Навчальний курс "Методика навчання географії"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Методика навчання географії


Напрям підготовки 01 Освіта Спеціальність 014 Середня освіта (Географія) Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: ознайомити студентів з теоретичними та прикладними основами сучасної методики навчання географії; формувати професійні компетентності вчителя географії, уміння планувати процес навчання географії та первинні методичні уміння, які формують основу фахової та педагогічної майстерності, забезпечують творчий підхід до виконання функцій вчителя географії; розвивати творче методичне мислення, уміння раціональної організації власної педагогічної праці.

Завдання:

- навчальні: забезпечити засвоєння студентами теоретичних засад сучасної методики викладання географії, особливостей застосування сучасних технологій навчання на уроках географії та методичних особливостей викладання різних шкільних курсів географії;

- методичні: формувати уміння організовувати процес навчання географії у відповідності до основних дидактичних принципів та вікових особливостей учнів із застосуванням сучасних технологій навчання, уміння застосовувати дидактичні принципи, методи і засоби в процесі навчання географії; формувати уміння аналізувати шкільні програми та підручники з географії;

- дослідницькі: формувати уміння працювати з науково-методичною літературою, самостійно проводи наукові дослідження в галузі методики навчання географії, здійснювати діагностування ефективності процесу навчання географії;

- конструктивні: формувати уміння планувати та конструювати процес навчання географії;

- організаторські: забезпечити оволодіння студентами навичками організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці та коригування в процесі проведення уроку;

- практичні: виробити у студентів уміння користуватися методичним апаратом навчання географії, підготувати студентів до виконання обов’язків вчителя географії.

Робоча програма курсу

Сулабус

Автор (укладач) курсу

Маслова Наталія Миколаївна


Учасники

Група ГК17Б


Почати навчання

Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бабешко О.О. Методика навчання географії : посібник [для вчителів і студентів-географів педуніве-рситетів] / О.О. Бабешко. – Умань: АЛМІ, 2005. – 263 с.
 2. Бондар В.І. Дидактика: навч. посіб. / Бондар В.І. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
 3. Дидактика географії : монографія (електронна версія) / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К. : Ніка-Центр, 2013. – СD, ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с
 4. Дидактика географії : Монографія / В.М.Самойленко, О.М.Топузов, Л.П.Вішнікіна, О.Ф.Надтока, І.О.Діброва. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 586 с.
 5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с.
 6. Загальна методика навчання географії : Підручник (з грифом МОНМС України, лист № 1/11-11996 від 20.07.2012) / О.М. Топузов, В.М. Самойленко., Л.П. Вішнікіна. – К.: ДНВП "Картографія", 2012. – 512 с.
 7. Інноваційні технології в роботі вчителя географії .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.9(93)) .-
 8. Коберник С. Методика навчання географії в школі: Навчально-методичний посібник. – К.: Стафед-2, 2000. – С.7-11.
 9. Кобернік С.Г. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах : навч. посіб. / С.Г. Кобернік., Р.Р. Коваленко., О.Я. Скуратович.; за ред. С.Г. Коберніка. – К. : Навч. книга, 2005. – 319 с.
 10. Лаврук М. М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів : навчально-методичний посібник. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.
 11. Методика навчання географії материків і океанів : [навчально-методичний посібник для вчителів географії та студентів педагогічних вищих навчальних закладів]. / О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.Ф. Надтока, Л.П. Вішнікіна, А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. – К. : ДНВП «Картографія», 2011.
 12. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие для студентов вузов / [Душина И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. и др.] ; под ред. И.В. Душиной. – М. : Дрофа, 2007. – 509, [3] с.
 13. Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник (Рекомендовано МОН України як понятійно-термінологічний словник для вищих навчальних закладів (протокол засідання комісії з географії НМР МОН України від 10 червня 2014 р.)) / В.М.Самойленко, Я.Б.Олійник, Л.П.Вішнікіна, І.О.Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 352 с.
 14. Назаренко Т. Г. Методика навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах (особливості навчання) [Текст] / Т. Г.Назаренко. – Х.: ВГ «Основа», 2016. – 112 с.: іл.., табл.. – (Серія «Бібліотека журналу «Географія»; Вип.. 11 (155).
 15. Самойленко В.М. Викладання дидактики географії : Навчальний посібник / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К.: ДП "Прінт Сервіс", 2016. – 240 с.
 16. Самойленко В.М. Дефініції дидактики географії : Понятійно-термінологічний словник (електронна версія) / В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2013. – CD (214 Мб), ISBN 978-966-521-349-9. – 334 с.
 17. Самойленко В.М. Методика навчання географії : Навчальний посібник-практикум / В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна, Т.С. Япринець. – Полтава: ПП Шевченко, 2014. – 190 с.
 18. Самойленко В.М. Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник (з грифом МОН України) / В.М. Самойленко, Я.Б.Олійник, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 352 с.
 19. Самойленко В.М. Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник (з грифом МОН України, електронна версія) / В.М.Самойленко, Я.Б.Олійник, Л.П.Вішнікіна, І.О.Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2015. – 352 с. – Електронний ресурс / Спосіб доступу: http://www.geo.univ.kiev.ua/images/samojlenko.pdf
 20. Топузов О.М. Методика навчання географії материків і океанів. Навчально-методичний посібник для вчителів географії та студентів педагогічних вищих навчальних закладів / О.М. Топузов, О.Ф. Над-тока, Т.Г. Назаренко, Л.П. Вішнікіна, А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. – К.: ДНВП "Картографія", 2011. – 128 с.
 21. Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика : монографія / Олег Михайлович Топузов. – К. : Фенікс, 2007. – 304 с.
 22. Чернов Б.О. Методи навчання географії в школі : посіб. для вчителів / Б.О. Чернов, В.П. Корнєєв; за ред. А.М. Алексюка та А.Й. Сиротенка. – К. : Рад. шк., 1986. – 174 с.
 23. Шоробура І.М. Шкільна географічна освіта: історія, проблеми, перспек-тиви. – Кам’янець–Подільський: бетка, 2005. – 350 с.

