Навчальний курс "Методика викладання біологічних дисциплін у вищій школі", ПГФ, 75 група

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Study biology books.jpg


Галузь знань: 0401 Природничі науки

Освітньо-професійний рівень: магістр

Спеціальність: 8.04010201 Біологія*

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Опанування магістрантами методики викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації та формування у них готовності до пізнавальної та наукової взаємодії із студентською молоддю в процесі навчання на основі суб’єкт-суб’єктних відносин.

Завдання курсу:

методичні оволодіння сучасними досягненнями методики навчання біологічної науки, перспективним досвідом їх викладання у вищих навчальних закладах різних типів, формування у магістрантів методичних вмінь і навичок із моделювання та проведення різних форм навчальних занять та наукової роботи, розвиток самоосвіти та самовдосконалення;

пізнавальні розкрити теоретичні основи методики організації навчально-виховного процесу з біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах;

практичні формувати професійні вміння опрацьовувати теоретичний та практичний навчальний матеріал біологічної спрямованості, створювати методичні розробки з різних форм навчальної роботи зі студентами, формувати навички організації дослідницької діяльності.


Перелік знань, умінь та навичок студентів: студенти повинні виявляти системні знання з методики навчання біологічних дисциплін у вищому навчальному закладі, використовувати знання з дидактики вищої школи, встановлювати логічні зв’язки між поставленою метою, задачами навчального процесу та методами їх реалізації, вільно володіти фактичним матеріалом з біології та прийомами формування знань. умінь та навичок на його основі, мати глибокі системні знання з дисциплін природничого циклу для пояснення закономірностей походження, структурування, функціонування біологічних систем.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Професор кафедри біології Калініченко Надія АндріївнаУчасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Зміст біологічної освіти у ВНЗ

Тема 1. Застосування лекцiй у процесi вивчення біологічних дисциплін у вищому навчальному закладі

Змістовий модуль 2

Форми біологічної освіти у ВНЗ

Тема 2. Організація і проведення семінарського заняття


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Зміст біологічної освіти у ВНЗ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Форми біологічної освіти у ВНЗ

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №5

Практична №6

Самостійна робота

Самостійна робота №2Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бєляєв Ю.І., Мішуков О.В. Болонський процес. Хрестоматія / Ю.І Бєляєв, О.В. ММішуков. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 276 с.
 2. Вітвицька С.С. Основи педагогічки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька.– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
 3. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч.посібник: / В.М. Нагаєв. – КЦентр учбової літератури, 2007. – 232 с.
 4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібн. / М.М. Фіцула.– К.: Академвидав, 2006. – 352 с.

Допоміжна

 1. Верзилин Н.М. Проблема методики преподавания биологии / Н.М. Верзилин. – М.: Педагогика, 1974. – 222 с.
 2. Загальна методики навчання біології: Навч. Посібник / І.В.Мороз, А.В.Степанюк, О.Д.Гончар та ін.; За ред.. І.В.мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с.
 3. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавания биологии / И.Д. Зверев А.Н. Мягкова. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.
 4. Конюшко В.С., Павлюченко С.Е., Чубаро С.В. Методика обучения биологии: учеб. пособие /. – Мн.: Книжный Дом, 2004. – 256 с.
 5. Кузнєцова В.І. Методика викладання біології / В.І Кузнєцова. – Х.: Торсінг, 2001. – 176 с.
 6. Литвин О.Г., Мележик В.П., Іванова Т.В. Елементи нових технологій при вивченні фундаментальних дисциплін у вищих навчальних закладах // Нові технології навчання. – 2000. – вип. 25. – С. 12-18.
 7. Пономарева И.Н. Общая методика обучения биологии: Учеб. Пособие для студ пед.вузов / И.Н.Пономарева, В.П.Соломин, Г.Д.Сидельникова; Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.

Інформаційні ресурси

 1. Програма Курсу методика викладання біології в школі
 2. Електронний каталог ЦНБ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

---