей в процесі навчання географії. Засоби організації навчання географії.

Тема 4. Формування знань і вмінь учнів в процесі навчання географії.

Тема 5. Засоби навчання географії.

Розділ 3. Форми організації навчання географії. Технології навчання географії

Тема 6. Форми організації навчання географії.

Тема 7. Технології навчання географії: суть та класифікації. Традиційні технології навчання географії. Проектна технологія навчання географії.

Розділ 4. Методичні особливості викладання окремих шкільних курсів географії. Самоосвіта вчителя географії.

Тема 8. Методичні особливості викладання окремих шкільних курсів географії.

Тема 9. Методика викладання курсу «Географія материків і океанів» (7-й клас).

Тема 10. Методика викладання курсу «Україна в світі: природа, населення» (8-й клас).

Тема 11. Методика вивчення курсу «Україна і світове господарство» (9-й клас).

Тема 12. Особливості вивчення географії в профільній старшій школі.

Тема 13. Професійне самовдосконалення учителя географії.Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бабешко О.О. Методика навчання географії : посібник [для вчителів і студентів-географів педуніве-рситетів] / О.О. Бабешко. – Умань: АЛМІ, 2005. – 263 с.
 2. Бондар В.І. Дидактика: навч. посіб. / Бондар В.І. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
 3. Дидактика географії : монографія (електронна версія) / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К. : Ніка-Центр, 2013. – СD, ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с
 4. Дидактика географії : Монографія / В.М.Самойленко, О.М.Топузов, Л.П.Вішнікіна, О.Ф.Надтока, І.О.Діброва. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 586 с.
 5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с.
 6. Загальна методика навчання географії : Підручник (з грифом МОНМС України, лист № 1/11-11996 від 20.07.2012) / О.М. Топузов, В.М. Самойленко., Л.П. Вішнікіна. – К.: ДНВП "Картографія", 2012. – 512 с.
 7. Інноваційні технології в роботі вчителя географії .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.9(93)) .-
 8. Коберник С. Методика навчання географії в школі: Навчально-методичний посібник. – К.: Стафед-2, 2000. – С.7-11.
 9. Кобернік С.Г. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах : навч. посіб. / С.Г. Кобернік., Р.Р. Коваленко., О.Я. Скуратович.; за ред. С.Г. Коберніка. – К. : Навч. книга, 2005. – 319 с.
 10. Лаврук М. М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів : навчально-методичний посібник. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.
 11. Методика навчання географії материків і океанів : [навчально-методичний посібник для вчителів географії та студентів педагогічних вищих навчальних закладів]. / О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.Ф. Надтока, Л.П. Вішнікіна, А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. – К. : ДНВП «Картографія», 2011.
 12. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие для студентов вузов / [Душина И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. и др.] ; под ред. И.В. Душиной. – М. : Дрофа, 2007. – 509, [3] с.
 13. Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник (Рекомендовано МОН України як понятійно-термінологічний словник для вищих навчальних закладів (протокол засідання комісії з географії НМР МОН України від 10 червня 2014 р.)) / В.М.Самойленко, Я.Б.Олійник, Л.П.Вішнікіна, І.О.Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 352 с.
 14. Назаренко Т. Г. Методика навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах (особливості навчання) [Текст] / Т. Г.Назаренко. – Х.: ВГ «Основа», 2016. – 112 с.: іл.., табл.. – (Серія «Бібліотека журналу «Географія»; Вип.. 11 (155).
 15. Самойленко В.М. Викладання дидактики географії : Навчальний посібник / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К.: ДП "Прінт Сервіс", 2016. – 240 с.
 16. Самойленко В.М. Дефініції дидактики географії : Понятійно-термінологічний словник (електронна версія) / В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2013. – CD (214 Мб), ISBN 978-966-521-349-9. – 334 с.
 17. Самойленко В.М. Методика навчання географії : Навчальний посібник-практикум / В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна, Т.С. Япринець. – Полтава: ПП Шевченко, 2014. – 190 с.
 18. Самойленко В.М. Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник (з грифом МОН України) / В.М. Самойленко, Я.Б.Олійник, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 352 с.
 19. Самойленко В.М. Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник (з грифом МОН України, електронна версія) / В.М.Самойленко, Я.Б.Олійник, Л.П.Вішнікіна, І.О.Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2015. – 352 с. – Електронний ресурс / Спосіб доступу: http://www.geo.univ.kiev.ua/images/samojlenko.pdf
 20. Топузов О.М. Методика навчання географії материків і океанів. Навчально-методичний посібник для вчителів географії та студентів педагогічних вищих навчальних закладів / О.М. Топузов, О.Ф. Над-тока, Т.Г. Назаренко, Л.П. Вішнікіна, А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. – К.: ДНВП "Картографія", 2011. – 128 с.
 21. Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика : монографія / Олег Михайлович Топузов. – К. : Фенікс, 2007. – 304 с.
 22. Чернов Б.О. Методи навчання географії в школі : посіб. для вчителів / Б.О. Чернов, В.П. Корнєєв; за ред. А.М. Алексюка та А.Й. Сиротенка. – К. : Рад. шк., 1986. – 174 с.
 23. Шоробура І.М. Шкільна географічна освіта: історія, проблеми, перспек-тиви. – Кам’янець–Подільський: бетка, 2005. – 350 с.

