Навчальний курс "Лінгвокраїнознавство"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

Лінгвокраїнознавство

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0203 Гуманітарні науки

6.020303 Філологія* (українська мова і література)

Додаткова спеціальність: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни – узагальнити уявлення студентів про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого соціокультурного варіювання, а також про історію, культуру, політичну структуру, особливості національного характеру та спосіб життя, систему освіти таких англомовних країн, як Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія.


Завдання вивчення дисципліни

 • надати студентам інформацію про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого та соціокультурного варіювання;
 • ознайомити студентів з національними особливостями культури англомовних країн, з їх політичною структурою, особливостями національного характеру та способу життя, системою освіти;
 • розширювати та систематизувати знання студентів про англомовні країни;
 • виховувати у студентів толерантність до іншої культури, повагу до національних традицій народів англомовних країн.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Габелко Олена Миколаївна


Учасники

Сторінка координування курсу «Лінгвокраїнознавство»

Графік навчання

Flag-velikobritaniya-gerb.jpg

Змістовий модуль 1


'THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND'

Навчальні теми змістового модуля 1

Тема 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. General information. Going back in history. The early days of Britain.

Тема 2. Britain of the middle ages and the epoch of Renaissance.

Тема 3. New times of the United Kingdom

Змістовий модуль 2

Orel-flag-ssha-amerika-ptica.jpg

'ENGLISH OVERSEES'

Навчальні теми змістового модуля 2.


Тема 1. The USA. Historical focus. American English.

Тема 2. Canada, Australia, New Zealand. English Oversees

Зміст курсу

Змістовий модуль І.The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Тема 1. Geography and climate of of the UK.The History of the Uk.its episodes.

Тема 2.Britain in Middle Ages and the Epoch of Renaissance.

Тема 3.New Times of the United Kingdom.

Теоретичний матеріал

Лекція до Модуля 1 Практичні заняття до Модуля

Змістовий модуль ІІ. English Overseas

Тема 1. The USA. Historical Focus. American English.

Тема 2. Canada.Australia.New-Zealand. English Overseas.

Теоретичний матеріал

Лекції до Модуля 2


Самостійна робота

Навчальний курс "Лінгвокраїнознавство". Самостійна робота.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Britania. Част.1. Навчальний посібник з країнознавства /Під ред.О.М.Константинової. – Тернопіль: Вид-во Карп’юка. 2000. – 90с.

2. America. Навчальний посібник з країнознавства. / Під ред.О.М.Константинової. – Тернопіль: Вид-во Карп’юка. 2000. – 162с.

3. Baranovsky L.S., Kozikis D.D. Panorama of Great Britain: Учеб. Пособие. – Выш. шк., 1990. – 343с.

4. M.Danilko. The World of Britain: Britain Today – Навчальний посібник. –Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 1999. – 156с.

5. Взгляд на Британию. Навчальний посібник до курсу “Країнознавство” та методичні розробки/уклад. О.І.Близнюк, Н.М.Жилко. К., 1999. – 128 с.

6. По Великобританії = Across Great Britain: Навч. Посібник до курсу Країнознавства/Укл. Н.Ф.Вовченко; К.: Т-во “Знання”, 1997. – 63 с.

7. Определьонова Т.Б. Країнознавство: Великобританія. США.Навч. Посібник з країнознавства для шкіл з поглибл. вивч. англ. мови. Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 135 с.

8. О.В.Арделян. Lingual Country Studies: Навчальний посібник для cтудентів старших курсів, які вивчають англійську мову як спеціальність.– Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2005. – 148 с.

9. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.– 464с.

10. Кармен Д., Хрипун В. USA. A Collection of Readings. Навчально- методичний посібник для студентів. Кіровоград. КДПУ, 2004.

11. Хрипун В.С. The World of Britain: History and Culture. Посібник для студентів ВНЗ. – Кіровоград: КДПУ, 2004.

12. Хрипун В.С. The World of Britain: Britain Today. Навчальний посібник для студентів. / Укл. В.С.Хрипун. – Кіровоград: КДПУ, 2004.

13. Хрипун В.С. Світ Британії: історія і культура: Навчальний посібник. – Кіровоград, 1999.

14. Боровик М.Л. Книга для чтения по курсу страноведения США. (География). (На англ.. языке). 1971.

15. Lavery C. Focus on Britain Today. – Phoenix: ELT, 1993.

16. Халилова Людмила. США: История и современность. Книга для чтения на английском языке в старших классах средних школ. – Москва: Рольф, 2000. – 256 с.

17. The English World: History, Character and People. Editor Robert Blake. London: Thames and hudson, 1982.

18. Wales.-London: Foreign and Commonwealth Office, 1993.

19. The English-Speaking World /укладач М.Россоха. Тернопіль, 1996. – 161с.

Допоміжна

1. Max Zeuske, “A short History of the United States of America VEB Verlag Enzyklopadie, Leipzig.

2. Arthur S. De Moss Foundation, “The Rebirth of America”, Copyright,1986, New York.
3. Pages of History: Glimpes of Britain and the USA. Tokareva N.D., M., высшая шкл., 1985.
4. J.K.L. Anderson “The Discovery of America”. Penguin Book, Explorer, 7.
5. J.L. Dillard “Towards a Social History of American English”, New York, “Mouton”, 1984.
6. О.В.Арделян. Lingual Country Studies / Лінгвокраїнознавство: Курс Лекцій. – Кіровоград: поліграфічно-видавничий центр “Імекс ЛТД”,2004. – 58 с.
7. History, Geography, Culture. General Editor: V.S. Kuznetsova. Київ: Вища школа, 1976.
8. History, Geography, Culture. General Editor: V.S. Kuznetsova. Київ:
   Вища школа, 1976.
9. James O’Driscoll Britain. The Country and Its People. An Introduction for Learners of English. Oxford University Press, 1996.Інформаційні ресурси

---