Навчальний курс "Методика викладання географії"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Урок географії.jpg

Галузь знань: Природничі науки

Спеціальність: 6.04010401 Географія *

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр


Мета та завдання навчального курсу

Мета: ознайомити студентів з теоретичними та прикладними основами сучасної методики навчання географії; формувати професійні компетентності вчителя географії, уміння планувати процес навчання географії та первинні методичні уміння, які формують основу фахової та педагогічної майстерності, забезпечують творчий підхід до виконання функцій вчителя географії; розвивати творче методичне мислення, уміння раціональної організації власної педагогічної праці.

Завдання:

  • навчальні: забезпечити засвоєння студентами теоретичних та прикладних засад сучасної методики навчання географії, знання принципів, методів, засобів, форм організації навчання географії, особливостей застосування технологій навчання на уроках та методичних особливостей викладання різних шкільних курсів географії;
  • методичні: формувати уміння організовувати процес навчання географії у відповідності до основних дидактичних принципів та вікових особливостей учнів із застосуванням традиційних та сучасних технологій навчання, уміння застосовувати дидактичні принципи, методи і засоби в процесі навчання географії; формувати уміння аналізувати шкільні програми та підручники з географії;
  • дослідницькі: формувати уміння працювати з науково-методичною літературою, самостійно проводи наукові дослідження в галузі методики навчання географії, здійснювати діагностування ефективності процесу навчання географії;
  • конструктивні: формувати уміння планувати та конструювати процес навчання географії;
  • організаторські: забезпечити оволодіння студентами навичками організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці та коригування в процесі проведення уроку;
  • практичні: виробити у студентів уміння користуватися методичним апаратом навчання географії, підготувати студентів до виконання обов’язків вчителя географії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

-знати: теоретичні засади сучасної методики викладання географії; суть, концептуальні основи та особливості застосування сучасних технологій навчання географії; вимоги державного стандарту базової і повної середньої освіти; зміст, структуру та методичні особливості викладання різних шкільних курсів географії; особливості вивчення географії в умовах профільної старшої школи; суть, завдання, форми і методи самоосвіти вчителя географії.

- вміти: адаптувати теоретичні та практичні позиції сучасної дидактики у відповідності до особливостей процесу навчання географії; застосовувати сучасні технології навчання на уроках географії; планувати процес навчання географії та навчально-пізнавальну діяльність учнів на уроках; організовувати процес навчання географії у відповідності до вікових та індивідуальних особливостей учнів різних класів та змісту шкільних курсів географії; здійснювати методичну розробку поурочних планів різних типів уроків; виконувати функції вчителя географії в сучасній школі.

Автор (автори) курсу

Маслова Наталія Миколаївна

Учасники

Сторінка навчального курсу на Moodle [[1]] Маслова Наталія МиколаївнаГрафік навчання

Розділ 1. Методика навчання географії як наука. Дидактичні принципи і методи навчання географії.

Тема 1. Вступ. Методика навчання географії як наука.

Тема 2. Мета, завдання, структура і зміст шкільної географічної освіти.

Тема 3. Дидактичні принципи і методи навчання географії.

Розділ 2. Формування знань, вмінь, компетентностей в процесі навчання географії. Засоби організації навчання географії.

Тема 4. Формування знань і вмінь учнів в процесі навчання географії.

Тема 5. Засоби навчання географії.

Розділ 3. Форми організації навчання географії. Технології навчання географії

Тема 6. Форми організації навчання географії.

Тема 7. Технології навчання географії: суть та класифікації. Традиційні технології навчання географії. Проектна технологія навчання географії.

Розділ 4. Методичні особливості викладання окремих шкільних курсів географії. Самоосвіта вчителя географії.

Тема 8. Методичні особливості викладання окремих шкільних курсів географії.

Тема 9. Методика викладання курсу «Географія материків і океанів» (7-й клас).

Тема 10. Методика викладання курсу «Україна в світі: природа, населення» (8-й клас).

Тема 11. Методика вивчення курсу «Україна і світове господарство» (9-й клас).

Тема 12. Особливості вивчення географії в профільній старшій школі.

Тема 13. Професійне самовдосконалення учителя географії.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Методика викладання географії як наука. Дидактичні принципи і методи навчання географії.

Тема 1. Вступ. Методика викладання географії як наука.

МВГ.jpg
Книги та глобус.png
 1. Поняття «методика» та «методологія».
 2. Об’єкт та предмет дослідження МВГ.
 3. Завдання та проблеми методики викладання географії.
 4. Зв’язок МВГ з іншими науками.
 5. Структура МВГ.
 6. Методи науково-педагогічних досліджень у МВГ.
 7. Вимоги суспільства до підготовки вчителя географії на сучасному етапі.
 8. Шкільна географія у ХVІІ-ХVІІІ ст..
 9. Розвиток ШКГ та методичної думки у ХІХ ст..
 10. ШКГ та МВГ у ХХ ст..
 11. Особливості розвитку шкільної географії та МВГ в Україні.
 12. Сучасна шкільна географія за кордоном.
 13. Елемент нумерованого списку

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Вступ. МВГ як наука.