Допоміжна

  1. Баршаева Т.В. Туристско-краеведческая работа в учебной и внеурочной деятельности / Т.В. Бар-шаева // География и экология в школе ХХІ века. – 2011. – № 5. – С.59-64.
  2. Безуглий В. Педагогічні можливості комп’ютерних систем при виченні фізичної географії // Рідна школа.- 2000.- № 12.- С. 30.
  3. Безуглий В.В. Методика навчання фізичної географії України засобами комп’ютерної технології. Автореф. дис. канд. пед. наук. 13 00 02 / В.В. Безуглий, Упр. інженер. пед. акад.. – Х.: 2003. – 19 с.
  4. Булава Л.М. Готуємось до географічних олімпіад / Л.М. Булава – Х.: Видавнича група "Основа", 2008. – 176 с.
  5. Булава Л.М. Концептуальні основи підручника географії для 6 класу / Л. Булава, О. Мащенко // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 9-10 (58-59). – С.102-105.
  6. Варакута О.М. Формування в учнів географічних понять / О.М. Варакута // Географія та основи економіки в школі. – 2002. – № 6. – С.28-31.
  7. Варфоломєєва І. Проектне навчання як умова розвитку пізнавальних інтересів у профільній школі / І. Варфоломєєва // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 9. – С.37-39.
  8. Величко О.А. Інтерактивне навчання – умова формування окремих груп учнівських компетентнос-тей / О.А. Величко // Географія. – 2010. – № 2. – С.5-8.
  9. Вішнікіна Л.П. Впровадження навчальних моделей у методичний апарат шкільного підручника з географії / Л.П. Вішнікіна // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, Вип. 1(10). – К. : Педагог. думка, 2010. – С.269-279.
  10. Вішнікіна Л.П. Проектування уроку географії / Л.П. Вішнікіна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 6-7. – С.3-13.
  11. Врублевська М. О.Секрети успішного уроку географії. – Х.: Вид. група „Основа”,2005.–  С. 52-110.
  12. Географія материків і океанів. 7 клас: Методичний посібник для вчителя / В.Ю. Пестушко, Г.Є. Уварова.- Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2004.- 224с.
  13. Герасимчук В.М., Замковий В.П. Методика навчання географії Української РСР: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1989. – 102 с.
  14. Герасимюк Т.О. Особливості застосування інтерактивних методів та технологій на уроках геогра-фії / Т.О. Герасимюк // Географія. – 2009. – № 22. – С.14-18.
  15. Герман О. Навчальна дискусія як спосіб формування ключових компетентностей учнів у курсах шкільної географії / О. Герман // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 1. – С.11-13.
  16. Гречка А. Розвиток соціальної компетентності учнів шляхом застосування технології критичного мислення під час вивчення географії / А. Гречка // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 10. – С.2-6.
  17. Гультяев А.К. Macromedia Authorware 6.0. Разработка мультимедийных учебных ресурсов. / А.К. Гультяев. – М.: Учитель и ученик, 2007. – 400 с.
  18. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – С.170-190. 
  19. Діяльнісний підхід у викладанні географії : досвід учасників конкурсу "Учитель року" / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 95С. 
  20. Дмитриева В.Г., Клевкова И.В. Формирование географической картины мира средствами информационных технологий // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2007. -№29-32 (514-517). - С. 42-43.
  21. Довгань Г. Д. Інтерактивні технології на уроках географії. – Х.: Вид. група „Основа”, 2005. – 128 с.
  22. Дудко Л.А.,Бурцев Р.В. Захист учнівської мультимедійної презентації // Географія. – 2007.- № 20 (96). – С.32.
  23. Душина И.В.; Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Посо-бие для учителей и студентов педагогичных университетов и институтов . – М. : Просвещение, 1996. – 192с.
  24. Заездный Р.А. Графическая наглядность в преподавании экономической географии. Пособие для учителей. – М.: «Просвещение», 1990.
  25. Зеленська Л.І., Агєєв Ю.О., Безуглий В.В. Комп’ютерний навчальний посібник „Фізична географія України”// Географія та основи економіки в школі. – 1997.- № 2. – С.21.
  26. Использование средств обучения в преподавании географии / под ред. Ю.Г. Барышевой. – М.: Просвещение, 1989.
