Навчальний курс "Методика викладання музичного інструмента"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Методика викладання музичного інструмента


Рояль музичний інструмент.jpeg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціальність: 7.02020401 Музичне мистецтво

Спеціалізація: художня культура


Мета та завдання навчального курсу

Мета – ознайомити студентів з основними принципами та методами музичної педагогіки; надати основи наукових та методичних засад викладання музичного інструмента; сформувати готовність майбутніх вчителів музики до самостійної роботи з активізації процесу музично-естетичного виховання школярів з метою підвищення рівня їх художньої освіти.

Завдання-підготувати майбутніх вчителів музики до кваліфікованого керівництва музичним вихованням школярів у процесі навчання грі на музичному інструменті у шкільних гуртках та студіях.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні дидактичні принципи музичної педагогіки; методи роботи на інструменті.

вміти: наочно показати вміння та навички, яким повинен навчитися учень, розповісти про методи подолання технічних труднощів на інструменті,знайти шляхи реалізації задуму музичного твору.

Робоча програма курсу

Автор курсу

Свещинська Наталя Василівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Методика викладання музичного інструмента"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Розвиток музичних, творчих здібностей виконавця.

Тема І. Історія розвитку методики навчання гри на фортепіано.

Поява фортепіано й становлення та формування фортепіанної педагогіки.

Становлення й розвиток вітчизняної системи музичної освіти; формування музично-педагогічного репертуару. Формування вітчизняної методики навчання гри на фортепіано з врахуванням прогресивного досвіду представників зарубіжного фортепіанного мистецтва та використання й узагальнення науково-практичного досвіду видатних вітчизняних піаністів-педагогів.

Створення високопрофесійної виконавської фортепіанної школи. Розробка методики навчання гри на фортепіано як навчального предмета. Формування основних принципів фортепіанної методики.

Тема 2. Музичні здібності, їхня сутність та розвиток в процесі навчання.

Загальні та спеціальні здібності. Музичний слух виконавця; його види та їхні характеристики. Основні методи та прийоми роботи з розвитку слуху. Поняття ритму, метру, пам яті. Методи й прийоми роботи з розвитку музичних здібностей.

Тема 3. Зміст і організація навчального процесу в класі основного музичного інструмента. Методи навчання.

Поєднання завдань фортепіанного навчання із загальною спрямованістю музично-естетичного виховання й художнього розвитку учнів.

Планування навчання на основі індивідуального плану роботи учня. Основні розділи заняття, його комплексний характер. Підготовка викладача до занять.

Навчальний й музичний репертуар учня як показник рівня його піаністичного розвитку. Основні принципи планування навчального репертуару піаніста.

Основні методи навчання в класі основного музичного інструмента: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний та проблемно-пошуковий.

Тема 4. Робота над музичним твором в інструментальному класі.

Основні методи та принципи роботи над музичним твором в класі основного музичного інструмента. Характеристика й основні завдання кожного етапу. Методичні поради щодо вироблення навичок самостійної роботи над твором.

Тема 5. Початкове навчання гри на інструменті.

Ознайомлення з клавіатурою, нотацією; посадка, постановка рук; виявлення природжених задатків;прищеплення початкових слухових, ритмічних, ігрових навичок. Стислий огляд педагогічного репертуару.

Змістовий модуль 2. Робота над засвоєнням музичних творів різних жанрів.

Тема 1. Інтерпретація музичного твору.

Поняття про виконавську інтерпретацію музичного твору. Індивідуальний підхід до виконання музичного твору. Актуальність проблеми формування музично-стильових уявлень.

Виконавські засоби музичної виразності: фразування, динаміка, артикуляція, звуковидобування.

Тема 2. Розвиток виконавської техніки.

Поняття техніки у виконавській майстерності. Побудова технічного розвитку учня. Методичне обґрунтування загальних принципів роботи над розвитком технічної майстерності виконавця.

Основні методи й прийоми для подолання технічних труднощів.

Тема 3. Робота над засвоєнням музичних творів різних за жанрами.

Робота над мелодією – головний фактор цілісності художньої майстерності. Спорідненість послідовності роботи над мелодією і роботи над музичним твором.

Основні положення для відтворення кантиленної мелодії. Основні методичні прийоми засвоєння поліфонічних творів. Складність ви конання творів великої форми. Необхідність виконавського аналізу форми твору, характеристики тематичного матеріалу

Тема 4. Написання реферату. Публічний захист реферату.


Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література---Бажаю успіхів!З повагою,---Свещинська Н.В. (обговорення) 13:31, 20 жовтня 2015 (EEST)