Лекція №2. Історія розвитку МВГ

Практичні завдання

Практична №1. МВГ як наука

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Самостійна робота №3


Тема 2. Мета, завдання, структура і зміст шкільної географічної освіти.

Зміст географії.jpg
 1. Нормативно-правове забезпечення функціонування і розвитку системи шкільної географічної освіти в Україні.
 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь «Природознавство».
 3. Підходи до створення Концепції географічної освіти в Україні.
 4. Навчальна програма з географії для загальноосвітніх шкіл.
 5. Державний стандарт географічної освіти в Україні (проект).

Теоретичний матеріал

Лекція №3. Структура і зміст шкільної географічної освіти.

Практичні завдання

Практична №2. Державний стандарт освіти. Аналіз навчальних програм

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Дидактичні принципи і методи навчання географії.

Групова робота учнів.png
Робоа з картою.jpg
Глобус.jpg
 1. Поняття «принципи навчання». Закономірності навчання. Функції принципів навчання географії.
 2. Класифікації принципів навчання географії.
 3. Суть та шляхи реалізації основних принципів навчання географії.
 4. Поняття «метод навчання» та «прийом навчання». Класифікації методів навчання географії.
 5. Суть та особливості застосування методів навчання за джерелом знань.
 6. Характеристика методів навчання за характером навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 7. Критерії вибору методів навчання при підготовці до уроку.

Теоретичний матеріал

Лекція №4. Принципи навчання географії

Лекція №5. Методи навчання географії

Практичні завдання

Практична №3. Принципи навчання географії

Практична №4. Краєзнавчий принцип навчання географії

Практична №5. Методи навчання географії (класифікація за джерелом знань)

Практична №6. Методи навчання географії (класифікація за характером навчально-пізнавальної діяльності учнів

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Змістовий модуль ІІ. Формування знань і вмінь учнів в процесі навчання географії. Засоби навчання географії.

Тема 1. Формування знань і вмінь учнів в процесі навчання географії.

Znaty vmity diyany.jpg
 1. Поняття «процес навчання». Компоненти процесу навчання географі.
 2. Функції процесу навчання географії. Структура географічних знань.
 3. Формування теоретичних знань з географії: географічних понять, причинно-наслідкових зв’язків, географічних закономірностей, та світоглядних ідей.
 4. Формування емпіричних географічних знань (географічні уявлення і факти).
 5. Формування географічних умінь і навичок.

Теоретичний матеріал

Лекція №6. Формування знань, умінь і навичок в процесі навчання географії.

Практичні завдання

Практична №7. Методика формування географічних знань в курсах шкільної географії.

Практична №8. Методика формування практичних умінь і навичок на уроках географії. Програмні практичні роботи з географії.

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Засоби навчання географії.

Засоби навчання географії.jpg
Кабінет географії.jpg
 1. Поняття «засоби навчання географії». Функції і класифікація засобів навчання географії.
 2. Підручники географії, їх функції. Методичні вимоги до підручника географії. Структура підручника. Основні прийоми роботи з підручником.
 3. Навчальні географічні карти як джерело знань. Система картографічних знань та вмінь в шкільних курсах географії. Прийоми роботи з картою.
 4. Глобус, його особливості і можливості як засобу навчання географії.
 5. Статистичні матеріали на уроках географії.
 6. Сучасні мультимедійні засоби навчання географії.
 7. Кабінет географії. Функціональні зони кабінету географії.
 8. Географічний майданчик.

Теоретичний матеріал

Лекція №7. Засоби навчання географії

Практичні завдання

Практична №9 Засоби навчання географії. Аналіз шкільних підручників з географії. Методичні прийоми роботи з підручником географії.

Практична №10. Наочні засоби навчання географії. Організація роботи з картою і глобусом на уроках географії.

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Навчальний курс "Методика викладання географії". Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою для заліку
90 – 100 А зараховано
82-89 B зараховано
74-81 C зараховано
64-73 C зараховано
60-63 E зараховано
35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Коберник С. Методика викладання географії в школі: Навчально-методичний посібник. – К.: Стафед-2, 2000. – С.7-11.
 2. Даринський А.В. Методика преподавания географии.– М.: Просвещение,1975. – 321 с.
 3. Методика обучения географии в средней школе: Пособие для учителя / Под ред. И. С. Матрусова. – М.: Просвещение,1985 – 256 с.