  27. Інтелектуальні ігри на уроках географії / Уклад. В.О.Ніколаєнко .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія". Вип.10(94)) .-
  28. Ісаєва Г. Інтерактивні методи навчання під час вивчення географії в школі // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – № 4 – С. 43-45.
  29. Кабинет географии : Пособие для учителей /Под редакцией Барышевой Ю.П. – М.: Просвещение, 1983.– 176с.
  30. Кобернік С. Практичні роботи в шкільних курсах географії / С. Кобернік // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 11-12. – С.2-10.
  31. Кобернік С., Коваленко Р. Сучасний стан і перспективи комп’ютерного навчання географії // Географія та основи економіки в школі. – 2002.- № 3. – С.10.
  32. Кобернік С.Г. Особливості змісту та структури навчальних посібників з географії для учнів осно-вної школи / С.Г. Кобернік // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 9. – С.8-11.
  33. Коваленко Р. Комп’ютерний слайд-фільм з географії „Природні зони Африки” // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2003. -№ 8. - С. 19.
  34. Козак Б.І. Використання краєзнавчого принципу у формуванні основних компетентностей учнів / Б.І. Козак // Географія. – 2008. – № 4. – С.5-8.
  35. Комп’ютерні технології крізь призму географічної науки // Географія та основи економіки в школі. – 2006.- № 8. – С.2-5.
  36. Корнєєв В. П. Освітні технології в процесі вивчення географії // Географія – 2006– № 20–С.2–9.
  37. Корнєєв В. Сучасний урок географії: методи навчання / В. Корнєєв // Географія та основи еконо-міки в школі. – 2007. – № 8. – С.8–10.
  38. Корнєєв В. Сучасний урок географії: Підготовка до уроку, тематичне та поурочне планування / В. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 1. – С.2-7.
  39. Корнєєв В.П. Комп’ютерне навчання //Краєзнавство. Географія.Туризм.-2002.-№42.-С. 3.
  40. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х.: Основа, 2004. – 112 с.
  41. Корнєєв В.П. Форми організації навчання в школі: Посібник для вчителя. – Кам’янець-Подільський: „Абетка”,2004.-224 с.
  42. Кравець О.М. Навчання географії за проектною технологією / О.М. Кравець // Географія. – 2007. – № 2. – С.16-22.
  43. Краєзнавчий принцип навчання: історичний аспект // Географія та основи економіки в школі. – 1998.
  44. Ларина Г.Г. Использование приемов технологии модульного обучения на уроках географии / Г.Г. Ларина // География и экология в школе ХХІ века. – 2009. – № 1. – С.52-57.
  45. Лернер П. Проблеми становлення профільного навчання // Завуч, 2005, № 2 С. 7-12. 
  46. Максимов Н.А. Методическое пособие по физической географии: 5 кл. – 4-е изд., перераб. – М.: «Просвещение», 1987. – С.16-20.
  47. Маслова Н. М. Сучасні освітні технології у викладанні географії : Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. М. Маслова. – Кропивницький, 2019. – 101 с.
  48. Маслова Н. М., Костючик Ю. Модель змішаного навчання як педагогічна інновація на уроках географії / Н. М. Маслова, Ю. Костючик // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 21 березня 2019 р.) // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЦДПУ, 2019.
  49. Матюхін О., Харенко П. Використання персональних комп’ютерів на уроках географії. Методичні рекомендації // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2002. -№ 42. - С. 7-12.
  50. Методика навчання географії / Упорядк. Н. Муніч, В. Серебрій. – К.: Ред.загальнопед.газ.,2005
  51. Мещерякова Х. Організація допрофільного і профільного навчання в школі // Завуч, 2005, № 4, С. 14-15.
  52. Нестандартні уроки з фізичної географії / авт.-уклад. К.С. Шуліка .- Х. : Основа , 2012 .- 112с. .-(Б-ка журналу "Геграфія"; вип.9(105)) .- 
  53. Олійник В.О. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації / В.О. Олійник // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001.– № 4. – С.61 – 69.
  54. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.– 255 с.
  55. Покиданов Г. Деякі міркування щодо профільного навчання // Завуч, 2005, № 4, С. 12-14.
  56. Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии.–М.: Просвещение,1991.- С.41-77.