Допоміжна

 1. Баршаева Т.В. Туристско-краеведческая работа в учебной и внеурочной деятельности / Т.В. Бар-шаева // География и экология в школе ХХІ века. – 2011. – № 5. – С.59-64.
 2. Безуглий В. Педагогічні можливості комп’ютерних систем при виченні фізичної географії // Рідна школа.- 2000.- № 12.- С. 30.
 3. Безуглий В.В. Методика навчання фізичної географії України засобами комп’ютерної технології. Автореф. дис. канд. пед. наук. 13 00 02 / В.В. Безуглий, Упр. інженер. пед. акад.. – Х.: 2003. – 19 с.
 4. Булава Л.М. Готуємось до географічних олімпіад / Л.М. Булава – Х.: Видавнича група "Основа", 2008. – 176 с.
 5. Булава Л.М. Концептуальні основи підручника географії для 6 класу / Л. Булава, О. Мащенко // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 9-10 (58-59). – С.102-105.
 6. Варакута О.М. Формування в учнів географічних понять / О.М. Варакута // Географія та основи економіки в школі. – 2002. – № 6. – С.28-31.
 7. Варфоломєєва І. Проектне навчання як умова розвитку пізнавальних інтересів у профільній школі / І. Варфоломєєва // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 9. – С.37-39.
 8. Величко О.А. Інтерактивне навчання – умова формування окремих груп учнівських компетентнос-тей / О.А. Величко // Географія. – 2010. – № 2. – С.5-8.
 9. Вішнікіна Л.П. Впровадження навчальних моделей у методичний апарат шкільного підручника з географії / Л.П. Вішнікіна // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, Вип. 1(10). – К. : Педагог. думка, 2010. – С.269-279.
 10. Вішнікіна Л.П. Проектування уроку географії / Л.П. Вішнікіна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 6-7. – С.3-13.
 11. Врублевська М. О.Секрети успішного уроку географії. – Х.: Вид. група „Основа”,2005.– С. 52-110.
 12. Географія материків і океанів. 7 клас: Методичний посібник для вчителя / В.Ю. Пестушко, Г.Є. Уварова.- Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2004.- 224с.
 13. Герасимчук В.М., Замковий В.П. Методика навчання географії Української РСР: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1989. – 102 с.
 14. Герасимюк Т.О. Особливості застосування інтерактивних методів та технологій на уроках геогра-фії / Т.О. Герасимюк // Географія. – 2009. – № 22. – С.14-18.
 15. Герман О. Навчальна дискусія як спосіб формування ключових компетентностей учнів у курсах шкільної географії / О. Герман // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 1. – С.11-13.
 16. Гречка А. Розвиток соціальної компетентності учнів шляхом застосування технології критичного мислення під час вивчення географії / А. Гречка // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 10. – С.2-6.
 17. Гультяев А.К. Macromedia Authorware 6.0. Разработка мультимедийных учебных ресурсов. / А.К. Гультяев. – М.: Учитель и ученик, 2007. – 400 с.
 18. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – С.170-190.
 19. Діяльнісний підхід у викладанні географії : досвід учасників конкурсу "Учитель року" / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 95С.
 20. Дмитриева В.Г., Клевкова И.В. Формирование географической картины мира средствами информационных технологий // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2007. -№29-32 (514-517). - С. 42-43.
 21. Довгань Г. Д. Інтерактивні технології на уроках географії. – Х.: Вид. група „Основа”, 2005. – 128 с.
 22. Дудко Л.А.,Бурцев Р.В. Захист учнівської мультимедійної презентації // Географія. – 2007.- № 20 (96). – С.32.
 23. Душина И.В.; Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Посо-бие для учителей и студентов педагогичных университетов и институтов . – М. : Просвещение, 1996. – 192с.
 24. Заездный Р.А. Графическая наглядность в преподавании экономической географии. Пособие для учителей. – М.: «Просвещение», 1990.
 25. Зеленська Л.І., Агєєв Ю.О., Безуглий В.В. Комп’ютерний навчальний посібник „Фізична географія України”// Географія та основи економіки в школі. – 1997.- № 2. – С.21.