Допоміжна

 1. Корнєєв В.П. Форми організації навчання в школі: Посібник для вчителя. – Кам’янець-Подільський: „Абетка”,2004.-224 с.
 2. Краєзнавчий принцип навчання: історичний аспект // Географія та основи економіки в школі. – 1998.
 3. Ісаєва Г. Інтерактивні методи навчання під час вивчення географії в школі // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – № 4 – С. 43-45.
 4. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 191 с.
 5. Довгань Г. Д. Інтерактивні технології на уроках географії. – Х.: Вид. група „Основа”, 2005. – 128 с.
 6. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.– 255 с.
 7. Уроки географії. Від класики – до сучасних технологій / За ред. Корнєєва В. П. – Х.: Вид. група „Основа”,2006. – С. 108-167.
 8. Корнєєв В. П. Освітні технології в процесі вивчення географії // Географія – 2006– № 20–С.2–9.
 9. Цимбалюк Н. Методика проведення групової роботи на уроках географії // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 7 – С.10-11.
 10. Использование средств обучения в преподавании географии / под ред. Ю.Г. Барышевой. – М.: Просвещение, 1989.
 11. Заездный Р.А. Графическая наглядность в преподавании экономической географии. Пособие для учителей. – М.: «Просвещение», 1990.
 12. Кобернік С., Коваленко Р. Сучасний стан і перспективи комп’ютерного навчання географії // Географія та основи економіки в школі. – 2002.- № 3. – С.10.
 13. Филатова Н.Б. Компьютер на уроке географии //География в школе. – 2001.- № 2. – С. 51.
 14. Зеленська Л.І., Агєєв Ю.О., Безуглий В.В. Комп’ютерний навчальний посібник „Фізична географія України”// Географія та основи економіки в школі. – 1997.- № 2. – С.21.
 15. Безуглий В. Педагогічні можливості комп’ютерних систем при виченні фізичної географії // Рідна школа.- 2000.- № 12.- С. 30.
 16. Корнєєв В.П. Комп’ютерне навчання //Краєзнавство. Географія.Туризм.-2002.-№42.-С. 3.
 17. Матюхін О., Харенко П. Використання персональних комп’ютерів на уроках географії. Методичні рекомендації // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2002. -№ 42. - С. 7-12.
 18. Коваленко Р. Комп’ютерний слайд-фільм з географії „Природні зони Африки” // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2003. -№ 8. - С. 19.
 19. Шутий Р.О., Шута Н.В. Застосування інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій на уроках географії // Географія. – 2007.- № 15-16 (91-92). – С.53-61.
 20. Дмитриева В.Г., Клевкова И.В. Формирование географической картины мира средствами информационных технологий // Краєзнавство. Географія. Туризм. -2007. -№29-32 (514-517). - С. 42-43.
 21. Комп’ютерні технології крізь призму географічної науки // Географія та основи економіки в школі. – 2006.- № 8. – С.2-5.
 22. Дудко Л.А.,Бурцев Р.В. Захист учнівської мультимедійної презентації // Географія. – 2007.- № 20 (96). – С.32.
 23. Максимов Н.А. Методическое пособие по физической географии: 5 кл. – 4-е изд., перераб. – М.: «Просвещение», 1987. – С.16-20.
 24. Чернишова Е.Я. Учебные экскурсии по географии. – М.: Просвещение, 1980.
 25. Туркіна Р.М. Організація навчальних екскурсій з природознавства // Географія. - № 15-16 (91-92). – С.73-74.
 26. Врублевська М. О.Секрети успішного уроку географії. – Х.: Вид. група „Основа”,2005.– С. 52-110.
 27. Методика викладання географії / Упорядк. Н. Муніч, В. Серебрій. – К.: Ред.загальнопед.газ.,2005
 28. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – С.170-190.
 29. Стадник О.Г. Географія материків і океанів. 7 клас. Методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид.група „Основа”: „Тріада+”, 2007. С.68-93.
 30. Географія материків і океанів. 7 клас: Методичний посібник для вчителя / В.Ю. Пестушко, Г.Є. Уварова.- Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2004.- 224с.
 31. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии (VI-X классы). – М.: Просвещение,1991.
 32. Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии.–М.: Просвещение,1991.- С.41-77.
 33. Герасимчук В.М., Замковий В.П. Методика викладання географії Української РСР: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1989. – 102 с.
 34. Лернер П. Проблеми становлення профільного навчання // Завуч, 2005, № 2 С. 7-12.
 35. Покиданов Г. Деякі міркування щодо профільного навчання // Завуч, 2005, № 4, С. 12-14.
 36. Мещерякова Х. Організація допрофільного і профільного навчання в школі // Завуч, 2005, № 4, С. 14-15.Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 2. Офіційний сайт інституту інноваційних технологій і змісту освіти
 3. Методичний портал
 4. Учитель географії
 5. /metodika vikladannja geografiji Географіка. Географічний портал.
 6. Географія для всіх
 7. Я иду на урок географи
 8. Я іду на урок географії
 9. Географія & Історія / Навчально-методичний сайт ПрАТ «Інститут передових технологій»
 10. Презентации по географии
 11. Geo-klass.at.ua
 12. Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського