Навчальний курс "МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ" спеціальність 015 "Професійна освіта" 4 курс, бакалаврський рівень

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

......


спеціальність 015 "Професійна освіта" 4 курс, бакалаврський рівень

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

Метою навчальної дисципліни «Методика організації виховної роботи» є формування у студентів системи професійних знань з теоретичних основи виховання, умінь і навичок проектування і організації процесу виховання учнівської молоді в умовах ЗПТО; формування здатності здійснювати оптимальний вибір методів, засобів, форм виховної роботи з врахуванням суспільних вимог до рівня вихованості учнів ЗПТО та індивідуальних потреб, здібностей, цілей здобувачів професійної освіти.

Завдання курсу:

Завдання навчальної дисципліни «Методика організації виховної роботи» є: - ознайомити студентів з теоретичними основами розробки сучасної методики організації виховної роботи у ЗПТО;

- ознайомити студентів зі специфікою виховної роботи в закладах професійно-технчної освіти;

- озброїти майбутніх інженерів-педагогів методиками вивчення та виховання особистості, роботи куратора (класного керівника) в формуванні учнівського колективу;

- сформувати у студентів уміння здійснювати цілепокладання та проектування виховної діяльності учнів ЗПТО; формувати й реалізовувати зміст виховання в ЗПТО;

- здійснювати виховну роботу в дозвільній діяльності учнів ЗПТО;

- озброїти студентів методиками оптимального вибору методів й засобів виховання та розробки та проведенням виховних заходів з учнями ЗПТО;

- показати шляхи здійснення управління виховним процесом в ЗПТО.


По закінченню вивчення курсу студенти повинні

знати:

- мету, завдання та зміст виховної роботи у закладах професійно-технічної освіти;;

- зміст та шляхи реалізації виховних функцій майстра виробничого навчання та класного керівника;

- принципи організації виховної роботи у ЗПТО та шляхи їх реалізації на практиці;

- основи проектування та планування виховної роботи з учнями ЗПТО;

- методи та форми виховної роботи з учнями, їх класифікації та шляхи оптимального вибору в конкретних виховних ситуаціях;

- особливості здійснення виховного впливу на учнів ЗПТО в процесі навчання та в позауаудиторній роботі;

- методику підготовки та проведення різних форм виховної роботи з учнями ЗПТО;

- підходи до управління виховним процесом в ЗПТО.

уміти:

- здійснювати цілепокладання та планування виховної роботи в ЗПТО і вносити до нього обґрунтовані зміни;

- проводити діагностику рівня вихованості учнів та згуртованості колективу навчальної групи;

- прогнозувати розвиток особистості учня, результати конкретних педагогічних впливів, створювати сприятливий позитивний емоційний клімат в процесі навчання та позаурочний час;

- проектувати розвиток виховного середовище, ефективно працювати автономно та в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях), організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками;

- створювати умови для розвитку учнівського самоврядування, визначати оптимальні шляхи організації учнівського колективу в різних видах діяльності;

- визначати мету, зміст та шляхи реалізації завдань різних напрямів виховання учнів ЗПТО (професійного виховання, морального виховання, національно-патріотичного виховання, розумового виховання, трудового виховання, естетичного виховання, фізичного виховання, екологічного виховання);

- розробляти конспекти індивідуальних колективних (масових) виховних заходів;

- організовувати різноманітні форми виховної роботи в ЗПТО;

- здійснювати аналіз виховного заходу та виховної роботи в цілому.


[Робоча програма ]

Автор курсу

Краснощок Інна Петрівна (доцент кафедри педагогіки та неджменту освіти ЦДПУ ім.В.Винниченка)

Краснощок Інна Петрівна (Сторінка Вікі-КДПУ)


СТУДЕНТИ ГРУПИ

ГРАФІК НАВЧАННЯ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Тема 1. Виховна робота як вид педагогічної діяльності. Сутність та зміст виховної роботи класного керівника в ЗПТО.

Тема 2. Діагностика (вивчення) особистісного розвитку учнів та учнівського класу у виховній роботі.

Тема 3. Змістова та процесуальна сторони процесу виховання в ЗПТО.

Тема 4. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів, прийомів, засобів виховання відповідно до актуальних цілей й завдань виховної роботи.

Тема 5. Методика планування виховної роботи.


РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ.

Тема 6. Методика організації і проведення виховного заходу.

Тема 7. Методика організації колективної творчої діяльності учнів.

Тема 8. Методика організації і проведення найбільш поширених форм виховної роботи у ЗПТО.

Тема 9. Методика організації роботи з батьками та взаємодії з громадськістю

Тема 10. Методика аналізу виховної роботи

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
90-100 A зараховано (відмінно)
82-89 В зараховано (добре)
74-81 С зараховано (добре)
64-73 D зараховано (задовільно)
60-63 Е зараховано (задовільно)
35-59 FX незараховано (незадовільно з можливістю повторного складання)
0-34 F незараховано (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

ЗМІСТ КУРСУ "Методика організації виховної роботи"

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Теоретичний матеріал розділу

Лекція №1|ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лекція №2-3|СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В ЗПТО.

МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЗПТО

Лекція №4|МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Практичні заняття

Практичне заняття №1

Практичне заняття № 2

Рекомендована література до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ.

Теоретичний матеріал розділу

Лекція №5|ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ

Лекція №6-7 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТВОРЧИХ СПРАВ

Тезаурус виховних заходів.

Лекція №8-9. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ФОРМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗПТО.

Лекція №10 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Практичні завдання

Практичне заняття №3

Практичне заняття №4

Практичне заняття №5

Практичне заняття №6

Практичне заняття №7

Практичне заняття №8

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

ІТЗ №1 "Підготовка план-конспекту етичної бесіди для учнів ЗПТО

ІТЗ №2"Підготовка план-конспекту диспуту для учнів ЗПТО

Тематика диспутів (дискусій)


=