 26. Использование средств обучения в преподавании географии / под ред. Ю.Г. Барышевой. – М.: Просвещение, 1989.
 27. Інтелектуальні ігри на уроках географії / Уклад. В.О.Ніколаєнко .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія". Вип.10(94)) .-
 28. Ісаєва Г. Інтерактивні методи навчання під час вивчення географії в школі // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – № 4 – С. 43-45.
 29. Кабинет географии : Пособие для учителей /Под редакцией Барышевой Ю.П. – М.: Просвещение, 1983.– 176с.
 30. Кобернік С. Практичні роботи в шкільних курсах географії / С. Кобернік // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 11-12. – С.2-10.
 31. Кобернік С., Коваленко Р. Сучасний стан і перспективи комп’ютерного навчання географії // Географія та основи економіки в школі. – 2002.- № 3. – С.10.
 32. Кобернік С.Г. Особливості змісту та структури навчальних посібників з географії для учнів осно-вної школи / С.Г. Кобернік // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 9. – С.8-11.
 33. Коваленко Р. Комп’ютерний слайд-фільм з географії „Природні зони Африки” // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2003. -№ 8. - С. 19.
 34. Козак Б.І. Використання краєзнавчого принципу у формуванні основних компетентностей учнів / Б.І. Козак // Географія. – 2008. – № 4. – С.5-8.
 35. Комп’ютерні технології крізь призму географічної науки // Географія та основи економіки в школі. – 2006.- № 8. – С.2-5.
 36. Корнєєв В. П. Освітні технології в процесі вивчення географії // Географія – 2006– № 20–С.2–9.
 37. Корнєєв В. Сучасний урок географії: методи навчання / В. Корнєєв // Географія та основи еконо-міки в школі. – 2007. – № 8. – С.8–10.
 38. Корнєєв В. Сучасний урок географії: Підготовка до уроку, тематичне та поурочне планування / В. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 1. – С.2-7.
 39. Корнєєв В.П. Комп’ютерне навчання //Краєзнавство. Географія.Туризм.-2002.-№42.-С. 3.
 40. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х.: Основа, 2004. – 112 с.
 41. Корнєєв В.П. Форми організації навчання в школі: Посібник для вчителя. – Кам’янець-Подільський: „Абетка”,2004.-224 с.
 42. Кравець О.М. Навчання географії за проектною технологією / О.М. Кравець // Географія. – 2007. – № 2. – С.16-22.
 43. Краєзнавчий принцип навчання: історичний аспект // Географія та основи економіки в школі. – 1998.
 44. Ларина Г.Г. Использование приемов технологии модульного обучения на уроках географии / Г.Г. Ларина // География и экология в школе ХХІ века. – 2009. – № 1. – С.52-57.
 45. Лернер П. Проблеми становлення профільного навчання // Завуч, 2005, № 2 С. 7-12.
 46. Максимов Н.А. Методическое пособие по физической географии: 5 кл. – 4-е изд., перераб. – М.: «Просвещение», 1987. – С.16-20.
 47. Матюхін О., Харенко П. Використання персональних комп’ютерів на уроках географії. Методичні рекомендації // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2002. -№ 42. - С. 7-12.
 48. Методика навчання географії / Упорядк. Н. Муніч, В. Серебрій. – К.: Ред.загальнопед.газ.,2005
 49. Мещерякова Х. Організація допрофільного і профільного навчання в школі // Завуч, 2005, № 4, С. 14-15.
 50. Нестандартні уроки з фізичної географії / авт.-уклад. К.С. Шуліка .- Х. : Основа , 2012 .- 112с. .-(Б-ка журналу "Геграфія"; вип.9(105)) .-
 51. Олійник В.О. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації / В.О. Олійник // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001.– № 4. – С.61 – 69.
 52. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.– 255 с.
 53. Покиданов Г. Деякі міркування щодо профільного навчання // Завуч, 2005, № 4, С. 12-14.
 54. Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии.–М.: Просвещение,1991.- С.41-77.
 55. Саюк В.І. Розвиток мотивації навчання географії засобом гри // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Зб. наук. пр. – Київ – Луцьк: Ред. – вид. “Вежа” Волинського державного ун–ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т.3. – С. 349–353.
