Навчальний курс "Методика викладання основного музичного інструменту (фортепіано)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Положение рук на клавиатуре.jpg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

напрям підготовки: 0202 Мистецтво

спеціальність: 7.02020401 Музичне мистецтво*

спеціалізація: художня культура

освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Генрих нейгауз.jpg

Мета

 • озброєння студентів знаннями з методики викладання основного музичного інструменту;
 • сприяння оволодінню курсом як складової навчально-педагогічної освіти з позицій майбутнього педагога з основного музичного інструменту;
 • систематизація інструментально-виконавських знань, сприяння більшій усвідомленості, самостійності в роботі над музичними творами.


Завдання

 • виховання у студентів любові до інструментально-виконавської діяльності;
 • забезпечення методичної підготовки студентів до викладання основного музичного інструменту в навчальних закладах музично-педагогічної освіти;
 • формування у студентів навичок та умінь, що забезпечують інструментально-виконавську роботу в умовах загальноосвітньої школи, ліцею, гімназії тощо;
 • формування навичок самостійної роботи над втіленням змісту музичного твору, уміння добирати навчально-художній репертуар з основного музичного інструменту;
 • розвиток пізнавальної активності студентів, прищеплення навичок самоосвіти


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • історію виникнення, розвитку та вдосконалення музичного інструменту (фортепіано);
 • питання посадки та постановки рук;
 • питання звуковидобування;
 • питання керування звуковидобувним процесом, аплікатурними засадами;
 • питання розвитку технічної вдосконалості;
 • знати сучасних виконавців;
 • знати сучасні тенденції фортепіанного виконавства тощо.


вміти:

 • володіти системою засобів та методів педагогічного впливу;
 • розкривати понятійний апарат сучасної теорії та застосовувати теоретичні знання у практичній роботі;
 • володіти елементами методики виконавського аналізу музичних творів;
 • самостійно працювати з авторським текстом;
 • розвинути розуміння змістового контексту твору;
 • робити порівнялний аналіз інтерпретації;
 • володіти майстерністю аргументації, узагальнення та викладу методичного матеріалу, власних висновків у формі статті, реферату, науково-методичної роботи.


Робоча програма

Автор (автори) курсу

Грозан Світлана Вікторівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Методика викладання основного музичного інструменту (фортепіано)" викладач Грозан Світлана ВікторівнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль I. Комплексний розвиток музичних здібностей студента-піаніста.

Навчальні теми змістового модуля І.

Тема 1. Розвиваюче навчання як одна із форм фортепіанно-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Тема 2. Теоретико-методологічні засади розвитку здібностей.

Тема 3. Психолого-педагогічні основи розвитку здібностей.

Змістовий модуль ІІ. Розвиток музичних здібностей в процесі навчально-виконавської діяльності.

Навчальні теми змістового модуля ІІ.

Тема 1. Музичні здібності.

Змістовий модуль IIІ. Стильовий підхід в навчанні гри на фортепіано.

Навчальні теми змістового модуля ІІІ.

Тема 1. Стиль як естетична категорія.

Тема 2. Стильовий підхід у музичній педагогіці.

Тема 3. Практична реалізація стильового підходу в навчанні гри на фортепіано.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Комплексний розвиток музичних здібностей студента-піаніста

Тема 1.Розвиваюче навчання як одна із форм фортепіанно-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

Теоретичний матеріал

[1]

Практичні завдання

[2]

Самостійна робота

[3]

Тема 2.Теоретико-методологічні засади розвитку здібностей

Теоретичний матеріал

[4]

Практичні завдання

[5]

Самостійна робота

[6]

Тема 3. Психолого-педагогічні основи розвитку здібностей

Теоретичний матеріал

[7]

Практичні завдання

[8]

Самостійна робота

[9]

Змістовий модуль II.Розвиток музичних здібностей в процесі навчально-виконавської діяльності

Тема 1. Музичні здібності

Практичні завдання

[10]

Самостійна робота

[11]

Змістовий модуль III. Стильовий підхід в навчанні гри на фортепіано

Тема 1. Стиль як естетична категорія

Самостійна робота

[12]

Тема 2. Стильовий підхід у музичній педагогіці

Самостійна робота

[13]

Тема 3.Практична реалізація стильового підходу в навчанні гри на фортепіано

Самостійна робота

[14]

Ресурси

Рекомендована література

Базова

[15]

Допоміжна

[16]

Інформаційні ресурси