Навчальний курс "Медіакритика"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

"Медіакритика"


Галузь знань: 0303 Журналістика та інформація

Напрям підготовки: 7.030301 Видавнича справа та редагування

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Мета


Спецкурс „Медіакритика” ставить за мету ознайомити студентів із загальними принципами та практикою сучасної медіа-критики. Особливу увагу зосереджено на тих медіакритичних аспектах, які безпосередньо пов’язані з редакторською професією. Зростання потоків масової комунікації супроводжується розвитком маніпулятивних практик, які застосовуються з метою комерційного чи політичного зиску. Людська психіка, не маючи адекватного захисту, постає перед ними надто вразливою. Саме в цьому аспекті постать редактора видається ключовою. Його критичний погляд на медіа повинен завжди бути на захисті суспільної свідомості. Спецкурс покликаний ознайомити майбутніх фахівців з основами медіакритики, з найважливішими вузловими проблемами цієї складної сфери та перспективами її розвитку.


Завдання


 • оволодіти системою тих правил і принципів медіакритичної діяльності, яка становить досить широку панораму процесів редакторського і журналістського самовдосконалення, вироблених практикою норм організації інформаційного матеріалу, психології творчості, журналістської етики тощо;
 • сформувати поняття про медіакритичні аспекти редакторського фаху;
 • навчити здійснювати медіакритичні дослідження регіонального інформаційного простору.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • історію зародження та розвитку медіакритики як особливої сфери журналістики в Україні і за кордоном;
 • різні форми та жанри творів вітчизняної медійної критики;
 • функції медіакритики, їх співвідношення з базовими функціями журналістики;
 • спеціалізовані видання, сайти, сторінки в Інтернеті.

65088465.jpg

уміти:

 • здійснювати моніторинг засобів масової комунікації;
 • вміти оцінювати й аналізувати журналістські матеріали й інші матеріали медійного змісту;
 • студенти повинні володіти навичками медіакритичного аналізу і вміти писати різні за жанрами медіакритичні матеріали.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Фенько Наталя Миколаївна


Учасники

Сторінка координування курсу «Медіакритика» викладач Фенько Наталія МиколаївнаГрафік навчання

Графік консультацій для студентів

День тижня Аудиторія Час проведення
середа 412 12.40 - 14.00
четвер 402 12.40 - 14.00


Змістовий модуль 1

Маклюен вікі 11.jpg
9780881441598.jpg

Предмет, основні характеристики, функції і жанри медіакритики


Тема 1. Медіакритика як галузь журналістської діяльності. Зміст поняття «медіакритика». Предмет і основні характеристики медіакритики. Види журналістської критики ЗМІ. Проблеми становлення медіакритики в Україні і за кордоном.

Тема 2. Функції медіакритики. Інформаційно-комунікативна функція. Пізнавальна функція. Регулятивна функція. Корекційна функція. Просвітницька функція. Соціально-організаторська функція. Комерційно-промоційна функція.

Тема 3. Форми і жанри медіакритики. Форми презентації творів медіакритики в ЗМІ. Жанри національної медіакритики. Провідні українські журналісти і публіцисти як критики ЗМІ.

Змістовий модуль 2


Медіакритика і суспільство


Тема 4. Соціальна роль медіакритики. Медіакритика і формування суспільного консенсусу. Проблема суспільної довіри до ЗМІ. Роль медіакритики у захисті гуманістичної культури. Медіакритика і мовна культура ЗМІ. Роль медіакритики у підтриманні здорового психологічного і морального клімату в суспільстві.

Тема 5. Медіакритика і аудиторія ЗМІ. Взаємовідносини медійних організацій і аудиторії в умовах інформаційного ринку. Проблема соціальної відповідальності ЗМІ. Підзвітність ЗМІ перед суспільством. Медіакритика і захист інформаційних прав та інтересів громадян. Роль меді критики у формуванні інформаційної культури. Медіакритика і медіаосвіта.