 56. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии (VI-X классы). – М.: Просвещение,1991.
 57. Стадник О.Г. Географія материків і океанів. 7 клас. Методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид.група „Основа”: „Тріада+”, 2007. С.68-93.
 58. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 191 с.
 59. Сучасні підходи до викладання географії. Досвід учасників конкурсу "Учитель року" .- Х. : Основа , 2011 .- 96с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип. 7(91))
 60. Технології формування критичного мислення на уроці географії / Н.С. Колосова, Н.В. Вукіна, Н.П. Дементієвська, В.М. Макаренко, О.О. Туманцова; упоряд. Н.С. Колосова. – Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 126.с. (Б-ка журн. "Географія"; "Вивчаємо сучасні технології навчання" Вип. 6 (54)).
 61. Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика : монографія / Олег Михайлович Топузов. – К. : Фенікс, 2007. – 304 с.
 62. Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика: монографія / О.М. Топу-зов. – К.: Фенікс, 2007. – 304 с.
 63. Туркіна Р.М. Організація навчальних екскурсій з природознавства // Географія. - № 15-16 (91-92). – С.73-74.
 64. Урок географии: Методические рекомендации / Сост. Л. М. Панчешникова.– М.: Просвещение, 1990.
 65. Уроки географії. Від класики – до сучасних технологій / За ред. Корнєєва В. П. – Х.: Вид. група „Основа”,2006. – С. 108-167.
 66. Филатова Н.Б. Компьютер на уроке географии //География в школе. – 2001.- № 2. – С. 51.
 67. Цимбалюк Н. Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 7 – С.10-11.
 68. Чернишова Е.Я. Учебные экскурсии по географии. – М.: Просвещение, 1980.
 69. Чошанов, М.А. Гибкая технология проблемно–модульного обучения [Текст]: методическое пособие / М.А. Чошанов. – М., Народное образо-вание, 1996.
 70. Шипович Є.Й. Методика навчання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. – К.: Вища школа, 1981. – 174с.
 71. Шоробура І.М. Становлення шкільної географічної освіти в Україні (до середини ХІХ століття) // Вісник Житомирського педагогічного університету: Зб. наук. праць. – Житомир, 2003. – Вип. 12. – С. 242–245.
 72. Шутий Р.О., Шута Н.В. Застосування інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій на уроках географії // Географія. – 2007.- № 15-16 (91-92). – С.53-61.
 73. Semina I. A. Primenenie innovacionnyh metodov obuchenija geografii v vysshej shkole [The application of innovative methods of teaching geography in higher school]. Integracija obrazovanija = Integration of Education. 2015, vol. 19, no. 2, pp. 100-108.
 74. Methods of teaching geography // http://ddceutkal.ac.in/Syllabus/MA_Education/Education_Paper_5_GEOGRAPHY.pdf
 75. Basha S. A. S. Methods Of Teaching Geography. - Discovery Publishing House, 2004 – 320 p.
 76. Zaidi S.M. Modern Teaching of Geography - Anmol Publications Pvt. Limited, 2005. - 322 p.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/
 2. Офіційний сайт інституту інноваційних технологій і змісту освіти // http://iitzo.gov.ua/
 3. Методичний портал // http://metodportal.net/node/581
 4. Учитель географії // http://vadilla.moy.su/
 5. Географіка. Географічний портал. // http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji /metodika vikladannja geografiji
 6. Географія для всіх // http://geo-bav.at.ua/load/urok_geografii
 7. Я иду на урок географи // http://geo.1september.ru/urok/
 8. Я іду на урок географії // http://geo-teacher.at.ua/
 9. Географія & Історія / Навчально-методичний сайт ПрАТ «Інститут передових технологій» // http://osvitanet.com.ua/
 10. Презентации по географии // http://www.mirgeografii.ru/
 11. Geo-klass.at.ua // http://geo-klass.at.ua/
 12. Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського // www.nbuv.gov.ua
 13. http://www.macromedia.com
 14. http://www.GeogaphyNetwork.com
 15. http://www.earth.google.com


---