  57. Саюк В.І. Розвиток мотивації навчання географії засобом гри // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Зб. наук. пр. – Київ – Луцьк: Ред. – вид. “Вежа” Волинського державного ун–ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т.3. – С. 349–353.
  58. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии (VI-X классы). – М.: Просвещение,1991.
  59. Стадник О.Г. Географія материків і океанів. 7 клас. Методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид.група „Основа”: „Тріада+”, 2007. С.68-93.
  60. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 191 с.
  61. Сучасні підходи до викладання географії. Досвід учасників конкурсу "Учитель року" .- Х. : Основа , 2011 .- 96с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип. 7(91)) 
  62. Технології формування критичного мислення на уроці географії / Н.С. Колосова, Н.В. Вукіна, Н.П. Дементієвська, В.М. Макаренко, О.О. Туманцова; упоряд. Н.С. Колосова. – Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 126.с. (Б-ка журн. "Географія"; "Вивчаємо сучасні технології навчання" Вип. 6 (54)).
  63. Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика : монографія / Олег Михайлович Топузов. – К. : Фенікс, 2007. – 304 с.
  64. Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика: монографія / О.М. Топу-зов. – К.: Фенікс, 2007. – 304 с.
  65. Туркіна Р.М. Організація навчальних екскурсій з природознавства // Географія. - № 15-16 (91-92). – С.73-74.
  66. Урок географии: Методические рекомендации / Сост. Л. М. Панчешникова.– М.: Просвещение, 1990.
  67. Уроки географії. Від класики – до сучасних технологій / За ред. Корнєєва В. П. – Х.: Вид. група „Основа”,2006. – С. 108-167.
  68. Филатова Н.Б. Компьютер на уроке географии //География в школе. – 2001.- № 2. – С. 51.
  69. Цимбалюк Н. Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 7 – С.10-11.
  70. Чернишова Е.Я. Учебные экскурсии по географии. – М.: Просвещение, 1980.
  71. Чошанов, М.А. Гибкая технология проблемно–модульного обучения [Текст]: методическое пособие / М.А. Чошанов. – М., Народное образо-вание, 1996.
  72. Шипович Є.Й. Методика викладання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. – К.: Вища школа, 1981. – 174с.
  73. Шоробура І.М. Становлення шкільної географічної освіти в Україні (до середини ХІХ століття) // Вісник Житомирського педагогічного університету: Зб. наук. праць. – Житомир, 2003. – Вип. 12. – С. 242–245.
  74. Шутий Р.О., Шута Н.В. Застосування інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій на уроках географії // Географія. – 2007.- № 15-16 (91-92). – С.53-61.
  75. Semina I. A. Primenenie innovacionnyh metodov obuchenija geografii v vysshej shkole [The application of innovative methods of teaching geography in higher school]. Integracija obrazovanija = Integration of Education. 2015, vol. 19, no. 2, pp. 100-108.
  76. Methods of teaching geography // http://ddceutkal.ac.in/Syllabus/MA_Education/Education_Paper_5_GEOGRAPHY.pdf
  77. Basha S. A. S. Methods Of Teaching Geography. - Discovery Publishing House, 2004 – 320 p.
  78. Zaidi S.M. Modern Teaching of Geography - Anmol Publications Pvt. Limited, 2005. - 322 p.

Інформаційні ресурси

  1. Офіційний сайт міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/
  2. Офіційний сайт інституту інноваційних технологій і змісту освіти // http://iitzo.gov.ua/
  3. Методичний портал // http://metodportal.net/node/581
  4. Учитель географії // http://vadilla.moy.su/
  5. Всеосвіта.. Спільнота активних освітян. // https://vseosvita.ua/
  6. Освітній проєкт “На урок” // https://naurok.ua/
  7. PROMETHEUS. Найкращі онлайн-курси України та світу // https://prometheus.org.ua/
  8. Географіка. Географічний портал. // http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji /metodika vikladannja geografiji
  9. Географія для всіх // http://geo-bav.at.ua/load/urok_geografii
  10. Я іду на урок географії // http://geo-teacher.at.ua/
  11. Географія & Історія / Навчально-методичний сайт ПрАТ «Інститут передових технологій» // http://osvitanet.com.ua/
  12. Geo-klass.at.ua // http://geo-klass.at.ua/
  13. Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського // www.nbuv.gov.ua
  14. http://www.earth.google.com


---