Змістовий модуль 3


Проблематика медіакритичних досліджень


Тема 6. Проблеми медіаекології. Пріоритет медіанасильства в сучасних ЗМІ. Кримінальний світ регіональної преси. Концепція соціально відповідальної преси.

Тема 7. Розважальна функція сучасних ЗМІ. Феномен «жовтої» преси. Імітація реальності в мас-медіа. Шоуїзація українських ЗМІ.

Тема 8. Проблеми замовної журналістики. Історія поняття «джинса». Ознаки, види і наслідки «джинси». Діяльність видань проекту «Телекритика» у боротьбі із «джинсою».

Тема 9. Проблеми становлення і розвитку регіональної медіакритики. Регіональний інформаційний простір як об’єкт медіакритики. Проблеми розвитку регіональної медіакритики. Аналіз зразків регіональних медіа критичних досліджень.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Предмет, основні характеристики, функції і жанри медіакритики

Тема 1. Медіакритика як галузь журналістської діяльності

22960.jpg
1299855.jpg
1011821941.jpg
Inet journ.jpg
Power Media BlueBook Talk Show Guest Directory.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичне завдання

Практичне завдання №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Функції медіакритики

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичне завдання

Практичне завдання №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Форми і жанри медіакритики

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичне завдання

Практичне завдання №3

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІ. Медіакритика і суспільство

Тема 4. Соціальна роль медіакритики

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичне завдання

Практичне завдання №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Медіакритика і аудиторія ЗМІ

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичне завдання

Практичне завдання №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Змістовий модуль ІІІ. Проблематика медіакритичних досліджень

Тема 6. Проблема медіаекології

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Тема 7. Розважальна функція сучасних ЗМІ

Самостійна робота

Самостійна робота №7

Тема 8. Проблема замовної журналістики

Самостійна робота

Самостійна робота №8

Тема 9. Проблеми становлення і розвитку регіональної медіакритики

Самостійна робота

Самостійна робота №9


Контрольний блок навчальної дисципліни

Контрольні питання до екзамену з медіакритики

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Квіт С. Масові комунікації : підручник / С. Квіт. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 208 с.
 2. Короченський А.П. Медиакритика в теории и практике журналистики: дис….доктора филол.наук: 10.01.10 [Електронний ресурс] / А. П. Короченский. – М. : РГБ, 2005. – (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
 3. Короченский А. «Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте информационного рынка : монограф. / А. П. Короченский. – Ростов: Международный ин-т журналистики и филологии, 2002. – 272 с.
 4. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – Львів, 2000. – 180 с.
 5. Карпенко В.О. Журналістика: основи професіональної комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ, що навчаються за спец. "Журналістика" / В. О. Карпенко. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 c.
 6. Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – 512 с.
 7. Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика / Б. В. Потятиник. – Львів, 2004. – 312 с.
 8. Українське законодавство: засоби масової інформації науково-популярне видання / ред.-упор.: Т. Катюжинська, Л. Панкратова. – К. : Підгот. прогр. правового захисту та освіти ЗМІ IREX У-Медіа, 2004. – 368 с.

Допоміжна

 1. Іванов В.Ф. Журналістська етика / В.Ф.Іванов, В.Є. Сердюк / Передм. В.П. Мостового: Підручник. – К. : Вища школа, 2006. – 231 с.
 2. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. – К. : Оріяни, 2000.
 3. Кібл Р. Журналістська етика / Річард Кібл; перекл. з англ. Д. І. Смоляк. – К. : Київська типографія, 2007. – 188 с.
 4. Приступенко Т.О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т.О. Приступенко. – К. : Ін-т журналістики, 2004. – 375 с.
 5. Різун В.В. Маси : тексти лекцій / В. В. Різун. – К., 2003. – 118 с.
 6. Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / за ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 224 с.


Інформаційні ресурси

Інтернет-видання про медіа «Телекритика»

Веб-версія часопису «Медіакритика»

Інтернет-видання про медіа Білорусі

Інтернет-видання про телебачення «ТВ-Дайджест»


---